Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZKŻ.8361.189,221.2014


Koszalin, dnia 20 października 2015 r.

Zachodniopomorski Wojewódzki

Inspektor Inspekcji Handlowej

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

………………………………………..

(pieczęć nagłówkowa organu Inspekcji Handlowej)

Jan Nawrot

Firma przedsiębiorcy:

Jan Nawrot Przedsiębiorstwo

Handlowe „Dragon”

ul. Tylna 23

76-004 Sianów

DECYZJA nr ZKŻ.8361.189,221.2014

wymierzająca karę pieniężną

Na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wymierza przedsiębiorcy Janowi Nawrotowi wykonującemu działalność gospodarczą pod firmą Jan Nawrot Przedsiębiorstwo Handlowe „Dragon”, adres głównego miejsca wykonywania działalności: Koszalin, ul. Tylna 23, karę pieniężną w wysokości 500 zł (słownie: pięćsetotych) z tytułu wprowadzenia do obrotu partii czekolady mlecznej z nadzieniem (50%) o smaku truskawkowym o wartości 3146,40 zł, nieodpowiadającej wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej zadeklarowanych przez producenta na opakowaniu z uwagi na niższą zawartość nadzienia.

Uzasadnienie

W dniach 12 i 13.11.2014r. oraz 29.12.2014r. na podstawie art. 3 ust. 1,2,3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.04.2004, str. 1 ze zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014r., poz. 148 ze zm.), działając na podstawie upoważnień do przeprowadzenia urzędowej kontroli żywności nr 00013866 i 00013906, inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili kontrole u przedsiębiorcy Jana Nawrota, zwanego dalej również „stroną”, wykonującego działalność gospodarczą pod firmą Jan Nawrot Przedsiębiorstwo Handlowe „Dragon”, w hurtowni artykułów spożywczych „Dragon” w Koszalinie przy ul. Mieszka I 5A.

W toku kontroli w dniu 12.11.2014r., za protokołem pobrania próbki Nr 001443, pobrano do badań laboratoryjnych z partii liczącej 1840 opakowań o wartości 3146,40 zł, próbkę produktu pod nazwą czekolada mleczna z nadzieniem (50%) o smaku truskawkowym a'100g, wyprodukowanego przez ZWC „Millano” Krzysztof Kotas, ul. Wysogotowska 15, 62-081 Przeźmierowo, oznaczonego m.in. datą minimalnej trwałości najlepiej spożyć przed końcem 05. 2015 oraz kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej „1258”, w celu sprawdzenia jakości handlowej tego artykułu rolno-spożywczego. Jednocześnie za protokołem pobrania próbki Nr 001444, z tej samej partii, w ilości odpowiadającej ilości pobranej do badań, pobrano próbkę kontrolną ww. artykułu.

Badania przeprowadzone przez Laboratorium Kontrolno-Analityczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Olsztynie wykazały, że zawartość nadzienia w ww. czekoladzie mlecznej jest niższa od zadeklarowanej przez producenta na opakowaniu, tj. stwierdzono zawartość nadzienia w ilości 37,4 % (niepewność wyniku 1,7); 39,4% (niepewność wyniku 1,8) oraz 37,7% (niepewność wyniku 1,7), podczas gdy deklaracja na opakowaniu podana w nazwie produktu wskazywała na 50%.

Powyższe udokumentowano w sprawozdaniu z badań nr 582/2014 z dnia 08.12.2014r., które doręczono przedsiębiorcy w toku kontroli w dniu 29.12.2014r. pouczając jednocześnie o uprawnieniu do złożenia wniosku o zbadanie próbki kontrolnej produktu, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014r., poz. 148 ze zm.). Kontrolowany przedsiębiorca nie skorzystał ze swojego uprawnienia.

Mając na względzie wyniki badań ustalono, że przedmiotowy produkt nie odpowiada wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678) - zwanej dalej „ustawą o jakości”, w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej zadeklarowanych przez producenta na opakowaniu z uwagi na niższą zawartość nadzienia.

W związku z powyższym do kontrolowanego przedsiębiorcy i producenta zakwestionowanego artykułu rolno-spożywczego skierowano wystąpienia pokontrolne. W odpowiedzi na wystąpienie pismem z dnia 06.02.2015r. (data doręczenia organowi 23.02.2015r.) producent poinformował, że przeanalizował proces produkcji zakwestionowanej partii czekolady w wyniku czego stwierdził, że średnia zawartość nadzienia w ww. produkcie wyniosła 50,1%, co potwierdzone jest również w zapisach z kontroli wyrobu gotowego wskazujących minimalną oznaczoną zawartość nadzienia w ilości 47,5% i maksymalną w ilości 52,7%. Dodatkowo producent poinformował, iż zgodnie z ustaloną w specyfikacji wyrobu jakością, zawartość nadzień w czekoladach nadziewanych ustalona została na poziomie 50% przy tolerancji minimum 47% i maksimum 53%. Zdaniem producenta, stwierdzona przez Laboratorium Kontrolno-Analityczne UOKiK z siedzibą w Olsztynie zawartość nadzienia na poziomie niższym niż dolna granica tolerancji ustalona przez producenta mogła być spowodowana chwilowym zatkaniem się dysz dozujących nadzienie do form i dotyczyła wyłącznie badanych próbek. Jednocześnie producent zobowiązał się do stałego monitorowania zakwestionowanego parametru w celu uniknięcia podobnych nieprawidłowości i zapewnienia najwyższej jakości produktu.

Kontrolowany natomiast, w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne pismem z dnia 25.02.2015r. (data doręczenia organowi 02.03.2015r.) poinformował, że nie posiada aktualnie w sprzedaży zakwestionowanej czekolady mlecznej z nadzieniem truskawkowym, gdyż w całości została sprzedana.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, pismem z dnia 28 września 2015r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę Jana Nawrota o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu ww. artykułu rolno-spożywczego niewłaściwej jakości handlowej.

Stronie umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strona nie skorzystała ze swojego uprawnienia.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

W myśl przepisu art. 3 pkt 5 ustawy o jakości, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. W świetle z kolei przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o jakości wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

W niniejszej sprawie wyniki badań laboratoryjnych wykazały, że przedmiotowa czekolada mleczna z nadzieniem o smaku truskawkowym nie spełnia wymagań zadeklarowanych przez producenta na opakowaniu, z powodu zaniżenia zawartości nadzienia, którego ilość wynosiła odpowiednio dla trzech kolejno poddanych badaniu opakowań 37,4% (niepewność wyniku 1,7); 39,4% (niepewność wyniku 1,8) oraz 37,7% (niepewność wyniku 1,7), podczas gdy deklaracja na opakowaniu w nazwie produktu wskazywała na 50%. W związku z powyższym stwierdzono, że taki stan faktyczny stanowi naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy o jakości.

Ustawa o jakości nakłada na wprowadzających artykuły rolno-spożywcze do obrotu obowiązek zachowania wymagań w zakresie ich jakości handlowej, stanowiąc jednocześnie w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500 zł. Jej przepis art. 3 pkt 4 odsyła natomiast w zakresie definicji obrotu do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 178/2002”, zgodnie z którym „wprowadzenie na rynek” oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja wskazuje krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego, przy czym pojęcie handlu detalicznego, zgodnie z art. 3 pkt 7 rozporządzenia 178/2002, oznacza również hurtownie.

Nadto, zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia 178/2002, podmioty działające na rynku spożywczym i pasz zapewniają, na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodność tej żywności lub pasz z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów.

W świetle powyższego przedsiębiorca Jan Nawrot odpowiada za jakość handlową wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

Mając na względzie powyższe ustalenia, w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Wykonując dyspozycję ww. przepisów w odniesieniu do zakwestionowanego produktu Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, oceniając stopień szkodliwości czynu wprowadzenia go do obrotu stwierdził, że ilość nadzienia w czekoladzie mlecznej z nadzieniem jest obok rodzaju nadzienia jedną z głównych przesłanek decydujących o wyborze konsumenta. Z tego też względu oceniono, że ujawniona w wyniku badań nieprawidłowość polegająca na obniżonej w stosunku do deklarowanej ilości nadzienia narusza interes konsumentów w zakresie prawa do otrzymania produktu zgodnego z deklaracją na opakowaniu, sama natomiast deklaracja przestaje być dla konsumentów źródłem jednoznacznej informacji o jego cechach i właściwościach, przez co uniemożliwia świadomy wybór określonego środka spożywczego. Z drugiej strony przy ocenie przedmiotowej przesłanki wymiaru kary uwzględniono, że stwierdzona wada nie dyskwalifikuje zakwestionowanego produktu pod kątem jego przydatności do celów spożywczych, a także nie narusza interesu ekonomicznego konsumentów (masa netto produktu jest zgodna z deklarowaną, z czego wynika, że przy niższej ilości nadzienia wyższa jest ilość czekolady mlecznej).

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym obrót artykułami żywnościowymi na etapie hurtowym i należy do kręgu podmiotów odpowiedzialnych za ich jakość handlową. Z tego tez względu powinna wykazać się znajomością przepisów prawa związanych z wykonywaną przez siebie działalnością, szczególną starannością w doborze kontrahentów, jak i zwracać szczególną uwagę, aby do obrotu trafiały artykuły rolno-spożywcze właściwej jakości handlowej. W przedmiotowej sprawie stwierdzono, że strona nie dołożyła należytej staranności przy wprowadzeniu kwestionowanej czekolady do obrotu nie upewniając się, że jest ona właściwej jakości, np. poprzez wyrywkowe przeprowadzanie badań laboratoryjnych środków spożywczych, które to badania, uwzględniając etap obrotu, na którym przedsiębiorca prowadzi działalność (hurtownia spożywcza), winny stanowić jej dobrą praktykę kupiecką. Z drugiej strony, przy ocenie stopnia zawinienia organ uwzględnił okoliczność, że stwierdzona nieprawidłowość powstała na etapie produkcji, a strona nie przyczyniła się do jej powstania ani swoim działaniem, ani zaniechaniem, w związku z czym uznano, że nie miała zamiaru wprowadzenia do obrotu produktu nieodpowiadającego wymaganiom jakościowym.

Ustalając zakres naruszenia wymagań jakości handlowej organ ocenił, że stwierdzona nieprawidłowość była jedyną stwierdzoną w odniesieniu do badanego produktu, a także nie naruszała istotnie interesów konsumentów oraz szczegółowych regulacji prawa żywnościowego.

Przy ocenie dotychczasowej działalności podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych organ wziął pod uwagę, iż przedsiębiorca w okresie ostatnich 24 miesięcy uwzględnianych przy ocenie przedmiotowej przesłanki nie był kontrolowany w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Biorąc pod uwagę piąty czynnik wpływający na wymiar kary pieniężnej, tj. kryterium wielkości obrotów, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej na podstawie przedłożonego przez stronę zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2014 (PIT-36L) stwierdził, że w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015, poz. 584 ze zm.), strona należy do kategorii małych przedsiębiorców, w związku z czym wzięto pod uwagę okoliczność, że jej udział w obrocie rynkowym nie jest znaczny.

Mając na uwadze opisane wyżej okoliczności, a także uwzględniając fakt, że najniższy możliwy wymiar kary za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-spożywczych niewłaściwej jakości handlowej wynosi 500 zł, górną granicę stanowi natomiast pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej, która w tym przypadku wynosi 15.732 zł, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że w sprawie uzasadnione jest wymierzenie na podstawie przepisu art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości kary pieniężnej w minimalnej ustawowej wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych).

Przy ustalaniu wysokości kary uwzględniono wymagania art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002, w myśl którego kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zważywszy na stwierdzone naruszenie w kontekście rodzaju artykułu rolno-spożywczego niewłaściwej jakości handlowej oraz dokonaną ocenę wszystkich przesłanek wymiaru kary, wymierzona kwota kary spełnia powyższe wymagania.

W myśl art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, natomiast § 2 tego artykułu stanowi, że decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji. Zgodnie z kolei z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy o jakości karę pieniężną, o której mowa m.in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej. W związku z powyższym organ orzekł jak w sentencji.

Pouczenia:

  1. Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, nr 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecin w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015r., poz. 613), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.

W przypadku wniesienia odwołania od niniejszej decyzji nie należy uiszczać kary pieniężnej do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez organ odwoławczy.

  1. Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Z up. Zachodniopomorskiego

Wojewódzkiego Inspektora

Inspekcji Handlowej

Andrzej Kuśpiel

Dyrektor Delegatury

......................................................................

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska

służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

Otrzymują:

  1. Jan Nawrot, ul. Tylna 23, 76-004 Sianów,

  2. aa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 13-11-2015 10:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-11-2015
Ostatnia aktualizacja: - 13-11-2015 10:28