Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli klimatyzatorów i wentylatorów przenośnych


Informacja

o wynikach kontroli klimatyzatorów i wentylatorów przenośnych

Realizując program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził w III kwartale 2015 roku 4 kontrole u przedsiębiorców w Szczecinie, Koszalinie i Kołobrzegu.

Kontrolą objęto:

 1. w zakresie dyrektyw LVD, EKOPROJEKT: 7 partii sprzętu elektrycznego, z tego 4 partie wentylatorów przenośnych produkcji krajowej i 3 partie sprzętu pochodzącego z Chin (jedna partia klimatyzatorów jednokanałowych i 2 partie wentylatorów przenośnych),

 2. w zakresie dyrektywy RoHS II: 6 partii sprzętu elektrycznego, w tym 4 partie wentylatorów przenośnych produkcji krajowej i 2 partie sprzętu pochodzącego z Chin (jedna partia klimatyzatorów jednokanałowych i jedna partia wentylatorów przenośnych), które jak ustalono, zostały wprowadzone do obrotu po dniu 24.05.2013 roku - dacie obowiązywania rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 08 maja 2013 roku w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,

 3. w zakresie etykiet efektywności energetycznej oraz kart produktu: 4 partie klimatyzatorów jednokanałowych, pochodzących z Chin.

Zakwestionowano ogółem 6 partii sprzętu elektrycznego:

 • jedną partię klimatyzatorów i dwie partie wentylatorów w zakresie przestrzegania przepisów dyrektywy LVD (w tym jedną partię wentylatorów zakwestionowano wyłącznie z uwagi na naruszenie pkt 7.12 normy zharmonizowanej PN-EN 60335-1:2012+A11:2014-10 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 1: Wymagania ogólne),

 • jedną partię klimatyzatorów w zakresie przestrzegania przepisów EKOPROJEKT,

 • 2 partie wentylatorów i 1 partię klimatyzatorów w zakresie przestrzegania przepisów dyrektywy RoHS II,

 • 2 partie klimatyzatorów w zakresie kart produktu.

W III kwartale 2015 roku Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej nie wydawał na wniosek Urzędów Celnych opinii dotyczących klimatyzatorów i wentylatorów.

 1. Wyniki kontroli w zakresie LVD, RoHS II i EKOPROJEKT

Kontrolą objęto wprowadzone do obrotu klimatyzatory jednokanałowe i wentylatory przenośne pod kątem spełniania zasadniczych i innych wymagań, określonych w:

 1. rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. Nr 155, poz. 1089), transponującym treść dyrektywy Unii Europejskiej 2006/95/WE, z uwzględnieniem norm zharmonizowanych:

 • PN-EN 60335-1:2012+A11:2014-10 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 1: Wymagania ogólne”,

 • PN-EN 60335-2-40:2004 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 2-40: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych pomp ciepła, klimatyzatorów i osuszaczy,

 • PN-EN 60335-2-80:2007 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 2-80: Wymagania szczegółowe dotyczące wentylatorów;

 1. rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 08.05.2013 roku w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 547), transponującym treść dyrektywy Unii Europejskiej 2011/65/UE, zwanym dalej rozporządzeniem RoHS II, obowiązującego od 25.05.2013 r.,

 2. rozporządzeniu Komisji (UE) nr 206/2012 z dnia 06.03.2012 roku w sprawie wykonania dyrektywy2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla klimatyzatorów i wentylatorów przenośnych (Dz. Urz. UE Nr L 72/7 z 10.03.2012 r.), obowiązujące od 01.01.2013 r.,

 3. rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17.12.2010 roku w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania (Dz.U. z 2015 r., poz. 1215).

Kontrolą objęto jedną partię klimatyzatorów jednokanałowych wyprodukowanych w Chinach i 6 partii wentylatorów przenośnych, (4 partie wyprodukowane w Polsce i 2 partie wyprodukowane w Chinach). Spośród ww. wyrobów producentem jednej partii wentylatorów przenośnych był kontrolowany przedsiębiorca.

Z objętych sprawdzeniem 7 partii wyrobów zakwestionowano 4 partie sprzętu:

 • partię klimatyzatorów z uwagi na nie spełnianie wymagań określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 08.05.2013 roku w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,

 • 3 partie wentylatorów z uwagi na nie spełnianie wymagań określonych w przepisach: rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego, rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 08.05.2013 roku w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz normy PN-EN 60335-1:2012+A11:2014-10 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 1: Wymagania ogólne - normy zharmonizowanej z dyrektywą LVD,

Ustalenia kontroli w odniesieniu do poszczególnych punktów programu przedstawiają się następująco:

 1. Oznakowanie CE

W wyniku oględzin stwierdzono, że na wszystkich wyrobach objętych sprawdzeniem bezpośrednio na sprzęcie umieszczono w sposób widoczny, czytelny i trwały prawidłowe oznakowanie CE potwierdzające zgodność z zasadniczymi wymaganiami - zgodnie z przepisami § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.08.2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. nr 155, poz. 1089), § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 08 maja 2013 roku w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz § 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.12.2010 roku w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1215).

 1. Deklaracja zgodności

Sprawdzono deklaracje zgodności 7 partii wyrobów (partii klimatyzatorów i 6 partii wentylatorów). Deklarację zgodności jednej partii wentylatorów sprawdzono tylko w zakresie dyrektyw LVD i EKOPROJEKT, gdyż jak ustalono wyroby zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 24.05.2013 roku - tj. dacie obowiązywania rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Deklaracja zgodności przenośnych klimatyzatorów Honeywell model MM14CCS, sporządzona przez producenta z Hong Kongu w dniu 18.12.2014 roku, importowanych przez przedsiębiorcę w Płońsku, nie zawiera oświadczenia o zgodności z dyrektywą 2011/65/UE (RoHS II) - naruszenie § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 08 maja 2013 roku w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

W związku z powyższym zostanie skierowane pismo do importera informujące o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych zmierzających do usunięcia stwierdzonych niezgodności. Postępowanie pokontrolne w toku.

Deklaracje zgodności dotyczące sprawdzanych 6 partii wentylatorów przenośnych były sporządzone zgodnie z:

 • § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.08.2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego,

 • § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.12.2010 roku w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania,

a w przypadku 5 partii wentylatorów - także z § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 08 maja 2013 roku w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

 1. Informacja o producencie i wymagania rozporządzenia RoHS II

W wyniku oględzin stwierdzono, że na wszystkich objętych sprawdzeniem 7 partiach wyrobów, bezpośrednio na sprzęcie, zamieszczono między innymi oznaczenia dotyczące identyfikacji producenta (nazwa producenta, znak towarowy), co było zgodne z § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.08.2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego.

W zakresie spełniania wymagań rozporządzenia RoHS II sprawdzono 6 partii sprzętu ( jedna partia klimatyzatorów i 5 partii wentylatorów) podlegających przepisom dyrektywy RoHS II.

Zakwestionowano 3 partie wyrobów (partię klimatyzatorów i 2 partie wentylatorów):

? Klimatyzatory przenośne Honeywell model MM14CCS, wyprodukowane w Hong Kongu, importowane przez przedsiębiorcę w Płońsku.

Oznakowanie, pomimo wolnego miejsca na sprzęcie, nie zawierało nazwy importera, znaku towarowego oraz adresu kontaktowego importera - naruszenie § 8 punkt 3) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 08 maja 2013 roku w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

? 2 partie wentylatorów przenośnych wyprodukowanych w Polsce:

 • wentylator biurkowy MPM, model SLT-23S,

 • wentylator stojący MPM, model SP-40M.

Bezpośrednio na wentylatorach, pomimo wystarczającej ilości miejsca, nie umieszczono adresu kontaktowego producenta, co jest niezgodne z § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia niektórych niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Kontrolowani przedsiębiorcy wycofali ze sprzedaży zakwestionowane klimatyzatory i wentylatory.

W związku z powyższym:

 • zostanie skierowane pismo do importera informujące o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych zmierzających do usunięcia stwierdzonych niezgodności (postępowanie pokontrolne w toku),

 • do producenta skierowano pismo mające na celu podjęcie dobrowolnych działań naprawczych zmierzających do usunięcia ww. niezgodności lub wycofanie wyrobów z obrotu. Działania zostały podjęte.

Oznakowanie zamieszczone bezpośrednio na 3 partiach wentylatorów spełniało wymagania zawarte w § 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 08 maja 2013 roku w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 547).

 1. Kontrola w zakresie wymagań rozporządzenia MG

4.1. Informacje warunkujące bezpieczne użytkowanie

Kontrolą w powyższym zakresie objęto 7 partii wyrobów (partię klimatyzatorów i 6 partii wentylatorów).

Sprawdzenia, czy na wyrobach lub w dokumentacji towarzyszącej zamieszczono podstawowe informacje warunkujące bezpieczne użytkowanie sprzętu, dokonano w oparciu o § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego z uwzględnieniem zapisów normy PN-EN 60335-1:2012+A11:2014-10 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 1: Wymagania ogólne.

W wyniku przeprowadzonych czynności zakwestionowano 2 partie wyrobów (wentylator przenośny oraz klimatyzator), mianowicie:

? Wentylatory biurkowe, model SLT-23S, nie zostały oznaczone znamionowym poborem mocy w watach albo prądem znamionowym w amperach, co jest niezgodne z pkt 7.1 ww. normy PN-EN 60335-1:2012+A11:2014-10, a tym samym nie spełnia zasadniczych wymagań określonych w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego.

?Wersja polska instrukcji użytkownika dołączona do przenośnych klimatyzatorów Honeywell model MM14CCS wyprodukowanych w Hong Kongu, zawierała treść punktu 6 i 7 rozdziału “Czyszczenie i konserwacja”, podaną w języku obcym. Jest to niezgodne z punktem 7.13. ww. normy, a tym samym narusza § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.08.2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego.

Po wskazaniu wyżej opisanych niezgodności, kontrolowani przedsiębiorcy kwestionowane klimatyzatory i wentylatory wycofali z obrotu do czasu usunięcia niezgodności.

Do producenta skierowano pismo mające na celu podjęcie dobrowolnych działań naprawczych zmierzających do usunięcia ww. niezgodności. Działania zostały wykonane.

Do importera klimatyzatorów zostanie skierowane pismo informujące o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych zmierzających do usunięcia stwierdzonych niezgodności. Postępowanie pokontrolne w toku.

Ponadto w przypadku 2 partii wyrobów (partia klimatyzatorów i partia wentylatorów przenośnych) stwierdzono naruszenie punktu 7.12 normy PN-EN 60335-1:2012+A11:2014-10 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 1: Wymagania ogólne, które nie naruszają § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego.

Dotyczy to opisanych wyżej klimatyzatorów Honeywell model MM14CCS i wentylatorów przenośnych stojących 16” DESCON DA-1604.

Instrukcje obsługi dołączone do:

? klimatyzatorów przenośnych Honeywell model MM14CCS wyprodukowanych w Hong Kongu, sporządzone między innymi w języku polskim, zawierały ostrzeżenie o treści: „To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci. Dzieci powinny być nadzorowane i nie powinien bawić się na lub wokół urządzenia”,

? wentylatorów stojących 16” DESCON DA-1604 oznakowanych „Wyprodukowano w Chinach dla …”, zawierały informację (w punkcie 5 instrukcji Bezpieczeństwo pracy) o treści: „Urządzenie jest szczególnie niebezpieczne dla dzieci i zwierząt dlatego należy dołożyć szczególnej troski, by urządzenie było absolutnie dla nich niedostępne.”

Natomiast w myśl punktu 7.12 ww. normy w instrukcji powinna być podana następująca treść: „Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu”.

Po wskazaniu wyżej opisanych niezgodności, kontrolowani przedsiębiorcy wycofali kwestionowane wentylatory z obrotu do czasu usunięcia niezgodności.

W związku z powyższym:

 • zostanie skierowane pismo do importera informujące o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych zmierzających do usunięcia stwierdzonych niezgodności,

 • do producenta przesłano pismo informujące o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych zmierzających do usunięcia stwierdzonych niezgodności.

Postępowanie pokontrolne w obu sprawach w toku.

4.1.1 Klimatyzatory

Sprawdzeniem w zakresie przestrzegania postanowień normy PN-EN 60335-2-40:2004 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-4-: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych pomp ciepła, klimatyzatorów i osuszaczy objęto jedną partię klimatyzatorów. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono, wyroby spełniały wymagania określone w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.08.2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego.

   1. Wentylatory

W oparciu o wymagania zawarte w normie PN-EN 60335-2-80:2007 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-80-: Wymagania szczegółowe dotyczące wentylatorów sprawdzono 6 partii wentylatorów.

Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono, wyroby spełniały wymagania określone w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.08.2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego.

4.2 Rozwiązania konstrukcyjne. Badania laboratoryjne

Z powodu braku podejrzenia że wyroby objęte kontrolą mogą nie spełniać zasadniczych wymagań wynikających z ich budowy, czy przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych nie pobrano próbek wyrobów do badań laboratoryjnych.

 1. Kontrola w zakresie wymagań ekoprojektu

Sprawdzono przestrzeganie przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 206/2012 z dnia 06 marca 2012 roku w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla klimatyzatorów i wentylatorów przenośnych (Dz.Urz. UE L 72/7 z 10.03.2012 roku) w stosunku do 7 partii wyrobów (partii klimatyzatorów i 6 partii wentylatorów).

W powyższym zakresie nieprawidłowości odnotowano w odniesieniu do partii klimatyzatorów jednokanałowych Honeywell model MM14CCS wyprodukowanych w Hong Kongu, a wprowadzonych do obrotu 09.04.2015r.:

? Na stronie internetowej - www.honeywellportableac.com (podanej w instrukcji użytkowania) zamieszczono informacje o klimatyzatorze Honeywell model MM14CCS, lecz nie zamieszczono danych wymienionych w punkcie 3 litera d) tabela 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 206/2012 z dnia 06.03.2012 roku w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla klimatyzatorów i wentylatorów przenośnych (Dz.Urz. UE L 72/7 z 10.03.2012 roku).

Również na stronach internetowych importera (podanej na opakowaniach jednostkowych klimatyzatorów) i nie zamieszczono danych wymienionych w punkcie 3 litera d) tabela 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 206/2012 z dnia 06.03.2012r. w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla klimatyzatorów i wentylatorów przenośnych wynikających z obowiązku określonego w art. 3 ust. 1, ust. 2 ww. rozporządzenia Komisji (UE) nr 206/2012.

W związku z powyższym stosownie do wytycznych zawartych w programie kontroli, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zwrócił się do importera o udostepnienie części dokumentacji technicznej klimatyzatora w zakresie informacji umożliwiających identyfikację modelu, którego dotyczą podawane dane. Postępowanie pokontrolne w toku.

W związku z tym, że przedmiotowe klimatyzatory zostały wprowadzone do obrotu po 1 stycznia 2014 roku sprawdzono, czy klimatyzatory uwzględniają minimalne wymagania w zakresie efektywności energetycznej umieszczone w punkcie 2 litera c) tabela nr 6 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 206/2012 z dnia 06.03.2012 roku w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla klimatyzatorów i wentylatorów przenośnych (Dz.Urz. UE L 72/7 z 10.03.2012 roku).

Z powodu braku danych na stronie internetowej, za podstawę sprawdzenia przyjęto dane mające zastosowanie do kontrolowanego typu klimatyzatora: EERrated podane w etykiecie efektywności energetycznej produktu. Ww. wskaźnik spełnia wymogi dotyczące minimalnej efektywności energetycznej klimatyzatorów w punkcie 2 litera c) tabela nr 6 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 206/2012.

Jak podano wyżej, z powodu braku na stronie internetowej wymaganych informacji o klimatyzatorze Honeywell model MM14CCS, sprawdzając zagadnienie dotyczące obowiązku podawania informacji określonych w punkcie 3 litera d) tabela 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 206/2012 z dnia 06.03.2012 roku w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla klimatyzatorów i wentylatorów przenośnych (Dz.Urz. UE L 72/7 z 10.03.2012 rok) wzięto pod uwagę dane podane w dokumentacji towarzyszącej klimatyzatorom (instrukcja, etykieta efektywności energetycznej), w której nie podano danych o: poborze mocy w trybie czuwania - symbol PSB i współczynniku ocieplenia globalnego - symbol GWP. Ww. dane zostały przekazane przez importera w piśmie skierowanym do tutejszego Inspektoratu.

? Na opakowaniu, w dokumentacji produktu (w instrukcji użytkownika) klimatyzatora jednokanałowego Honeywell model MM14CCS nie zawarto określenia „klimatyzator lokalny”, co stanowi naruszenie punktu 3 litera d) zał. I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 206/2012 z dnia 06.03.2012 roku w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla klimatyzatorów i wentylatorów przenośnych (Dz. Urz. UE L 72/7 z 10.03.2012 r.).

Po otrzymaniu dokumentacji technicznej klimatyzatorów HONEWELL zostanie skierowane pismo do importera informujące o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych zmierzających do usunięcia stwierdzonych niezgodności.

W przypadku 6 partii wentylatorów przenośnych objętych kontrolą, na stronach internetowych producentów, zamieszczone zostały dane spełniające wymogi dotyczące informacji o produkcie - zgodnie z wymaganiami pkt 3 lit. a) ppkt (ii) i lit. e) załącznika I do Komisji (WE) nr 206/2012 rozporządzenia z dnia 06.03. 2012 roku w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla klimatyzatorów i wentylatorów przenośnych (Dz.Urz. UE L 72/7 z 10.03. 2012 r.).

Inne ustalenia

Ponadto stwierdzono, że na opakowaniach jednostkowych kartonowych przedmiotowych klimatyzatorów jednokanałowych Honeywell model MM14CCS wyprodukowanych w Hong Kongu, zamieszczono nieaktualną nazwę importera.

Zostanie skierowane pismo do importera informujące o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych zmierzających do usunięcia stwierdzonych niezgodności.

Wykorzystanie ustaleń kontroli

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

 • skierowania pism do producentów

 • skierowania zawiadomienia do właściwej miejscowo prokuratury rejonowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez producenta polegającego na wprowadzeniu do obrotu wentylatorów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami i umieszczeniu na ww. wyrobach oznakowania zgodności.

Ponadto zostanie skierowane pismo do importera informujące o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych zmierzających do usunięcia stwierdzonych niezgodności.

 1. Wyniki kontroli etykiet efektywności energetycznej oraz kart produktu klimatyzatorów

Kontrolą objęto 4 partie klimatyzatorów jednokanałowych, pochodzących z Chin, pod kątem spełniania zasadniczych i innych wymagań, określonych w:

    • ustawie z dnia 14.09.2012 roku o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1203 ze zm.),

 • rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 626/2011 z dnia 04.05.2011 roku uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla klimatyzatorów (Dz. Urz. Unii Europejskiej z 2011 roku Nr L 178/1 z 06.07.2011 r.), obowiązujące od 01.01.2013 r.

W powyższym zakresie zakwestionowano 2 partie klimatyzatorów z powodu nie dołączenia kart produktu.

1.Kontrola etykiet efektywności energetycznej

Klimatyzatory były opatrzone na zewnątrz, z przodu urządzenia, etykietą efektywności energetycznej, dostarczoną przez dostawców, w taki sposób aby była ona wyraźnie widoczna -zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14.09.2012 roku o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1203 ze zm.).

Etykiety efektywności energetycznej umieszczone na ww. wyrobach były zgodne z wzorem zamieszczonym w punkcie 5.1, 5.3, 5.5 załącznika III do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 626/2011 z dnia 04.05.2011 roku uzupełniającym dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla klimatyzatorów .

Obowiązki dystrybutorów określone w art. 4 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 626/2011 z dnia 04.05.2011 roku uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla klimatyzatorów (Dz. Urz. Unii Europejskiej z 2011 r. Nr L 178/1 z 06.07.2011 r.) były wykonane.

Dystrybutorzy i dostawcy przestrzegali zakazów określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy z dnia 14.09.2012 roku o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych (Dz.U. z 2012 roku, poz. 1203 ze zm.).

2. Kontrola karty produktu

W powyższym zakresie zakwestionowano 2 partie klimatyzatorów przenośnych pochodzących z Chin.

Do objętych kontrolą klimatyzatorów tj.

 • klimatyzatora przenośnego OLIMPIA, PIU 12, które kontrolowany przedsiębiorca zakupił od pierwszego dystrybutora w Polsce,

 • klimatyzatora przenośnego SENCOR, SAC MT9012CH, które kontrolowany przedsiębiorca zakupił od pierwszego dystrybutora w Polsce,

nie dołączono kart produktów z informacjami wymaganymi przepisami określonymi w załączniku IV do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 626/2011 z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności dla klimatyzatorów, co jest niezgodne z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 września 2012 roku o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych.

W trakcie kontroli kontrolowany przedsiębiorca wycofał ze sprzedaży zakwestionowane klimatyzatory.

Zebrane w toku kontroli i w postępowaniu pokontrolnym materiały nie dały podstaw do wszczęcia wobec dystrybutora ww. klimatyzatorów (kontrolowanego przedsiębiorcy) postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 14 września 2012 roku o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych, ponieważ jak ustalono w toku kontroli dostawcy klimatyzatorów nie wykonali nałożonego na nich obowiązku dołączenia do wyrobu karty produktu, uniemożliwiając dystrybutorowi jej udostepnienie użytkownikowi końcowemu (uwzględniono stanowisko Prezesa UOKiK wyrażone w decyzji DNR-2/190/2014 z dnia 24.10.2014 roku).

Pierwszy dystrybutor w Polsce klimatyzatora OLIMPIA, PIU 12, dosłał dowody zakupu oraz kartę produktu na objęty kontrolą klimatyzator. Karta zawierała informacje wymagane przepisami określonymi w załączniku IV do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 626/2011 z dnia 4 maja 2011 roku w sprawie wykonania dyrektywy 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności dla klimatyzatorów.

Dostawcą, według dowodów zakupu i karty produktu, jest firma z Włoch.

W związku z powyższym brak było podstaw do wszczęcia przeciwko pierwszemu dystrybutorowi w Polsce postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej na podstawie art. 17 ust. 1 pkt ustawy z dnia 14 września 2012 roku o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych (przedsiębiorca ten nie wyczerpuje znamion definicji dostawcy - pismo Prezesa UOKIK nr DPR-076-123/13/LT z dnia 06.11.2013 roku).

Pierwszy dystrybutor w Polsce klimatyzatora SENCOR, SAC MT9012CH zakupił klimatyzator jw. od kontrahenta z Czech.

Oprócz dowodu dostawy dystrybutor jw. dosłał również - jak określił - „Kartę produktu” dotyczącą objętego kontrolą klimatyzatora. Dokument ten zawierał dane funkcjonalne oraz parametry techniczne. Ww. dokument nie spełniał wymogów dotyczących kart produktu określonych w załączniku IV do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 626/2011 z dnia 4 maja 2011r. w sprawie wykonania dyrektywy 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności dla klimatyzatorów z uwagi na:

 • brak podania informacji w określonej kolejności (pkt 1 zał. IV jw.)

 • brak podania standardowego tekstu określonego w pkt 1 lit. e) zał. IV,

 • nie podanie informacji o klasie efektywności energetycznej modelu (pkt 4 lit. a) zał. IV),

 • nie podanie orientacyjnego godzinowego zużycia energii (pkt 4 lit. c) zał. IV),

 • nie podanie wydajności chłodniczej (pkt 4 lit. d) zał. IV),

 • nie podanie wydajności grzewczej (pkt 4 lit. e) zał. IV).

W związku z powyższym do właściwego terytorialnie WIIH w Warszawie skierowano informację w celu ewentualnego służbowego wykorzystania

Jednocześnie w związku z tym, iż przedsiębiorca nie jest dostawcą w rozumieniu art.3 ust.1. ustawy z dnia 14 września 2012 r. o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych nie wszczęto wobec niego postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 14 września 2012 roku jw.

W instrukcjach obsługi dołączonych do 2 partii pozostałych klimatyzatorów objętych kontrolą znajdowały się karty produktu - zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14.09.2012 roku o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych.

Karty produktu dołączone do obu modeli klimatyzatorów były sporządzone w języku polskim i zawierały wymagane informacje określone w załączniku IV do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 626/2011 z dnia 04.05.2011 r. uzupełniającym dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla klimatyzatorów.

Wykorzystanie ustaleń kontroli

Materiały z przeprowadzonej kontroli dały podstawę do skierowania informacji do WIIH w Warszawie w celu ewentualnego służbowego wykorzystania.

Podsumowanie

W wyniku przeprowadzonych kontroli zakwestionowano:

 • 3 partie sprzętu w zakresie przestrzegania dyrektywy LVD - 42,8% partii objętych sprawdzeniem w tym zakresie,

 • 3 partie wyrobów w zakresie dyrektywy RoHS II - 50% partii objętych sprawdzeniem w tym zakresie,

 • 1 partię wyrobów w zakresie dyrektywy Ekoprojekt - 14,3 % partii objętych sprawdzeniem w tym zakresie,

 • 2 partie klimatyzatorów w zakresie karty produktu - 50% partii objętych sprawdzeniem w tym zakresie.

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie

Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 02-11-2015 07:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-11-2015
Ostatnia aktualizacja: - 02-11-2015 07:50