Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z kontroli jakości handlowej i prawidłowości oznakowania pieczywa, ciast o wydłużonej trwałości i bułki tartej oraz obrotu tymi produktami

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie oraz Delegatura w Koszalinie w IV kw. 2007r. przeprowadzili na terenie województwa zachodniopomorskiego łącznie 16 kontroli w zakresie jakości handlowej i prawidłowości oznakowania pieczywa, ciast o wydłużonej trwałości i bułki tartej oraz obrotu tymi produktami. Kontrole przeprowadzono w sklepach wielkopowierzchniowych, punktach detalicznych na dworcach, targowiskach i innych sklepach detalicznych m.in. w Szczecinie, Policach, Gryficach, Koszalinie, Szczecinku, Drawsku Pomorskim, Kołobrzegu.
               
Ogółem zbadano 144 partii produktów.W toku kontroli zakwestionowano ogółem 64 partie, w tym 3 partie w zakresie jakości.
 
1.             Ocena jakości pieczywa, ciast o wydłużonej trwałości oraz bułki tartej
 
Badaniem jakości objęto 14 partii. W laboratorium Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu, dokonano sprawdzenia zgodności cech organoleptycznych, fizycznych i chemicznych z wymaganiami nieobligatoryjnych norm, specyfikacji produktu i deklaracjami producentów.
W wyniku badań zakwestionowano 3 partie:
- 1 partię bułki tartej z powodu zawyżenia zawartości wody o 1%;
- 1 partię sucharów, z uwagi na obecność połamanych i pokruszonych sucharów od 13% do 21%;
- 1 partię sucharów, z uwagi na zawyżoną wilgotność o 2,8%.
 
2.             Sprawdzenie ilości rzeczywistej ocenianych produktów w opakowaniach jednostkowych w stosunku do deklaracji producenta, a także przestrzeganie przepisów dotyczących wysokości cyfr i liter zgodnie z ustawą z dnia
6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz. 1409 ze zm.) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych (Dz. U. Nr 211, poz. 1760).
 
Nie stwierdzono nieprawidłowości odnośnie rzeczywistej zawartości produktu w stosunku do deklaracji producentów umieszczonej na opakowaniach jednostkowych. Powyższe badanie przeprowadzono w laboratorium GIIH w Poznaniu, gdzie sprawdzono próbki z 13 partii pobranych do badań laboratoryjnych wyrobów.
 
Ponadto sprawdzono przestrzeganie powyższych przepisów w stosunku do towarów w opakowaniach jednostkowych przy 87 partiach, z czego zakwestionowano 10 partii.
 
Zakwestionowano produkty z uwagi na: przy gramaturze uwidoczniono tolerancję wagową „500g±1,5%”; zastosowanie niewłaściwego zwrotu poprzedzającego określenie ilości nominalnej towaru paczkowanego, tj. „waga” zamiast sformułowanie „masa netto”, w oznakowaniu nie podano ilości nominalnej produktu.
 
Ponadto w trakcie czynności kontrolnych sprawdzono zgodność masy oferowanego pieczywa sprzedawanego bez opakowań - luzem z deklaracjami producentów. Poddane przeważeniu pieczywo w zakresie masy netto było zgodne z deklaracjami producentów.
Sprawdzono stan opakowań jednostkowych pieczywa i ciast o wydłużonej trwałości oraz bułki tartej. W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.
 
3.             Prawidłowość oznakowania pieczywa, ciast o wydłużonej trwałości i bułki tartej
 
Powyższebadano w odniesieniu do postanowień:
- ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.),
- ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225),
- ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. Nr 90, poz. 999 ze zm.),
- rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 967 ze zm.),
- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 1007r. w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą (Dz. U. Nr 137, poz. 967).
 
Sprawdzając oznakowanie badaniem objęto ogółem 144 partie pieczywa, ciast o wydłużonej trwałości i bułki tartej, z czego zakwestionowano 61 partii, z uwagi na:
-oznaczenie niewłaściwym określeniem przed terminem przydatności do spożycia, tj. podano „Należy spożyć przed: zamiast „Należy spożyć do”;
- w oznakowaniu których brak było wskazania formy prawnej producenta oraz imion osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w spółce cywilnej;
- w oznakowaniu pieczywa brak było uwidocznienia daty minimalnej trwałości;
- brak było jakichkolwiek oznaczeń,
- brak rodzaju pieczywa (powinno być mieszany jasny),
- brak podania ilościowej zawartości składnika,
- brak podania informacji dotyczącej składników występujących w środku spożywczym,
 
Z uwagi na niewłaściwą jakość 1 partii bułki tartej kontrolowany przedsiębiorca zwrócił dostawcy kwestionowany produkt.
 
Oferowane do sprzedaży pieczywo „luzem” w zakresie oznakowania zakwestionowano z uwagi na:
- brakinformacji odnośnie nazwy pieczywa, masy jednostkowej oraz nazwy i adresu producenta;
- brak nazwy rodzaju pieczywa,
- brak masy jednostkowej;
- brak informacji: „Pieczywo produkowane z ciasta głęboko mrożonego”,
- brak daty minimalnej trwałości,
- nie była uwidoczniona pełna informacja dotycząca danych identyfikujących producenta,
 
Sprawdzono także, czy znajdujące się w składzie pieczywa składniki złożone, np. polepszacze do pieczywa, posiadają wyszczególniony skład zgodnie z ww. Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oraz czy substancje dodatkowe wymienione na opakowaniach jednostkowych ocenianych produktów zastosowane są zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych i substancji pomagających w przetwarzaniu (Dz. U. Nr 94, poz. 933 ze zm.)
 
Badaniem objęto 40 partii produktów (pieczywa i ciast o wydłużonej trwałości oraz bułki tartej) pod kątem stosowania substancji dodatkowych i nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie.
 
4.      Przestrzeganie dat minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia
 
Przestrzeganie terminów przydatności do spożycia bądź dat minimalnej trwałości sprawdzono
u wszystkich skontrolowanych przedsiębiorców. U żadnego z nich nie stwierdzono nieprawidłowości w badanym zakresie.
 
5.      Prawidłowość oznaczania i uwidaczniania cen towarów
 
Powyższe zagadnienie badano w świetle następujących przepisów:
- ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.),
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894 ze zm.).
 
Niewłaściwe uwidocznienie cen przy oferowanym do sprzedaży pieczywie i ciastach
o wydłużonej trwałości oraz bułce tartej polegało na:
- braku oznaczenia ceną w sposób bezpośredni,
- braku uwidocznienia cen jednostkowych,
- braku uwidocznienia jednostek miar, do których odnoszą się ceny,
- braku wywieszek cenowych,
 
6.         Przestrzeganie warunków i sposobu przechowywania oferowanych do sprzedaży produktów, uwzględniając deklaracje producentów oraz przepisy rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. L 139 z 30.04.2004, s. 1; Polskie Wyd. Specj. Rozdz. 13, t. 34, s. 319.)
 
Zagadnienie powyższe sprawdzono u wszystkich przedsiębiorców objętych kontrolą, uwzględniając deklaracje producentów oraz przepisy ww. rozporządzenia. W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.
 
7.         Legalność prowadzonej działalności
 
Legalność prowadzonej działalności gospodarczej kontrolowanych przedsiębiorców sprawdzono w szczególności w zakresie:
• zgodności z wpisem do ewidencji lub rejestru w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.);
 
Nie stwierdzono niezgodności wykonywanej działalności z zakresem zarejestrowanym.
 
• aktualności dowodów legalizacji wag odważających zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441 ze zm.) oraz załącznikiem nr 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 77, poz. 730).
 
Naruszenie ww. przepisów stwierdzono u 4 przedsiębiorców. Przedsiębiorcy użytkowali wagi bez cechy legalizacji, z nieaktualną cechą legalizacji lub nieczytelną cechą legalizacji.
 
Przedsiębiorcy wycofali wagi z użytkowania do czasu ich legalizacji.
 
8.         W przypadku pieczywa oferowanego luzem
 
U wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców sprawdzono źródła pochodzenia pieczywa sprzedawanego bez opakowań - luzem i nie stwierdzono w badanym zakresie nieprawidłowości.
 
9.         Zagadnienia związane z nieuczciwą konkurencją
 
W żadnej z kontrolowanych placówek nie stwierdzono przypadków prowadzenia nieuczciwej bądź zakazanej reklamy, naśladownictwa produktów lub wprowadzania konsumentów w błąd, co do pochodzenia wyrobów.
 
Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do :
 
-     ukarania 16 osób mandatami na łączną kwotę 3.000,00 zł,
-     skierowania 16 wystąpień pokontrolnych do producentów, z uwagi na niewłaściwe oznakowanie oferowanych do sprzedaży towarów oraz niewłaściwą jakość,
-     skierowania 13 wystąpień pokontrolnych do kontrolowanych przedsiębiorców,
-     przesłania 1 informacji do właściwych władz sanitarnych,
-     skierowania 7 informacji do właściwych Urzędów Miar,
-     przesłania 12 informacji do właściwych terytorialnie Inspektoratów Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
-     zastosowanie pouczenia z art. 41 ustawy Kodeks wykroczeń wobec 1 osoby.
 
Podsumowanie
 
Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości u wszystkich skontrolowanych przedsiębiorców. Niepokojącym zjawiskiem jest zła jakość pieczywa, która została wykazana podczas badań laboratoryjnych. Z 46 przebadanych próbek zakwestionowano 9, co stanowi 19,6% ogółu zbadanych próbek. Budującym zjawiskiem jest fakt, że deklarowane zawartości rzeczywiste badanych produktów odpowiadają deklaracjom producentów. Także pieczywo sprzedawane bez opakowań – luzem, pod względem masy netto było zgodne z deklaracją producentów.
Poza niewłaściwą jakością stwierdzone nieprawidłowości to:
- niewłaściwe oznakowania pieczywa i bułki tartej zarówno w opakowaniach jednostkowych jak i oferowanych „luzem” (dot. pieczywa),
- nieprzestrzeganie przepisów w zakresie uwidaczniania cen towarów,
- użytkowanie wag elektronicznych nie spełniających wymogów obowiązujących przepisów jw., tj.: z nieaktualnymi cechami legalizacji bądź z nieczytelną cechą legalizacji.
 
W wyniku przeprowadzonych kontroli pieczywa i ciast o wydłużonej trwałości oraz bułki tartej, kontrolowani przedsiębiorcy poprawili oznakowanie zakwestionowanych partii, wyeliminowali z użycia przyrządy pomiarowe nie spełniające wymagań obowiązujących przepisów oraz zostali zapoznani z obecnie obowiązującymi regulacjami prawnymi w zakresie oznakowania pieczywa i bułki tartej oraz oznaczenia produktów cenami.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariola Cieśla 30-01-2008 10:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Wilkosz 16-10-2009 14:10