Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZKŻ.8361.103.2015


Koszalin, dn. 11sierpnia 2015 r.

Zachodniopomorski Wojewódzki

Inspektor Inspekcji Handlowej

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

………………………………………..

(pieczęć nagłówkowa organu Inspekcji Handlowej)

Łukasz Czapiewski

Firma przedsiębiorcy:

Prima-Duo Czapiewski Łukasz

ul. Sokola 30

64-920 Piła

Wykonujący działalność gospodarczą przy:

ul. 28 Lutego 42

78-400 Szczecinek

DECYZJA nr ZKŻ.8361.103.2015

nakładająca karę pieniężną

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na przedsiębiorcę Łukasza Czapiewskiego wykonującego działalność gospodarczą pod firmą Prima-Duo Czapiewski Łukasz karę pieniężną w wysokości 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 4 ust. 1 w związku z art. 25 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) w związku z naruszeniem § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2015 r., poz. 568) z uwagi na to, iż przy towarach oferowanych do sprzedaży na wywieszkach lub w innej formie dostępnej dla kupującego nie uwidoczniono cen jednostkowych.

Uzasadnienie

W dniach 22 i 24 czerwca 2015 r. na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 i 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 148 ze zm.) oraz art. 7b ustawy z 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r., nr 43, poz. 224 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy o Inspekcji Handlowej, zgodnie z upoważnieniem nr ZKŻ/U-127/2015 inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili kontrolę u przedsiębiorcy Łukasza Czapiewskiego wykonującego działalność gospodarczą pod firmą Prima-Duo Czapiewski Łukasz, zwanego dalej również „stroną”, w sklepie ogrodniczym „FLORA” w Szczecinku przy ul. 28 Lutego 42.

W toku kontroli, zgodnie z zakresem przedmiotowym określonym w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli, dokonano sprawdzenia m.in. prawidłowości uwidocznienia cen pod kątem przepisów ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915), dalej „ustawy”, oraz wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2015 r., poz. 568), zwanego dalej również „rozporządzeniem”.

Podczas przeprowadzonej kontroli ustalono, że przy wszystkich towarach pakowanych oferowanych kupującym w miejscu sprzedaży, za wyjątkiem towarów, których cena jednostkowa była identyczna z ceną sprzedaży, tj. przy około 60 rodzajach towarów (według oświadczenia przedsiębiorcy), na wywieszkach lub w innej formie dostępnej dla kupującego, nie uwidoczniono cen jednostkowych tych towarów. Dotyczyło to m.in. następujących towarów:

 1. Specjalistyczny nawóz ogrodniczy do lawendy 1,2 kg, AGRECOL SP. Z O.O.

 2. Nawóz mocznik 2 kg, FOSFAN SPÓŁKA AKCYJNA

 3. Specjalistyczny nawóz ogrodniczy do pomidorów i papryki 1,2 kg, AGRECOL SP. Z O.O.

 4. Specjalistyczny nawóz ogrodniczy do hortensji 1,2 kg, AGRECOL SP. Z O.O.

 5. Specjalistyczny nawóz ogrodniczy do żywopłotów 1,2 kg, AGRECOL SP. Z O.O.

 6. Specjalistyczny nawóz ogrodniczy do powojników-clematisów 1,2 kg, AGRECOL SP. Z O.O.

 7. Specjalistyczny nawóz ogrodniczy do cisów 1,2 kg, AGRECOL SP. Z O.O.

 8. Burak pastewny URSUS POLY żółty 500 g, HBP SP. Z O.O.

 9. Burak pastewny ZENTAUR POLY biały 500 g, HBP SP. Z O.O.

 10. Nawóz do storczyków 350 g, AGRECOL SP. Z O.O.

 11. Nawóz do storczyków FLOROVIT 250 g, GRUPA INCO S.A.

 12. Nawóz do bratków i fiołków 360 g, AGRECOL SP. Z O.O.

 13. Nawóz do paproci FLOROVIT 550 g, GRUPA INCO S.A.

 14. Nawóz do paproci 210 g, EKOR WALKOWIAK SP. J.

 15. Preparat do regeneracji roślin 500 ml, AGRECOL SP. Z O.O.

 16. Nawóz do borówek SUBSTRAL 350 g, SCOTTS POLAND SP. Z O.O.

 17. Nawóz do trawnika SUBSTRAL 350 g, SCOTTS POLAND SP. Z O.O.

 18. Nawóz polifoska 2 kg, GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A.

 19. Nawóz do trawnika FLOROVIT 2,5 kg, GRUPA INCO S.A.

 20. Trawa - mieszanka sportowo dekoracyjna 0,5 kg, GRAMINEX SP. Z O.O.

 21. Nabłyszczasz do liści 250 ml, AGRECOL SP. Z O.O.

 22. Muchozol na muchy 300 ml, AGRECOL SP. Z O.O.

 23. Preparat na pająki i mrówki 750 ml, SCOTTS POLAND SP. Z O.O.

 24. Burak ćwikłowy 22 g, „SPÓJNIA” HODOWLA I NASIENNICTWO OGRODNICZE SP. Z O.O.

 25. Burak ćwikłowy 15 g, TORSEED S.A.

 26. Groch siewny łuskowy 65 g, „SPÓJNIA” HODOWLA I NASIENNICTWO OGRODNICZE SP. Z O.O.

 27. Groch siewny łuskowy 50 g, TORSEED S.A.

 28. Roundup - żel chwastobójczy 140 ml, SCOTTS POLAND SP. Z O.O.

 29. Roundup - środek chwastobójczy 280 ml, SCOTTS POLAND SP. Z O.O.

 30. Nawóz saletra potasowa 2 kg, FOSFAN SPÓŁKA AKCYJNA

W związku z powyższym stwierdzono, że stan faktyczny polegający na braku uwidocznienia cen jednostkowych towarów stanowi naruszenie obowiązków określonych w art. 4 ust. 1 w związku z art. 25 ustawy w związku z § 8 ust. 1 rozporządzenia.

Dodatkowo w toku kontroli stwierdzono, że wszystkie towary oferowane kupującym w miejscu sprzedaży, w tym wyżej wymienione, nie były opatrzone wywieszkami, które powinny zawierać informacje wskazujące ich nazwy handlowe, ceny oraz jednostki miar, do których odnoszą się uwidocznione ceny, a w przypadku towarów podobnych - nazwy producentów i inne informacje umożliwiające niebudzącą wątpliwości identyfikację ceny z towarem, co stanowiło naruszenie § 3 ust. 1 rozporządzenia. Jednocześnie ustalono, że na wszystkich towarach oferowanych do sprzedaży umieszczono cenę.

W związku z ustaleniami kontroli do przedsiębiorcy skierowano wystąpienie pokontrolne, w którym wnioskowano o usunięcie stwierdzonych uchybień. W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przedsiębiorca oświadczył, że wszystkie nieprawidłowości ujawnione w toku kontroli zostały przez niego usunięte.

Mając na względzie dokonane ustalenia oraz uwzględniając brzmienie przepisu art. 6 ust. 1 ustawy, w świetle którego jedynie naruszenie obowiązków informacyjnych dotyczących cen, wymienionych w przepisie art. 4 tej ustawy daje podstawę do wszczęcia postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej, pismem z dnia 15 lipca 2015 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 4 ust. 1 w związku z art. 25 ustawy w związku z naruszeniem § 8 ust. 1 rozporządzenia (brak cen jednostkowych na wywieszce lub w innej formie dostępnej dla kupującego).

Jednocześnie w ww. piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów. Strona nie skorzystała ze swojego uprawnienia.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

W świetle art. 4 ust. 1 zd. 1 ustawy o informowaniu o cenach w miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług uwidacznia się cenę oraz cenę jednostkową towaru (usługi) w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen. W myśl art. 4 ust. 2 tej ustawy minister właściwy do spraw gospodarki, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób uwidaczniania cen towarów i usług, w tym cen jednostkowych towarów (usług),

2) wykaz towarów, w przypadku których nie jest wymagane uwidocznienie ceny jednostkowej towarów (usług)

- mając na uwadze potrzebę zapewnienia dostępności informacji o cenie, a także uwzględniając przypadki, gdy uwidocznienie ceny jednostkowej towaru (usługi) nie byłoby przydatne ze względu na rodzaj lub przeznaczenie towaru (usługi).

Zgodnie z art. 25 ustawy dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013 r., poz. 385) zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r.

W związku z brakiem przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ww. art. 4 ust. 2 ustawy, obowiązującym aktem prawnym pozostaje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2015 r., poz. 568).

W myśl § 8 ust. 1 rozporządzenia, przy towarze na wywieszce lub w innej formie dostępnej dla kupującego uwidacznia się cenę jednostkową.

Ceną jednostkową towaru, w świetle art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy, jest cena ustalona za jednostkę określonego towaru, którego ilość lub liczba jest wyrażona w jednostkach miar w rozumieniu przepisów o miarach.

Ustawa w art. 6 ust. 1 stanowi, że jeżeli przedsiębiorca nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 4, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na niego, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 20.000 zł.

Jednocześnie w myśl art. 6 ust. 3 tej ustawy, przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej uwzględnia się stopień naruszenia obowiązków oraz dotychczasową działalność przedsiębiorcy, a także wielkość jego obrotów i przychodu.

Mając na względzie powyższe, w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do nałożenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 3 ustawy o informowaniu o cenach, wszystkie przewidziane w nim kryteria wymiaru kary. Uwzględnił dodatkowo przesłanki określone w art. 8 dyrektywy 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom (Dz.U.UE.L.1998.80.27, Dz.U.UE-sp.15-4-32), w myśl którego nałożone kary pieniężne powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Dokonując zatem oceny stopnia naruszenia obowiązków przedsiębiorcy stwierdzono, że przedsiębiorca nie uwidaczniając cen jednostkowych towarów w jakiejkolwiek formie dostępnej dla kupującego naruszył bardzo poważnie obowiązek określony w art. 4 ust. 1 ustawy. Cena jednostkowa jest bowiem podstawowym kryterium obiektywnej informacji o wartości towaru wyrażonej w jednostkach pieniężnych, szczególnie w kontekście porównania jej z takimi wartościami innych towarów - podobnych, o odmiennych cechach co do marki, producenta, ilości, wzornictwa, itp. Brak zatem uwidocznienia cen jednostkowych przy towarach uniemożliwia kupującym porównanie cen towarów z cenami towarów podobnych o innej masie, objętości czy długości, a przez to utrudnia kupującym dokonanie optymalnego i właściwego dla nich wyboru towaru, naruszając ich interesy ekonomiczne oraz prawo do rzetelnej informacji o cenie. Same uwidocznione przy towarach ceny, bez uwidocznienia cen jednostkowych tych towarów, nie zapewniają jednoznacznej oraz niebudzącej wątpliwości informacji o wysokości tych cen. Przy ocenie przedmiotowej przesłanki uwzględniono okoliczność, że brak cen jednostkowych dotyczył ogółu asortymentu towarów pakowanych oferowanych do sprzedaży za wyjątkiem towarów, których cena jednostkowa była równa cenie sprzedaży.

Przy ocenie dotychczasowej działalności przedsiębiorcy organ wziął pod uwagę, że przedsiębiorca nie był nigdy wcześniej objęty kontrolą organu. Uwzględniono również fakt niezwłocznego - bezpośrednio po kontroli według oświadczenia strony - usunięcia przez przedsiębiorcę stwierdzonych nieprawidłowości. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął także pod uwagę okoliczność, iż strona bardzo krótko wykonuje działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży detalicznej towarów, tj. od 01.01.2015 r. i może zdaniem organu wykazywać się, z powodu znikomego doświadczenia w wykonywaniu działalności, niepełną znajomością wszystkich obowiązujących ją przepisów, a tym bardziej aspektu historycznego ich obowiązywania, a więc faktu, że powszechny obowiązek uwidaczniania cen jednostkowych towarów istnieje w polskim prawie od 12 grudnia 2001 r., a więc przez okres kiedy strona nie wykonywała działalności gospodarczej (przed wejściem w życie ustawy wymóg ten wynikał z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. z 2013 r., poz. 385). Z drugiej jednak strony organ wziął pod uwagę okoliczność, iż strona zamierzając rozpocząć wykonywanie specjalistycznej działalności gospodarczej winna rzetelnie zaznajomić się z przepisami prawnymi obowiązującymi w interesującym ją zakresie, a tym samym z obowiązkami z nich wynikającymi istotnymi z punktu widzenia ochrony praw konsumentów.

Biorąc pod uwagę trzeci czynnik wpływający na wymiar kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów i przychodu przedsiębiorcy, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej na podstawie faktu wykonywania przez stronę działalności gospodarczej od 1 stycznia 2015 roku oraz odpowiedzi strony na żądanie przekazania informacji o wielkości obrotów i przychodu w ostatnim roku rozliczeniowym, uwzględnił, że strona z uwagi na krótki okres wykonywania działalności nie osiągnęła obrotów i przychodu w interesującym organ okresie. W zakresie przedmiotowej przesłanki organ wziął pod uwagę oświadczenie złożone w toku kontroli, iż w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 ze zm.), strona należy do kategorii tzw. „mikroprzedsiębiorców”, w związku z czym wzięto pod uwagę okoliczność, że jej udział w obrocie rynkowym jest najmniejszy spośród wszystkich innych kategorii przedsiębiorców, o których mowa w ww. ustawie.

Mając na uwadze ustalenia kontroli i dokonaną ocenę wyżej opisanych kryteriów, a także uwzględniając fakt, że górna granica wymiaru kary w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 4 ustawy wynosi 20000 zł, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że w sprawie uzasadnione jest nałożenie na przedsiębiorcę na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach kary pieniężnej w wysokości 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych).

Wskazać w tym miejscu należy, że cechą charakterystyczną sankcji administracyjnej, a taką właśnie jest kara pieniężna nakładana na podstawie przepisów ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, jest jej automatyczne stosowanie wobec podmiotu ponoszącego przypisaną mu obiektywną odpowiedzialność za naruszenie ciążących na nim obowiązków. Samo zaś stwierdzenie - udowodnienie faktu braku właściwej informacji w zakresie m.in. ceny jednostkowej towaru, jest wystarczającą przesłanką do nałożenia kary pieniężnej. Nie ma przy tym znaczenia czy niedopełnienie obowiązku uwidocznienia cen w określony sposób nastąpiło z winy (umyślnej czy nieumyślnej) danego podmiotu, czy też nie. Dodatkowo wskazać należy, że ustawa nie przewiduje możliwości badania przez organ Inspekcji Handlowej istnienia winy, bądź jej braku po stronie podmiotu, u którego ujawniono nieprawidłowości. Zatem samo stwierdzenie w wyniku kontroli, że określony podmiot nie zrealizował ciążącego na nim obowiązku ustawowego powoduje konieczność nałożenia kary pieniężnej, która jest karą administracyjną.

Przy ustalaniu wysokości kary uwzględniono wymagania art. 8 dyrektywy 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom (Dz.U.UE.L.1998.80.27, Dz.U.UE-sp.15-4-32), w myśl którego nałożone kary pieniężne powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zważywszy na stwierdzone naruszenie polegające na braku cen jednostkowych towarów, wymierzona kwota kary spełnia te wymagania.

W myśl art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, natomiast § 2 tego artykułu stanowi, że decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji. W związku z powyższym organ orzekł jak w sentencji.

Pouczenia:

 1. Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy o informowaniu o cenach karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, nr 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecin w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna. Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.

W przypadku wniesienia odwołania od niniejszej decyzji nie należy uiszczać kary pieniężnej do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez organ odwoławczy.

 1. Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Z up. Zachodniopomorskiego

Wojewódzkiego Inspektora

Inspekcji Handlowej

Andrzej Kuśpiel

Dyrektor Delegatury

......................................................................

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska

służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

Otrzymują:

 1. Łukasz Czapiewski

ul. Sokola 30

64-920 Piła,

 1. aa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 08-10-2015 11:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-10-2015
Ostatnia aktualizacja: - 08-10-2015 11:49