Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mięsa i przetworów mięsnych

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą
w Koszalinie przeprowadził łącznie na terenie województwa zachodniopomorskiego
11 kontroli u 10 przedsiębiorców w zakresie
kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mięsa i przetworów mięsnych.

Przedsiębiorców do kontroli wytypowano z własnego rozeznania.

Kontrolą objęto przedsiębiorców w: Szczecinie, Koszalinie, Mierzynie, Kołobrzegu.  

 

Ogółem skontrolowano 44 partie mięsa i przetworów mięsnych, z czego zakwestionowano 25 partii, co stanowi 56,82% zbadanych partii.

 

Kontrolą objęto:

 

ŚWIEŻE MIĘSO - 2 partie o wartości 487 złotych

 

Świeży schab wieprzowy

2 partie o wartości 487 zł, nie kwestionując zbadanych partii;

 

PRZETWORY MIĘSNE - 42 partie o wartości 3513 złotych

 

Kiełbasy

32    partie o wartości 3058 zł, kwestionując 20 zbadanych partii o wartości 767 zł;

 

Konserwy mięsne

6 partii o wartości 371 zł, kwestionując 1 partię o wartości 56 zł;

 

Wędliny drobiowe

1 partia o wartości 31 zł, kwestionując zbadaną partię;

 

Wędzonki

2 partie o wartości 38 zł, kwestionując zbadane partie;

 

Wędliny podrobowe

1 partia o wartości 15 zł, kwestionując zbadaną partię.

 

Badaniem objęto ogółem 16 partii mięsa i przetworów mięsnych w opakowaniach jednostkowych o łącznej, z czego zakwestionowano 1 partię (konserwa), co stanowi 6,25 % zbadanych partii oraz 28 partii mięsa i przetworów mięsnych oferowanych do sprzedaży tzw. „luzem”, z czego zakwestionowano 24 partie (kiełbasy), co stanowi 85,71 % zbadanych partii.

 

W hurtowni zbadano ogółem 7 partii mięsa i przetworów mięsnych nie kwestionując zbadanych partii, w sklepach sieci handlowych zbadano ogółem 10 partii ww. produktów,  kwestionując 2 partie (kiełbasa, konserwa), co stanowi 20 % zbadanych partii, w pozostałych sklepach zbadano ogółem 27 partii ww. produktów, z czego zakwestionowano 23 partie, co stanowi 85,18 % zbadanych partii.

 

I.         OCENA JAKOŚCIOWA  MIĘSA I PRZETWORÓW MIĘSNYCH

 

Badania próbek produktów przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Poznaniu, gdzie dokonano sprawdzenia cech organoleptycznych i fizykochemicznych w odniesieniu do deklaracji producentów oraz obowiązujących przepisów. 

 

Ogółem zbadano 15 próbek (24 op.) mięsa i przetworów mięsnych na łączną, kwestionując 1 partię przetworu mięsnego (kiełbasa):

·         w hurtowni 6 partii mięsa i przetworów mięsnych (kiełbasy, konserwy, schab), nie kwestionując zbadanych partii;

·         w sklepach sieci handlowej - 9 partii przetworów mięsnych (kiełbasy, konserwy mięsne), gdzie zakwestionowano 1 próbkę kiełbasy (1 op.).

 

W trakcie przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono zagrożeń związanych z niewłaściwą jakością zdrowotną produktów.

 

W przypadku 1 partii w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych sprawdzono dodane substancje dozwolone. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych:

·         u przedsiębiorcy w Szczecinie zakwestionowano:

- partię kiełbasy wieprzowej, średnio rozdrobniona wędzona parzona luz nr partii 188, należy spożyć do: 29.07.2015.

Sprawozdanie z badań nr 185/2015) wykazało, że ww. produkt nie odpowiada deklaracji producenta albowiem w oznakowaniu podane są niezgodnie z prawdą dane w zakresie składu
z uwagi na to, iż w wyniku badan laboratoryjnych stwierdzono obecność wołowiny, podczas gdy nie deklarowano tego składnika.

 

W związku z powyższymi ustaleniami wprowadzony do obrotu produkt jw. wskazuje na artykuł rolno- spożywczy zafałszowany, o którym mowa w art. 3 pkt 10 lit. c ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 678).

 

Kontrolowany przedsiębiorca przesłał do siedziby Inspektoratu w Szczecinie pismo wraz
z pismem od producenta kwestionowanego produktu, w którym informują, iż receptura technologiczna ww. kiełbasy nie zawiera w składzie mięsa wołowego i takie mięso w trakcie produkcji nie jest dodawane oraz nie jest deklarowane na etykiecie. Zaistniała sytuacja może być wyłącznie wynikiem zakażenia krzyżowego w trakcie produkcji w danym dniu innych kiełbas,
w których mięso wołowe jest dodawane. Producent deklaruje, iż nie miał na celu wprowadzać
w błąd klientów ani działać na ich niekorzyść.

 

Skierowano informację do właściwego terytorialnie WIJHARS o niewłaściwej jakości ww. produktu.

Zostało wszczęte postępowanie administracyjnego w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2015r.,poz. 678).

Zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

 

II.        PRAWIDŁOWOŚĆ  OZNAKOWANIA MIĘSA I PRZETWORÓW MIĘSNYCH

 

-           Sprawdzono prawidłowość oznakowania produktów oferowanych bez opakowań
w odniesieniu do przepisów:

·        rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 29)- § 19 ust. 1 pkt 1,2,3 oraz ust. 2,

·        rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. UE. L.02.31.1 ze zm.) – art. 16 dotyczącego prezentacji środków spożywczych,

 

-           Sprawdzono prawidłowość oznakowania mięsa i przetworów mięsnych w opakowaniach jednostkowych w odniesieniu do przepisów:

·    - ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2015r, poz. 678),

·    ustawy z dnia 25 sierpnia 2010 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. z 2015 r., poz. 594 ze zm.) -rozdział 11,

·    rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L.02.31.1 ze zm.) - art.16,

·    rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r.
w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE.L.2011. 304. 18 ze zm.),

·    rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U. Nr 83, poz. 772),

·     rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. UE.L. 04.139. 55 ze zm.),

·     rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1337/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wskazania kraju pochodzenia lub miejsca pochodzenia świeżego, schłodzonego i zamrożonego mięsa ze świń, z owiec, kóz i drobiu (Dz.U. UE.L .2013.335.19).

W oznakowaniu badanych produktów nie deklarowano oświadczeń zdrowotnych
i żywieniowych.

 

Ogółem kontrolą objęto 44 partie mięsa i przetworów mięsnych, z czego zakwestionowano 24 partie, co stanowi 54,54% zbadanych partii.

 

Badaniem objęto ogółem 16 partii mięsa i przetworów mięsnych w opakowaniach jednostkowych, kwestionując 1 partię (konserwa), co stanowi 6,25 % zbadanych partii oraz 28 partii mięsa i przetworów mięsnych oferowanych do sprzedaży tzw. „luzem”, z czego zakwestionowano 23 partie (kiełbasy), co stanowi 82,14 % zbadanych partii.

 

W hurtowni zbadano ogółem 7 partii mięsa i przetworów mięsnych nie kwestionując zbadanych partii, w sklepach sieci handlowych zbadano ogółem 10 partii ww. produktów, kwestionując 1 partię (konserwa), co stanowi 10% zbadanych partii, w pozostałych sklepach zbadano ogółem 27 partii ww. produktów, z czego zakwestionowano 23 partie, co stanowi 85,18 % zbadanych partii.

 

Zbadano mięso i przetwory mięsne w opakowaniach:

16 partii, kwestionując 1 partię, a w tym:

·         8 partii z grupy kiełbas, nie kwestionując zbadanych partii,

·         2 partie z grupy świeży schab wieprzowy, nie kwestionując zbadanych partii,

·         6 partii z grupy konserwy mięsne, kwestionując 1 partię.

 

Wyniki są następujące:

·         u przedsiębiorcy, prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie spożywczo-przemysłowym w Kołobrzegu, stwierdzono niewłaściwe oznakowanie produktu „Wołowina we własnym sosie 300g” konserwa oznaczona datą minimalnej trwałości: najlepiej spożyć przed: 07.07.2018, nr partii: 07.07.2018 D, z uwagi na:

- brak przy nazwie środka spożywczego uwidocznienia danych szczegółowych dotyczących m.in. szczególnego przetworzenia jakiemu został on poddany, tj. sterylizacji, co jest niezgodne z art. 17 ust. 1 i 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz.U.UE.L.2011.304.18 ze zm.) w związku z załącznikiem VI część A pkt 1 ww. rozporządzenia;

- niewłaściwą kolejność prezentacji informacji o wartości odżywczej tj. podano: białko, węglowodany, tłuszcz, a winno być: tłuszcz, węglowodany, białko zgodnie z zał. XV cytowanego ww. rozporządzenia  nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (…), co jest niezgodne z art. 34 ust. 1 cytowanego wyżej rozporządzenia;

- brak niektórych obowiązkowych elementów informacji o wartości odżywczej, gdyż podano ilość: białka, węglowodanów i tłuszczu, a należało podać ilość: tłuszczu, kwasów tłuszczowych nasyconych, węglowodanów, cukrów, białka, soli, co  jest niezgodne z art. 30 ust. 1 lit. b cytowanego wyżej  rozporządzenia.

Na podstawie informacji od producenta ustalono, iż ww. partia konserwy została wyprodukowana dnia 07.07.2015 r.

 

W świetle powyższego ww. produkt nie odpowiada wymaganiom określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2015r. poz. 678).

 

Skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem
o usunięcie stwierdzonych uchybień.

Skierowano wystąpienie pokontrolne do producenta zakwestionowanego produktu.

Do dnia sporządzenia informacji kontrolowany nie udzielili odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne producent poinformował, że oznakowanie konserwy dostosował do obowiązujących przepisów. Ponadto poinformował, że ww. konserwa została wyprodukowana z użyciem etykiet z pozostających zapasów.

Skierowano informację do właściwego terytorialnie producentowi WIJHARS.

Materiały z kontroli zostaną skierowane do postępowania administracyjnego w związku
z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej (niewłaściwe oznakowanie produktu).

 

Zbadano przetwory mięsne bez opakowań:

28 partii, kwestionując 23 partie, a w tym:

·         1 partię produktu z grupy wędliny drobiowe, kwestionując zbadaną partię,

·         2 partie produktów z grupy wędzonki, kwestionując zbadane partie,

·         24 partie produktów z grupy kiełbasy, kwestionując 19 partii,

·         1 partię produktu z grupy wędliny podrobowe, kwestionując zbadaną partię.

 

Wyniki są następujące:

·         u przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie w Szczecinie stwierdzono 8 partii produktów (kiełbasa bydgoska, kaszanka wędzona, kiełbasa parówkowa, kiełbaski fankfurterki, kiełbasa krakowska z gór, kiełbasa starowiejska, kiełbasa dobrej roboty, kabanosy wieprzowe) oferowanych do sprzedaży bez opakowań tj. „luzem”, gdzie
w miejscu sprzedaży na wywieszce lub w inny sposób w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentom nie podano danych dotyczących danego środka spożywczego tj.: nazwy albo imienia i nazwiska producenta oraz wykazu składników.

 

Powyższe narusza § 19 ust. 1 pkt 2, 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. 2015, poz. 29).

 

W świetle powyższego ww.  produkty nie odpowiadają wymaganiom określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2015r. poz. 678).

 

Skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem
o usunięcie stwierdzonych uchybień.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne kontrolowany przedsiębiorca oświadczył, iż
w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w toku kontroli uwidocznił prawidłowe oznakowanie zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2, 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. 2015, poz. 29).

Materiały z kontroli zostaną skierowane do postępowania administracyjnego w związku
 z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej (niewłaściwe oznakowanie produktu).

 

·         u przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie mięsnym w Koszalinie, stwierdzono 15 partii przetworów mięsnych (kiełbasa śląska, kiełbasa jarmarczna, kiełbasa z wędzarni Jana, kiełbasa z beczki, kiełbasa polska, kiełbasa myśliwska, kiełbasa drobiowa z fileta, kiełbasa z szynki, parówki z szynki, kiełbasy parówkowej, pasztetu kaszubskiego, szynki Rokosza, kabanosy, szynki z komina, szynka ze schabu) oferowanych do sprzedaży bez opakowań tj. „luzem”, gdzie w miejscu sprzedaży na wywieszce lub w inny sposób w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentom nie podano danych dotyczących danego środka spożywczego tj.: imienia i nazwiska producenta oraz wykazu składników.

 

Powyższe narusza § 19 ust. 1 pkt 2, 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. 2015, poz. 29).

 

W świetle powyższego ww.  produkty nie odpowiadają wymaganiom określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2015r. poz. 678).

 

W toku kontroli uwidoczniono wykaz składników w miejscu dostępnym dla konsumentów.

Skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przedsiębiorca wyjaśnił, iż usunął nieprawidłowości uwidocznił imię i nazwisko producenta. Pełna nazwa firmy umieszczona została na pierwszej stronie wykazu składników. Wyjaśnił, że wykazy składników znajdujące się na kartach produktów nie były dostępne dla kupujących, gdyż ekspedientka z powodu częstych ich kradzieży schowała te karty, a informacja, gdzie znajdują się wykazy składników była uwidoczniona w sklepie na ścianie. Uwidoczniono ponownie wszystkie wykazy składników.

Materiały z kontroli zostaną skierowane do postępowania administracyjnego w związku
 z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej (niewłaściwe oznakowanie produktu).

 

U wszystkich przedsiębiorców sprawdzono przestrzeganie przepisu art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28.01.2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U.UE. L.02.31.1 ze zm.) .); art. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 931/2011 z dnia 19 września 2011r. w sprawie wymogów dotyczących możliwości śledzenia ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U.UE.L.2011.242. 2).

Badaniem objęto 42 partie mięsa i przetworów mięsnych poprzez sprawdzenie dokumentów dostaw umożliwiających łatwą identyfikację dostawców.

W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

III.             PRZESTRZEGANIE AKTUALNOŚCI DAT MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI
I TERMINÓW PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA

 

Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia mięsa
i wyrobów mięsnych sprawdzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców. Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

Kontrolą objęto 44 partie mięsa i przetworów mięsnych, nie kwestionując badanych partii.

 

IV.      WARUNKI PRZECHOWYWANIA MIĘSA I PRZETWORÓW MIĘSNYCH

 

Sprawdzono warunki i sposób przechowywania 44 partii mięsa i przetworów mięsnych, uwzględniając deklaracje zawarte w oznakowaniu  oraz wymagania przepisów rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U.UE.L.04.39.1ze zm.).

W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

V PAKOWANIE NA ZAPLECZU SUPER I HIPERMAKETÓW

 

 U jednego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w Szczecinie stwierdzono Dział produkcji i pakowania.

Nie stwierdzono u ww. przedsiębiorcy na dziale produkcji i pakowania  towarów po terminie przydatności do spożycia. Dział produkcji i pakowania znajduje się pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej.

 

VI SPRAWDZENIE  ILOŚCI RZECZYWISTEJ PRODUKTU

 

Uwzględniając przepisy ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2015r., poz. 1161) pobrane do badań laboratoryjnych mięso i przetwory mięsne sprawdzono w zakresie zgodności zawartości netto z ilością rzeczywistą. Oceny ilości rzeczywistej produktu dokonano
w odniesieniu do deklaracji producentów.

Badaniem objęto 14 próbek (22 op.) mięsa i przetworów mięsnych. Nie stwierdzono przypadków zaniżenia ilości rzeczywistej w stosunku do deklarowanej.

 

VII PRZESTRZEGANIE  PRZEPISÓW USTAWY  O BEZPIECZEŃSTWIE      ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

 

Sprawdzono przestrzeganie postanowienia art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia
( Dz. U. z 2015 r., poz. 594 ze zm.) dotyczącego przechowywania i udostępniania na żądanie organów urzędowej kontroli żywności orzeczeń lekarskich wydawanych osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością. Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy przechowywali aktualne orzeczenia lekarskie osób bezpośrednio stykających się z żywnością.

 

VIII    IDENTYFIKACJA  PRZEDSIĘBIORCY

 

W trakcie przeprowadzonych kontroli u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców dokonano identyfikacji przedsiębiorcy zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.). Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu o odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego i w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

 

INNE ZAGADNIENIA

 

W trakcie kontroli u 5 przedsiębiorców sprawdzono rzetelność obsługi klientów, dokonując zakupu kontrolnego przed rozpoczęciem kontroli. Nieprawidłowości w badanym zakresie
nie stwierdzono.

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

·    wysłania 3 wystąpień pokontrolnych do kontrolowanych przedsiębiorców z wnioskiem
o usunięcie uchybień,

·    wysłania 1 wystąpienia pokontrolnego do producenta z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości,

·    przesłania 2 informacji do właściwego terytorialnie WIJHARS.

 

Ponadto, w związku z ustaleniami kontroli zostaną skierowane materiały z 3 spraw do Komisji WIIH w Szczecinie z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego wobec 3 przedsiębiorców w celu wymierzenia kary pieniężnej na podstawie art. 40 a ust.1 pkt 3 ustawy
o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych.

Zostało wszczęte 1 postępowanie administracyjne wobec 1 przedsiębiorcy w celu wymierzenia kary pieniężnej na podstawie art. 40 a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych.

Zostanie również wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji
w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych wobec 1 przedsiębiorcy.

 

 

Beata Manios - rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie

tel. 91 4225239 wew. 36

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 09-11-2015 08:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-11-2015
Ostatnia aktualizacja: - 09-11-2015 08:58