Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.126.2015


Szczecin, dnia 25.09.2015r.

ZACHODNIOPOMORSKI

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

INSPEKCJI HANDLOWEJ

SPOŁEM” POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW

ul. Krasińskiego 79/80

71-446 Szczecin

DECYZJA Nr WPN.8361.126.2015

nakładająca karę pieniężną

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na przedsiębiorcę SPOŁEM” POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW karę pieniężną w wysokości 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych 00/100) z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 4 ust. 1 w związku z art. 25 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) w związku z naruszeniem wymagań określonych w § 3 ust. 1 i § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2015r., poz. 568) z uwagi na to, iż towary oferowane kupującym w miejscu sprzedaży nie były opatrzone wywieszkami zawierającymi informacje wskazując ich ceny, ponadto na wywieszkach lub w innej formie dostępnej dla kupującego nie uwidoczniono cen jednostkowych.

Uzasadnienie

W dniach 20, 22 i 24 lipca 2015 r. na podstawie art. 3 ust 1,2,3 rozporządzenia Parlamentu europejskiego i rady (WE) nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz.U. UE L 165 z 30 kwietnia 2004 r, str.1 z późn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2015, poz.678) oraz art. 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o towarach paczkowanych (Dz.U. Nr 91, poz. 740 ze zm.), art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 Prawo o miarach (Dz. U. z 2013, poz.1069) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 148 ze zm.), zgodnie z upoważnieniami nr WKŻ/U-159/2015 oraz WKŻ/U-162/2015 z dnia 20 lipca 2015 r., inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili kontrolę u przedsiębiorcy „SPOŁEM” POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW z siedzibą w Szczecinie przy ul. Krasińskiego 79/80, w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej tj. w sklepie „Społem” nr 454 przy al. Wyzwolenia 8/6 w Szczecinie, zwanego dalej również „stroną”.

W toku kontroli oferowany do sprzedaży towar sprawdzono pod kątem przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014r., poz. 915) zwanej dalej „ustawą” oraz spełniania wymogów dotyczących oznaczenia ceną określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2015 r. , poz. 568) zwanego dalej „rozporządzeniem”.

Podczas przeprowadzonej kontroli poddano sprawdzeniu 20 rodzajów produktów pakowanych, tj.: Klopsiki mięsne w sosie pomidorowym 665 g; Kajmak, masa krówkowa 460 g; Pesto alla Genovese 185 g; Ocet winny balsamiczny 250 ml; Cytrynki z imbirem i miodem 270 g; Pulpety mięsno - wieprzowe 500 g; Złota papryka grecka 220 g; Sos meksykański 500 g; Sos seczuański 500 g; Sos arabski 500 g; Sos karaibski 415 g; Sos chiński 500 g; Sos do spaghetti 500 g; Sos neapolitański do spaghetti 500 g; Pulpety w sosie pomidorowym 250 ml; Ocet z czerwonego wina 250 ml; ocet jabłkowy 250 ml; Podgrzybek brunatny 20g; Barszcz biały 450 g; Zupa pomidorowa 450 g, stwierdzając, iż przy wszystkich 20 rodzajach towarów pakowanych oferowanych do sprzedaży nie uwidoczniono wywieszek zawierających informację wskazujące ich nazwy handlowe, ceny oraz jednostki miar, a także brak uwidocznieni cen jednostkowych na wywieszce lub w innej formie dostępnej dla kupującego.

Stąd też w toku kontroli stwierdzono, że powyższe nieprawidłowości stanowią naruszenie § 3 ust. 1 rozporządzenia (w przypadku braku wywieszek zawierających wymagane przepisem informacje) oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia (w przypadku braku uwidocznienia ceny jednostkowej na wywieszce lub w innej formie dostępnej dla kupującego).

W związku z powyższym Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wystosował do strony, pismem z dnia 12 sierpnia 2015 r, wystąpienie pokontrolne, wzywając do usunięcia stwierdzonych uchybień. W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne, przedsiębiorca poinformował o usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości.

Mając na względzie dokonane ustalenia oraz uwzględniając brzmienie przepisu art. 4 ust. 1 ustawy, w świetle którego jedynie naruszenie obowiązków informacyjnych dotyczących cen, wymienionych w tym przepisie (tj. ceny i ceny jednostkowej) daje podstawę do uznania, że zachodzi podstawa do wszczęcia postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy, pismem z dnia 26 sierpnia 2015r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 4 ust. 1 w związku z art. 25 ustawy w związku z naruszeniem § 3 ust. 1 oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia z uwagi na to, iż towary oferowane kupującym w miejscu sprzedaży nie były opatrzone wywieszkami zawierającymi informacje dotyczące ceny towaru oraz z uwagi na to, że na wywieszkach lub w innej formie dostępnej dla kupującego dla towarów przeznaczonych do sprzedaży nie uwidoczniono cen jednostkowych.

Ponadto w ww. piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona ze swojego uprawnienia skorzystała i w dniu 28 sierpnia 2015 roku, działając przez pełnomocnika, zapoznała się w siedzibie organu z zebranym w sprawie materiałem dowodowym. Następnie strona pismem z dnia 31 sierpnia 2015 roku wskazała, iż wszystkie produkty wymienione w protokole kontroli zlokalizowane były w sklepie w jednym miejscu (półka nad zamrażarką), a przed kontrolą awarii uległa listwa utrzymująca wywieszki z cenami, co uniemożliwiło pełną ekspozycję wywieszek. Ponadto strona wskazała, iż w bliskim sąsiedztwie przedmiotowych asortymentów znajdował się czytnik elektroniczny, umożliwiający klientom zapoznanie się z ceną towaru oraz podniosła, iż mała powierzchnia sklepu umożliwia bezpośredni kontakt z personelem np. w kwestii pytań o cenę.

Odnosząc się do argumentów podniesionych przez stronę Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wskazuje, iż w przepisie art. 4 ust 1 ustawy ustawodawca wyraźnie wskazał iż ceny uwidacznia się w miejscu sprzedaży. Uwidocznieniem jest ujawnieniem informacji wymaganych ustawą w taki sposób by były one czytelne, widoczne, łatwo i bezpośrednio dostępne dla nabywców. Zakodowanie ceny wyłącznie w kodzie kreskowym, zdaniem organu, nie może stanowić o wypełnieniu wymogu uwidocznienia ceny. Dla stwierdzenia braku uwidocznienia ceny, a co za tym idzie naruszenia przepisu art. 4 ust 1 ustawy (w związku z § 3 ust 1 rozporządzenia) bez znaczenia jest okoliczność, że nastąpiło uszkodzenie listwy utrzymującej wywieszki czy też fakt, ze klient mógł odczytać cenę korzystając z dostępnego czytnika czy zwracając się z zapytaniem do personelu sklepu. Faktem jest, ze w momencie kontroli przy wymienionych wyżej 20 partiach towaru brak było uwidocznienia ceny towaru.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

Zgodnie z art. 4 ust. 1 zd. 1 ustawy w miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług uwidacznia się cenę oraz cenę jednostkową towaru (usługi) w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen. Natomiast w myśl art. 4 ust. 2 tej ustawy minister właściwy do spraw gospodarki, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, określi, w drodze rozporządzenia:

1)   sposób uwidaczniania cen towarów i usług, w tym cen jednostkowych towarów,

2)   wykaz towarów, w przypadku których nie jest wymagane uwidocznienie ceny jednostkowej towarów

- mając na uwadze potrzebę zapewnienia dostępności informacji o cenie, a także uwzględniając przypadki, gdy uwidocznienie ceny jednostkowej towaru nie byłoby przydatne ze względu na rodzaj lub przeznaczenie towaru.

Zgodnie z art. 25 ustawy dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013r., poz. 385) zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 4 ust. 2, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2015r.

W związku z brakiem przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ww. art. 4 ust 2 ustawy, obowiązującym aktem prawnym pozostaje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2015 r., poz. 568).

W myśl przepisu § 3 ust. 1 rozporządzenia towary oferowane kupującym w miejscu sprzedaży opatruje się, wywieszkami zawierającymi informacje wskazujące ich nazwy handlowe, ceny oraz jednostki miar, do których odnoszą się uwidocznione ceny. W przypadku towarów podobnych na wywieszkach umieszcza się ponadto nazwę producenta i inne informacje umożliwiające niebudzącą wątpliwości identyfikację ceny z towarem.

Z kolei zgodnie z treścią przepisu § 8 ust. 1 rozporządzenia towary oferowane kupującym w miejscu sprzedaży opatruje się, ceną jednostkową na wywieszce lub w innej formie dostępnej dla kupującego, za wyjątkiem towarów, których cena jednostkowa jest identyczna z ceną sprzedaży tego towaru.

Ceną jednostkową towaru, w świetle art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy, jest cena ustalona za jednostkę określonego towaru, którego ilość lub liczba jest wyrażona w jednostkach miar w rozumieniu przepisów o miarach. Zgodnie z § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia cena jednostkowa uwidoczniona przy towarze na wywieszce lub w innej formie dostępnej dla kupującego powinna dotyczyć ceny za 1 litr lub metr sześcienny - dla towarów przeznaczonych do sprzedaży według objętości, 1 kilogram lub 1 tonę - dla towarów przeznaczonych do sprzedaży według masy, 1 metr lub 1 metr kwadratowy - dla towarów sprzedawanych według długości lub powierzchni, 1 sztukę - dla towarów sprzedawanych na sztuki. Ceny jednostkowe towarów sprzedawanych według objętości mogą także dotyczyć 100 mililitrów lub 0,1 litra, a towarów sprzedawanych według masy - ilości za 100 gramów albo 100 kilogramów, jeżeli te jednostki są stosowane zwyczajowo i powszechnie dla tych towarów. Przepisy nie przewidują odstępstwa od uwidocznienia ceny jednostkowej towaru, poza jednym przypadkiem, gdy cena jednostkowa jest identyczna z ceną sprzedaży tego towaru (§ 8 ust. 3).

Ustawa stanowi w art. 6 ust. 1, że jeżeli przedsiębiorca nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 4, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na niego, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 20.000 zł.

Jednocześnie w myśl art. 6 ust. 3 tej ustawy, przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej uwzględnia się stopień naruszenia obowiązków oraz dotychczasową działalność przedsiębiorcy, a także wielkość jego obrotów i przychodu.

Mając na uwadze powyższe, w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do nałożenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 3 ustawy, wszystkie przewidziane w nim kryteria wymiaru kary. Uwzględnił dodatkowo przesłanki określone w art. 8 dyrektywy 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom (Dz.U.UE.L.1998.80.27, Dz.U.UE-sp.15-4-32), w myśl którego nałożone kary pieniężne powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Dokonując zatem oceny stopnia naruszenia obowiązków przedsiębiorcy organ stwierdził, że zarówno w przypadku braku uwidocznienia cen towarów jak i braku cen jednostkowych stopień naruszenia należy określić jako istotny, albowiem brak tych informacji może utrudnić konsumentowi właściwy wybór towaru gdyż pozbawia go możliwości dokonywania porównań z innymi towarami o różnych gabarytach. Ponadto organ uwzględnił fakt, że strona przy innych towarach znajdujących się w sklepie wypełniała wymagania przepisów w zakresie uwidaczniania cen.

Przy ocenie dotychczasowej działalności przedsiębiorcy organ uwzględnił okoliczność, że przedsiębiorca nie był wcześniej objęty kontrolą tut. Organu w zakresie uwidaczniania cen w okresie po wejściu w życie przepisów ustawy oraz to, że prowadzi działalność gospodarczą przez stosunkowo długi okres czasu, tj. od 2001 r. zatem powinien wykazać się znajomością podstawowych przepisów dotyczących tej działalności, tym bardziej, że naruszone przez przedsiębiorcę przepisy rozporządzenia obowiązują przez cały okres wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.

Niezależnie od powyższego organ uwzględnił okoliczność, że strona usunęła stwierdzone nieprawidłowości, o czym powiadomiła organ.

Biorąc pod uwagę trzeci czynnik wpływający na wymiar kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów i przychodu przedsiębiorcy, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej na podstawie informacji uzyskanej od strony stwierdził, że w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r., poz. 672 ze zm.), strona należy do kategorii tzw. „średnich przedsiębiorców”, w związku z czym wzięto pod uwagę okoliczność, że jej udział w obrocie rynkowym należy do jednego z większych w stosunku do mikro i małych przedsiębiorców.

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do nałożenia kary pieniężnej z art. 6 ust. 1 ustawy. Należy zaznaczyć przy tym, że górna granica wymiaru kary w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 4 ustawy wynosi 20.000 zł. Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej postanowił na przedsiębiorcę nałożyć karę pieniężną w wysokości 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych 00/100).

Wskazać w tym miejscu należy, że cechą charakterystyczną sankcji administracyjnej, a taką właśnie jest kara pieniężna nakładana na podstawie przepisów ustawy, jest jej automatyczne stosowanie wobec podmiotu ponoszącego przypisaną mu obiektywną odpowiedzialność za naruszenie ciążących na nim obowiązków. Samo stwierdzenie faktu braku informacji w zakresie ceny jednostkowej towaru, jest wystarczającą przesłanką do nałożenia kary pieniężnej. Nie ma przy tym znaczenia czy niedopełnienie obowiązku uwidocznienia cen w określony sposób nastąpiło z winy (umyślnej czy nieumyślnej) danego podmiotu, czy też nie. Organ wskazuje również, że ustawa nie przewiduje możliwości badania przez organ Inspekcji Handlowej istnienia winy, bądź jej braku po stronie podmiotu, u którego ujawniono nieprawidłowości. Zatem samo stwierdzenie w wyniku kontroli, że określony podmiot nie zrealizował ciążącego na nim obowiązku ustawowego powoduje konieczność nałożenia kary pieniężnej, która jest karą administracyjną.

Przy ustalaniu wysokości kary uwzględniono również wymagania art. 8 dyrektywy 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom (Dz.U.UE.L.1998.80.27, Dz.U.UE-sp.15-4-32), w myśl którego nałożone kary pieniężne powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zważywszy na stwierdzone naruszenia, nałożona kara spełnia te wymagania.

W myśl art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.

Pouczenia:

  1. Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, nr 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecin w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.

W przypadku wniesienia odwołania od niniejszej decyzji nie należy uiszczać kary pieniężnej do

czasu rozstrzygnięcia sprawy przez organ odwoławczy.

  1. Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Z up. Zachodniopomorskiego

Wojewódzkiego Inspektora

Inspekcji Handlowej

Paweł Kryzan

Z-ca Wojewódzkiego Inspektora

........................................

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska

służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

Otrzymują:

- adresat: „SPOŁEM” POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW

  • ul. Krasińskiego 79/80, 71-446 Szczecin

- a/a.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 23-10-2015 12:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-10-2015
Ostatnia aktualizacja: - 23-10-2015 12:39