Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

DECYZJA WKŻ.8361.87.2015

Szczecin, dnia 20.10.2015r.

   ZACHODNIOPOMORSKI

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

  INSPEKCJI HANDLOWEJ

Krzysztof Kur

 

Firma przedsiębiorcy:

 Owocowy Świat Krzysztof Kur

Ul. Rostocka 114a

71-771 Szczecin

 

 

 

DECYZJA WKŻ.8361.87.2015

wymierzająca karę pieniężną

 

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wymierza przedsiębiorcy Krzysztofowi Kur, firma przedsiębiorcy: Owocowy Świat Krzysztof Kur, Szczecin (71-771), ul. Rostocka 114a karę pieniężną w wysokości 500,00 złotych (pięćset złotych 00/100) z tytułu wprowadzenia do obrotu 1 partii (5 opakowań po 10 sztuk) artykułu rolno-spożywczego, tj. „Jaj kury zielononóżki z chowu ekologicznego” klasa A, klasa wagowa M, produkt Rolnictwa Ekologicznego 10 sztuk, oznaczone m.in.: Najlepiej spożyć przed: 2.06.15, PL-EKO-07 Rolnictwo Polska, kod zakładu pakowania PL-02045901; Zapakowano dla: Bio Planet Sp. z o.o. Wilkowa Wieś 7, 05-084 Leszno, kod kreskowy:5907814665997, wartości 63,95 złotych, nieodpowiadającej wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w art. 28 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. UE L 163 z 24.6.2008, s. 6 ze zm.), tj. z uwagi na nieczytelne oznaczenie kodem producenta na skorupie 100% jaj (50 sztuk).

 

Uzasadnienie

 

W dniach 14, 18 i 21 maja 2015r. na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. UE. L 165 z 30.4.2004, str. 1 ze zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25.06.2009r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2015r., poz. 497) w związku z  art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 148 ze zm.), zgodnie z upoważnieniem nr WKŻ/U-108/2015 z dnia 14 maja 2015r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili kontrolę żywności u przedsiębiorcy Krzysztofa Kur, firma przedsiębiorcy Owocowy Świat Krzysztof Kur, prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie „Owocowy Świat” w Szczecinie przy ul. Modrej 33, zwanego dalej również „stroną”.

 

W toku przeprowadzonej kontroli będącą w ofercie handlowej partię (5 opakowań po 10 sztuk) artykułu rolno-spożywczego, tj. Jaj kury zielononóżki z chowu ekologicznego” klasa A, klasa wagowa M, produkt Rolnictwa Ekologicznego, oznaczone m.in.: najlepiej spożyć przed: 2.06.15, PL-EKO-07 Rolnictwo Polska, kod zakładu pakowania PL-02045901; Zapakowano dla: Bio Planet Sp. z o.o. Wilkowa Wieś 7, 05-084 Leszno, kod kreskowy:5907814665997, wartości 63,95 złotych poddano ocenie pod kątem spełniania wymagań określonych m.in. w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. U UE L. 2013.347.671 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 1308/2013”; rozporządzeniu Komisji (WE) NR 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz.U. UE L 2008.163.6 ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 589/2008” oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 29), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie znakowania”.

W wyniku kontroli stwierdzono, że w oznakowaniu całej partii jaj (100%), tj. 50 sztuk (5 opakowań po 10 sztuk) umieszczony na skorupkach jaj kod producenta jest nieczytelny.

 

W związku z powyższym w wyniku kontroli stwierdzono, że wskazana nieprawidłowość dotycząca oznakowania stanowi naruszenie przepisu art. 28 rozporządzenia 589/2008, zgodnie z którym podczas kontroli partii i opakowań dopuszczalna jest tolerancja na poziomie 20 % jaj z nieczytelnymi oznaczeniami.

 

Mając na uwadze powyższe w toku kontroli stwierdzono, iż wprowadzony do obrotu produkt nie odpowiada wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678).

 

W toku kontroli przedsiębiorca wycofał z obrotu zakwestionowaną partię artykułu rolno-spożywczego. Z kolei w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami do producenta zakwestionowanych jaj, tj. Ekologiczne Gospodarstwo Rolne Maria i Andrzej Ciastoń, w dniu 11 czerwca 2015r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wystosował wystąpienie pokontrolne, wzywając do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. W swojej odpowiedzi z dnia 24 czerwca 2015r. producent wskazał, iż nieczytelny kod producenta na skorupie jaj nastąpił z powodu zbyt dużej ilości tuszu na stemplu do jaj. Producent wskazał, że dokonał już zakupu nowego stempla, a nadto dołożył wszelkich starań sprawdzających jakość i czytelność wykonywanego znakowania jaj.

 

Mając na uwadze powyższe ustalenia, pismem z dnia 30 września 2015r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę Krzysztofa Kur, firma przedsiębiorcy: Owocowy Świat Krzysztof Kur o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu 1 partii artykułu rolno-spożywczego, tj. „Jaj kury zielononóżki z chowu ekologicznego” klasa A, klasa wagowa M, produkt Rolnictwa Ekologicznego środków spożywczych o łącznej wartości 63,95 złotych nieodpowiadających wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w art. 28 rozporządzenia 589/2008.

 

Ponadto w ww. piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona ze swojego uprawnienia nie skorzystała.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił
i stwierdził:

 

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678) zwanej dalej „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.

 

Celem prawa żywnościowego jest szeroko rozumiana ochrona interesów konsumentów. Artykuł 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.), zwane dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002” precyzuje, że celem tego prawa jest ochrona interesów konsumentów i umożliwienie im świadomego wyboru związanego ze spożywaną przez nich żywnością. Prawo żywnościowe ma przeciwdziałać oszukańczym lub podstępnym praktykom, fałszowaniu żywności oraz wszelkim innym praktykom mogącym wprowadzić konsumentów w błąd.

 

W świetle przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o jakości wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

Wymagania jakościowe w odniesieniu do oznakowania jaj uregulowane zostały m.in. w rozporządzeniu 1308/2013; rozporządzeniu 589/2008 oraz na gruncie prawa krajowego w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 29).

 

Zgodnie z przepisem § 16 ust. 1 rozporządzenia w sprawie znakowania jaja wyprodukowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znakuje się zgodnie z pkt 1 ust. III częścią VI załącznika VII do rozporządzenia nr 1308/2013 oraz z art. 9 ust. 1 rozporządzenia (…) 589/2008, podając po numerze oznaczenia sposobu utrzymywania kur nieśnych kod państwa członkowskiego - PL oraz weterynaryjny numer identyfikacyjny (…).

 

Z kolei w świetle Części VI ust. III pkt 1 załącznika VII do rozporządzenia 1308/2013 jaja klasy A są znakowane kodem producenta. Przepis art. 9 ust. 1 rozporządzenia 589/2008 stanowi, że kod producenta składa się z cyfr i liter określonych w pkt 2 załącznika do dyrektywy 2002/4/WE. Kod jest łatwo widoczny i czytelny i ma przynajmniej 2 mm wysokości.  

 

Nadto zgodnie z przepisem art. 28 rozporządzenia 589/2008 podczas kontroli partii i opakowań dopuszczalna jest tolerancja na poziomie 20 % jaj z nieczytelnymi oznaczeniami.

 

Jednocześnie, ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4 odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich również producentów tych artykułów. W świetle powyższych definicji przedsiębiorca Krzysztof Kur (firma: Owocowy Świat Krzysztof Kur) odpowiada za wprowadzony do obrotu ww. artykuł rolno-spożywcze nieodpowiadający wymaganiom jakości handlowej.

 

Zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 podmioty działające na rynku spożywczym zapewniają na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą zgodność żywności z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów.

 

Z kolei w myśl przepisu art. 8 ust. 3 rozporządzenia 1169/2011, podmioty działające na rynku spożywczym, które nie mają wpływu na informacje na temat żywności, nie mogą dostarczać żywności, o której wiedzą lub w stosunku do której mają podejrzenia – w oparciu o informacje posiadane w ramach działalności zawodowej - że jest niezgodna z mającym zastosowaniem prawem dotyczącym informacji na temat żywności oraz wymaganiami odpowiednich przepisów.

 

Nadto, jak stanowi art. 8 ust. 5 rozporządzenia 1169/2011, bez uszczerbku dla ust. 2-4 tego przepisu, podmioty działające na rynku spożywczym zapewniają przestrzeganie w przedsiębiorstwach pozostających pod ich kontrolą wymogów prawa dotyczącego informacji na temat żywności i odpowiednich przepisów krajowych mających znaczenie dla ich działalności i upewniają się, że wymogi te są spełnione.

 

Ustawa o jakości stanowi w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 złotych.

 

Zgodnie z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678) kary pieniężne, o których mowa m.in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości: stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując dyspozycje tegoż przepisu w odniesieniu do zakwestionowanego środka spożywczego, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż stopień szkodliwości czynu jest o tyle znaczny, że poprzez nieczytelne oznakowanie kodem producenta, konsument pozbawiony został wiedzy dotyczącej produktu. Kod producenta bowiem jest ciągiem cyfr i liter, które obejmują informacje w zakresie m.in. metody chowu jaj, państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym jaja wyprodukowano, jak i numeru identyfikacyjnego zakładu. Przy ocenie tej przesłanki organ uwzględnił nadto okoliczność, że poza stwierdzonymi nieprawidłowościami w zakresie oznakowania konsument nie był pozbawiony wiedzy dotyczącej produktu, bowiem informacje dotyczące przedmiotowych jaj znajdowały się na ich opakowaniu.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym fachowy obrót artykułami żywnościowymi na etapie detalicznym, a celem jej działalności jest sprzedaż artykułów rolno-spożywczych konsumentowi finalnemu. Wskazać w tym miejscu należy, iż jest to sprzedaż wyspecjalizowana. Zdaniem tut. organu stanowi to o tym, że można ją potraktować jako profesjonalistę mającego wpływ na obrót żywnością, a więc mającego obowiązek znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaną przez niego działalnością. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest zwracanie szczególnej uwagi, aby do obrotu handlowego nie trafiały środki spożywcze niespełniające wymagań jakościowych, w tym również niewłaściwie (nieczytelnie) oznakowane. Przedsiębiorca działający na rynku jako profesjonalista w swojej dziedzinie jest zobowiązany do takiego zorganizowania swojej działalności, aby nie dopuścić do wprowadzenia do obrotu środków spożywczych niezgodnych z wymaganiami jakościowymi. Przy ocenie stopnia zawinienia strony, organ uwzględnił również działania podjęte przez stronę niezwłocznie po powzięciu informacji dotyczącej zakwestionowanej partii jaj, tj. wycofanie jaj z obrotu.

 

Przy ocenie zakresu naruszenia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę fakt, że poza stwierdzonymi uchybieniami dotyczącymi oznakowania, zakwestionowany produkt spełniał inne wymagania w zakresie jakości handlowej dotyczące oznakowania. Z drugiej strony organ uwzględnił fakt, że stwierdzona nieprawidłowość dotyczyła całej partii jaj.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił okoliczność, iż strona nie była dotychczas objęta kontrolą tut. organu.

 

Biorąc nadto pod uwagę piąty z czynników mających wpływ na wysokość kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu nieodpowiadające jakości handlowej artykuły rolno-spożywcze Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej na podstawie informacji uzyskanych od przedsiębiorcy uznał, że w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r. poz. 584 ze zm.) strona należy do grupy tzw. mikroprzedsiębiorców, w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku, jest jednym z najmniejszych w stosunku do pozostałych kategorii przedsiębiorców. Z tego też względu organ odstąpił od ustalania kwotowej wartości obrotów strony, uznając iż informacja w tym zakresie nie będzie miała wpływu na dokonaną ocenę przedmiotowej przesłanki. Uznano ponadto, że posiadane dane o kategorii przedsiębiorcy są w tym przypadku wystarczające do zakończenia sprawy administracyjnej, co pozostaje w zgodzie z zasadą szybkości postępowania, według której organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia.

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości. Należy zaznaczyć przy tym, że najniższy możliwy wymiar kary wynosi 500,00 złotych, natomiast górną granicę stanowi pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej. Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek postanowiono wymierzyć przedsiębiorcy Krzysztof Kur (firma Owocowy Świat Krzysztof Kur) karę pieniężną w wysokości 500,00 złotych, a zatem w dolnej granicy ustawowego zagrożenia.

 

Przy ustalaniu wysokości kary tut. organ wziął również pod uwagę postanowienia art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zdaniem organu wymierzona w wysokości 500,00 złotych kara spełnia te przesłanki, stąd postanowiono, jak w sentencji.

 

Zgodnie z art. 104 § 1 ustawy kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej załatwia sprawę poprzez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, w związku  z powyższym organ orzekł jak w sentencji.

 

 

Pouczenia:

1)        Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca Krzysztof Kur (firma: Owocowy Świat Krzysztof Kur), Szczecin (71-771), ul. Rostocka 114a, powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, Nr konta: 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecin w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

 

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.

 

W przypadku wniesienia odwołania od niniejszej decyzji nie należy uiszczać kary pieniężnej do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez organ odwoławczy.

 

 

2)     Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
Ewa Kryjom
..………………………..…………………
(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
osoby upoważnionej do wydania decyzji)

 

 

Otrzymują:

- Krzysztof Kur, Owocowy Świat Krzysztof Kur, ul. Rostocka 114a, 71-771 Szczecin,

- a/a.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 30-11-2015 13:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-11-2015
Ostatnia aktualizacja: - 30-11-2015 13:42