Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z kontroli zabawek przeprowadzonych w III kw. 2015 r.

INFORMACJA Z KONTROLI ZABAWEK PRZEPROWADZONYCH W III KW. 2015 R.

 

1.    WI IH w Szczecinie i delegatura w Koszalinie przeprowadziła w III kw. 2015 r. łącznie 21 kontroli (13 przedsiębiorców).

5 kontroli związanych było z informacjami od konsumentów dotyczącymi nieprawidłowego oznakowania zabawek oraz wydzielania obcego, drażniącego zapachu.

8 kontroli związanych było z koniecznością dostarczenia wyników badań laboratoryjnych zabawek.

Oprócz wskazanej powyżej ilości kontroli, przeprowadzono 3 kontrole na zlecenie Prezesa UOKiK (uwzględnione w sprawozdaniu z kontroli własnych).

2.    Kontrolą objęto łącznie 94 partie zabawek, stwierdzając różnego rodzaju nieprawidłowości w 72 wyrobach (76,60 proc.).

3.    Kontrolami objęto 13 przedsiębiorców, w tym:

                                                              i.      3 hurtownie,

                                                            ii.      10 placówek sprzedaży detalicznej.

       

4.    W zakresie spełniania zasadniczych i innych dla zabawek wymagań skontrolowano łącznie 94 wyroby, w tym:

                                                              i.      75 zabawek importowanych (80 proc. skontrolowanych),

                                                            ii.      8 zabawek produkcji krajowej (8,5 proc. skontrolowanych),

                                                          iii.      10 zabawek pochodzących z innych krajów UE (10,6 proc. skontrolowanych),

                                                          iv.      1 zabawkę, której pochodzenia nie ustalono (1 proc. skontrolowanych).

5.      W zakresie spełniania zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym skontrolowano 6 zabawek.

Krótkie podsumowanie wyników przeprowadzonych kontroli.

Nieprawidłowości w zakresie wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym dotyczyły jedynie braku przywołania w deklaracjach zgodności dyrektywy RoHS II. W związku z tym zwrócono się do przedsiębiorców o uzupełnienie deklaracji zgodności o ww. dyrektywę.

6.      Różnego rodzaju niezgodności stwierdzono w 72 zabawkach (76,6 proc. skontrolowanych).

Stwierdzone niezgodności dotyczyły głównie:

Przykład:

                                                              i.      braku informacji umożliwiającej identyfikację zabawki – w 8 zabawkach,

                                                            ii.      braku danych producenta – w 31 zabawkach,

                                                          iii.      braku danych importera – w 25 zabawkach,

                                                          iv.      niepełnych danych importera – w 2 zabawkach,

                                                            v.      braku znaku CE – w 4 zabawkach,

                                                          vi.      niezasadnego umieszczenia ostrzeżenia „0-3”– w 16 zabawkach,

                                                        vii.      braku wskazania ryzyka – w 19 zabawkach

                                                      viii.      nieprawidłowo sformułowanego lub nieistniejącego ryzyka – w 11 zabawkach

                                                          ix.      nieprawidłowej konstrukcji, sposobu wykonania, zastosowanych materiałów – w 9 zabawkach,

                                                            x.      braku słowa „ostrzeżenie” lub „ostrzeżenia” przed treścią ostrzeżenia – w 23 zabawkach.

7.      Zabawki oferowane do sprzedaży przez Internet (§ 8 ust. 8 rozporządzenia MG).

Krótkie podsumowanie wyników przeprowadzonych kontroli.

Kontrolą w tym zakresie objęto 1 przedsiębiorcę u którego zbadano 9 rodzajów zabawek. W odniesieniu do 6 zabawek stwierdzono nieprawidłowości, które polegały na nieumieszczeniu na stronie internetowej danej zabawki informacji o ostrzeżeniach umieszczonych na opakowaniu lub podanych w inny wyraźny sposób widoczny dla konsumenta przed zakupem. Przedsiębiorca tłumaczyła się niewiedzą w tym zakresie. Ponadto powiedziała, że wzorowała się na stronach zabawkowych innych znanych firm zabawkowych, które  również nie umieszczają na swoich stronach internetowych ww. danych. 

8.      Oceny zabawek w zakresie zgodności z zasadniczymi wymaganiami dokonano na podstawie wyników badań organoleptycznych i laboratoryjnych. Łącznie badaniom laboratoryjnym poddano 13 próbek zabawek (nie pobrano próby na migrację pierwiastków; pobrano dodatkową próbę do laboratorium w Łodzi w związku z informacją konsumenta), stwierdzając niezgodności w zakresie konstrukcji, wykonania lub zastosowanych materiałów w 9 próbkach (69 proc. zbadanych). 

a)        Badaniom organoleptycznym nie poddano żadnej próbki zabawek.

b)     W laboratoriach w Lublinie i w Łodzi zbadano łącznie 13 próbek zabawek, z czego w 9 próbkach stwierdzono niezgodności w zakresie konstrukcji, wykonania bądź zastosowanych materiałów (69 proc. zbadanych).

-   w Specjalistycznym Laboratorium Badania Zabawek w Lublinie przeprowadzono badania 7 próbek zabawek (nie pobrano próby na migrację pierwiastków) pod kątem zgodności z normami zharmonizowanymi dot. bezpieczeństwa zabawek, stwierdzając niezgodności w zakresie konstrukcji, wykonania i materiałów w 6 próbkach (86 proc. zbadanych).

Badania przeprowadzono pod kątem zgodności z następującymi normami zharmonizowanymi:

o   EN 71-1 „Bezpieczeństwo zabawek. Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne – zbadano 3 próbki.

Zakwestionowane zabawki to:

-  jajko z dinozaurem, o kodzie kreskowym 5907773926542, nr serii Z0798-859, wyprodukowane w Chinach. Zabawka nie przeszła pozytywnie próby moczenia. W wyniku badania po upływie 24 godzin odłączona część zabawki (głowa dinozaura) uległa rozszerzeniu powyżej 50 % w którymkolwiek kierunku (x,y,z – maksymalne wymiary) i tak:

· x – 103% przy niepewności wyniku wynoszącej 14 % a),

· y – 124% przy niepewności wyniku wynoszącej 19 % a),

· z – 137% przy niepewności wyniku wynoszącej 11 % a).

Przekroczone dopuszczalne rozszerzenie wymiarów zabawki po 24 godzinach moczenia stanowiło naruszenie wymagań pkt 4.6 cytowanej normy. W związku z powyższym zabawka nie spełniała wymagań określonych w § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 05.04.2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań  dla zabawek (Dz.U. z 2011 r. nr 83, poz. 454 ze zm.), 

-      zabawka maskotka foka leżąca mała, o kodzie kreskowym 5901531723985, produkt numer TM00013, wyprodukowana w Chinach. W wyniku badań od zabawki odłączyły się małe elementy (oczy z podkładkami), które mieściły się całkowicie w cylindrze do badania małych części, co stanowiło naruszenie pkt 5.1.b normy PN-EN 71-1:2011 oraz był dostęp do wypełnienia z materiału włóknistego znajdującego się wewnątrz foki. W otwór na linii szwu wzdłuż grzbietu foki można było wstawić przednią część pręta o średnicy 12 mm z zaokrąglonym końcem na więcej niż 6 mm, co stanowiło naruszenie z pkt 5.2.c normy PN-EN 71-1:2011 „Bezpieczeństwo zabawek. Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne” zabawki z miękkim wypełnieniem z materiału włóknistego powinny mieć przynajmniej jedną osłonę tak, by po przeprowadzeniu prób wytrzymałościowych na rozciąganie nie był możliwy dostęp do wypełnienia.  

     W związku z powyższym zabawka maskotka - foka leżąca mała nie spełniała wymagań określonych dla zabawek w pkt 1.4.2 oraz 1.4.3 załącznika nr 1 „Szczegółowe Wymagania Bezpieczeństwa” rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 05.04.2011r. w sprawie zasadniczych wymagań  dla zabawek (Dz.U. z 2011 r. nr 83, poz. 454 ze zm.).

-      zabawka wózek dla lalki  Art. No. MPH05385, kod kreskowy: 5900368053852, wyprodukowana w Chinach. W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono, że zabawka w zakresie wykonanych badań nie jest zgodna z pkt 1.3  załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 05.04.2011r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 83, poz. 454 z późn. zm.) z uwagi na złożenie się zabawki i zwolnienie blokad zabezpieczających podczas badania, co stanowi zagrożenie urazu w wyniku ruchu części przemieszczających się względem siebie (pkt 4.10.1 b normy PN-EN 71-1:2011 Bezpieczeństwo zabawek Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne) oraz z uwagi na dostępność ostrej metalowej krawędzi stwarzającej nadmierne ryzyko urazu (pkt 4.7 a normy PN-EN 71-1:2011 Bezpieczeństwo zabawek Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne).

-      zabawka maskotka pluszowa lemur, Item #70023-7, kod kreskowy: 092943700239. Kontrolowany zakupił ją od firmy w Warszawie (korespondencja wróciła z adnotacją ZWROT. NIE PODJĘTO W TERMINIE, w związku z czym nie ustalono daty wprowadzenia do obrotu).

W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono, że zabawka w zakresie wykonanych badań nie jest zgodna z § 8 ust. 2 oraz pkt 1.4.2
i 1.4.3 załącznika nr 1
do rozporządzenia Ministra Gospodarki  z dnia 05.04.2011r.
w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz.U. Nr 83, poz. 454 z późn. zm.)
z uwagi na pojawienie się w wyniku badania elementu (nos), który mieści się całkowicie w cylindrze do badania małych części, co umożliwia jego połknięcie
oraz stwarza ryzyko uduszenia
(pkt 5.1 b normy PN-EN 71-1:2011 Bezpieczeństwo zabawek Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne). Ponadto
nie jest zgodna
z § 8 ust. 2 oraz pkt 1.4.2, 1.4.3 załącznika nr 1 ww. rozporządzenia z uwagi na
pojawienie się w wyniku badania przyssawki przechodzącej przez wzornik E, która może dostać się do dróg oddechowych i je zablokować. (pkt 5.13 a normy PN-EN 71-1:2011 Bezpieczeństwo zabawek Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne).

-      zabawka maskotka pluszowa konik, Item No. NM6250, kod kreskowy: 0042000062503. Nie ustalono daty wprowadzenia do obrotu i wprowadzającego do obrotu. W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono, że zabawka w zakresie wykonanych badań nie jest zgodna z § 8 ust. 2 oraz pkt 1.4.2 i 1.4.3 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 05.04.2011r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz.U. Nr 83, poz. 454 z późn. zm.) z uwagi na pojawienie się w wyniku badania przyssawki z kawałkiem linki przechodzącej w całości przez wzornik E, która może dostać się do dróg oddechowych i je zablokować. (pkt 5.13 a normy PN-EN 71-1:2011 Bezpieczeństwo zabawek Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne).

-      zabawka maskotka pluszowa świnka 0671-5, kod kreskowy: 6952389193153. W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono, że zabawka nie jest zgodna z § 8 ust. 2 oraz pkt 1.4.2, 1.4.3 załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki  z dnia 05.04.2011r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz.U. Nr 83, poz. 454 z późn. zm.) z uwagi na pojawienie się w wyniku badania przyssawki przechodzącej przez wzornik E, która może dostać się do dróg oddechowych i je zablokować. (pkt 5.13 a normy PN-EN 71-1:2011 Bezpieczeństwo zabawek Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne).

-   W Specjalistycznym Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej w Łodzi przeprowadzono badania laboratoryjne zabawek pod kątem występowania
w nich substancji niedozwolonych, tj. ftalanów (4 próby), formamidu (1) i fenolu (1). Zbadano łącznie 6 próbek (pobrano dodatkową próbę w związku z informacja konsumenta) z czego w 3 (50%) stwierdzono obecność ftalanów.

 

Zakwestionowane zabawki to:

-      zabawka wodna żaba, Index 308884, kod kreskowy: 5901350263419, wyprodukowana w Chinach. W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych w zbadanej próbce  stwierdzono zawartość ftalanu di (2-etyloheksylu) (DEHP) w ilości (30±4,9) % ( w dużej żabie). Granica wykrywalności, przy której możliwe jest stwierdzenie w próbce obecności ftalanów o nr 1-4 wynosi 0,01 %, a ftalanów o nr 5-6 wynosi 0,05 %. Biorąc pod uwagę otrzymane wyniki badań stwierdza się, że próbka jest niezgodna pod względem zawartości ftalanów z wymaganiami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 05.04.2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 83, poz. 454 z późn. zm.).

-      zabawka Lovely Pet Show, kod kreskowy: brak. Kontrolowany zakupił ją od firmy w Warszawie (korespondencja wróciła z adnotacją ZWROT. NIE PODJĘTO W TERMINIE, w związku z czym nie ustalono daty wprowadzenia do obrotu).

W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono, że zabawka w zakresie wykonanych badań nie jest zgodna z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 05.04.2011r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz.U. Nr 83, poz. 454 z późn. zm.) pod względem zawartości ftalanów z wymaganiami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 05.04.2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 83, poz. 454 z późn. zm.). W zbadanej próbce stwierdzono zawartość ftalanu di (2-etyloheksylu) (DEHP) w ilości (27,8±4,5) % (w głowie misia). Granica wykrywalności, przy której możliwe jest stwierdzenie w próbce obecności ftalanów o nr 1-4 wynosi 0,01 %, a ftalanów o nr 5-6 wynosi 0,05 %. 

-      zabawka „Wycofać samochód” Model Cars Transformers Ref. 602599, kod kreskowy: 5901680602599 (nie ustalono daty wprowadzenia do obrotu. Korespondencja kierowana  do dostawcy w Wólce Kosowskiej wróciła z adnotacją: ZWROT. NIE PODJĘTO W TERMINIE). Zabawka została pobrana do badań w związku z informacją konsumenta dotyczącą wydzielania obcego, drażniącego zapachu.  

W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono, że zabawka w zakresie wykonanych badań nie jest zgodna z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki  z dnia 05.04.2011r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz.U. Nr 83, poz. 454 z późn. zm.) W zbadanej próbce stwierdzono zawartość ftalanu di (2-etyloheksylu) (DEHP) w ilości (3,19±0,71%) oraz ftalanu dibutylu (DBP) w ilości (1,51±0,34%) (w oponach). Granica wykrywalności, przy której możliwe jest stwierdzenie w próbce obecności ftalanów o nr 1-4 wynosi 0,01 %, a ftalanów o nr 5-6 wynosi 0,05 %. 

 

9.      W wyniku ustaleń poczynionych w toku przeprowadzonych kontroli zabawek w III kwartale 2015 r.:

-   W przypadku zasadniczych wymagań oraz innych niezgodności, które można uznać za mniej istotne i łatwe do usunięcia, wystąpiono do przedsiębiorców odpowiedzialnych za wprowadzenie zabawki do obrotu, o podjęcie dobrowolnych działań: w 31 przypadkach dotyczących innych niezgodności oraz w 32 przypadkach dotyczących niezgodności zasadniczych.

-   Przekazano do UOKiK akta kontroli dot. 9 zabawek z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wprowadzonych do obrotu zabawek niezgodnych z zasadniczymi lub innymi wymaganiami.

-   Zostało przesłanych 9 zawiadomień do prokuratury w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 45-46 uosoz.

-   Zostanie skierowanych do organów ścigania 11 wniosków o podejrzenie popełnienia przestępstwa poprzez naruszenie art. 45-47 uosoz.

 

10.  Krótkie podsumowanie wyników przeprowadzonych kontroli – analiza, ciekawe przykłady.

Oferowane do sprzedaży zabawki nadal posiadają nieprawidłowe oznaczenia i dotyczy to nie tylko małych importerów działających na rynkach lokalnych ale również przedsiębiorców, którzy posiadają placówki detaliczne w całej Polsce i sprzedaż zabawek jest dla nich główną działalnością. Np. w przypadku sklepu należącego do sieci sklepów stwierdzono, że oceniane zabawki posiadały podstawowe błędy w oznakowaniu polegające min. na:

-   braku określenia ryzyka związanego z użytkowaniem zabawek nieodpowiednich dla dzieci w wieku poniżej 3 lat,

-   niezasadnym oznakowaniu ostrzeżeniem „0-3” (dotyczyło małych plastikowych  łopatek do piasku).

Stwierdza się również, że w deklaracjach zgodności wystawianych na zabawki bateryjne wprowadzone do obrotu po 25.05.2013 r. nie wykazuje się zgodności z wymaganiami dyrektywy RoHS 2011/65/EU lub rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 08.05.2013 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia niektórych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Ponadto w deklaracjach nie przywołuje się wszystkich obowiązujących norm dla danej zabawki (szczególnie zapomina się o normie na zabawki elektryczne) albo wskazuje się nieaktualne daty publikacji norm.

Niepokojąca jest ilość kwestionowanych zabawek w trakcie badań laboratoryjnych, w tym kwestionowanych z uwagi na obecność ftalanów (na 4 badane próbki kwestionowano 3, co daje 75% badanych próbek). Niestety w przypadku kilku zabawek kwestionowanych w trakcie badań, których akta zostały przesłane do Prezesa UOKiK, trudne lub niemożliwe będzie dotarcie do wprowadzającego do obrotu. 

Przykłady nieprawidłowości:

Zabawka maskotka foka leżąca mała, o kodzie kreskowym 5901531723985, produkt numer TM00013, wyprodukowana w Chinach, została zakwestionowana w trakcie kontroli ze względu na brak informacji dotyczących nazwiska, lub nazwy, zarejestrowanej nazwy towarowej lub zarejestrowanego znaku towarowego i adresu kontaktowego producenta, co stanowiło naruszenie wymagań § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 05.04.2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań  dla zabawek (Dz.U. z 2011 r. nr 83, poz. 454 ze zm.).

Zabawkę przekazano do Specjalistycznego Laboratorium Badania Zabawek w Lublinie, ul. Kalinowszczyzna 46 B w celu zbadania na zgodność z wymaganiami normy PN-EN 71-1:2011 „Bezpieczeństwo zabawek – Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne”.

W wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono, że:

-      od zabawki odłączyły się małe elementy (oczy z podkładkami), które mieściły się całkowicie w cylindrze do badania małych części. Zgodnie z pkt 5.1.b normy PN-EN 71-1:2011 „Bezpieczeństwo zabawek. Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne” w czasie przeprowadzenia prób z zabawek nie powinny oddzielać się żadne części, które niezależnie od ich położenia, mieszczą się całkowicie w cylindrze,

-      istnieje dostęp do wypełnienia z materiału włóknistego znajdującego się wewnątrz foki. W otwór na linii szwu wzdłuż grzbietu foki można wstawić przednią część pręta o średnicy 12 mm z zaokrąglonym końcem na więcej niż 6 mm. Zgodnie z pkt 5.2.c normy PN-EN 71-1:2011 „Bezpieczeństwo zabawek. Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne” zabawki z miękkim wypełnieniem z materiału włóknistego powinny mieć przynajmniej jedną osłonę tak, by po przeprowadzeniu prób wytrzymałościowych na rozciąganie nie był możliwy dostęp do wypełnienia.  

W związku z powyższym zabawka maskotka - foka leżąca mała nie spełniała wymagań określonych dla zabawek w pkt 1.4.2 oraz 1.4.3 załącznika nr 1 „Szczegółowe Wymagania Bezpieczeństwa” rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 05.04.2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań  dla zabawek (Dz.U. z 2011 r. nr 83, poz. 454 ze zm.) z uwagi na obecność małego elementu mieszczącego się całkowicie w cylindrze do badania małych elementów oraz dostęp do wypełnienia z materiału włóknistego, z którego dziecko może odrywać kępki.

W związku z powyższym materiały z kontroli przekazano do Prezesa UOKiK.   

 

Zabawka „Wycofać samochód” Model Cars Transformers Ref. 602599, kod kreskowy: 5901680602599, Made in China (nie ustalono daty wprowadzenia do obrotu. Korespondencja kierowana do dostawcy wróciła z adnotacją: ZWROT. NIE PODJĘTO W TERMINIE). Zabawka została pobrana do badań w związku z informacją konsumenta dotyczącą wydzielania obcego, drażniącego zapachu. Ustalono zakres badań – zawartość substancji niebezpiecznych. Ostatecznie stwierdzono zawartość ftalanów. 

W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono, że zabawka w zakresie wykonanych badań nie jest zgodna z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki  z dnia 05.04.2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz.U. Nr 83, poz. 454 z późn. zm.) W zbadanej próbce stwierdzono zawartość ftalanu di (2-etyloheksylu) (DEHP) w ilości (3,19±0,71%) oraz ftalanu dibutylu (DBP) w ilości (1,51±0,34%) (w oponach). Granica wykrywalności, przy której możliwe jest stwierdzenie w próbce obecności ftalanów o nr 1-4 wynosi 0,01 %, a ftalanów o nr 5-6 wynosi 0,05 %.  W próbce nie wykryto niebezpiecznych związków organicznych, które mogą się uwolnić z próbki w wyniku emisji z powierzchni próbki ogrzewanej w temperaturze 40 stopni C oraz w temperaturze pokojowej pod wpływem ekstrakcji eterem dietylowym względem których istnieją prawne zakazy lub ograniczenia. Dodatkowo w próbce wykryto obecność styrenu, etylobenzenu i ksylenów, które uwolniły się z powierzchni próbki (elementów karoserii) ogrzewanej w temperaturze 40°C oraz styrenu, etylobenzenu, 1-metylonaftalenu, 2-metylonaftalenu i dimetylonaftalenów, które uwolniły się z próbki (elementów karoserii) pod wpływem ekstrakcji eterem dietylowym. Są to związki organiczne odpowiedzialne za zapach wydzielany przez próbkę. Ww. związki organiczne nie są ujęte w wykazach substancji niebezpiecznych.

Ponadto stwierdzono nieprawidłowości w odniesieniu do oznakowania przedmiotowej zabawki. W oznakowaniu brak było: nazwiska, zarejestrowanej nazwy towarowej lub zarejestrowanego znaku towarowego i adresu kontaktowego producenta oraz importera, słowa OSTRZEŻENIE przed ostrzeżeniem dotyczącym wieku, krótkiej informacji o szczególnych zagrożeniach do ostrzeżenia dotyczącego wieku co stanowiło naruszenie wymagań § 5 ust. 4, § 8 ust. 3, 4, 5, 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 05.04.2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań  dla zabawek (Dz.U. z 2011 r. nr 83, poz. 454 ze zm.).. Stwierdzono również zbędne ostrzeżenie dotyczące nadzoru osoby dorosłej.

W związku z powyższym materiały z kontroli przekazano do Prezesa UOKiK.   

 

11.  W trakcie tego kwartału wydano 7 opinii dla organów celnych. Wszystkie opinie były negatywne. Były to zabawki sprzedawane przez przedsiębiorcę w automatach, m.in. klocki, zawieszki, figurki, autka. Były to zabawki z kategorii „zabawki konstrukcyjne i układanki”, „pojazdy napędzane mechanicznie i/lub elektrycznie”, „zabawki przedstawiające różne sceny i gotowe modele”.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 02-11-2015 07:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Paweł Pacała 09-11-2015 08:56