Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu przedmiotów wyposażenia lub części przeznaczonych dla konsumentów w zakresie uzyskania potwierdzenia spełniania wymagań technicznych


INFORMACJA

o wynikach kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu przedmiotów wyposażenia lub części przeznaczonych dla konsumentów w zakresie uzyskania potwierdzenia spełniania wymagań technicznych

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził w podanym wyżej zakresie 6 kontroli, wszystkie w placówkach detalicznych.

Kontrolą objęto przedsiębiorców w Koszalinie, Nowogardzie, Stargardzie Szczecińskim, Gryficach.

Sprawdzeniem objęto 19 partii części samochodowych zamiennych (nie objętych systemem homologacji w odniesieniu do pojazdu) w zakresie posiadania ważnych świadectw homologacji oraz właściwego ich oznakowania tj.:

 • 10 partii szczęk hamulcowych,

 • 6 partii zespołów okładzin bębnowych - szczęk hamulcowych,

 • 1 partię świateł obrysowych do pojazdów silnikowych,

 • 1 partię świateł obrysowych/urządzeń odblaskowych do pojazdów silnikowych,

 • 1 partię żarówek,

podlegających obowiązkowi uzyskania potwierdzenia spełnienia wymagań technicznych o których mowa w art. 70c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) tj. posiadania świadectw homologacji.

Nieprawidłowości odnotowano u 5 przedsiębiorców.

Na 19 partii części zamiennych podlegających obowiązkowi homologacji nieprawidłowości odnotowano przy 7 partiach badanych wyrobów.

W odniesieniu do poszczególnych punktów programu, ustalenia kontroli przedstawiają się następująco:

 1. Założenia ogólne

Sprawdzeniem w zakresie wyprodukowania i wprowadzenia do obrotu objęto 19 partii towarów części samochodowych zamiennych podlegających obowiązkowi potwierdzenia spełnienia wymagań technicznych przez wydanie świadectw homologacji.

W czasie kontroli zwrócono się do kontrolowanych przedsiębiorców o udostepnienie świadectw homologacji części zamiennych objętych kontrolą a w przypadku ich nie posiadania, na podstawie art. 16a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 148 ze zm.), skierowano pisemne żądania do dostawców lub wprowadzających do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej okazania świadectw homologacji a w przypadku ich nie posiadania (dot. dostawców) przedstawienia dokumentów zakupu (faktur VAT), celem ustalenia dalszego łańcucha dystrybucji.

Żądania zostały wykonane.

 1. Kontrola posiadania świadectw homologacji oraz oznakowania

W związku z uzyskaniem dokumentów, o których mowa wyżej sprawdzono:

 • czy zgodnie z wymaganiami art. 70d ust. 1 ww. ustawy Prawo o ruchu drogowym producenci ww. części uzyskali dla każdej z powyższych części odpowiednie świadectwo homologacji typu WE,

 • wymagania techniczne, odpowiednie dla każdej kategorii pojazdów przeznaczonych dla konsumentów zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. z 2013, poz. 407 z późn. zm.),

 • zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 160 z 2012 r., s. 8 z póżn. zm.), miejsce i sposób oznakowania kontrolowanych części zamiennych (zgodnie z wykazem regulaminów EKG ONZ), tj. dla;

 • klocków hamulcowych - zgodnie z Regulaminem nr 90 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji zamiennych zespołów okładzin hamulcowych, zamiennych okładzin hamulców bębnowych, zamiennych tarcz i zamiennych bębnów przeznaczonych do pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep,

 • żarówek samochodowych - zgodnie Regulaminem nr 37 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji żarówek używanych w homologowanych światłach pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep.

 • świateł obrysowych - zgodnie z Regulaminem nr 7 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji przednich i tylnych świateł pozycyjnych, świateł hamowania oraz świateł obrysowych pojazdów silnikowych (z wyjątkiem motocykli) i ich przyczep

 • świateł obrysowych/urządzenie odblaskowe - zgodnie z Regulaminem nr 91 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł obrysowych bocznych przeznaczonych do pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep.

W wyniku powyższego stwierdzono, że 7 partii części zamiennych:

 • 3 partie klocków hamulcowych,

 • 1 partia żarówek samochodowych,

 • 3 partie szczęk hamulcowych.

nie spełniało określonych wymagań technicznych ujętych w ww. przepisach.

Nieprawidłowości w powyższym zakresie stwierdzono u 5 niżej wymienionych przedsiębiorców

tj.:

 1. u przedsiębiorcy w Koszalinie, gdzie stwierdzono w obrocie:

 • klocki hamulcowe 5SP680, Made in E.E.C.-ITALY * 4PCS, 17-03-15, E11 90R-01184/3797 SK3030, opakowanie których zawierało inne niż w przedłożonym świadectwie homologacji oznakowania marki i typu zamiennych zespołów okładzin hamulcowych co naruszało pkt 6.1.3.3 Regulaminu nr 90 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji zamiennych zespołów okładzin hamulcowych, zamiennych okładzin hamulców bębnowych, zamiennych tarcz i zamiennych bębnów przeznaczonych do pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep.

W przedłożonym świadectwie homologacji E11 90R-01184/3797 jako markę i typ zespołu okładzin hamulcowych wskazano „05p680”, natomiast na opakowaniu produktu podano „5SP680”. Wskazaną w świadectwie homologacji markę i typ zespołu okładzin hamulcowych „05p680” producent zamieścił bezpośrednio na wyrobie,

 • klocki hamulcowe 5SP492, Made in E.E.C.-ITALY * 4PCS, 23-05-14, E1 90R-01582/110 SK3500 które nie spełniały wymagań pkt 6.1.3.3, 6.1.3.5, 6.1.4 wyżej cytowanego Regulaminu nr 90 tj. bowiem na opakowaniu podano inne informacje o znaku homologacji, marce i typie zamiennych zespołów okładzin hamulcowych niż w przedłożonym świadectwie homologacji a ponadto ich opakowanie nie zawierało instrukcji montażu sporządzonej w urzędowym języku EKG ONZ, uzupełnioną o odpowiadający jej tekst w języku państwa, w którym część jest sprzedawane.

W świadectwie homologacji E9 90R-01899/1448 jako markę i typ zespołu okładzin hamulcowych wskazano „05p492”, natomiast na opakowaniu produktu podano „5SP492”. Wskazaną w świadectwie homologacji markę i typ zespołu okładzin hamulcowych „05p492” producent zamieścił bezpośrednio na wyrobie.

Ustalono że na opakowaniu nie zamieszczono właściwego zgodnego ze świadectwem homologacji znaku homologacji. Na opakowaniu umieszczono znak homologacji E1 90R-01582/110, natomiast zgodnie ze świadectwem homologacji powinien być znak E9 90R-01899/1448. Bezpośrednio na wyrobie naniesiono znak zgodny ze świadectwem homologacji tj. E9 90R-01899/1448.

Kontrolowany przedsiębiorca, po zapoznaniu się z ustaleniami kontroli podjął decyzję o wycofaniu ww. wyrobów z obrotu.

Do wprowadzającego do obrotu skierowano wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. W odpowiedzi wprowadzający informuje, że zwrócił się do włoskiego producenta o umieszczenie na opakowaniach przedmiotowych klocków oznaczeń zgodnych ze świadectwem homologacji.

 1. u przedsiębiorcy w Koszalinie, gdzie stwierdzono w obrocie żarówki samochodowe WERTTEILE H4-1 12V 60/55W P43T, E13 2S2, o kodzie EAN 4852300480015, oznaczone informacją „dystrybutor (…)”, które na trzonku lub na bańce nie posiadały oznakowania zawierającego nazwę handlową lub znak towarowy co niezgodne było z pkt 2.4.3 w związku z pkt 2.3.1.1 Regulaminu nr 37 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji żarówek używanych w homologowanych światłach pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep który stanowi, że żarówki muszą posiadać, na trzonku lub bańce oznakowanie zawierające nazwę handlową lub znak towarowy.

Do wprowadzającego do obrotu zostanie skierowane wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości;

 1. u przedsiębiorcy w Stargardzie Szczecińskim, gdzie stwierdzono w obrocie szczęki hamulcowe ECE R-90, 20-30 Daewoo Tico, kod EAN 5906485554296, na których w sposób trwały naniesiono oznaczenie znaku homologacji o nr E20 90R-01803/002, niezgodnie z okazanym świadectwem homologacji o nr E20 90R-01802/005.

Kontrolowany przedsiębiorca w związku z powyższą niezgodnością wycofał z obrotu ww. szczęki hamulcowe do czasu potwierdzenia, że posiadają one świadectwo homologacji.

Do wprowadzającego do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej skierowano żądanie przedstawienia dokumentów technicznych potwierdzających, że przesłane świadectwo homologacji o nr homologacji E20 90R-01802/005 zostało wystawione dla szczęk hamulcowych oznaczonych symbolem 20-30 Daewoo Tico.

Otrzymane dokumenty od wprowadzającego potwierdziły, że świadectwo homologacji nr E20 90R-01802/005 wydane zostało dla ww. szczęk hamulcowych oznaczonych marką i typem dla pojazdu Daewoo Tico. Ponadto wprowadzający do obrotu złożył oświadczenie, że na ww. szczękach mylnie naniesiony został znak homologacji i zobowiązał się do wymiany u swoich odbiorców niewłaściwie oznakowanych wyrobów na oznakowane prawidłowo.

Do wprowadzającego do obrotu zostanie skierowane wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i przedłożenie dokumentów potwierdzających wykonanie deklarowanych działań;

 1. u przedsiębiorcy w Stargardzie Szczecińskim, gdzie stwierdzono w obrocie:

 • szczęki hamulcowe „ABS All Brakes Systems” Audi A2, Coupe, Coupe Quattro, Volksvagen Lupo, Polo Classic Seat Arosa, Ibiza, Cordoba (E11 90R-01306/5618) kod EAN 8717109157161 oznaczone numerem identyfikacyjnym 8772, które:

 • w opakowaniu nie zawierały instrukcji montażu, co jest niezgodne z pkt 6.1.4, ww. Regulaminu nr 90 EKG/ONZ,

 • nie zawierały informacji, że w przypadku wymiany ww. części należy wymienić cały komplet na oś, co jest niezgodne z pkt 6.1.4.2 ww. Regulaminu nr 90 EKG/ONZ,

 • szczęki hamulcowe „ABS All Brakes Systems” Audi A2,80,90,100 Coupe, Coupe, Volksvagen Lupo, Polo Up, Fox, Seat Ibiza, Ibiza ST, Mii, Skoda Citigo, Fabia (E11 90R-01306/5626), kod EAN 8717109158540 oznaczone numerem identyfikacyjnym 8871, które:

 • w opakowaniu nie zawierały instrukcji montażu, co jest niezgodne z pkt 6.1.4 ww. Regulaminu nr 90 EKG/ONZ,

 • nie zawierały informacji, że w przypadku wymiany ww. części należy wymienić cały komplet na oś, co jest niezgodne z pkt 6.1.4.2 ww. Regulaminu nr 90 EKG/ONZ,

 • nie zawierały informacji o liczbie sztuk w opakowaniu, co jest niezgodne z pkt 6.1.3.1 ww. Regulaminu nr 90 EKG/ONZ,

 • posiadały w oznakowaniu numer homologacji niezgodny z numerem deklarowanego świadectwa homologacji (na wyrobie 90R-01306/5626, na świadectwie 90R-01346/5963).

Ponadto:

 • szczęki hamulcowe „ABS All Brakes Systems” Audi A2, Coupe, Coupe Quattro, Volksvagen Lupo, Polo Classic Seat Arosa, Ibiza, Cordoba (E11 90R-01306/5618) kod:8717109157161 oznaczone numerem identyfikacyjnym 8772 i numerem homologacji 90R-01306/5618,

 • szczęki hamulcowe „ABS All Brakes Systems” Audi A2,80,90,100 Coupe, Coupe, Volksvagen Lupo, Polo Up, Fox, Seat Ibiza, Ibiza ST, Mii, Skoda Citigo, Fabia (E11 90R-01306/5626), kod:8717109158540 oznaczone numerem identyfikacyjnym 8871 i numerem homologacji 90R-01306/5626,

nie spełniały wymagań określonych w art. 70c pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) z uwagi na to, że:

 • w przedłożonym świadectwie homologacji nr 90R-01306/5618 dla szczęk hamulcowych oznaczonych numerem identyfikacyjnym 8772 w pkt 3 dokumentu nie wskazano danych identyfikujących ww. część,

 • w przedłożonym świadectwie homologacji o nr 90R-01346/5963 dla szczęk hamulcowych o numerze identyfikacyjnym 8871 znak homologacji nie był identyfikowalny (tożsamy) z numerem homologacji naniesionym na ww. części. Ponadto w pkt 3 wskazanego dokumentu brak było danych identyfikujących ww. część.

Wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ww. części wyjaśnił, że okazane pierwotnie świadectwo o nr 90R-01306/5626 nie odnosiło się do szczęk o numerze 8871 i przedstawiła jako właściwe świadectwo homologacji o nr 90R-01346/5963. Przedstawione nowe świadectwo posiadało jednak inny znak niż znak homologacji naniesiony na wyrobie. Zatem w trakcie tej kontroli na przedmiotowe szczęki zostały przesłane dwa różne świadectwa homologacji, z których świadectwo wskazane jako właściwe było niezgodne z numerem homologacji na wyrobie. Przedsiębiorca nie potrafił potwierdzić innymi dokumentami technicznymi, iż ostateczne, wskazane przez spółkę świadectwo homologacji o nr 90R-01346/5963 jest właściwe dla tego wyrobu.

Kontrolowany przedsiębiorca po zapoznaniu się z ustaleniami kontroli podjął decyzję o wycofaniu ww. wyrobów z obrotu.

Do wprowadzającego do obrotu zostanie skierowane wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Ponadto o ustaleniach kontroli poinformujemy WIIH w Katowicach celem podjęcia działań kontrolnych wobec wprowadzającego kwestionowane wyroby do obrotu.

 1. u przedsiębiorcy w Gryficach, gdzie stwierdzono w obrocie klocki hamulcowe Hyundai Sonata, Kia Magentis, Kia Optima Sportage, E9 90R-01834/873, 5SP848, kod EAN 8032532086186, które nie spełniały wymagań określonych w art. 70c pkt 2 oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) z uwagi na to, że w przedłożonym świadectwie homologacji nr E9-90R-01834/873 w pkt 3 dokumentu nie wskazano danych identyfikujących ww. część.

Od wprowadzającego do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej otrzymano informację, że świadectwo homologacji o nr E9 90R-011834/873 zostało wydane dla ww. klocków hamulcowych 5SP848 pomimo, iż na świadectwie nie wskazano przedmiotowego typu czy modelu. Na dowód powyższego Spółka okazała otrzymane w tym zakresie oświadczenie od producenta przedmiotowych klocków firmy z Włoch, z którego wynika, iż oznaczenie identyfikacyjne 5SP848 jest takie same jak oznaczenie identyfikacyjne dla klocków hamulcowych 5SP847 (znajdującego się na świadectwie) z uwagi na takie same wymiary i typ pojazdu (aplikacje).

Kontrolowany przedsiębiorca wycofał z obrotu handlowego przedmiotową cześć i zwrócił ją dostawcy.

Po zakończonych czynnościach kontrolnych Spółka przesłała otrzymane z Włoch rozszerzające świadectwo homologacji nr E9-90R-01.834/873, w którym w pkt 3 przesłanego dokumentu wpisano dane identyfikujące ww. klocki hamulcowe o symbolu 5SP848.

 1. Legalność prowadzonej działalności gospodarczej

Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy zgłosili prowadzoną działalność do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Prowadzone działalności były zgodne z zarejestrowanymi zakresami. Nieprawidłowości
w badanym zakresie nie stwierdzono.

Wykorzystanie ustaleń

Materiały z przeprowadzonych kontroli będą podstawą do:

 • skierowania 4 wystąpień pokontrolnych do przedsiębiorców wprowadzających zakwestionowane wyroby do obrotu,

 • skierowania pisma do właściwego terytorialnie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o podjęcie działań kontrolnych wobec wprowadzającego do obrotu zakwestionowane wyroby.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 18-09-2015 13:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-09-2015
Ostatnia aktualizacja: - 18-09-2015 13:52