Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli jakości handlowej zagranicznych soków i nektarów (w tym soków potocznie zwanych świeżymi, bezpośrednimi, tłoczonymi)


Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą
w Koszalinie przeprowadził łącznie na terenie województwa zachodniopomorskiego
6 kontroli u 5 przedsiębiorców w zakresie kontroli jakości handlowej zagranicznych soków i nektarów (w tym soków potocznie zwanych świeżymi, bezpośrednimi, tłoczonymi).

Kontrole przeprowadzono na podstawie własnego rozeznania.

Kontrole w powyższym zakresie przeprowadzono u przedsiębiorców w Szczecinie, Koszalinie, Kołobrzegu.

W trakcie przeprowadzonych kontroli zbadano ogółem 25 partii zagranicznych soków
i nektarów (w tym soków potocznie zwanych świeżymi, bezpośrednimi, tłoczonymi), z czego zakwestionowano 7 partii, co stanowi 28% zbadanych partii.

Kontrolą objęto:

 • 11 partii nektarów owocowych, z czego zakwestionowano 1 partię,

 • 5 partii soków (odtworzonych z soku zagęszczonego lub koncentratu), z czego zakwestionowano 2 partie;

 • 9 partii soków owocowych (nieodtworzonych, potocznie zwane świeżymi itd.), z czego zakwestionowano 4 partie.

I. OCENA JAKOŚCI ZAGRANICZNYCH SOKÓW I NEKTARÓW.

Jakość soków i nektarów oceniono poprzez sprawdzenie zgodności cech organoleptycznych, fizycznych i chemicznych z obowiązującymi przepisami oraz deklaracjami producentów na opakowaniu.

Ogółem zbadano 10 partii soków i nektarów o łącznej, z czego zakwestionowano 1 partię soku owocowego nieodtworzonego (kraje trzecie).

Do badań laboratoryjnych pobrano:

 • 2 partie soków owocowych odtworzonych z zagęszczonego soku;

 • 5 partii soków owocowych nieodtworzonych, tłoczonych;

 • 3 partie nektarów owocowych.

Badania laboratoryjne przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Poznaniu.

W wyniku przeprowadzonych badań zakwestionowano 1 partię soku owocowego nieodtworzonego tj.:

 • partię Naturalnego soku z granatu 1 l Bezpośrednio tłoczony, pasteryzowany, nieklarowany. Bez konserwantów. Bez dodatku cukru. Zawiera naturalnie występujące cukry, oznaczonego między innymi: najlepiej spożyć przed: 13.05.2016, wyprodukowano w Azerbejdżanie, który nie odpowiadał wymaganiom określonym w deklaracji producenta podanej na opakowaniu w wartości odżywczej po uwzględnieniu ? 2g, tolerancji określonej w Wytycznych Komisji Europejskiej dla właściwych organów w sprawie kontroli zgodności z prawodawstwem UE w odniesieniu do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE. L 304 z 22.11.2011, s. 18 ze zm.) w zakresie określenia limitów tolerancji dla składników odżywczych wymienionych na etykiecie, z uwagi na zawyżoną zawartość cukru - deklaracja Producenta 9,5g/100ml, wynik badania 12,4 g/100ml.

Ww. sok oferowano do sprzedaży u przedsiębiorcy w Szczecinie.

Wobec powyższego:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,

 • skierowano informację do właściwego terytorialnie WIJHARS,

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do dystrybutora z wnioskiem o usunięcie stwierdzonej nieprawidłowości.

Kontrolowany zwrócił się z wnioskiem o przebadanie próbki kontrolnej. Postępowanie
w zakresie badania próbki kontrolnej jest w toku.

II. ILOŚĆ RZECZYWISTA PRODUKTU W STOSUNKU DO DEKLARACJI PRODUCENTA ZAWARTEJ NA OPAKOWANIU JEDNOSTKOWYM.

Badaniem objęto 10 partii/19 opakowań jednostkowych soków i nektarów, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.

III. PRAWIDŁOWOŚĆ OZNAKOWANIA.

Prawidłowość oznakowania zagranicznych soków i nektarów sprawdzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców.

Zagraniczne soki i nektary oferowane do sprzedaży w opakowaniach jednostkowych zbadano w odniesieniu do przepisów:

 • rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
  28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE L 31
  z 01.02.2002 r. s. 1 ze zm.),

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
  nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE
  i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE L 304
  z 22.11.2011, s. 18 z późn. zm.);

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 z dnia
  20 grudnia 2006r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. U. UE L 404 z 30.12.2006 s. 9 z późn. zm.);

 • ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015r. poz. 678);

 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r.
  w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. 2015r. poz. 29);

 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2003r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków
  i nektarów owocowych (Dz.  U. z 2014r. poz. 494 ze zm.);

 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup
  i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U. Nr 83, poz. 772),

 • ustaw ustawy z dnia 25 sierpnia 2010r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 poz. 594 ze zm.).

Podczas kontroli zbadano ogółem 25 partii soków i nektarów. W wyniku kontroli zakwestionowano 7 partii ww. artykułów rolno-spożywczych - 4 partie soków nieodtworzonych (tłoczonych) pochodzących z krajów trzecich, partię nektaru oraz 2 partie soków owocowych odtworzonych z zagęszczonego soku owocowego tj.:

 • partię Naturalnego soku z granatu 1l Bezpośrednio tłoczony, pasteryzowany, nieklarowany. Bez konserwantów. Bez dodatku cukru. Zawiera naturalnie występujące cukry, oznakowanego między innymi: Najlepiej spożyć przed: 13.05.2016, wyprodukowano w Azerbejdżanie,

 • partię Naturalnego soku z pigwy 0,7l, Bezpośrednio tłoczony, pasteryzowany, klarowny. Bez konserwantów. Bez dodatku cukru, oznakowanego między innymi: Najlepiej spożyć przed: 06.12.2016, wyprodukowano w Azerbejdżanie,

przy których podano informację „Bez Dodatku Cukru”. Zgodnie z §4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2003r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych (Dz. U. z 2014r., poz. 494 ze zm.) „do soków otrzymanych wyłącznie z owoców rokitnika można dodawać cukry w ilości nieprzekraczającej 140g/l, wyrażonej jako sucha masa”.
Z uwagi na zastosowanie informacji „bez dodatku cukru” w oznakowaniu przedmiotowych soków stwierdza się, że oznakowanie w powyższym zakresie wprowadza w błąd konsumenta, w szczególności przez sugerowanie, że środek spożywczy ma szczególne właściwości, gdy w rzeczywistości wszystkie podobne środki spożywcze mają takie właściwości, zwłaszcza przez szczególne podkreślanie obecności lub braku określonych składników, co narusza art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r.
w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE)
nr 608/2004 (Dz. U. UE L 304 z 22.11.2011, s. 18 z późn. zm.) w związku z § 4 ust. 3 rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2003r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych (Dz. U. z 2014r., poz. 494 ze zm.).

Ww. soki wyprodukowano po 28 października 2013r. - § 20 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. 2015r. poz. 29).

 • partię Soku z owoców granatu i winogron, bezpośrednio tłoczony, pasteryzowany, nieodtworzony z soku zagęszczonego 0,75l, oznakowanego między innymi: Najlepiej spożyć przed: 16.10.2016; Producent Azerbejdzan; przy, którym
  w oznakowaniu w informacjach dot. wartości odżywczej podano „sód”, natomiast zgodnie z art. 30 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE)
  nr 608/2004 (Dz. U. L UE 304 z 22.11.2011, s. 18 z późn. zm.) winno być „sól”. Sok wyprodukowano po 13 grudnia 2014r.

Ww. soki oferowano do sprzedaży u przedsiębiorcy w Szczecinie.

Wobec powyższego:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,

 • skierowano wystąpienia pokontrolne do dystrybutorów z wnioskami o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,

 • skierowano informację do właściwego terytorialnie WIJHARS,

 • skierowano informację do właściwego terytorialnie PPIS, w zakresie uwidocznionego na opakowaniach soku określenia „Bez dodatku cukru”,

 • materiały z kontroli zostaną skierowane do postępowania administracyjnego, odnośnie wymierzenia kary pieniężnej z ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678).

Do dnia sporządzenia informacji kontrolowany i dystrybutorzy nie udzielili odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne.

 • partię Nektaru pomarańczowego z miąższem. Wyprodukowano z zagęszczonego soku pomarańczowego. Zawartość owoców minimum 55%. Pasteryzowany. Wysoka zawartość witaminy C 1l, oznakowanego między innymi: Najlepiej spożyć przed: 08/01/16 J, F 1-3 (2), wyprodukowano we Francji, przy którym
  w informacjach „wartość odżywcza” podano „sód”, natomiast zgodnie z art. 30 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE nr 1169/2011
  z dnia 25 października 2011r. jw. winno być „sól”. Nektar wyprodukowano po
  13 grudnia 2014r.

Ww. nektar oferowano do sprzedaży u przedsiębiorcy w Szczecinie.

Wobec powyższego:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,

 • skierowano wystąpienie do dystrybutora z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,

 • skierowano informację do właściwego terytorialnie WIIH,

 • materiały z kontroli zostaną skierowane do postępowania administracyjnego, odnośnie wymierzenia kary pieniężnej z ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678).

Kontrolowany i dystrybutor udzielili odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne, w których zadeklarowali, że nieprawidłowość zostanie usunięta.

 • 2 partie soków owocowych odtworzonych z zagęszczonego soku, wyprodukowane w Wielkiej Brytanii tj.:

 • partię soku jabłkowego z zagęszczonego soku jabłkowego. Pasteryzowany 1l, przy którym w oznakowaniu daty minimalnej trwałości podano: DEC, zamiast Grudzień;

 • partię soku grejpfrutowego z zagęszczonego soku grejpfrutowego. Pasteryzowany 1l, przy którym w oznakowaniu daty minimalnej trwałości podano JUL, zamiast Lipiec.

Powyższe stanowi naruszenie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 678) oraz art. 15 ust 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia
25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006
i (WE) nr1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. L UE 304 z 22.11.2011, s.18 ze zm.).

Soki oferowano do sprzedaży w sklepie w Koszalinie.

Wobec powyższego:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,

 • materiały z kontroli zostaną skierowane do postępowania administracyjnego, odnośnie wymierzenia kary pieniężnej z ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678).

Do dnia sporządzenia informacji nie otrzymano odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne.

 • partię Naturalnego 100% soku tłoczonego z owoców granatu. Pasteryzowany. 1l,
  oznakowanego m.in. Najlepiej spożyć przed 28.09.2016, numer partii-28.03.2015r., wyprodukowany po 13 grudnia 2014r. w Azerbejdżanie, z uwagi na to, że:

 • nie podano wszystkich obowiązkowych elementów informacji o wartości odżywczej tj. ilości kwasów tłuszczowych nasyconych, cukrów oraz soli, co nie spełnia wymagań z art. 30 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  I Rady (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
  i rozporządzenia nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektywy Rady 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE)
  nr 608/2004 Dz.U. UE L 304 z 22.11.2011 s.18 z póź. zm.);

 • informacje o wartości odżywczej podano w niewłaściwej kolejności tj.: białko, węglowodany, tłuszcz, zamiast tłuszcz, węglowodany, białko, co jest niezgodne
  z załącznikiem XV rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności i nie spełnia wymagań art. 34 ust. 1
  ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1169/2011.

Ww. sok oferowano do sprzedaży u przedsiębiorcy w Kołobrzegu.

Wobec powyższego:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,

 • skierowano wystąpienie do importera z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,

 • skierowano informację do właściwego terytorialnie WIJHARS,

 • materiały z kontroli zostaną skierowane do postępowania administracyjnego, odnośnie wymierzenia kary pieniężnej z ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678).

Importer ww. soku w udzielonej odpowiedzi oświadczył, że od dnia 20.11.2015r. zobowiązuje się importować do kraju sok z prawidłową etykietą. Ponadto wyjaśnił, że wszystkie dostawy realizowane po ww. terminie będą odpowiednio oznakowane.
W zakładzie produkcyjnym już zostały wprowadzone poprawki. W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne kontrolowany wyjaśnił, że przedmiotowy sok został wycofany z obrotu i utylizowany.

Prezentacja środków spożywczych w miejscu sprzedaży nie naruszała art 16 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 j/w.

W oznakowaniu badanych soków i nektarów nie deklarowano oświadczeń żywieniowych/zdrowotnych.

IV. PRZESTRZEGANIE AKTUALNOŚCI DAT MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI LUB TERMINU PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA ORAZ WARUNKÓW I SPOSOBU PRZECHOWYWANIA.

Przestrzeganie dat minimalnej trwałości produktów sprawdzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców. Badaniem objęto 25 partii soków i nektarów, nie stwierdzając nieprawidłowości.

Warunki i sposób przechowywania zagranicznych badanych soków i nektarów były prawidłowe i uwzględniały deklaracje producentów umieszczone na etykietach opakowań oraz przepisy rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U. L 139
z 30.04.2004 r., s. 1 ze zm.).

W powyższym zakresie zbadano 25 partii soków i nektarów, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.

Stan opakowań badanych 10 partii soków i nektarów był prawidłowy.

V. PRZESTRZEGANIE POSTANOWIEŃ ART. 18 ROZPORZĄDZENIA (WE) PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Z DNIA 28 STYCZNIA 2002 R. USTANAWIAJĄCE OGÓLNE ZASADY I WYMAGANIA PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO, POWOŁUJĄCE EUROPEJSKI URZĄD DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI ORAZ USTANAWIAJĄCE PROCEDURY
W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI (DZ. U. L UE 31 Z 01.02.2002 R. S. 1 ZE ZM.) ORAZ IDENTYFIKACJA KONTROLOWANEGO PRZEDSIEBIORCY.

U wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców sprawdzono przestrzeganie przepisu art. 18 rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L UE 31 z 01.02.2002r. s. 1 ze zm.). Informacje dotyczące identyfikacji dostawców badanych produktów, wymagane na podstawie ww. przepisu uzyskano na podstawie okazanych dokumentów dostaw. W badanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

W trakcie przeprowadzonych kontroli u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców dokonano identyfikacji przedsiębiorcy zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004r.
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r. poz. 672 ze zm.) Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu o odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

INNE ZAGADNIENIA

Rzetelność obsługi, poprzez dokonanie zakupu kontrolnego, badano u wszystkich przedsiębiorców nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.

Sprawdzano przestrzeganie postanowienia art. 59 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015, poz. 594 ze zm.), dotyczącego przechowywania i udostępniania na żądanie organów urzędowej kontroli żywności orzeczeń lekarskich wydawanych osobom bezpośrednio stykającym się
z żywnością. Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy przechowywali aktualne orzeczenia lekarskie osób bezpośrednio stykających się z żywnością.

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

 • skierowania wystąpienia pokontrolnego do 4 kontrolowanych przedsiębiorców z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,

 • skierowania 4 wystąpień do importera/dystrybutora z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,

 • skierowania 1 informacji do właściwego terytorialnie WIIH,

 • skierowania 2 informacji do właściwego terytorialnie WIJHARS,

 • skierowania jednej informacji do właściwego terytorialnie PPIS.

Ponadto materiały z 4 spraw, w których stwierdzono nieprawidłowe oznakowanie oraz niewłaściwą jakość partii soku owocowego jw. zostaną skierowane do Komisji WIIH
w Szczecinie w zakresie postępowania administracyjnego odnośnie wymierzenia kary pieniężnej z ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz.678) i po przeprowadzeniu badań próbki kontrolnej zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji
w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie

tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 22-10-2015 09:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-10-2015
Ostatnia aktualizacja: - 22-10-2015 09:53