Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości oznakowania i wprowadzania do obrotu produktów rolnictwa ekologicznego


Informacja

o wynikach kontroli prawidłowości oznakowania i wprowadzania do obrotu produktów rolnictwa ekologicznego

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził łącznie na terenie województwa zachodniopomorskiego 8 kontroli u 8 przedsiębiorców.

Przedsiębiorców do kontroli wytypowano z własnego rozeznania oraz informacji od konsumenta.

Kontrolą objęto przedsiębiorców w Szczecinie, Kołobrzegu, Koszalinie.

Kontrole przeprowadzono u 8 przedsiębiorców i u 6 stwierdzono nieprawidłowości.

W trakcie przeprowadzonych kontroli zbadano ogółem 58 partii ekologicznych środków spożywczych, w tym 3 partie oferowane do sprzedaży luzem. Zakwestionowano 18 partii ekologicznych środków spożywczych w opakowaniach jednostkowych.

Wśród objętych kontrolą ekologicznych środków spożywczych 1 partia zawierała surowiec pochodzący z krajów trzecich - nie kwestionowana.

Kontrolą objęto:

 • 3 partie przetworów owocowych,

 • 3 partie owoców świeżych LUZ,

 • 11 partii produktów zbożowych - zakwestionowano 6 partii,

 • 3 partie jaj - zakwestionowano 1 partię,

 • 3 partie herbat,

 • 7 partii wyrobów cukierniczych - zakwestionowano 4 partie,

 • 3 partie przetworów warzywnych - zakwestionowano 2 partie,

 • 8 partii soków (w tym 1 partię pochodzącą „spoza UE”),

 • 5 partii suszonych owoców - zakwestionowano 3 partie,

 • 2 partie miodów,

 • 10 partii innej żywności ekologicznej - zakwestionowano 2 partie, tj. mleko zsiadłe BIO 350g oraz ekologiczną przyprawę Garam masala 60g.

W układzie tematycznym wyniki kontroli przedstawiały się następująco:

Prawidłowość oznakowania produktów rolnictwa ekologicznego

Powyższe zagadnienie oceniono w oparciu o następujące przepisy:

- rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. U. L 189 z 20.07.2007r. s.1 ze zm.),

- rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. U. L 250 z 18.09.2008r. s.1 ze zm.),

- rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (Dz. U. L 334 z 12.12.2008r., s. 25 ze zm.),

- ustawę z dnia 25 czerwca 2009r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2015r poz. 497),

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającym ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującym Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającym procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31 z 1.2.2002, s. 1 z późn. zm.),

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.671, ze zm.),

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. L 304 z 22.11.2011, s. 18 z późn. zm.),

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. U. L 404 z 30.12.2006 s.9),

- ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r., poz. 594),

- ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 678),

- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 29),

- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U. Nr 83, poz. 772),

- rozporządzenie Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.6.2008, s. 6 ze zm.),

- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2003r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych (Dz. U. z 2014r. poz. 494 ze zm.),

- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł śliwkowych oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych (Dz. U. 2003 nr 143 poz. 1398 ze zm.).

W zakresie sprawdzenia prawidłowości oznakowania produktów rolnictwa ekologicznego kontrolą objęto 43 partie środków spożywczych, w tym 3 partie luzem. Zakwestionowano 3 partie ekologicznych środków spożywczych w opakowaniach jednostkowych.

Kwestionowano ekologiczne środki spożywcze u następujących przedsiębiorców:

 1. Delikatesy w Szczecinie, gdzie oferowano do sprzedaży:

- 1 partię stanowiącą 6 opakowań, tj. „ekologiczny sok z kapusty kiszonej 300ml, oznaczony m. in. najlepiej spożyć przed:11.01.2017r., który zgodnie z oświadczeniem producenta wyprodukowano dnia 09.01.2015r. a w oznakowaniu którego podano w składnikach między innymi „sól”, natomiast w informacji „wartość odżywcza” wpisano „Sód” zamiast „Sól”, co narusza art. 9 ust. 1 lit. l) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. L 304 z 22.11.2011, s. 18 ze zm.); w związku z art. 30 ust.1 pkt. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 jw.

Powyższe, nie odpowiada wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 678).

W związku z powyższym:

- przesłano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy, z wnioskiem o usunięcie stwierdzonego uchybienia,

- skierowano wystąpienie do producenta z wnioskiem o usunięcie stwierdzonej nieprawidłowości,

- skierowano informację do właściwego terytorialnie WIJHARS w zakresie nieprawidłowego oznakowania ww. produktu,

- prowadzone jest postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji umarzającej z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Kontrolowany przedsiębiorca, w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne poinformował, że w zakresie zakwestionowanego produktu zwrócił się do producenta o wyjaśnienia, a sam zobowiązał się dołożyć wszelkich starań, w tym przeszkolić osoby odpowiedzialne za wprowadzanie towarów do obrotu, w zakresie prawidłowego znakowania towarów.

Producent w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przyznał, że na starych etykietach widnieje stwierdzona nieprawidłowość, natomiast przesłał etykietę nową z prawidłowymi informacjami.

 1. w sklepie w Szczecinie, gdzie oferowano do sprzedaży:

- 1 partię stanowiącą 5 opakowań, tj. „Jaja Kury zielononóżki” z chowu ekologicznego klasa A, klasa wagowa M, produkt Rolnictwa Ekologicznego 10 sztuk, oznaczone m.in.: Najlepiej spożyć przed: 2.06.15, PL-EKO-07 Rolnictwo Polska, które posiadały nieczytelny kod producenta na skorupie wszystkich jaj (50szt), co stanowi 100% jaj z nieczytelnym oznaczeniem kodu producenta, przez co nie odpowiadały wymaganiom art. 28 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.6.2008, s. 6 ze zm.).

Powyższe, nie odpowiada wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 678).

W związku z powyższym:

- przesłano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy, z wnioskiem o usunięcie stwierdzonego uchybienia,

- skierowano wystąpienie do producenta z wnioskiem o usunięcie stwierdzonej nieprawidłowości,

- skierowano informację do właściwego terytorialnie WIJHARS w zakresie nieprawidłowego oznakowania ww. produktu,

- zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

Kontrolowany przedsiębiorca w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne poinformował, że źle oznakowane jaja ekologiczne odesłał do dostawcy, a od producenta jaj otrzymał stosowne pismo przepraszające i zapewnienie, że kolejne partie jaj będą prawidłowo oznakowane.

Producent przedmiotowych jaj wyjaśnił, że nieczytelny „kod producenta” na skorupie spowodowany był uszkodzonym stemplem pobierającym zbyt dużą ilość tuszu. Aby wyeliminować podobne zdarzenie zakupił nowy stempel do znakowania skorupek jaj.

W odpowiedzi od WIJHARS we Wrocławiu otrzymano informację, że podczas kontroli u producenta przedmiotowych jaj stwierdzono, iż posiadały one status jaj ekologicznych, natomiast od dnia 16.07.2015r. jaja będą oznakowane jako pochodzące z wolnego wybiegu, i obecnie znakowane są wyraźnie i prawidłowo.

 1. w sklepie spożywczo-przemysłowym w Kołobrzegu, gdzie oferowano do sprzedaży:

- 1 partię „Buraczki tarte zaprawione-bio a`450 g”, które:

 1. nie zawierały w oznakowaniu wspólnotowego logo produkcji ekologicznej przy jednoczesnym zastosowaniu w oznakowaniu produktu wyrażenia „bio”, co narusza art. 24 ust. 1 lit.b rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. U. L 189 z 20.07.2007 r., s.1 ze zm.);

 2. nie zawierały w oznakowaniu w tym samym polu widzenia, co wspólnotowe logo oznaczenia miejsca, w którym wyprodukowano nieprzetworzone produkty rolnicze, z których wytworzono końcowy produkt, oznaczenie to przyjmuje jedną z następujących form: „rolnictwo UE”, „rolnictwo spoza UE”, „rolnictwo UE/spoza UE”, co narusza art. 24 ust. 1 lit.c cytowanego rozporządzenia Rady (WE) Nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007r. (Dz. U. jw.),

 3. posiadały na etykiecie opakowania informację o treści „nie zawiera konserwantów”, natomiast zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. U. jw.) konserwanty nie są dopuszczone do stosowania jako dodatki w przetworzonej żywności ekologicznej pochodzenia roślinnego. W związku z powyższym umieszczenie takiej informacji na opakowaniu przedmiotowych buraczków może wprowadzić w błąd co do właściwości tego środka spożywczego, na zasadzie art. 7 ust. 1 lit.c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25.10.2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. L 304 z 22.11.2011, s.18 ze zm.), tj. „przez sugerowanie, że środek spożywczy ma szczególne właściwości, gdy w rzeczywistości wszystkie podobne środki spożywcze mają takie właściwości, zwłaszcza przez szczególne podkreślanie obecności lub braku określonych składników lub składników odżywczych”;

 4. w oznakowaniu nie zawierały informacji w zakresie pełnego adresu podmiotu działającego na rynku spożywczym, co stanowi naruszenie art. 9 ust. 1 lit.h) cytowanego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25.10.2011 r. (Dz. U. jw.);

 5. w oznakowaniu na etykiecie zawierały niewłaściwy nagłówek poprzedzający wykaz składników - użyto sformułowania „skład”, zamiast poprzedzić go właściwym nagłówkiem, który składa się z wyrazu „składniki” lub zawiera ten wyraz, co stanowi naruszenie art. 18 ust. 1 cytowanego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25.10.2011 r. (Dz. U. jw.

Powyższe stanowi naruszenie wymagań określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678).

W związku z powyższym:

- przesłano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy, z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,

- skierowano wystąpienie do producenta z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,

- skierowano informację do właściwego terytorialnie WIJHARS w zakresie nieprawidłowego oznakowania ww. produktu,

- zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

Kontrolowany przedsiębiorca w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne poinformował o wykonaniu zaleceń pokontrolnych oraz o podjęciu działań zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowości stwierdzonych w toku kontroli. Ponadto poinformował, że podjęte zostały działania naprawcze wynikające z funkcjonującego w sklepie systemu HACCP i zakwestionowana partia buraczków tartych została wycofana z obrotu handlowego.

Producent ww. produktu w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne poinformował, że etykiety handlowe z niewłaściwą informacją dla klienta zostały wycofane z użycia, natomiast od lipca br. zostaną opracowane i wdrożone nowe etykiety handlowe.

W pozostałym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. Komunikaty o charakterze oświadczeń żywieniowych i informacje odżywcze podano zgodnie z przepisami. W placówkach objętych kontrolą nie stwierdzono suplementów diety pochodzenia rolniczego.

Ocena laboratoryjna jakości ekologicznych środków spożywczych

Ogółem do badań laboratoryjnych w laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Poznaniu pobrano próbki z 8 partii przedmiotowych produktów, w tym jedna partia pochodzącą „spoza UE”, tj. zbadano:

- 2 partie przetworów owocowych,

- 1 partię przetworu warzywnego,

- 3 partie soków,

- 2 partie innej żywności z grupy przetworów mlecznych.

W trakcie badań dokonano sprawdzenia cech organoleptycznych
i fizykochemicznych w odniesieniu do deklaracji producentów i obowiązujących przepisów. Przeprowadzono również badania w kierunku obecności substancji konserwujących, substancji słodzących.

W wyniku przeprowadzonych badań oraz ich analizy nie zakwestionowano jakości żadnej z partii.

Przestrzeganie systemu kontroli

Powyższe zagadnienie sprawdzono względem przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż ekologicznych środków spożywczych luzem, bez opakowań.

Kontrolowany przedsiębiorca, prowadząca działalność gospodarczą w sklepie w Szczecinie, oferował do sprzedaży 3 partie ekologicznych środków spożywczych luzem, bez opakowań. Stwierdzono, że przedsiębiorca nie dokonał zgłoszenia swojej działalności do systemu kontroli rolnictwa ekologicznego, tj. zamiaru podjęcia działalności w zakresie sprzedaży produktów rolnictwa ekologicznego „luzem” zgodnie z wymaganiami art. 28 ust. 1 lit b rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. U. L 189 z 20.07.2007r. s.1 ze zm.).

Jednocześnie ustalono, że przedsiębiorca zakupuje ww. produkty w opakowaniach, natomiast w sklepie do sprzedaży oferuje luzem. Kontrolowany przedsiębiorca okazał kontrolującym etykiety dla ww. produktów, na których podano numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej/kontrolnej: PL-EKO-01.

W trakcie kontroli ustalono, że producent, którego towary były sprzedawane jest producentem cebuli bio oraz dystrybutorem pomarańczy bio i cytryn bio. Z danych wskazanych na stronie internetowej www.ekogwarancja.pl wynika, że producent ten posiada certyfikat w zakresie obrotu cebuli bio i pomarańczy bio, natomiast nie posiada certyfikatu na obrót cytryn bio. Zgodnie z art. 29 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. U. L 189 z 20.07.2007r. s.1 ze zm.) podmiot gospodarczy sprawdza świadectwa swoich dostawców.

W związku z powyższym:

- skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy, celem usunięcia uchybienia,

- skierowano wystąpienie do producenta z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,

- skierowano informację do właściwego terytorialnie WIJHARS w zakresie braku certyfikatu na produkt bio,

- skierowano informację do jednostki certyfikującej w zakresie braku certyfikatu na produkt bio,

- skierowano informację do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, za pośrednictwem UOKiK w Warszawie w zakresie nieprzestrzegania zasad systemu kontroli obejmującej ekologiczne produkty.

Kontrolowany przedsiębiorca w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przyznał, że nie zdobył dostatecznej wiedzy w zakresie obrotu żywnością ekologiczną przed rozpoczęciem działalności i nadmiernie zaufał partnerom handlowym. Zapewnił, że chce działać zgodnie z przepisami prawa i obecnie w sklepie oferuje do sprzedaży owoce i warzywa odpowiednio opakowane oraz znakowane przez dostawców, posiadających odpowiednie certyfikaty i uprawnienia do ich sprzedaży.

Producent w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne poinformował, że w wyniku nieuwagi wnioskującego cytryny bio zostały pominięte w złożonym wniosku do jednostki certyfikującej, tj. Ekogwarancja PTRE, co obecnie skorygował poprzez złożenie uzupełnionego wniosku do ww. jednostki. Dołączył certyfikat dostawcy, u którego zaopatruje się w przedmiotowy produkt, wydany przez BIOEKSPERT Sp. z o.o., - Certyfikat obejmuje m.in. cytryny. Oświadczył też, że nie wprowadza do obrotu warzyw i owoców luzem a każdy produkt pakuje w woreczki foliowe oraz worki, które zaopatrzone są w etykiety zawierające informacje zgodnie z obowiązującym prawem.

Identyfikacja dostawców ocenianych ekologicznych produktów

W powyższym zakresie sprawdzono, czy przedsiębiorcy posiadają dowody dostaw na poddane w toku kontroli ocenie partie produktów ekologicznych. Zgodnie z art. 27 ust. 13 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. U. L 189 z 20.07.2007r. s.1 ze zm.) w związku z art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28.01.2002r ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31 z 01.02.2002r. s. 1 ze zm.) oraz art. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 931/2011 z dnia 19 września 2011r. w sprawie wymogów dotyczących możliwości śledzenia ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. L 242 z 20.09.2011, s.2) inspektorzy prześledzili drogę produktów począwszy od producenta do sprzedawcy.

W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Sprawdzenie ilości rzeczywistej produktu

W trakcie badań laboratoryjnych sprawdzono zgodność zawartości netto z rzeczywistą, mając na względzie przepisy ustawy z dnia 07.05.2009r. o towarach paczkowanych (Dz. U z 2015r., poz. 1161).

W powyższym zakresie przebadano próbki produktów pobrane do badań w ilości 23 opakowań jednostkowych, nie kwestionując ilości rzeczywistej w stosunku do deklarowanej na opakowaniu przez producentów.

Badania laboratoryjne w powyższym zakresie przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Poznaniu.

Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia

Sprawdzenia aktualności terminów przydatności do spożycia i dat minimalnej trwałości ekologicznych środków spożywczych dokonano u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców. W powyższym zakresie kontrolą objęto ogółem 58 partii kwestionując 15 partii, tj. z uwagi na nieaktualny termin przydatności do spożycia - 1 partię oraz 14 partii z uwagi na nieaktualne daty minimalnej trwałości.

Powyższe nieprawidłowości przedstawiały się następująco:

1) w sklepie spożywczo-przemysłowym w Kołobrzegu, stwierdzono w obrocie 2 partie produktów rolnictwa ekologicznego, tj.:

- 2 opakowania ciastek sezamowych BIO Village a`230 g - 31 dni po upływie daty minimalnej trwałości;

- 7 opakowań herbatników BIO Village a`150 g - 6 dni po upływie daty minimalnej trwałości,

2) w sklepie spożywczym w Koszalinie, stwierdzono w obrocie 7 partii, tj.:

- 4 opakowania ekologicznej przyprawy Garam masala a`60 g - 50 dni po upływie daty minimalnej trwałości;

- opakowanie ekologicznego jałowca a`30 g - 50 dni po upływie daty minimalnej trwałości;

- opakowanie BIO batonu musli morelowego a`30 g - 13 dni po upływie daty minimalnej trwałości;

- 4 opakowania herbatników orkiszowych EKO a`190 g - 9 dni po upływie daty minimalnej trwałości;

- 9 opakowań herbatników żytnich EKO a`190 g - 1 dzień po upływie daty minimalnej trwałości;

- 2 opakowania ekologicznego czosnku a`50 g - 50 dni po upływie daty minimalnej trwałości;

- opakowanie ekologicznej natki pietruszki a`20 g - 50 dni po upływie daty minimalnej trwałości,

3) w sklepie spożywczym w Koszalinie, stwierdzono w obrocie 6 partii, tj.:

- 5 opakowań mąki pszennej chlebowej typ 750 BIO a`1kg - 27 dni po upływie daty minimalnej trwałości;

- 5 opakowań mąki pszennej razowej typ 2000 BIO a`1 kg - 6 dni po upływie daty minimalnej trwałości;

- 4 opakowania musli tradycyjne BIO a`350 g - 13 dni po upływie daty minimalnej trwałości;

- 6 opakowań musli ekologiczne Mix zbóż z morelami a`300 g - 2 dni po upływie daty minimalnej trwałości;

- opakowanie musli ekologiczne bananowo - orzechowe a`300 g - 54 dni po upływie daty minimalnej trwałości;

- 2 opakowania mleka zsiadłego BIO a`350 g, o wartości 7,18 zł - 5 dni po upływie terminu przydatności do spożycia.

Powyższe stanowi naruszenie przepisów art. 52 ustawy z dnia 25.08.2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r., poz. 594).

W trakcie kontroli decyzją kontrolowanych ww. produkty zostały wycofane z obrotu i zagospodarowane w sposób nie związany ze sprzedażą.

Osoby odpowiedzialne (3) ukarano mandatami karnymi kredytowanymi za wykroczenie z art. 100 ust.1 pkt 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. jw.).

O będących w obrocie towarach po upływie daty minimalnej trwałości i terminu przydatności do spożycia poinformowano właściwe terytorialnie organy Inspekcji Sanitarnej.

Warunki i sposób przechowywania produktów rolnictwa ekologicznego

Warunki i sposób przechowywania ekologicznych środków spożywczych objętych kontrolą sprawdzono w świetle zaleceń producentów umieszczonych w oznakowaniu opakowań jednostkowych oraz przepisów rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. L 139 z 30.04.2004, str. 1 ze zm.). Stwierdzono, że warunki i sposób przechowywania badanych produktów, znajdujących się w ofercie handlowej u wszystkich przedsiębiorców objętych kontrolą, były prawidłowe i uwzględniały zalecenia producentów oraz przepisy ww. rozporządzenia. Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

Przestrzeganie przepisów ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Sprawdzono przestrzeganie postanowienia art. 59 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r., poz. 594) w zakresie dotyczącym przechowywania i udostępniania na żądanie organów urzędowej kontroli żywności orzeczeń lekarskich wydawanych osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością.

Kontrolą objęci przedsiębiorcy przechowywali aktualne książeczki zdrowia osób bezpośrednio stykających się z żywnością. W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Identyfikacja kontrolowanych przedsiębiorców

Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu o wpis do CEIDG dla osób fizycznych oraz o wpis do Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, w świetle przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r., poz. 584 ze zm.). Powyższe zagadnienie sprawdzono podczas kontroli u wszystkich przedsiębiorców. Kontrolowani przedsiębiorcy dokonali zgłoszenia prowadzonej działalności gospodarczej do CEIDG oraz do KRS. Zakres i rodzaj prowadzonej działalności przez kontrolowanych przedsiębiorców był zgodny z wpisami do CEIDG oraz do KRS. Nie stwierdzono w powyższym zakresie nieprawidłowości.

Inne zagadnienia

Rzetelność obsługi sprawdzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców poprzez dokonanie zakupu kontrolnego, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.

Jeden z przedsiębiorców prowadził również sprzedaż na odległość przez Internet. Sprawdzono prezentację produktów poddanych kontroli na stronie internetowej www.alma24.pl/ zgodnie z przepisami art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 j/w. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do :

- ukarania 3 osób mandatami karnymi kredytowanymi na kwotę 550,00 zł z art. 100 ust.1 pkt 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r., poz. 594),

- wysłania 4 wystąpień pokontrolnych do kontrolowanych przedsiębiorców z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,

- wysłania 4 wystąpień do producentów z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,

- przesłania 3 informacji do właściwych terytorialnie organów Inspekcji Sanitarnej o stwierdzonych w obrocie produktach przeterminowanych,

- przesłania 4 informacji do właściwych terytorialnie WIJHARS, w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości w oznakowaniu produktów ekologicznych (3) i braku certyfikatu (1),

- przesłania informacji do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, za pośrednictwem UOKiK w Warszawie w sprawie dotyczącej przestrzegania systemu kontroli przez przedsiębiorcę w zakresie obrotu produktami ekologicznymi.

Ponadto w związku z ustaleniami kontroli z 3 spraw zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne w związku z naruszeniem ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i ustawy o rolnictwie ekologicznym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 18-09-2015 09:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-09-2015
Ostatnia aktualizacja: - 18-09-2015 09:34