Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi ( za rok 2007 )

Wyniki za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 r. z kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymijakie Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził na terenie województwa zachodniopomorskiego.
 
A.       Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.)
 
Przestrzeganie postanowień w/w ustawy sprawdzono u 250 przedsiębiorców.
Kontrolą objęto:
­         172 przedsiębiorców prowadzących placówki detaliczne,
­         64 przedsiębiorców prowadzących zakłady gastronomiczne,
­           14 przedsiębiorców prowadzących hurtowy obrót napojami alkoholowymi.
 
Nieprawidłowości odnotowano u 27 przedsiębiorców (co stanowi 10,8 % ) tj.:
­         7 przedsiębiorców prowadzących placówki detaliczne (co stanowi 4,1 % ),
­         10 przedsiębiorców prowadzących zakłady gastronomiczne (co stanowi 15,6 %),
­         10 przedsiębiorców prowadzących hurtowy obrót napojami alkoholowymi (co stanowi 71,4 % ).
 
1.      Wyniki kontroli przedsiębiorców prowadzących placówki detaliczne i punkty gastronomiczne:
 
Podczas prowadzonych kontroli szczególnie zwracano uwagę na przestrzeganie przepisów w zakresie:
 
§         posiadania ważnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Nieprawidłowości w powyższym zakresie stwierdzono u 8 przedsiębiorców ( 2 prowadzących placówkę detaliczną i  6 prowadzących zakłady gastronomiczne), tj. u przedsiębiorców:
-   przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w sklepie ogólnospożywczym w Szczecinie, gdzie oferowano do sprzedaży 37 rodzajów napojów alkoholowych (piwa), pomimo, że przedsiębiorca nie posiadał zezwoleń na ich sprzedaż. Przedsiębiorca prowadził sprzedaż i dokonywał zakupów napojów alkoholowych (piwa) na podstawie zezwoleń wydanych poprzedniego przedsiębiorcę. Przedsiębiorca nie przedłożył dowodów zakupów na napoje alkoholowe będące w sprzedaży.  
-   przedsiębiorca prowadzący działalność gastronomiczną w Szczecinie, gdzie oferowano do sprzedaży 22 rodzaje napojów alkoholowych (piwo, wyroby winiarskie, wyroby spirytusowe), na które przedsiębiorca nie posiadał wymaganych zezwoleń. Przedsiębiorca prowadził sprzedaż oraz dokonywał zakupu napojów alkoholowych  na podstawie zezwoleń udzielonych dla poprzedniego przedsiębiorcy. Przedsiębiorca nie okazał dowodów zakupów na napoje alkoholowe znajdujące się w sprzedaży.    
 
Przedsiębiorcy nie okazali dowodów zakupów w związku z czym zostały skierowane informacje do Urzędu Skarbowego.
-   wspólnicy spółki cywilnej prowadzący działalność gospodarczą w Szczecinie, gdzie oferowano do sprzedaży 78 rodzajów napojów alkoholowych (piwo, wyroby winiarskie, wyroby spirytusowe), na które przedsiębiorcy nie okazali wymaganych zezwoleń. W/w przedsiębiorcy sprzedawali napoje alkoholowe (piwo, wyroby winiarskie, wyroby spirytusowe) na podstawie zezwoleń udzielonych dla innych wspólników spółki cywilnej  pomimo, że zmienił się skład osobowy spółki.
-   wspólnicy spółki cywilnej prowadzący działalność w sklepie spożywczym w Szczecinie gdzieoferowano do sprzedaży 59 rodzajów napojów alkoholowych-piwo, na które przedsiębiorcy nie okazali wymaganych zezwoleń- zmiana składu spółki jw,
-   wspólnicy spółki cywilnej prowadzący działalność gastronomiczną w Szczecinie gdzie oferowano do sprzedaży 6 rodzajów napojów alkoholowych (piwo), pomimo, że przedsiębiorcy nie posiadali zezwoleń na ich sprzedaż. Przedsiębiorcy prowadzili sprzedaż i dokonywali zakupów napojów alkoholowych (piwa) na podstawie zezwoleń wydanych dla jednego wspólnika. Przedsiębiorcy j.w nie przedłożyli dowodów zakupów na napoje alkoholowe będące w sprzedaży.
-   Spółka z o.o., prowadząca działalność w restauracji w powiecie koszalińskim gdzie stwierdzono w sprzedaży 2 partie napojów alkoholowych (piwo) bez ważnego wymaganego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu i piwa oraz do 18% alkoholu. Spółka nie posiadała wymaganych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z powodu ich wygaśnięcia mocą decyzji Wójta Gminy wydaną w związku z nie wniesieniem przez spółkę II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2007r.
-   wspólnicy spółki cywilnej prowadzący działalność gastronomiczną w Ińsku gdzieoferowano do sprzedaży 9 rodzajów napojów alkoholowych (piwo) bez wymaganych zezwoleń. W/w  przedsiębiorcy sprzedawali napoje alkoholowe (piwo) na podstawie zezwoleń udzielonych dla innych wspólników spółki cywilnej - zmiana składu spółki.
 
§         wniesienia w ustalonych w ustawie terminach opłaty za korzystanie z zezwoleń  
W dniach kontroli u 1 przedsiębiorcy (Spółka z o.o.), prowadzącego działalność w restauracji stwierdzono wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na mocy decyzji Wójta Gminy, wydanej w związku z nie wniesieniem przez spółkę II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2007r.
 
§         ustalenia, czy znajdujące się w sprzedaży napoje alkoholowe zostały zakupione u przedsiębiorców posiadających zezwolenie na hurtowy obrót takimi alkoholami
Przeprowadzone kontrole wykazały, że wprowadzane do obrotu napoje alkoholowe były zakupione u przedsiębiorców posiadających zezwolenie na hurtowy obrót takimi napojami.
 
§         ustalenia, czy znajdujące się w sprzedaży napoje alkoholowe są odpowiednio oznaczone znakami skarbowymi akcyzy
W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.
 
§         ustalenia, czy działalność w zakresie objętym zezwoleniem wykonywana jest tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i tylko w miejscu wymienionym w zezwoleniu.  
W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.
               
§         uwidocznienia w miejscu widocznym wywieszki informującej o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych
Brak powyższej informacji stwierdzono u 11 przedsiębiorców (4 prowadzących placówki detaliczne, 7 prowadzących zakłady gastronomiczne), tj.: 
§         wydzielenia stoiska ze sprzedażą napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) w samoobsługowych placówkach handlowych o powierzchni sprzedażowej pow. 200 m2.
U przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie wielkopowierzchniowym, stwierdzono, że wyroby spirytusowe (powyżej 18% zawartości alkoholu) oraz wyroby winiarskie (o zawartości alkoholu powyżej 4,5% do 18%) sprzedawane były na sali o powierzchni sprzedażowej 712 m² bez wydzielonego stoiska. 
 
§         sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym, nieletnim, na kredyt lub pod zastaw
W dniach kontroli nie stwierdzono sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym, nieletnim, na kredyt lub pod zastaw.
 
§         konsumpcji w punktach sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych
W dniach kontroli nie stwierdzono konsumpcji napojów alkoholowych w punktach sprzedaży detalicznej.
 
§         sprzedaży napojów alkoholowych wyłącznie w godzinach określonych w zezwoleniu
W okazanych przez przedsiębiorców zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych nie było określonych godzin ich sprzedaży. Obrót napojami alkoholowymi odbywał się w godzinach otwarcia kontrolowanych placówek.
 
§         przestrzegania zakazu sprzedaży napojów alkoholowych w miejscach wymienionych w art. 14 ustawy, w szczególności w domach studenckich, środkach i obiektach komunikacji publiczne, domach wypoczynkowych
W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.
 
§         przestrzegania sprzedaży napojów alkoholowych w miejscach określonych przez gminy, gdzie nie istnieje stały lub czasowy zakaz ich sprzedaży
Kontrolowane placówki usytuowane były w miejscach, dla których gminy nie określiły zakazu sprzedaży napojów alkoholowych.
 
§         braku niedozwolonej reklamy lub promocji napojów alkoholowych w miejscach sprzedaży
U kontrolowanych przedsiębiorców nie stwierdzono niedozwolonej reklamy lub promocji napojów alkoholowych w miejscach sprzedaży.
 
Ponadto 1 przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w barze w Koszalinie nie zgłosił organowi zezwalającemu na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (w tym przypadku piwa, wyrobów winiarskich, wyrobów spirytusowych) zmian stanu faktycznego i prawnego w stosunku do danych zawartych w w/w zezwoleniach. Zezwolenia zostały udzielone dla dwóch przedsiębiorców prowadzących działalność w w/w barze, a po zrezygnowaniu z działalności przez jednego przedsiębiorcę nie dokonano zmian w w/w zezwoleniach.      
 
2.      Wyniki kontroli przedsiębiorców prowadzących hurtowy obrót napojami alkoholowymi:
 
Podczas prowadzonych kontroli szczególnie zwracano uwagę na przestrzeganie przepisów w zakresie:
 
§         posiadania ważnych zezwoleń na prowadzenie na terenie kraju hurtowego obrotu napojami alkoholowymi
Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.
 
§          wykonywania przez przedsiębiorcę działalności określonej w zezwoleniu osobiście lub przez zatrudnionych przez niego pracowników
Przeprowadzone kontrole wykazały wykonywanie działalności określonej w zezwoleniach wyłącznie osobiście przez danego przedsiębiorcę.
 
§          sprzedaży napojów alkoholowych wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na obrót hurtowy lub detaliczny napojami alkoholowymi
Sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom nie posiadającym zezwolenia na obrót detaliczny napojami alkoholowymi, stwierdzono u 7 przedsiębiorców:
 
§          ustalenia, czy użytkowane magazyny są własnością przedsiębiorcy lub są przez niego wynajmowane lub dzierżawione
Magazyny użytkowane przez kontrolowanych przedsiębiorców stanowiły ich własność lub były przez nich wynajmowane lub dzierżawione.
 
§          ustalenia, czy przedsiębiorca zgłosił organowi zezwalającemu w ciągu 14 dni od ich powstania inne zmiany stanu faktycznego i prawnego
Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.
 
§          ustalenia, czy przedsiębiorca posiada w sprzedaży napoje alkoholowe pochodzące od producentów oraz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na hurtowy obrót takimi napojami
Przeprowadzone kontrole w tym zakresie wykazały nabywanie napojów alkoholowych wyłącznie od producentów lub przedsiębiorców posiadających zezwolenie na hurtowy obrót takimi napojami.
 
§          ustalenia, czy znajdujące się w sprzedaży napoje alkoholowe są odpowiednio oznaczone znakami skarbowymi akcyzy
Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.
 
§          ustalenia, czy przedsiębiorca prowadzi sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych na podstawie zezwolenia wydanego w myśl przepisów art. 18 ustawy i zgodnie z jego warunkami
Nieprawidłowości w powyższym zakresie tematycznym nie stwierdzono.
 
B.       Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie badania zawartości niektórych substancji w dymie papierosowym oraz informacji i ostrzeżeń zamieszczanych na opakowaniach wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 31, poz. 275 ze zm.)
 
Przestrzeganie postanowień w/w ustawysprawdzono u 210 przedsiębiorców.
Kontrolą objęto:
­         185 przedsiębiorców prowadzących placówki detaliczne,
­         20 przedsiębiorców prowadzących zakłady gastronomiczne,
­         5 przedsiębiorców prowadzących hurtowy obrót napojami alkoholowymi.
Podczas prowadzonych kontroli szczególnie zwracano uwagę na przestrzeganie przepisów w zakresie:
 
§          sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom niepełnoletnim
U kontrolowanych przedsiębiorców nie stwierdzono sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom niepełnoletnim.
 
§          sprzedaży wyrobów tytoniowych w zakładach opieki zdrowotnej, szkołach (także szkołach wyższych) i placówkach oświatowo-wychowawczych oraz obiektach sportowo-rekreacyjnych
W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.
 
§          wyodrębnienia w zakładach gastronomicznych (poza wyjątkiem dotyczącym jednoizbowych ,gdzie dopuszcza się wyodrębnienie miejsca) pomieszczenia gdzie można palić wyroby tytoniowe
W placówkach gastronomicznych objętych kontrolą stwierdzono, że w większości lokali obowiązywał zakaz palenia. W niektórych lokalach wyodrębnione były pomieszczenia gdzie można palić wyroby tytoniowe.
 
§          sprzedaży wyrobów tytoniowych w automatach
U kontrolowanych przedsiębiorców nie stwierdzono sprzedaży wyrobów tytoniowych w automatach.
 
§          sprzedaży wyrobów tytoniowych w opakowaniach zawierających mniej niż 20 sztuk oraz luzem bez opakowania
Kontrolowani przedsiębiorcy nie prowadzili sprzedaży wyrobów tytoniowych w opakowaniach zawierających mniej niż 20 sztuk oraz luzem bez opakowania.
 
§          zgodności oznakowania opakowań jednostkowych wyrobów tytoniowych z wymaganiami określonymi w art. 9 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r., w zakresie zgodności napisów ostrzegających i deklaracji zawartości nikotyny, substancji smolistych i tlenku węgla z przepisami w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2004 r.
Podczas przeprowadzonych kontroli sprawdzono oznakowanie opakowań jednostkowych  887 partii papierosów. Oznakowanie opakowań było zgodne z powyższymi przepisami.
 
§          umieszczania na opakowaniach wyrobów tytoniowych napisów, nazw, znaków towarowych oraz symboli i innych znaków sugerujących, że dany wyrób tytoniowy jest mniej szkodliwy niż inne
 Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.
 
§          prowadzenia reklamy lub promocji wyrobów tytoniowych, rekwizytów tytoniowych i produktów imitujących wyroby tytoniowe oraz symboli związanych z używaniem tytoniu
Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.
 
Ponadto u 4 przedsiębiorców stwierdzono sprzedaż papierosów po cenach wyższych niż umieszczone na opakowaniach.
Materiały z kontroli dały podstawę do skierowania 3 informacji do Urzędu Celnego w Szczecinie i jednej informacji do  Urzędu Celnego w Koszalinie.
 
C.       Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. Nr 80, poz.742 ze zm.).
 
Zagadnienie to zbadano podczas 235 kontroli. W toku kontroli sprawdzono 1122 partii napojów alkoholowych oraz 887 partii wyrobów tytoniowych.
 
Kontrolą objęto:
­         188 przedsiębiorców prowadzących placówki detaliczne,
­         36 przedsiębiorców prowadzących zakłady gastronomiczne,
­         11 przedsiębiorców prowadzących hurtownie.
 
Podczas prowadzonych kontroli szczególnie zwracano uwagę na przestrzeganie przepisów w zakresie:
 
§         oznaczenia wyrobów alkoholowych i tytoniowych znajdujących się w sprzedaży banderolami nie wykazującymi cech sfałszowania
Skontrolowane partie wyrobów alkoholowych i tytoniowych znajdujące się w sprzedaży nie wykazywały cech sfałszowania w zakresie oznaczenia znakami akcyzy.
 
§         naklejania banderol w sposób prawidłowy i trwały, uniemożliwiający otwarcie opakowań jednostkowych bez ich uszkodzenia
Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.
 
§         ustalenia, czy banderole nie są zniszczone ani uszkodzone
Wyroby alkoholowe i tytoniowe objęte kontrolą posiadały niezniszczone i nieuszkodzone banderole.
 
§         ustalenia, czy banderole są właściwe dla poszczególnych wyrobów i posiadają odpowiednie nominały  
Skontrolowane partie omawianych wyrobów posiadały właściwe banderole dla poszczególnych wyrobów i posiadały  odpowiednie nominały.
 
Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:
¨      skierowania materiałów do prowadzenia 13 dochodzeń uproszczonych w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych bez wymaganych zezwoleń,   
¨      skierowania 4 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Rejonowej,
¨      skierowania 10 powiadomień do Urzędu Marszałkowskiego odnośnie hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych podmiotom nie posiadającym aktualnych zezwoleń,
¨      skierowania 3 powiadomień do Ministra Gospodarki,
¨      ukarania 8 osób mandatami karnymi kredytowanymi na łączną kwotę 1.200 zł, za nie uwidocznienie informacji o szkodliwości spożywania alkoholu,
¨      skierowania 3 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w związku z nie uwidocznieniem informacji o szkodliwości spożywania alkoholu,
¨      skierowania 4 informacji do Urzędu Celnego,
¨      skierowania 2 informacji do Urzędu Skarbowego.
 
Podsumowanie:
Przeprowadzone kontrole wykazały, że w zakresie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi najczęstszą nieprawidłowością była sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom nie posiadającym zezwolenia przez przedsiębiorców prowadzących hurtownie napojów alkoholowych. Ponadto w placówkach detalicznych i gastronomicznych przedsiębiorcy prowadzili sprzedaż napojów alkoholowych bez zezwoleń. Sprzedaż napojów alkoholowych bez zezwoleń w porównaniu do ubiegłego roku spadła o 33%. Przyczyny sprzedaży napojów alkoholowych bez zezwolenia przez przedsiębiorców prowadzących placówki detaliczne i gastronomiczne wynikały najczęściej ze sprzedaży alkoholu na podstawie zezwoleń wydanych dla innych przedsiębiorców, którzy wcześniej prowadzili działalność w danym podmiocie. W dalszym ciągu powtarzającą się nieprawidłowością jest nie uwidocznienie informacji o szkodliwości spożywania alkoholu. W jednym przypadku stwierdzono sprzedaż napojów alkoholowych na sali sprzedażowej bez wydzielonego stoiska. W porównaniu do roku ubiegłego dwukrotnie wzrosła sprzedaż papierosów w cenach wyższych od cen podanych przez producenta na opakowaniach jednostkowych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariola Cieśla 30-01-2008 10:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Wilkosz 16-10-2009 14:09