Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

DECYZJA nr ZKŻ.8361.194,216.2014

Koszalin, dnia 26 października 2015 r.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki
Inspektor Inspekcji Handlowej
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

………………………………………..
(pieczęć nagłówkowa organu Inspekcji Handlowej)

 

 „SANO” spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością

ul. Nowowiejskiego nr 11

75-587 Koszalin

 

 

DECYZJA nr ZKŻ.8361.194,216.2014

wymierzająca karę pieniężną/umarzająca postępowanie w części

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kar pieniężnych w związku z  wprowadzeniem do obrotu przez przedsiębiorcę „SANO” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie, 2 partii środków spożywczych pod nazwami: panga filety bez skóry IQF mrożone, glazurowane a’1000g oraz tilapia nilowa filety bez skóry mrożone IQF glazurowane a’1000g:

 

  1. na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 4 oraz ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 678) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267 ze zm.), wymierza ww. przedsiębiorcy karę pieniężną w wysokości 1500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) z tytułu wprowadzenia do obrotu środka spożywczego pod nazwą panga filety bez skóry IQF mrożone, glazurowane jako artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego w rozumieniu art. 3 pkt 10 lit. c) ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z uwagi na to, iż w jego oznakowaniu podano niezgodne z prawdą dane w zakresie zawartości netto bez glazury,

 

  1. na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014r., poz. 148 ze zm.)  umarza postępowanie w części dotyczącej wymierzenia ww. przedsiębiorcy kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu środka spożywczego pod nazwą tilapia nilowa filety bez skóry mrożone IQF glazurowane nieodpowiadającego wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2015 r., poz. 678) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w art. 7 ust. 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004(Dz. U. L 304 z 22.11.2011, s. 18 ze zm.), z uwagi na niezrozumiałą dla konsumenta informację o masie netto bez glazury, z uwagi na to, że wymierzenie ww. przedsiębiorcy kary pieniężnej określonej na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 678) byłoby niezgodne z zasadą proporcjonalności wyrażoną w art. 17 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. UE L z dnia 1 lutego 2002 r., Nr 31, s. 1 ze zm.).

Uzasadnienie

 

W dniach 21, 25 i 26.11.2014r. oraz 17.12.2014r. na podstawie art. 3 ust. 1,2,3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.04.2004, str. 1 ze zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (aktualnie Dz. U. z 2015 r., poz. 678) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2  ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014r., poz. 148 ze zm.), działając na podstawie upoważnień do przeprowadzenia  urzędowej kontroli żywności nr 00013871 i 00013901, inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili kontrolę u przedsiębiorcy „SANO” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie, zwanego dalej również „stroną”, wykonującego działalność gospodarczą w sklepie spożywczo-przemysłowym Sano 8 w Koszalinie przy ul. Jana Pawła II 20.

 

Podczas kontroli stwierdzono wprowadzenie do obrotu partii produktu tilapia nilowa filety bez skóry mrożone IQF glazurowane (Oreochromis niloticus) a’1000g, w ilości 2 opakowań o wartości 45,98 zł, wyprodukowanego przez Nord Capital sp. z o.o. Rekowo Górne, ul. Pucka 4, 84-123 Połchowo, oznaczonego m.in. datą produkcji/datą mrożenia: 26.08.2013, datą minimalnej trwałości „Najlepiej spożyć przed końcem: 07.2015 i kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej 114044, który oceniono pod kątem prawidłowości oznakowania. W wyniku dokonanej oceny stwierdzono, że ww. produkt był oznakowany w sposób niezrozumiały dla konsumenta z uwagi na podanie na opakowaniu informacji określającej masę netto bez glazury w formie napisu „Masa netto bez glazury: 7kg (10x700g)”, podczas gdy informacja o masie netto ww. produktu umieszczona na opakowaniu wskazywała na 1000g. W związku z powyższym w toku kontroli ustalono, że taki stan faktyczny stanowi naruszenie wymagań określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 678), dalej „ustawy o jakości” w związku z art. 6 ust. 2 ustawy o jakości, w związku z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (aktualnie Dz. U. z 2015r., poz. 594 ze zm.).

 

Mając na uwadze ustalenia kontroli oraz uwzględniając okoliczność, iż z dniem 13 grudnia 2014r. nastąpiła zmiana przepisów krajowego prawa żywnościowego, która spowodowała uchylenie m.in. przepisu art. 6 ust. 2 ustawy o jakości oraz art. 48 ust. 1 ww. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, i jednocześnie w tej dacie zaczęło obowiązywać wprost rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektywy Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz.U. UE L 304 z 22.11.2011r., s. 18 ze zm.), zwane dalej „rozporządzeniem 1169/2011”, stwierdzone w toku kontroli naruszenie art. 6 ust. 2 ustawy o jakości w związku z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U jw.) zakwalifikowano na potrzeby niniejszego postępowania jako naruszenie wymagań określonych w art. 7 ust. 2 rozporządzenia 1169/2011.

 

Dodatkowo w toku kontroli pobrano do badań laboratoryjnych m.in. produkt pod nazwą panga filety bez skóry IQF mrożone, glazurowane (Pangasianodon hypophthalmus) a’1000g z partii 9 opakowań o wartości 125,91 zł, wyprodukowany przez Nord Capital sp. z o.o. Rekowo Górne, ul. Pucka 4, 84-123 Połchowo w celu sprawdzenia jakości handlowej tego artykułu rolno-spożywczego. Jednocześnie za protokołem pobrania próbki Nr 001449, z tej samej partii, w ilości odpowiadającej ilości pobranej do badań, pobrano próbkę kontrolną ww. artykułu.

 

Badania przeprowadzone przez Laboratorium Kontrolno-Analityczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Poznaniu wykazały w badanej próbce niższą zawartość netto ryby bez glazury w porównaniu z wymaganiami określonymi w informacji producenta na opakowaniu, tj. stwierdzono zawartość netto ryby bez glazury w ilości 729g (niepewność wyniku 51), podczas gdy deklaracja na opakowaniu wskazywała na 800g .

 

Powyższe udokumentowano w sprawozdaniu z badań nr 337/2014 z dnia 05.12.2014r., które doręczono w toku kontroli w dniu 17.12.2014r. osobie upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy pouczając jednocześnie o tym, że kontrolowany ma prawo do złożenia wniosku o zbadanie próbki kontrolnej produktu, zgodnie  z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014r., poz. 148 ze zm.). Kontrolowany przedsiębiorca nie skorzystał ze swojego uprawnienia.

 

Mając na względzie wyniki badań Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej stwierdził, iż wprowadzony do obrotu produkt wyczerpuje definicję artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego, o którym mowa w art. 3 pkt 10 lit. c) ustawy o jakości z uwagi na to, że w jego oznakowaniu podano niezgodne z prawdą dane w zakresie zawartości netto ryby bez glazury, a niezgodność ta w istotny sposób narusza interesy konsumentów finalnych.

 

W związku ze stwierdzonymi w toku kontroli uchybieniami zarówno do kontrolowanego, jak i producenta zakwestionowanych produktów skierowano wystąpienia pokontrolne. W odpowiedzi na wystąpienie pismem z dnia 16.01.2015r. kontrolowany poinformował, że wszystkie uchybienia stwierdzone w toku kontroli zostały usunięte poprzez wycofanie ze sprzedaży zakwestionowanych produktów, zaniechanie ich zamawiania oraz wzmożone kontrole przyjmowanych środków spożywczych pod kątem prawidłowości oznakowania. Producent natomiast w piśmie z dnia 19.12.2014r. (data doręczenia organowi 29.12.2014r.) dotyczącym tilapii nilowej i niezrozumiałego oznakowania odpowiedział, że prawdopodobnie doszło do popełnienia błędu podczas drukowania etykiet, a osoby odpowiedzialne za kontrolę nie zauważyły danej niezgodności. Jednocześnie zapewnił o zwiększeniu kontroli umieszczanej treści na etykietach na etapie ich drukowania i znakowania produktów. W piśmie z dnia 16.01.2015r. (data doręczenia organowi 21.01.2015r.) dotyczącym pangi producent poinformował, że zapisy z kontroli wyrobu gotowego wskazują na prawidłowe wyniki pomiarów masy netto ryby bez glazury, na podstawie których dana partia została zwolniona do obrotu. Dodatkowo podniósł, że wynik zaniżonej zawartości netto ryby bez glazury mógł być rezultatem zastosowania przez Laboratorium Kontrolno-Analityczne UOKiK z siedzibą w Poznaniu innej metody badawczej od stosowanej w Nord Capital sp. z o.o., bądź też niejednorodności dostarczanego surowca, o czym producent poinformował jego dostawcę. Zadeklarował również zwiększenie wewnętrznej kontroli w celu zapewnienia wprowadzania na rynek produktów zgodnych z wymaganiami. Ponadto w piśmie z dnia 12.02.2015r. (data doręczenia organowi 18.02.2015r.) nadesłanym po otrzymaniu sprawozdania z badań Laboratorium Kontrolno-Analitycznego UOKiK z siedzibą w Poznaniu producent Nord Capital sp. z o.o. przyznał, że wyniki badań wskazują na zaniżenie masy netto ryby bez glazury w stosunku do deklaracji na opakowaniu. Poinformował również, że surowiec do produkcji zakwestionowanego produktu otrzymuje w stanie glazurowanym i jest jedynie konfekcjonowany przez pracowników produkcyjnych. Zarówno podczas przyjmowania surowca, jak i jego konfekcji nie stwierdzono zawyżonej ilości glazury, a także, z uwagi na możliwość wahań poziomu glazury, zwiększono masę netto. Pobrane w trakcie paczkowania towaru  próby nie wykazały zaniżonej masy ryby bez glazury. W związku z powyższym Nord Capital sp. z o.o. wniósł o potraktowanie niezgodności jako pojedynczego incydentu oraz ponownie zobowiązał się do zwiększenia nadzoru nad procesem produkcyjnym w celu wyeliminowania wskazanej niezgodności w przyszłości.

 

Mając na uwadze dokonane ustalenia pismem z dnia  5 października 2015r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę „SANO” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie o  wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kar pieniężnych z tytułu wprowadzenia do obrotu artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego oraz środka spożywczego niewłaściwej jakości handlowej.

Stronie umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona nie skorzystała z powyższego uprawnienia, w tym, z uwagi na udzielenie nieprawidłowego formalnie pełnomocnictwa swojemu pracownikowi, nie zapoznała się z materiałami postępowania. Nie wniosła również o przywrócenie terminu do dokonania tej czynności przez osobę należycie umocowaną.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

W myśl przepisu art. 3 pkt 10 ustawy o jakości, artykułem rolno-spożywczym zafałszowanym jest produkt, którego skład jest niezgodny z przepisami dotyczącymi jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych, albo produkt, w którym zostały wprowadzone zmiany, w tym zmiany dotyczące oznakowania, mające na celu ukrycie jego rzeczywistego składu lub innych właściwości, jeżeli niezgodności te lub zmiany w istotny sposób naruszają interesy konsumentów finalnych, w szczególności jeżeli:

a)    dokonano zabiegów, które zmieniły lub ukryły jego rzeczywisty skład lub nadały mu wygląd produktu zgodnego z przepisami dotyczącymi jakości handlowej,

b)    w oznakowaniu podano nazwę niezgodną z przepisami dotyczącymi jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych albo niezgodną z prawdą,

c)     w oznakowaniu podano niezgodne z prawdą dane w zakresie składu, pochodzenia, terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości, zawartości netto lub klasy jakości handlowej.

 

Ustalenia kontroli dały podstawę do stwierdzenia, że produkt – panga filety bez skóry IQF mrożone, glazurowane (Pangasianodon hypophthalmus) a’1000g -  jest artykułem rolno – spożywczym zafałszowanym w rozumieniu art. 3 pkt 10 lit. c) ustawy o jakości, gdyż w jego oznakowaniu podano niezgodne z prawdą dane w zakresie zawartości netto ryby bez glazury, a niezgodność ta istotnie naruszała interesy konsumentów finalnych, tj. stwierdzono w wyniku badań zawartość netto ryby bez glazury w ilości 729g (niepewność wyniku 51), podczas gdy deklaracja na opakowaniu wskazywała na 800g. Wprowadzenie do obrotu artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego skutkuje odpowiedzialnością z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy o jakości.

 

W myśl przepisu art. 3 pkt 5 ustawy o jakości, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. W świetle z kolei przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o jakości wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 2 ustawy o jakości uchylonego z dniem 13.12.2014r., którego naruszenie stwierdzone zostało w trakcie kontroli inspektorów Inspekcji Handlowej, do znakowania artykułów rolno-spożywczych stosuje się odpowiednio wymagania określone w (…) art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (aktualnie Dz. U. z 2015r., poz. 594 ze zm.). W myśl natomiast uchylonego w tej samej dacie art. 48 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, środki spożywcze muszą być oznakowane w sposób zrozumiały dla konsumenta, (…).

 

Obecnie wymogi dotyczące informacji na temat żywności uregulowane są w rozporządzeniu 1169/2011, które jest aktem prawnym obowiązującym wprost w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

 

Zgodnie z przepisem art. 7 ust. 2 rozporządzenia 1169/2011 informacje na temat żywności muszą być rzetelne, jasne i łatwe do zrozumienia dla konsumenta.

 

Uwzględniając ustalenia kontroli i zmianę stanu prawnego związanego z wejściem w życie przepisów rozporządzenia 1169/2011 stwierdzono w niniejszym postępowaniu, że informacje umieszczone na etykietach tilapii nilowej dotyczące masy netto bez glazury, tj. 7 kg (10 x 700g) w kontekście podanej masy netto, tj. 1000g są niezrozumiałe dla konsumenta, w związku z czym uznano, że taki stan faktyczny stanowi naruszenie art. 7 ust. 2 rozporządzenia 1169/2011.

 

Przepisy rozporządzenia 1169/2011 należą do przepisów o jakości handlowej, a niespełniający ich wymagań środek spożywczy jest artykułem rolno-spożywczym niewłaściwej jakości, naruszającym wymagania określone w art. 4 ust. 1 ustawy o jakości. Wprowadzenie go do obrotu skutkuje odpowiedzialnością z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości.

 

Ustawa o jakości nakłada na wprowadzających artykuły rolno-spożywcze do obrotu obowiązek zachowania wymagań w zakresie ich jakości handlowej, stanowiąc jednocześnie w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500 zł.   

Ustawa o jakości w art. 40a ust. 1 pkt 4 stanowi natomiast, że każdy kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze zafałszowane, podlega karze pieniężnej w wysokości nie wyższej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, nie niższej jednak niż 1000 zł.

 

Przepis art. 3 pkt 4 ustawy o jakości odsyła w zakresie definicji obrotu do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 178/2002”, zgodnie z którym „wprowadzenie na rynek” oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja wskazuje krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość (w tym zafałszowanie) artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich zarówno producentów tych artykułów jak i  każde następne ogniwo handlu detalicznego.

 

Nadto, zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia 178/2002, podmioty działające na rynku spożywczym i pasz zapewniają, na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodność tej żywności lub pasz z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów.

 

W świetle art. 8 ust. 3 rozporządzenia 1169/2011, podmioty działające na rynku spożywczym, które nie mają wpływu na informacje na temat żywności, nie mogą dostarczać żywności, o której wiedzą lub w stosunku do której mają podejrzenia – w oparciu o informacje posiadane w ramach działalności zawodowej, że jest niezgodna z mającym zastosowaniem prawem dotyczącym informacji na temat żywności oraz wymaganiami odpowiednich przepisów.

Dodatkowo, w myśl przepisu art. 8 ust. 5 rozporządzenia 1169/2011, bez uszczerbku dla ust. 2-4 podmioty działające na rynku spożywczym zapewniają przestrzeganie w przedsiębiorstwach pozostających pod ich kontrolą wymogów prawa dotyczącego informacji na temat żywności i odpowiednich przepisów krajowych mających znaczenie dla ich działalności i upewniają się, że wymogi te są spełnione.

 

W świetle powyższego przedsiębiorca „SANO” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie odpowiada za jakość handlową wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Mając na względzie powyższe ustalenia, w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kar pieniężnych Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując dyspozycję ww. przepisów w odniesieniu do zakwestionowanego artykułu rolno-spożywczego o znamionach zafałszowania pod nazwą panga filety bez skóry IQF mrożone, glazurowane, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, oceniając stopień szkodliwości czynu uznał, że wprowadzenie go do obrotu jest czynem najwyższej rangi szkodliwym, istotnie naruszającym interesy konsumentów. W przypadku ryb mrożonych glazurowanych masa netto ryby bez glazury jest podstawową przesłanką decydującą o wyborze konsumenta. Podanie niezgodnej z prawdą informacji w tym zakresie wprowadza konsumenta w błąd i sprawia, że nabywa on produkt w warunkach wyłączających świadomy wybór, którego zagwarantowanie jest nadrzędnym celem przepisów prawa żywnościowego. Dodatkowo, niższa od deklarowanej ilość ryby w istotny sposób godzi w interes ekonomiczny konsumenta.

 

Oceniając stopień szkodliwości czynu wprowadzenia do obrotu produktu o nazwie tilapia nilowa filety bez skóry mrożone IQF glazurowane, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej stwierdził, że oznakowanie artykułów rolno-spożywczych powinno stanowić źródło jasnych i zrozumiałych dla konsumenta informacji o ich cechach i właściwościach. W związku z tym uznano, że stwierdzona nieprawidłowość polegająca na niezrozumiałym oznakowaniu, tj. podaniu wyższej masy netto bez glazury od masy netto całego środka spożywczego (ryby z glazurą), narusza interes konsumenta w zakresie prawa do rzetelnej informacji o produkcie. Z drugiej strony uwzględniono, co miało decydujący wpływ na ocenę przedmiotowej przesłanki w przypadku tego produktu, że zakwestionowane oznakowanie było dla przeciętnego konsumenta oczywiście błędne, co wynikało zarówno z wielkości opakowania produktu, jak i powszechnej wiedzy konsumenta na temat możliwej wagi ryby o podobnej wielkości. Ponadto stwierdzono, że rzeczywista masa netto bez glazury umieszczona była w treści informacji w tym zakresie i wynosiła 700g, co potwierdzono w badaniach laboratoryjnych.  

 

Przy ocenie stopnia zawinienia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym obrót artykułami żywnościowymi na etapie detalicznym na dużą skalę. Z tego względu uznano, że winna wykazać się znajomością prawa żywnościowego, dbałością o jakość wprowadzanych do obrotu produktów oraz starannością w doborze kontrahentów, jak i zwracać szczególną uwagę, aby do obrotu handlowego nie trafiały zafałszowane artykuły rolno-spożywcze. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej stwierdził, iż strona ponosi odpowiedzialność za wprowadzenie do obrotu artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego, a zawinienie strony polega przede wszystkim na niedołożeniu wystarczających starań, mających na celu zapobieżenie nieprawidłowościom dotyczącym zakwestionowanego produktu, choćby poprzez wymaganie od swoich dostawców dokumentów potwierdzających właściwą jakość środków spożywczych będących przedmiotem obrotu, jak i nawet wyrywkowe dokonywanie badań produktów w celu sprawdzenia ich rzeczywistej jakości. Strona w swoim działaniu powinna odpowiadać wzorcowi starannego przedsiębiorcy, tj. wykazywać się zdolnością przewidywania, zapobiegliwością i rzetelnością przy wprowadzaniu artykułów rolno-spożywczych do obrotu, tym bardziej, że odpowiedzialność strony ma charakter obiektywny i absolutny. Przesłanką przyjęcia tej odpowiedzialności jest tylko fakt wprowadzenia do obrotu produktu niespełniającego wymagań, a sprzedawca nie może się z niej zwolnić i obciąża go ona niezależnie od tego, czy to on spowodował wadliwość produktu oraz czy ponosi w tym zakresie jakąkolwiek winę, a nawet czy w ogóle wiedział lub mógł wiedzieć o tym, że sprzedawana rzecz jest wadliwa.

Dokonując oceny stopnia zawinienia strony w odniesieniu do tilapii nilowej i stwierdzonej w stosunku do niej nieprawidłowości również uznano, że przedsiębiorca jako profesjonalista odpowiedzialny za wprowadzanie do obrotu środków spożywczych powinien wykazać się znajomością prawa żywnościowego związanego z wykonywaną działalnością, szczególnie w zakresie oznakowania artykułów rolno-spożywczych i dbałością o ich jakość, która w tym przypadku uchroniłaby stronę przed wystąpieniem stwierdzonych nieprawidłowości. W opinii organu, przedsiębiorca był w stanie wykryć błąd i niespójność w oznakowaniu tilapii nilowej w trakcie zwykłych czynności, np. przy odbiorze towaru od dostawcy, bez podejmowania jakichkolwiek dodatkowych działań, gdyż nieprawidłowość w oznakowaniu tego produktu była ewidentna.

Niezależnie od powyższego przy ocenie przedmiotowej przesłanki wymiaru kary uwzględniono działania naprawcze podjęte przez stronę w stosunku do obu zakwestionowanych produktów (jak wynika z odpowiedzi przedsiębiorcy na wystąpienie pokontrolne).

 

Ustalając z kolei zakres naruszenia wymagań w przypadku zafałszowanej pangi organ ocenił, że stwierdzone uchybienie było istotne zarówno z punktu widzenia właściwości produktu, jak i interesów konsumentów, gdyż informacja o ilości ryby stanowi w przypadku ryb mrożonych, glazurowanych jeden z najważniejszych elementów ich jakości handlowej. Ponadto było również istotne z punktu widzenia regulacji rynków rolnych, gdyż wobec podania nieprawdziwej masy ryby bez glazury doszło do naruszenia podstawowych celów i założeń prawa żywnościowego.

 

Przy ocenie zakresu naruszenia w przypadku tilapii nilowej organ uznał, że ujawniona nieprawidłowość polegająca na niezrozumiałym oznakowaniu była jedyną odnoszącą się do ocenianego produktu i stanowiła niewielką część wymagań przewidzianych w przepisach prawa żywnościowego. Badania laboratoryjne przedmiotowego artykułu rolno-spożywczego nie wykazały jego niezgodności z deklaracją producenta na opakowaniu.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych organ wziął pod uwagę, że przedsiębiorca był wcześniej kontrolowany w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, przy czym w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2014r. wymierzono mu karę pieniężną z tytułu wprowadzenia do obrotu przetworów mlecznych niewłaściwej jakości (decyzja WKŻ.8361.147.2014 z dnia 17.03.2015r.).    

 

Biorąc pod uwagę piąty czynnik wpływający na wymiar kary pieniężnej, tj. kryterium wielkości obrotów, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej na podstawie uzyskanej w toku niniejszego postępowania informacji o wysokości przychodu osiągniętego przez stronę w 2014r. stwierdził, że strona wykracza poza kategorie przedsiębiorców wymienione w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015, poz. 584 ze zm.), tj. mikroprzedsiębiorców, małych i średnich, stąd wzięto pod uwagę fakt, że udział przedsiębiorcy w obrocie rynkowym jest największy spośród wszystkich innych kategorii przedsiębiorców.

 

Mając na uwadze opisane wyżej okoliczności, a także uwzględniając fakt, że najniższy możliwy wymiar kary za czyn wprowadzania do obrotu artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych wynosi 1000 zł, górną granicę stanowi natomiast 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że w przypadku środka spożywczego pod nazwą panga filety bez skóry IQF mrożone, glazurowane, uzasadnione jest wymierzenie na podstawie przepisu  art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy o jakości kary pieniężnej w wysokości 1500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).

Przy ustalaniu wysokości kary uwzględniono wymagania art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002, w myśl którego kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zdaniem organu, wymierzona kwota kary, choć bliska minimalnej ustawowej wysokości, spełnia powyższe wymagania.

 

W myśl art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, natomiast § 2 tego artykułu stanowi, że decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji. Zgodnie z kolei z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy o jakości karę pieniężną, o której mowa m.in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej. W związku z powyższym w przypadku środka spożywczego zafałszowanego pod nazwą panga filety bez skóry IQF mrożone, glazurowane organ orzekł jak w sentencji.

 

Jednocześnie, po analizie opisanych wyżej okoliczności stwierdzono, że w sprawie nie ma podstaw do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt. 3 ustawy o jakości z tytułu wprowadzenia do obrotu środka spożywczego niewłaściwej jakości handlowej pod nazwą tilapia nilowa filety bez skóry mrożone IQF glazurowane. Z uwagi na to, że najniższy możliwy wymiar kary zgodnie z ww. przepisem wynosi 500 zł, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że wymierzenie kary choćby w najniższym jej wymiarze naruszyłoby zasadę proporcjonalności określoną w art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002, gdyż kara ta byłaby niewspółmierna do wagi stwierdzonego naruszenia oraz dokonanej w związku nim oceny przesłanek jej wymiaru.         

Z powyższych względów uznać należy, że w przypadku ww. produktu nieodpowiadającego jakości handlowej również cel zapobiegawczy, prewencyjny postępowania został osiągnięty jeszcze przed ewentualnym wymierzeniem kary pieniężnej – kontrolowany uzyskał wiedzę o stwierdzonym naruszeniu i podjął działania naprawcze.

W związku z powyższym Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zdecydował o odstąpieniu od wymierzenia kary określonej w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości i w związku z tym uznał dalsze prowadzenie postępowania administracyjnego w części dotyczącej tilapii nilowej za bezprzedmiotowe.

W przypadku, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej na podstawie przepisu art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013, poz. 267 ze zm.), wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części, stąd w przypadku ww. artykułu rolno-spożywczego  orzeczono jak w sentencji.

 

 

 

Pouczenia:

1.   Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, nr 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecin w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015r., poz. 613), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.

 

W przypadku wniesienia odwołania od niniejszej decyzji nie należy uiszczać kary pieniężnej do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez organ odwoławczy.

 

2.   Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 

Z up. Zachodniopomorskiego
Wojewódzkiego Inspektora
Inspekcji Handlowej
Andrzej Kuśpiel
Dyrektor Delegatury
..................................................................
(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

 

 

Otrzymują:

  1. „SANO” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Nowowiejskiego nr 11

75-587 Koszalin,

  1. aa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 30-11-2015 14:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-11-2015
Ostatnia aktualizacja: - 30-11-2015 14:12