Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

DECYZJA WKŻ.8361.125,130.2015

Szczecin, dnia 20.11.2015r.

ZACHODNIOPOMORSKI
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
INSPEKCJI HANDLOWEJ

Kaufland Polska Markety
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka Komandytowa
ul. Szybka 6-10
50-421 Wrocław

 

 

DECYZJA WKŻ.8361.125,130.2015
wymierzająca karę pieniężną

 

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wymierza przedsiębiorcy Kaufland Polska Markety Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa karę pieniężną w wysokości 500,00 złotych (pięćset złotych 00/100) z tytułu wprowadzenia do obrotu partii artykułu rolno-spożywczego, tj. kiełbasy Niedźwiedzia, kiełbasa wieprzowa średnio rozdrobniona wędzona parzona, nr partii 188, należy spożyć do: 29.07.2015 producenta Z.P.M.”KONIAREK” Andrzej Koniarek Kozia Góra 40, 99-307 Strzelce, wartości 58,74 złotych, oferowanej do sprzedaży luzem, nieodpowiadającej wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2015r. poz. 678) z uwagi na niezgodność z deklaracją producenta w zakresie składu.

Uzasadnienie

W dniach 14 i 16 oraz 29 lipca 2015r. na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. UE L 165 z 30.4.2004, str. 1 ze zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678), w związku z  art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 148 ze zm.), zgodnie z upoważnieniami nr WKŻ/U-158/2015 z dnia 14 lipca 2015r. oraz nr WKŻ/U-165/2015 z dnia 29 lipca 2015r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili kontrolę żywności u przedsiębiorcy Kaufland Polska Markety Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Markecie 2861 w Szczecinie przy ul. Struga 29, zwanego dalej również „stroną”.

W toku przeprowadzonej kontroli za protokołem pobrania próbki nr 002029, do badań laboratoryjnych w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Poznaniu pobrano próbkę Kiełbasy Niedźwiedzia, kiełbasa wieprzowa średnio rozdrobniona wędzona parzona, nr partii 188, należy spożyć do: 29.07.2015 producenta Z.P.M.”KONIAREK” Andrzej Koniarek Kozia Góra 40, 99-307 Strzelce. Równocześnie z pobraną próbką, za protokołem pobrania próbki nr 002030 w tej samej ilości i z tej samej partii, pobrano próbkę kontrolną w/w produktu.

Wyniki badań laboratoryjnych wykazały, że w badanej próbce stwierdzono obecność wołowiny, której nie deklarowano w Deklaracji producenta. Nadto w porównaniu z wymaganiami określonymi w deklaracji producenta w badanej próbce stwierdzono zgodną z wymaganiami zawartość wieprzowiny.

Wyniki z badań laboratoryjnych udokumentowano sprawozdaniem z badań nr 185/2015  z dnia 22 lipca 2015, które  przekazano stronie w trakcie kontroli przeprowadzonej w dniu 29 lipca 2015 roku, pouczając ją jednocześnie o uprawnieniu do złożenia wniosku o zbadanie próbki kontrolnej. Strona ze swojego uprawnienia nie skorzystała.

W związku z powyższym, w toku kontroli stwierdzono, że z uwagi na obecność wołowiny, która nie była deklarowana przez producenta w oznakowaniu produktu, przedmiotowy środek spożywczy wyczerpuje definicję produktu zafałszowanego w rozumieniu przepisu art. 3 pkt 10 lit. c ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678). Jednocześnie w toku kontroli przeprowadzonej w dniu 29 lipca 2015r. ustalono, iż cała partia, z której pobrano do badań laboratoryjnych próbkę przedmiotowej kiełbasy, została sprzedana. Bezpośrednio po zakończeniu kontroli, w dniu 5 sierpnia 2015r. do siedziby organu wpłynęło pismo od kontrolowanego przedsiębiorcy (pismo z dnia 30.07.2015r.), w którym Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Spółka komandytowa wyjaśnia, iż obecność mięsa wołowego w składzie przedmiotowego środka spożywczego może wynikać z zakażenia krzyżowego. Strona podniosła, iż dostawca zakwestionowanego artykułu rolno-spożywczego nie miał na celu wprowadzenia klientów w błąd ani działania na ich niekorzyść. Strona wskazała, że mięso wołowe jest droższe od wieprzowego. Do rzeczonego pisma kontrolowany przedsiębiorca dołączył pismo producenta Z.P.M. „KONIAREK” Andrzej Koniarek, w którym producent wyjaśnił, iż receptura technologiczna dla „Kiełbasy Niedźwiedzia” nie zawiera w składzie mięsa wołowego i w trakcie produkcji nie jest ono dodawane i deklarowane na etykiecie. Zdaniem producenta zaistniała sytuacja (obecność mięsa wołowego) może być wyłącznie wynikiem zakażenia krzyżowego w trakcie produkcji w danym dniu innych kiełbas, w których mięso wołowe zgodnie z recepturą jest dodawane. Również producent w swoim piśmie zapewniał, iż nie miał na celu wprowadzania w błąd czy też oszukiwania klientów.

Mając na uwadze okoliczność, iż wyniki badań laboratoryjnych wykazały obecność niedeklarowanej przez producenta wołowiny, uznawanej za mięso o wyższej jakości i wysokich walorach zdrowotnych, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż stwierdzona nieprawidłowość, z uwagi na swój charakter, nie przesądza o zafałszowaniu przedmiotowego produktu, lecz o jego niewłaściwej jakości, gdyż nie narusza w sposób istotny interesu konsumenta finalnego. Z tego też względu stwierdzony w wyniku badań stan faktyczny zakwalifikował organ w toku niniejszego postępowania jako naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. 

Stąd też mając na uwadze powyższe ustalenia, pismem z dnia 30 października 2015r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu partii artykułu rolno-spożywczego tj.: Kiełbasy Niedźwiedzia, kiełbasa wieprzowa średnio rozdrobniona wędzona parzona, nr partii 188, należy spożyć do: 29.07.2015 producenta Z.P.M.”KONIAREK” Andrzej Koniarek Kozia Góra 40, 99-307 Strzelce, wartości 58,74 złotych, oferowanej do sprzedaży luzem, nieodpowiadającej wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2015r. poz. 678) z uwagi na niezgodność z deklaracją producenta w zakresie składu.

Ponadto w ww. piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona ze swojego uprawnienia skorzystała i w piśmie z dnia 9 listopada 2015r. (podpisanym przez osobę nieumocowaną) powtórzyła wyjaśnienia złożone w opisanym wyżej piśmie z dnia 30 lipca 2015r, dołączając również opisane wyżej stanowisko producenta zakwestionowanego środka spożywczego. Mając na uwadze okoliczność, iż stanowisko to nie miało żadnego wpływu na dokonaną ocenę całości materiału dowodowego sprawy (ze względu na fakt, że było powtórzeniem tego, co organ posiadał już w aktach), Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej odstąpił od wzywania strony do przedłożenia pełnomocnictwa dla osoby działającej w jej imieniu.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678) zwanej dalej „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.

Celem prawa żywnościowego jest szeroko rozumiana ochrona interesów konsumentów. Artykuł 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.), zwane dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002” precyzuje, że celem tego prawa jest ochrona interesów konsumentów i umożliwienie im świadomego wyboru związanego ze spożywaną przez nich żywnością. Prawo żywnościowe ma przeciwdziałać oszukańczym lub podstępnym praktykom, fałszowaniu żywności oraz wszelkim innym praktykom mogącym wprowadzić konsumentów w błąd.

W świetle przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o jakości wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

Jednocześnie, ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4 odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem 178/2002”, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie  żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich również producentów tych artykułów.

W świetle powyższych definicji strona jest podmiotem, który odpowiada za wprowadzenie do obrotu ww. artykułu rolno-spożywczego nieodpowiadającego wymaganiom jakości handlowej.

Zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 podmioty działające na rynku spożywczym zapewniają na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą zgodność żywności z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów.

Z kolei w myśl przepisu art. 8 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. L 304 z 22.11.2011, s. 18 ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 1169/2011”, podmioty działające na rynku spożywczym, które nie mają wpływu na informacje na temat żywności, nie mogą dostarczać żywności, o której wiedzą lub w stosunku do której mają podejrzenia – w oparciu o informacje posiadane w ramach działalności zawodowej - że jest niezgodna z mającym zastosowaniem prawem dotyczącym informacji na temat żywności oraz wymaganiami odpowiednich przepisów.

Nadto, jak stanowi art. 8 ust. 5 rozporządzenia 1169/2011, bez uszczerbku dla ust. 2-4 tego przepisu, podmioty działające na rynku spożywczym zapewniają przestrzeganie w przedsiębiorstwach pozostających pod ich kontrolą wymogów prawa dotyczącego informacji na temat żywności i odpowiednich przepisów krajowych mających znaczenie dla ich działalności i upewniają się, że wymogi te są spełnione.

Ustawa o jakości stanowi w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 złotych.

Zgodnie z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678) kary pieniężne, o których mowa m.in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości: stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Wykonując dyspozycje tegoż przepisu w odniesieniu do zakwestionowanego środka spożywczego, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż stopień szkodliwości czynu jest znaczny. Organ uwzględnił okoliczność, że nieuwidocznienie w deklaracji producenta informacji o zawartości wołowiny w składzie przedmiotowego produktu nie daje konsumentowi rzetelnej informacji o produkcie, a sama deklaracja przestaje być źródłem wiedzy o jego cechach i właściwościach. Z drugiej strony przy ocenie tej nadto i przede wszystkim organ uwzględnił okoliczność, że wołowina jest mięsem o znacznie wyższych walorach jakościowych aniżeli na przykład wieprzowina. Jest w powszechnym pojęciu uznawana za jedno z najzdrowszych mięs o wysokiej jakości. Organ uwzględnił również okoliczność, że jej spożycie – pomimo braku świadomości jego spożywania – nie stanowi zagrożenia dla zdrowia czy życia konsumentów. Stąd też organ uznał, iż wprawdzie z punktu widzenia prawa konsumenta do rzetelnej informacji, stopień szkodliwości ocenić należy jako znaczny, to z drugiej strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił fakt, iż podanie niepełnych danych w zakresie składu Kiełbasy nie stanowi istotnego naruszenia interesów konsumentów.

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność polegającą na sprzedaży m.in. środków spożywczych konsumentowi finalnemu. Zdaniem tut. organu stanowi to o tym, że można ją potraktować jako profesjonalistę mającego wpływ na obrót żywnością, a więc mającego obowiązek znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaną przez niego działalnością. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest zwracanie szczególnej uwagi, aby do obrotu handlowego nie trafiały środki spożywcze niespełniające wymagań jakościowych. Przedsiębiorca działający na rynku jako profesjonalista w swojej dziedzinie jest zobowiązany do takiego zorganizowania swojej działalności, aby nie dopuścić do wprowadzenia do obrotu środków spożywczych niezgodnych z wymaganiami jakościowymi. Przy ocenie stopnia zawinienia organ wziął pod uwagę okoliczność, iż stwierdzonej nieprawidłowości nie można było wychwycić poprzez samo sprawdzenie oznakowania, bez przeprowadzenia specjalistycznych badań laboratoryjnych. Z drugiej strony organ wskazuje, iż okoliczność ta nie zwalnia strony z odpowiedzialności za wprowadzenie do obrotu środków spożywczych, których jakość nie odpowiada wymaganiom określonym zarówno w przepisach, jak i deklarowanym przez producenta.

Przy ocenie zakresu naruszenia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż należy go ocenić jako wysoki, bowiem rzetelność informacji zawartych w deklaracji producenta odgrywa ważną rolę z punktu widzenia prawa konsumenta do informacji, aczkolwiek organ wziął pod uwagę również fakt, że poza stwierdzoną nieprawidłowością, zakwestionowany produkty spełniał inne wymagania w zakresie jakości handlowej.

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił okoliczność, iż strona była kontrolowana przez tut. Organ, a przeprowadzane kontrole wykazywały liczne nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej środków spożywczych.  

Biorąc pod uwagę piąty czynnik wpływający na wymiar kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno- spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, w oparciu o posiadane już dane dokonał szacowania wielkości obrotów na podstawie przepisu art. 23 § 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r., poz. 613 ze zm.) i uznał, że w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r., poz. 584 ze zm.) strona należy do grupy tzw. „pozostałych przedsiębiorców”, w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku jest jednym z największych w stosunku do pozostałych grup przedsiębiorców.

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości. Należy zaznaczyć przy tym, że najniższy możliwy wymiar kary wynosi 500,00 złotych, natomiast górną granicę stanowi pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej. Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek postanowiono wymierzyć przedsiębiorcy Kaufland Polska Markety Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa karę pieniężną w wysokości 500,00 złotych, a zatem w dolnej granicy ustawowego zagrożenia.

Przy ustalaniu wysokości kary tut. organ wziął również pod uwagę postanowienia art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zdaniem organu wymierzona w wysokości 500,00 złotych kara spełnia te przesłanki, stąd postanowiono, jak w sentencji.

Zgodnie z art. 104 § 1 ustawy kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej załatwia sprawę poprzez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, w związku  z powyższym organ orzekł jak w sentencji.

Pouczenia:

 Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca Kaufland Polska Markety Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, Nr konta: 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecin w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.

W przypadku wniesienia odwołania od niniejszej decyzji nie należy uiszczać kary pieniężnej do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez organ odwoławczy.

Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
Ewa Kryjom
(podpis z podaniem imienia i nazwiska
oraz stanowiska osoby upoważnionej do wydania decyzji)

 

 

Otrzymują:

  • Kaufland Polska Markety Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Szybka 6-10, 50-421 Wrocław,
  • a/a.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 05-01-2016 09:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-01-2016
Ostatnia aktualizacja: - 05-01-2016 09:52