Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli lampek choinkowych i girland świetlnych pod kątem spełniania zasadniczych wymagań.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie przeprowadził kontrole u 12 przedsiębiorców:
Kontrole przeprowadzono w 3 hurtowniach, 1 hipermarkecie oraz 8 sklepach detalicznych.
Kontrolą objęto lampki choinkowe i girlandy świetlne pod kątem spełniania zasadniczych wymagań i innych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089).
 
W trakcie przeprowadzonych kontroli sprawdzeniem objęto ogółem 53 partie sprzętu elektrycznego, tj. lampek choinkowych i girland świetlnych w tym:
-         13 partii produkcji krajowej,
-         13 partii produktów z innych krajów Unii Europejskiej,
-         27 partii produktów importowanych.
 
Z różnego powodu zakwestionowano 27 partii sprzętu elektrycznego w tym:
-         3 partie produkcji krajowej,
-         13 partii produktów z innych krajów Unii Europejskiej,
-         11 partii produktów importowanych,
 
1.       Ocena wyrobów.
 
W toku kontroli 48 partii wyrobów, w tym:
-         13 partii produkcji krajowej,
-         9 partii produktów z innych krajów Unii Europejskiej,
-         26 partii produktów importowanych,
poddano ocenie (oględzinom) pod kątem m. in. ewentualnego występowania mogących stwarzać zagrożenie trwałych uszkodzeń, trwałości zamocowania przewodów elektrycznych i obudów. W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.
 
2.       Oznakowanie sprzętu znakiem zgodności CE.
 
Wszystkie wyroby objęte kontrolą, tj. 53 partie sprzętu elektrycznego, w tym:
-         13 partii produkcji krajowej,
-         13 partii produktów z innych krajów Unii Europejskiej,
-         27 partii produktów importowanych,
oznaczone były znakiem zgodności CE potwierdzającym spełnianie przez nie zasadniczych wymagań określonych w rozp. Ministra Gospodarki z dnia 21.08.2007r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego.
 
3.       Wystawianie deklaracji zgodności.
Na całość poddanego kontroli sprzętu elektrycznego tj. 53 partie sprzętu elektrycznego zażądano przedłożenia deklaracji zgodności.
Nie przedłożono deklaracji zgodności na 5 partii sprzętu elektrycznego:    
a)      4 partie lampek, których wprowadzającym na teren Unii Europejskiej jest importer z Niemiec.
Do kontrolowanego przedsiębiorcy jako pierwszego dystrybutora skierowano pisemne żądanie mające na celu przedłożenie deklaracji zgodności na objęty kontrolą ww. sprzęt elektryczny. W odpowiedzi dosłano pismo, z którego wynikało, że „nie ma możliwości dostarczenia deklaracji zgodności na objęte kontrolą lampki, gdyż nie otrzymano ich od importera w dostarczonej partii towaru”.
 
b)      1partia lampek.
Na skierowane żądanie do sprzedawcy przedmiotowych lampek firmy w Gryficach o wskazanie upoważnionego przedstawiciela producenta, importera bądź dystrybutora wprowadzającego do obrotu wyrób na teren kraju oraz nadesłanie faktury zakupu i deklaracji zgodności na wyrób, otrzymaliśmy tylko kserokopię faktury zakupu wystawione przez firmę w Warszawie, do której zwróciliśmy się z pismem o przesłanie stosownych dokumentów.
Z otrzymanej odpowiedzi wynikało, że firma ta nie sprzedała objętych kontrolą lampek choinkowych. W toku postępowania wyjaśniającego ponownie skierowano pismo do firmy w Gryficach. Właściciel tej firmy podtrzymał informację (wskazując świadka), że towar został zakupiony w spółce w Warszawie. W związku z powyższym ponownie zwróciliśmy się w sprawie do firmy w Warszawie. W dniu 07 stycznia 2008 r. otrzymaliśmy wysłane pismo z adnotacją poczty: „ZWROT nie podjęto w terminie”, w związku z czym aktualnie brak jest deklaracji zgodności na przedmiotowe lampki choinkowe, wyprodukowane w Chinach.
W celu wyjaśnia sprawy informację o powyższym przekazaliśmy do WI IH w Warszawie. 
   Ww. 5 partii lampek pobrano do badań laboratoryjnych.
 
Sprawdzono prawidłowość sporządzenia deklaracji w odniesieniu do 48 partii sprzętu elektrycznego w porównaniu z § 10 ust. 2 cyt. wyżej rozporządzenia Ministra Gospodarki. Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono w odniesieniu do 6 partii sprzętu pochodzącego z innych krajów Unii Europejskiej i dotyczyły:
Deklaracje wystawiane były przez producentów w Unii Europejskiej oraz w Chinach. Stwierdzono: - w deklaracjach podano inny typ lub numer artykułu niż wynikało to z oznaczenia towaru, a także imię i nazwisko osoby upoważnionej do podpisania deklaracji nieczytelne.
- w deklaracjach zgodności imię i nazwisko osoby upoważnionej do podpisu było nieczytelne,
- deklaracja zgodności nie zawierała imienia i nazwiska osoby upoważnionej do składania podpisu w imieniu producenta.
 
Do dystrybutorów w Polsce zwrócono się z pismami o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych zmierzających do usunięcia ww. nieprawidłowości.
 
4.       Zgodność wyrobów z zasadniczymi wymaganiami.
 
Wszystkie wyroby objęte kontrolą, tj. 53 partii sprzętu elektrycznego poddano kontroli pod kątem spełniania zasadniczych wymagań i innych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089). Sprzęt oznaczony był znakami zgodności CE. Ustalenia kontroli odniesiono do przepisów cyt. wyżej rozporządzenia jak również posiłkowano się normami zharmonizowanymi: PN-EN 60598-1:2007 „Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania” oraz PN-EN 60598-2-20:2000 „Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Girlandy świetlne.” i udokumentowano je w kartach kontroli stanowiących załączniki do protokołów kontroli (poza 5 partiami lampek choinkowych pobranymi do badań laboratoryjnych).
 
Do badań laboratoryjnych pobrano 5 próbek produktów u dwóch przedsiębiorców tj:
 
Nieprawidłowości w zakresie spełniania zasadniczych wymagań dotyczyły 22 partii sprzętu elektrycznego.
Dotyczyły:
- braku ostrzeżeń i napisów ostrzegawczych (np. że girlanda przeznaczona jest do stosowania wyłącznie wewnątrz pomieszczeń, girlandy nie łączyć elektrycznie z innymi girlandami świetlnymi, girlanda w opakowaniu nie powinna być przyłączana do zasilania, nie należy wymieniać lub wkładać żarówek, gdy girlanda świetlna jest zasilana, należy wymienić bezzwłocznie żarówkę przepaloną na zarówkę o tej samej mocy i napięciu w celu uniknięcia przegrzania girlandy), co wymagane jest przepisem normy i uznano, że ww. sprzęt elektryczny nie spełniał zasadniczych wymagań określonych w § 5 ust. 1 cyt. wyżej rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007.
- w instrukcji załączonej do sprzętu podano: „do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń", podczas gdy według oznaczenia girlanda posiada stopień zabezpieczenia przed wnikaniem pyłu i wilgoci IP 20, co oznacza, że brak jest ochronności przed wnikaniem wilgoci. W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością wymienioną powyżej, ww. sprzęt elektryczny nie spełnia zasadniczych wymagań określonych w § 5 ust. 1 cyt. wyż. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r.
- brak cechowania girlandy świetlnej wyposażonej w żarówki łączone szeregowo napięciem elektrycznym żarówek,
- brak na oprawce lub na przewodzie czy trwałej nieodejmowanej nakładce lub naklejce przymocowanej do przewodu typu fabrycznego wyrobu
 
W związku z powyższym partie kwestionowanego sprzętu elektrycznego jw. zabezpieczono
i umożliwienia producentom i importerom podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych ww. niezgodności. Producenci dokonali poprawy oznaczeń.
 
Na podstawie wyników badań zawartych w sprawozdaniach z badań stwierdzono:
a)      sprawozdanie oprawa oświetleniowa – girlanda świetlna (figurka) nie spełniała wymagań bezpieczeństwa użytkowania określonych w normie PN-EN 60598-2-20:2000/2A:2006 - mianowicie:
-         według pkt 20.5.1 girlandy świetlne powinny być zaopatrzone w informacje dotyczące typu lub parametrów elektrycznych zastosowanych źródeł światła, ich kompletności, konieczności stosowania danego typu, znamionowym napięciem klasy ochronności – instrukcja nie zawiera informacji o konieczności sprawdzenia kompletności żarówek
w oprawkach i o konieczności zastosowania przy wymianie żarówek tego samego typu co dostarczone, nie umieszczono ostrzeżenia, iż nie wolno girlandy w opakowaniu włączać do zasilania,
-         według pkt 20.5.2 na przewodzie powinna być przymocowana trwała naklejka informująca o znaku pochodzenia, klasie ochronności, napięciu znamionowym – w dołączonej naklejce nie zawarto informacji o znaku pochodzenia, napięciu i mocy żarówek zapasowych oraz o konieczności ich zastosowania,
-         według pkt 20.10. przewody zewnętrzne girlandy świetlnej nie powinny być lżejsze niż przewód typu H03VH7-H – nie dokonano oceny ze względu na brak informacji o zastosowanym przewodzie; przekrój znamionowy żył powinien być nie mniejszy niż 0,5 mm2 – wartość zmierzona wyniosła 0,05 mm2,
-         według pkt 20.14 oprawy po próbie nawilgocenia 48h powinny ukończyć próbę wytrzymałości elektrycznej bez przebicia izolacji – przebicie izolacji nastąpiło pomiędzy częściami wiodącymi prąd o różnej biegunowości (pomiędzy bolcami wtyczki) – uszkodzona izolacja na styku przewód – wtyczka, oraz pomiędzy końcówkami przewodów u wylotu do oprawki żarówki,
-         według pkt 20.10.3 długość przewodu między wtyczką, a pierwszą oprawką nie powinna być mniejsza niż 1,5 m – zmierzono 1,48 m.
W związku z powyższym girlanda świetlna (figurka) nie spełniała wymagań § 5.1; § 6.1 i § 7.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r.
 
b)      sprawozdanie oprawa oświetleniowa – girlanda świetlna No 769 138L 230V, 50Hz, 130W nie spełniała wymagań bezpieczeństwa użytkowania określonych w normie PN-EN 60598-2-20:2000/2A:2006 – mianowicie:
-         według pkt 20.5.1 girlandy świetlne powinny być zaopatrzone w informacje dotyczące typu lub parametrów elektrycznych zastosowanych źródeł światła, ich kompletności, konieczności stosowania danego typu, znamionowym napięciem klasy ochronności – instrukcja nie zawiera informacji o konieczności sprawdzenia kompletności żarówek
w oprawkach i o konieczności zastosowania przy wymianie żarówek tego samego typu co dostarczone, nie umieszczono ostrzeżenia, iż nie wolno girlandy w opakowaniu włączać do zasilania,
-         według pkt 20.5.2 na przewodzie powinna być przymocowana trwała naklejka informująca o znaku pochodzenia, klasie ochronności, napięciu znamionowym –
w dołączonej naklejce brak znaku klasy II ochronności oraz informacji o konieczności zastosowania opisanych żarówek,
-         według pkt 20.10. przewody zewnętrzne girlandy świetlnej nie powinny być lżejsze niż przewód typu H03VH7-H – nie dokonano oceny ze względu na brak informacji
o zastosowanym przewodzie; przekrój znamionowy żył powinien być nie mniejszy niż 0,5 mm2 – wartość zmierzona wyniosła 0,05 mm2,
-         według pkt 20.10. wloty przewodów powinny mieć gładko zaokrąglone brzegi
o minimalnym promieniu 0,5mm, oprawa wyposażona w nieodłączalny giętki przewód powinna mieć odciążę zabezpieczającą przed naprężeniem i skręceniem a ich pokrycie przed ścieraniem – stwierdzono niezaokrąglone krawędzie wlotów przewodów do obudowy elementu sterującego, nie zabepieczono powłoki przed ścieraniem, skręcaniem, możliwe jest wysunięcie przewodu z elementu sterującego,
-         według pkt 20.14 oprawy po próbie nawilgocenia 48h powinny ukończyć próbę wytrzymałości elektrycznej bez przebicia izolacji – przebicie izolacji nastąpiło pomiędzy częściami wiodącymi prąd o różnej biegunowości - pomiędzy końcówkami przewodów u wylotu do oprawki żarówki,
-         według pkt 20.10.3 długość przewodu między wtyczką, a pierwszą oprawką nie powinna być mniejsza niż 1,5 m – zmierzono 1,46 m.
W związku z powyższym girlanda świetlna No 769 138L 230V, 50Hz, 130W nie spełniała wymagań § 5.1; § 6.1 i § 7.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r.
 
c)      sprawozdanie oprawa oświetleniowa – girlanda świetlna X-MAS LIGTH nie spełniała wymagań bezpieczeństwa użytkowania określonych w normie PN-EN 60598-2-20:2000/2A:2006 – mianowicie:
-         według pkt 20.5.1 i według pkt 20.5.2 girlandy świetlne powinny być zaopatrzone
w cechowanie i informacje dotyczące użytkowania wyrobu oraz na przewodzie powinna być przymocowana trwała naklejka z cechowaniem – stwierdzono informacji dostarczonej z wyrobem oraz brak naklejki na przewodzie,
-         według pkt 20.10. wloty przewodów powinny mieć gładko zaokrąglone brzegi
o minimalnym promieniu 0,5mm, oprawa wyposażona w nieodłączalny giętki przewód powinna mieć odciążę zabezpieczającą przed naprężeniem i skręceniem a ich pokrycie przed ścieraniem – stwierdzono niezaokrąglone krawędzie wlotów przewodów do obudowy elementu sterującego, nie zabezpieczono powłoki przed ścieraniem, skręcaniem, możliwe jest wysunięcie przewodu z elementu sterującego,
-         według pkt 20.10. przewody zewnętrzne girlandy świetlnej nie powinny być lżejsze niż przewód typu H03VH7-H – nie dokonano oceny ze względu na brak informacji o zastosowanym przewodzie; przekrój znamionowy żył powinien być nie mniejszy niż 0,5 mm2 – wartość zmierzona wyniosła 0,05 mm2,
-         według pkt 20.10.3 długość przewodu między wtyczką, a pierwszą oprawką nie powinna być mniejsza niż 1,5 m – zmierzono 1,34 m.
W związku z powyższym girlanda świetlna X-MAS LIGTH nie spełniała wymagań § 5.1; § 6.1 i § 7.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r
 
d)      sprawozdanie oprawa oświetleniowa – girlanda świetlna wąż świetlny No 758 nie spełniała wymagań bezpieczeństwa użytkowania określonych w normie PN-EN 60598-2-20:2000/2A:2006 – mianowicie:
-         według pkt 20.5.1 girlandy świetlne powinny być zaopatrzone w informacje dotyczące typu lub parametrów elektrycznych zastosowanych źródeł światła, znamionowym napięciem klasy ochronności – instrukcja nie zawiera symbolu klasy II oraz ostrzeżenia, iż nie wolno girlandy w opakowaniu włączać do zasilania,
-         według pkt 20.5.2 na przewodzie powinna być przymocowana trwała naklejka informująca o znaku pochodzenia, klasie ochronności, napięciu znamionowym –
w dołączonej naklejce brak znaku klasy II ochronności,
-         według pkt 20.10.3 długość przewodu między wtyczką, a pierwszą oprawką nie powinna być mniejsza niż 1,5 m – zmierzono 1,34 m.
W związku z powyższym girlanda świetlna wąż świetlny No 758 nie spełniała wymagań
§ 5.1; § 6.1 i § 7.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r..
 
Ustalono, że importerem ww. girland świetlnych była firma w Niemczach, a pierwszym dystrybutorem firma w Polsce.
Materiały z kontroli przesłane zostaną do Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowe
w Szczecinie.
 
 
Na podstawie wyników badań zawartych w sprawozdaniu z badań stwierdzono że oprawa oświetleniowa – girlanda świetlna 747M o parametrach 230V 50Hz 29W nie spełnia wymagań zasadniczych określonych w § 5.1; § 6.1 oraz § 7.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.08.2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. Nr 155, poz. 1089). W wyniku badań stwierdzono że przedmiotowa oprawa nie spełnia wymagań bezpieczeństwa użytkowania określonych w normie PN-EN 60598-2-20:2000/A2:2006 z uwagi na:
-          według pkt 20.5.1: brak oznakowania klasy II, brak w instrukcji informacji o konieczności sprawdzenia kompletności żarówek w oprawkach, a w przypadku żarówek nieznormalizowanych o konieczności zastosowania przy wymianie żarówek tego samego typu co dostarczone;
-          według pkt 20.5.2 w dołączonej naklejce na przewodzie brak symbolu klasy II,
-          według pkt 20.10 przekrój znamionowy żył powinien być nie mniejszy niż 0,5 mm2 – wartość zmierzona wyniosła 0,05mm2;
-          według pkt 20.10.3 długość przewodu między wtyczką a pierwszą oprawką nie powinna być mniejsza niż 1,5 m – wartość zmierzona 0,96 m.
W związku z powyższymi ustaleniami wydana została decyzja zakazująca dalszego przekazywania lampek choinkowych „Art.No.747M” użytkownikowi, konsumentowi
i dystrybutorowi przedmiotowych girland świetlnych, a materiały z kontroli przekazano do Głównego Inspektoratu IH w Warszawie.
 
5.       Przestrzeganie przepisów zawartych w art. 41 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. Nr 180, poz. 1495).
 
Na 12 skontrolowanych placówek w trzech nie umieszczono informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu, co stanowiło naruszenie art. 41 pkt 2ustawy z dnia 29.07.2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. Nr 180, poz. 1495).
 
Na objęte kontrolą 53 partie sprzętu elektrycznego brak informacji wynikającej z przepisu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym dotyczącej zakazu umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami, wraz z wyjaśnieniem znaczenia oznakowania, stwierdzono w odniesieniu do 5 partii lampek choinkowych.
 
Brak oznaczenia wynikającego z przepisu art. 23 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wskazującego na selektywne zbierania odpadów stwierdzono
w odniesieniu do 1 partii lampek choinkowych 50L Figure lights PM-50.   
 
W związku z powyższymi ustaleniami o nieprawidłowościach powiadomiony zostanie terenowy Inspektorat Ochrony Środowiska, a w odniesieniu do trzech przedsiębiorców zastosowano pouczenie na podstawie art. 41 Kw. za popełnienie wykroczeń z art. 76 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
 
6.       Przestrzeganie przepisów zawartych w art. 7 i 7a ustawy z dnia 7 października 1999 r.
o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999 z późn. zm.).  
 
W zakresie przestrzegania przepisów art. 7 ust. 1 i 3 oraz 7a ustawy z dnia 7 października 1999 r.
o języku polskim zbadano całość objętego kontrolą sprzętu elektrycznego tj. 53 partie sprzętu elektrycznego, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.
 
7.       Podsumowanie i wnioski.
 
Z  poddanych kontroli 53 partii sprzętu elektrycznego zakwestionowano 27 partii, co stanowi 50,9% ogółu badanych, z czego 22 partie kwestionowano z uwagi na niespełnienie zasadniczych wymagań, tj. 41,5% objętego kontrolą sprzętu. Przeprowadzone badania laboratoryjne wybranego sprzętu wykazały, że był on niezgodny nie tylko ze względu na brak podstawowych informacji warunkujących bezpieczeństwo podczas użytkowania tego sprzętu (§ 5 rozporządzenia MG z dnia 21.08.2007 r.), ale również z uwagi na nie zastosowaniu odpowiednich środków technicznych zapewniających ochronę przed zagrożeniami (§ 6 i § 7 rozporządzenia MG z dnia 21.08.2007 r.).
 
Niezgodności z innymi wymaganiami dotyczyły 18 partii sprzętu elektrycznego (34% badanych), natomiast niezgodności z zasadniczymi wymaganiami naruszające § 5 rozporządzenia stwierdzono w odniesieniu do 17 partii sprzętu, tj. 32% badanych (z wyłączeniem sprzętu przebadanego laboratoryjnie). Niezgodności te zakwalifikowano jako mniej istotne, nie wpływające bezpośrednio na bezpieczeństwo użytkowników. W związku z tym producentom krajowym, importerom
i dystrybutorom zakwestionowanego sprzętu elektrycznego umożliwiono podjecie dobrowolnych działań.
 
 
 
WYKORZYSTANIE USTALEŃ
 
 
Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:
-          wydania decyzji na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy o systemie oceny zgodności,
-          przesłania 2 pism do innych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,
-          przekazania akt kontroli z 2 kontroli do Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej,   
-          powiadomienia Inspektoratu Ochrony Środowiska w Koszalinie,
-          skierowania 8 pism z wnioskiem o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych, zmierzających do usunięcia stwierdzonych niezgodności z zasadniczymi i innymi wymaganiami,
-          ukarania 1 przedsiębiorcy mandatem za popełnienie wykroczenia określonego w art. 136 § 2 Kw,
-          pouczenia na podstawie art. 41 kw. trzech przedsiębiorców.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariola Cieśla 30-01-2008 10:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Wilkosz 16-10-2009 14:08