Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.67.2015

Szczecin, dnia 17.09.2015r.

ZACHODNIOPOMORSKI
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
INSPEKCJI HANDLOWEJ

„ALDI”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Niedźwiedziniec 10
41-506 Chorzów

 

 

DECYZJA WKŻ.8361.67.2015
wymierzająca karę pieniężną

 

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wymierza przedsiębiorcy „Aldi” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Chorzowie (41-506), ul. Niedźwiedziniec 10, karę pieniężną w wysokości 500,00 złotych (pięćset złotych 00/100) z tytułu wprowadzenia do obrotu dwóch partii artykułów rolno-spożywczych,  tj. Herbaty imbirowej z pomarańczą; Herbata ziołowa aromatyzowana 62,5ge (z obrazowym podkreśleniem imbiru) oraz Herbaty imbirowej z trawą cytrynową, Herbata ziołowa 62,5ge (z obrazowym podkreśleniem imbiru), oznakowanych m.in. WESTMINSTER, wyprodukowanych w Niemczech, Markus Kaffee GmbH&Co.KG Industriestr. 16, D-28844 Weyhe, o łącznej wartości 139,72 złotych, nieodpowiadających wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2015r. poz. 678) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w art. 22 ust. 1 lit. a) i b) w związku z art. 9 ust. 1 lit. d) oraz w przypadku Herbaty imbirowej z pomarańczą; Herbata ziołowa aromatyzowana 62,5ge – w związku z naruszeniem art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. L 304 z 22.11.2011, s. 18 ze zm.), tj. z uwagi na brak podania na opakowaniu jednostkowym ilości składników (imbiru, pomarańczy, trawy cytrynowej) występujących w nazwie środka spożywczego oraz w przypadku Herbaty imbirowej z pomarańczą; Herbata ziołowa aromatyzowana 62,5ge z uwagi na wprowadzające w błąd oznakowanie w zakresie składu.

Uzasadnienie

W dniach 15 i 23 kwietnia 2015r. na podstawie art. 3 ust. 1,2,3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.4.2004, str. 1, z późn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2015r. poz. 678), w związku z  art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014r., poz. 148 ze zm.), zgodnie z upoważnieniem nr WKŻ/U-85/2015 z dnia 15.04.2015r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy „Aldi” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącego działalność gospodarczą w Markecie „Aldi” przy ul. Wolności 37 w Choszcznie, zwanego dalej również „stroną”.

 

W toku czynności kontrolnych stwierdzono w ofercie handlowej m.in. dwie partie artykułów rolno-spożywczych o łącznej wartości 139,72 złotych, tj.: Herbatę imbirową z pomarańczą; Herbata ziołowa aromatyzowana 62,5ge oraz Herbatę imbirową z trawą cytrynową, Herbata ziołowa 62,5ge (z obrazowym podkreśleniem imbiru, oznakowane m.in. WESTMINSTER, wyprodukowanych w Niemczech, Markus Kaffee GmbH&Co.KG Industriestr. 16, D-28844 Weyhe), które poddano ocenie pod kątem spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 29), zwanego dalej „rozporządzeniem dotyczącym znakowania” oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. L 304 z 22.11.2011, s. 18 ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 1169/2011. W wyniku kontroli stwierdzono, że w oznakowaniu obu partii środków spożywczych nie podano ilości składników (imbiru, pomarańczy, trawy cytrynowej), występujących w nazwie środka spożywczego, obrazowo podkreślono imbir na opakowaniu jednostkowym oraz w przypadku Herbaty imbirowej z pomarańczą; Herbata ziołowa aromatyzowana 62,5ge na opakowaniu jednostkowym w składzie podano: „liście pomarańczy”, „skórka pomarańczowa”, natomiast w nazwie podano „z pomarańczą”, co sugeruje, że herbata zawiera owoc pomarańczy, przez co informacja na opakowaniu jednostkowym wprowadza konsumenta w błąd w zakresie składu środka spożywczego.

 

W związku z powyższym w wyniku kontroli stwierdzono, że wskazane nieprawidłowości dotyczące oznakowania stanowią naruszenie przepisów art. 22 ust. 1 lit. a) i b) w związku z art. 9 ust. 1 lit. d) oraz w przypadku Herbaty imbirowej z pomarańczą; Herbata ziołowa aromatyzowana 62,5ge – w związku z naruszeniem art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 1169/2011.

 

Mając na uwadze powyższe w toku kontroli stwierdzono, iż wprowadzone do obrotu produkty nie odpowiadają wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia w dniu 12 maja 2015r. do kontrolowanego przedsiębiorcy Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wystosował wystąpienie pokontrolne, wzywające do usunięcia stwierdzonych uchybień. W odpowiedzi na rzeczone wystąpienie pismem z dnia 20 maja 2015r. strona poinformowała, iż przy kolejnej dostawie opisy na opakowaniach zostaną skorygowane.

 

Mając na uwadze powyższe ustalenia, pismem z dnia 19 sierpnia 2015r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę „Aldi” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu dwóch partii artykułów rolno-spożywczych, tj. Herbaty imbirowej z pomarańczą; Herbata ziołowa aromatyzowana 62,5ge oraz Herbaty imbirowej z trawą cytrynową, Herbata ziołowa 62,5ge o wartości 139,72 złotych, nieodpowiadających wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w niżej wymienionych przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. L 304 z 22.11.2011, s. 18 ze zm.):

  • art. 22 ust. 1 lit. a) i b) w związku z art. 9 ust. 1 lit. d) oraz w związku z art. 7 ust. 1 lit. a) – w przypadku Herbaty imbirowej z pomarańczą; Herbata ziołowa aromatyzowana 62,5ge (z obrazowym podkreśleniem imbiru); tj. z uwagi na brak podania na opakowaniu jednostkowym ilości składników (imbiru, pomarańczy) występujących w nazwie środka spożywczego oraz wprowadzające w błąd oznakowanie w zakresie składu (w składzie: liście pomarańczy, skórka pomarańczowa);
  • art. 22 ust. 1 lit. a) i b) w związku z art. 9 ust. 1 lit. d) – w przypadku Herbaty imbirowej z trawą cytrynową, Herbata ziołowa 62,5ge (z obrazowym podkreśleniem imbiru); tj. z uwagi na brak podania na opakowaniu jednostkowym ilości składników (imbiru, trawy cytrynowej) występujących w nazwie środka spożywczego.

 

Ponadto w ww. piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona ze swojego uprawnienia skorzystała i w piśmie z dnia 24 sierpnia 2015r. poinformowała organ, że podjęła działania dotyczące zmiany szaty graficznej opakowań oraz podania na opakowaniach jednostkowych ilości składników występujących w nazwie zakwestionowanych środków spożywczych. Mając na uwadze podjęte działania, strona wniosła o umorzenie postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej.  Wyjaśnienia strony organ uwzględnił w toku prowadzonego postępowania, o czym niżej.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił
i stwierdził:

 

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678) zwanej dalej „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno- spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i  oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.

 

Celem prawa żywnościowego jest szeroko rozumiana ochrona interesów konsumentów. Artykuł 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.), zwane dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002” precyzuje, że celem tego prawa jest ochrona interesów konsumentów i umożliwienie im świadomego wyboru związanego ze spożywaną przez nich żywnością. Prawo żywnościowe ma przeciwdziałać oszukańczym lub podstępnym praktykom, fałszowaniu żywności oraz wszelkim innym praktykom mogącym wprowadzić konsumentów w błąd.

 

Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy o jakości wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 rozporządzenia 1169/2011 (…) dane szczegółowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. c) (…) są oznaczane w wykazie składników zgodnie z zasadami określonymi w art. 18 ust. 1 z dokładnym odniesieniem do nazwy substancji lub produktu wymienionego w załączniku II (lit. a) oraz nazwa substancji lub produktu wymienionego w załączniku II jest podkreślona za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego ją od reszty wykazu składników, np. za pomocą czcionki, stylu lub koloru tła (lit. b) (…).

 

Przepis art. 18 ust. 1 rozporządzenia 1169/2011 stanowi, iż wykaz składników rozpoczyna się lub jest poprzedzony właściwym nagłówkiem, który składa się z wyrazu "składniki" lub zawiera ten wyraz. Obejmuje on wszystkie składniki środka spożywczego, w malejącej kolejności ich masy w momencie użycia składników przy wytwarzaniu tego środka spożywczego.

 

Z kolei zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. d rozporządzenia 1169/2011 (…) obowiązkowe jest podanie  danych szczegółowych dotyczących ilości określonych składników lub kategorii składników.

 

Nadto zgodnie z przepisem art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 1169/2011 informacje na temat żywności nie mogą wprowadzać konsumenta w błąd, w szczególności co do właściwości środka spożywczego, a w szczególności co do jego charakteru, tożsamości, właściwości, składu, ilości, trwałości, kraju lub miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji.

 

Z kolei zgodnie z art. 16 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 bez uszczerbku dla bardziej szczegółowych przepisów prawa żywnościowego, etykietowanie, reklama i prezentacja żywności lub pasz, z uwzględnieniem ich kształtu, wyglądu lub opakowania, używanych opakowań, sposobu ułożenia i miejsca wystawienia oraz informacji udostępnionych na ich temat w jakikolwiek sposób, nie może wprowadzać konsumentów w błąd.

 

Przywołana wyżej ustawa o jakości stanowi w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 złotych.

 

Jednocześnie ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4 odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego.
 

Zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 podmioty działające na rynku spożywczym zapewniają na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą zgodność żywności z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów.

 

Z kolei w myśl przepisu art. 8 ust. 3 rozporządzenia 1169/2011, podmioty działające na rynku spożywczym, które nie mają wpływu na informacje na temat żywności, nie mogą dostarczać żywności, o której wiedzą lub w stosunku do której mają podejrzenia – w oparciu o informacje posiadane w ramach działalności zawodowej - że jest niezgodna z mającym zastosowaniem prawem dotyczącym informacji na temat żywności oraz wymaganiami odpowiednich przepisów.

 

Nadto, jak stanowi art. 8 ust. 5 rozporządzenia 1169/2011, bez uszczerbku dla ust. 2-4 tego przepisu, podmioty działające na rynku spożywczym zapewniają przestrzeganie w przedsiębiorstwach pozostających pod ich kontrolą wymogów prawa dotyczącego informacji na temat żywności i odpowiednich przepisów krajowych mających znaczenie dla ich działalności i upewniają się, że wymogi te są spełnione.

 

W świetle powyższych definicji przedsiębiorca „Aldi” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiada za wprowadzenie do obrotu handlowego ww. artykułów rolno-spożywczych nieodpowiadających jakości handlowej.

 

Zgodnie z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678) kary pieniężne, o których mowa m. in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując dyspozycje tegoż przepisu w odniesieniu do zakwestionowanych obu partii artykułów rolno-spożywczych, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż stopień szkodliwości czynu w przypadku niezgodności produktu polegających zarówno na braku podania na opakowaniu jednostkowym ilości składników (imbiru, pomarańczy, trawy cytrynowej) występujących w nazwie środka spożywczego oraz z uwagi na wprowadzające w błąd oznakowanie w zakresie składu jest znaczny. W ocenie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej stwierdzone niezgodności są istotne przede wszystkim z punktu widzenia prawa konsumenta do informacji, mogącego przesądzić o dokonanym wyborze, ale również ze względu na preferencje żywieniowe (smakowe) konsumenta, do którego produkt może trafić. Nadto w przypadku  nieprawidłowości polegających na wprowadzającym w błąd oznakowaniu w zakresie składu – podano liście pomarańczy, skórka pomarańczowa, podczas gdy w nazwie pojawiła się pomarańcza - organ uznał, iż taki sposób oznakowania w sposób istotny narusza prawo konsumenta do rzetelnej informacji dotyczycących środka spożywczego. Konsument, kierując się informacjami zawartymi w oznakowaniu środka spożywczego, mając na względzie również swoje preferencje smakowe, dokonuje wyboru środka spożywczego. Z tego względu istotnym jest, aby wszystkie informacje, istotne z punktu widzenia konsumenta, były rzetelne i odpowiadały temu, co konsument spodziewa się znaleźć po otwarciu opakowania.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym obrót artykułami spożywczymi, i powinny być mu znane przepisy dotyczące obrotu takimi środkami. Strona należy zatem do kręgu podmiotów odpowiedzialnych za wprowadzane przez siebie do obrotu artykuły rolno- spożywcze. W odniesieniu do stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości dotyczących oznakowania organ uznał, iż w tym zakresie strona ponosi winę z racji tego, że wprowadzając do obrotu środki spożywcze strona miała możliwość zweryfikowania jakości produktu poprzez chociażby wyrywkowe sprawdzenie oznakowania w odniesieniu do powszechnie obowiązujących w tym zakresie przepisów. Stąd też organ uznał, że na powstanie ujawnionych w trakcie kontroli nieprawidłowości strona miała bezpośredni wpływ. Niedopuszczenie do ich wystąpienia leżało w mocy strony, która jako świadomy i profesjonalny uczestnik obrotu powinna wykazać się znajomością przepisów prawa żywnościowego i dbałością o ich przestrzeganie. Z drugiej strony uwzględniono przy ocenie stopnia zawinienia postawę przedsiębiorcy wynikającą z odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne oraz wskazującą na zastosowanie się do wniosków i zaleceń organu kontroli, co strona powtórzyła również na etapie prowadzonego postępowania, uzupełniając swoją odpowiedź o projekty nowych opakowań dotyczących zakwestionowanych herbat.

 

Przy ocenie zakresu naruszenia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę okoliczność, że poza stwierdzonymi nieprawidłowościami zakwestionowane środki spożywcze spełniały stawiane im w obowiązujących przepisach prawa wymagania.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił okoliczność, że strona była wprawdzie kontrolowana przez tut. organ, aczkolwiek przeprowadzane kontrole nie wykazały nieprawidłowości dotyczące jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 

Biorąc pod uwagę piąty czynnik wpływający na wymiar kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno- spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, w oparciu o uzyskaną od strony informację o wielkości obrotów i uznał, że w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r., poz. 584 ze zm.) strona należy do grupy tzw. „pozostałych przedsiębiorców”, w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku jest jednym z największych w stosunku do pozostałych grup przedsiębiorców.

 

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości. Należy zaznaczyć przy tym, że najniższy możliwy wymiar kary wynosi 500,00 złotych, natomiast górną granicę stanowi pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej. Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek postanowiono wymierzyć przedsiębiorcy „ALDI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością karę pieniężną w wysokości 500,00 złotych, a zatem w dolnej granicy ustawowego zagrożenia. Organ nie znalazł bowiem podstaw prawnych, w świetle wyżej przytoczonych argumentów, do umorzenia postępowania w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej, o co wnosiła strona.

 

Przy ustalaniu wysokości kary tut. organ wziął również pod uwagę postanowienia art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zdaniem organu wymierzona w wysokości 500,00 złotych kara spełnia te przesłanki, stąd postanowiono, jak w sentencji.

 

Zgodnie z art. 104 § 1 ustawy kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej załatwia sprawę poprzez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, w związku  z powyższym organ orzekł jak w sentencji.

 

 

Pouczenia:

1)       Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca „Aldi” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów, powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, Nr konta: 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecin w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

 

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.

 

W przypadku wniesienia odwołania od niniejszej decyzji nie należy uiszczać kary pieniężnej do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez organ odwoławczy.

 

 

2)    Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Ewa Kryjom

..…………………………………

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska

osoby upoważnionej do wydania decyzji)

 

 

Otrzymują:

- „ALDI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów,

- a/a.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 23-10-2015 12:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-10-2015
Ostatnia aktualizacja: - 23-10-2015 12:44