Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli jakości handlowej wyrobów wyprodukowanych w sklepach (głównie w super i hipermarketach) oraz w małych zakładach produkcyjnych oferujących wyroby we własnych sklepach na rynku lokalnym

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie, przeprowadził łącznie na terenie województwa zachodniopomorskiego 12 kontroli u 10 przedsiębiorców.

Przedsiębiorców do kontroli wytypowano według własnego rozeznania.

Kontrolą objęto przedsiębiorców m.in. w Świnoujściu, Szczecinie, Koszalinie, Sławnie, Szczecinku.

Kontrolą objęto pomieszczenia produkcyjne na terenie sklepów sieci handlowych, małe zakłady produkcyjne ze sklepami fabrycznymi, zakłady gastronomiczne prowadzące sprzedaż detaliczną wyprodukowanych przez siebie wyrobów.

W trakcie przeprowadzonych kontroli zbadano ogółem 50 partii wyrobów własnej produkcji, z czego zakwestionowano 20 partii.

Ponadto zbadano 20 partii surowców i półproduktów.

Kontrolą objęto:

Produkty w opakowaniach:

 • 2 partie produktów mięsnych, nie kwestionując żadnej partii.

 • 3 partie wyrobów piekarniczych i ciastkarskich, nie kwestionując żadnej partii.

oraz 3 partie surowców i półproduktów, nie kwestionując żadnej partii.

Produkty bez opakowań luzem:

 • 26 partii wyrobów garmażeryjnych, z czego zakwestionowano 13 partii;

 • 19 partii produktów mięsnych, z czego zakwestionowano 7 partii,

oraz 17 partii surowców i półproduktów, nie kwestionując żadnej partii.

W układzie tematycznym wyniki kontroli przedstawiały się następująco:

 

1. Ocena jakości wyrobów własnej produkcji oferowanych w opakowaniach, jak i bez opakowań.

Jakość wyrobów własnej produkcji oceniono poprzez sprawdzenie zgodności cech organoleptycznych, fizycznych i chemicznych z obowiązującymi przepisami oraz deklaracjami producentów. Do badań laboratoryjnych pobrano:

 • 5 partii wyrobów garmażeryjnych bez opakowań, z czego zakwestionowano 1 partię bez opakowania,

 • 4 partie produktów mięsnych bez opakowań, i 1 partię produktu mięsnego w opakowaniu.

Ogółem zbadano 10 partii wyrobów własnej produkcji, z czego zakwestionowano 1 partię.

Badania laboratoryjne przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno - Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Poznaniu.

W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych zakwestionowano partię wyrobu garmażeryjnego w sklepie spożywczo-przemysłowym w Koszalinie, gdzie zakwestionowano partię wyrobu garmażeryjnego - „sajgonki”, z uwagi na obecność wołowiny i drobiu nie deklarowanych w wykazie składników.

W związku z powyższym produkt wyczerpuje definicję artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego zawartą w art. 3 pkt. 10 lit. c ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678), ponieważ w jego oznakowaniu podano niezgodne z prawdą dane w zakresie składu.

Powyższe stanowi naruszenie przepisów art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678).

Sprawozdania z badań przekazano przedsiębiorcy podczas ponownej kontroli i nie stwierdzono w obrocie handlowym kwestionowanej partii ww. produktu.

Mając na uwadze powyższe skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień.

Ponadto zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych odnośnie wymierzenia kary pieniężnej oraz postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych

Kontrolowany przedsiębiorca udzielił odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne w którym stwierdził, że mogło dojść do nieznacznego zmieszania mięs różnych gatunków zwierząt, ponieważ w tym dniu przygotowane i mielone były również produkty z mięsa drobiowego i wołowego. Według przedsiębiorcy zaistniałe niezgodności nie naruszają w istotny sposób interesów konsumentów finalnych, ponieważ mięso wieprzowe zostało zastąpione mięsem wołowym i drobiem, które są surowcami droższymi i uznanymi za wartościowsze w diecie od mięsa wieprzowego. Jednocześnie kontrolowany jako producent zadeklarował podjęcie działań zapobiegawczych, polegających na wprowadzeniu zasad rozdzielności czasu produkcji wyrobów gotowych na dziale produkcji.

 

2. Ilość rzeczywista produktu w stosunku do deklaracji producenta zawartej na opakowaniu jednostkowym, mając na względzie ustawę z dnia 07.05.2009r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2015, poz. 1161)

Badaniem objęto 1 partię/2 opakowań jednostkowych produktów mięsnych, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.

 

3. Prawidłowość oznakowania wyrobów własnej produkcji

Powyższe zagadnienie oceniono w oparciu o przepisy prawa żywnościowego, tj.:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE L 31 z 01.02.2002r. s.1 ze zm.) - w szczególności art.16 dotyczący prezentacji środków spożywczych;
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE L 304 z 22.11.2011, s. 18 ze zm.);
 • ustawę z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (Dz. U. z 2015r. poz. 678);
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.12.2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. 2015, poz. 29).

W powyższym zakresie kontrolą objęto 50 partii wyrobów własnej produkcji, w tym 45 partii wyrobów bez opakowań i 5 partii wyrobów w opakowaniach jednostkowych, z czego zakwestionowano 20 partii wyrobów bez opakowań.

Nieprawidłowości stwierdzono u następujących przedsiębiorców:

1) w Jadłodajni w Szczecinie, gdzie sprawdzono 5 partii własnych wyrobów kulinarnych (krokiety z mięsem wieprzowo-wołowym, krokiety z kapustą i grzybami, naleśniki ze szpinakiem i serem, naleśniki z serem i gołąbki z młodej kapusty z mięsem drobiowym i kaszą) stwierdzając, że przy 4 rodzajach wyrobów kulinarnych własnej produkcji (krokiety z mięsem wieprzowo-wołowym, krokiety z kapustą i grzybami, naleśniki ze szpinakiem i serem, naleśniki z serem) podano niepełny wykaz składników występujących w cieście do krokietów i farszu do naleśników.

Powyższe narusza § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia MR i RW w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych.

Ponadto przy 5 rodzajach własnych wyrobów kulinarnych jw. wykaz składników nie rozpoczynał się bądź nie był poprzedzony właściwym nagłówkiem, który powinien składać się z wyrazu „składniki” lub zawierać ten wyraz, co stanowi naruszenie § 19 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MR i RW w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych w związku z art. 18 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. jw.

Ponadto przy 4 rodzajach wyrobów kulinarnych własnej produkcji (krokiety z mięsem wieprzowo-wołowym, krokiety z kapustą i grzybami, naleśniki ze szpinakiem i serem, naleśniki z serem) zgodnie z recepturą stwierdzono, brak oznaczenia produktów powodujących alergie, za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego je od reszty wykazu składników takich jak: mąka pszenna, mleko, jajka i ser biały, co stanowi naruszenie § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia MR i RW w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych w związku z art. 21 ust. 1 lit. a i b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. jw.

Powyższe nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (Dz. U. z 2015r. poz. 678).

W związku z powyższym skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień.

Ponadto zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych odnośnie wymierzenia kary pieniężnej.

Przedsiębiorca w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne poinformował, że nieprawidłowości zostały usunięte i uwidocznił wykaz składników oraz alergeny.

 

2) w sklepie spożywczo-przemysłowym w Koszalinie, gdzie zakwestionowano 5 partii przetworów mięsnych i wyrobów garmażeryjnych tj.: 2 partie przetworów mięsnych - „kiełbasa biała”, „skrzydełka po diabelsku” i 3 partie wyrobów garmażeryjnych - „sajgonki”, „gyros drobiowy” i „kotlety De volaille” oferowanych do sprzedaży bez opakowań z uwagi na brak wykazu składników w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu, co narusza § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 29).

Powyższe nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (Dz. U. z 2015r. poz. 678).

Przedsiębiorca był w posiadaniu wykazu składników, ale znajdowały się one w miejscu niedostępnym dla konsumenta finalnego, w związku z czym niezwłocznie usunął nieprawidłowość poprzez ich uwidocznienie.

W wyniku przeprowadzonej oceny znakowania badanych produktów informacją dotyczącą wykazu składników, zakwestionowano nieprawidłowe oznakowanie produktu „sajgonki” z uwagi na:

- nie podanie składników (komponentów) składnika złożonego „papier ryżowy Tao Tao”, co stanowi naruszenie § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 29), w związku z art. 18 ust. 1 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. jw.;

- podanie niewłaściwego określenia w wykazie składników, tj. podano wyraz „skład”, a powinno być „składniki”, co jest niezgodne § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych w związku z art. 18 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. jw.;

- podanie określenia „olej Kujawski” zamiast „olej roślinny” oraz brak informacji o źródle roślinnym, co jest niezgodne z zał. VII część A pkt. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. jw. Brak w wykazie składników ww. informacji narusza § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 29), w związku z art. 18 ust. 2 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. jw.

Powyższe nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (Dz. U. z 2015r. poz. 678).

W związku z powyższym skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień.

Ponadto zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych odnośnie wymierzenia kary pieniężnej.

Przedsiębiorca w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne wyjaśnił, że obecnie informacje dotyczące wykazu składników znajdują się na ladzie i są przez cały czas dostępne dla klientów.

 

3) w sklepie firmowym w Tychowie, gdzie zakwestionowano 5 partii przetworów mięsnych oferowanych do sprzedaży bez opakowań, tj.: 4 partie kiełbas „JAŁOWCOWA”, „ŚLĄSKA”, „ŻYWIECKA”, „JARMARCZNA”, z uwagi na brak danych szczegółowych dotyczących tych środków spożywczych, co narusza § 19 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych w związku z art. 17 ust. 1 i 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011r.jw, w związku z zał. VI część A pkt 1 tego rozporządzenia. Ponadto przy ww. 4 partiach kiełbas oraz jednej partii „Kaszanki wędlinie podrobowej parzonej” w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu, nie podano wykazu składników - zgodnie z art. 18-20 rozporządzenia nr 1169/2011, z uwzględnieniem informacji, o których mowa w art. 21 tego rozporządzenia, co narusza § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 29).

Powyższe nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (Dz. U. z 2015r. poz. 678).

Przedsiębiorca usunął stwierdzone nieprawidłowości w trakcie kontroli.

W związku z powyższym zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych odnośnie wymierzenia kary pieniężnej.

 

4) w pierogarni w Sławnie, gdzie zakwestionowano 5 partii wyrobów garmażeryjnych oferowanych do sprzedaży bez opakowań tj.: „pierogi ruskie”, „pierogi z twarogiem i jagodami”, „pierogi z kapustą i grzybami”, „pierogi truskawkami”, „pierogi z mięsem wieprzowym”, z uwagi na brak wykazu składników - zgodnie z art. 18-20 rozporządzenia nr 1169/2011, z uwzględnieniem informacji, o których mowa w art. 21 tego rozporządzenia, co narusza § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 29).

Powyższe nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (Dz. U. z 2015r. poz. 678).

W związku z powyższym skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień.

Ponadto zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych odnośnie wymierzenia kary pieniężnej.

Przedsiębiorca w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne wyjaśnił, że usunął stwierdzone nieprawidłowości w oznakowaniu.

Sprawdzono również, czy zadeklarowane w oznakowaniu produktów substancje dodatkowe są stosowane w danej grupie produktów na warunkach określonych w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. U. UE L 354 z 31.12.2008, s. 16 ze zm.). Nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

4. Prawidłowość stosowania surowców i półproduktów przeznaczonych do produkcji gotowych wyrobów.

W powyższym zakresie kontrolą objęto 20 partii surowców i półproduktów, w tym 3 partie surowców i półproduktów w opakowaniach jednostkowych, nie kwestionując żadnej z partii.

Daty minimalnej trwałości i terminy przydatności oraz warunki przechowywania były prawidłowe.

 

5. Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia oraz warunki i sposób przechowywania.

Sprawdzenia aktualności dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia wyrobów własnej produkcji dokonano u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców. W powyższym zakresie kontrolą objęto ogółem 50 partii wyrobów, nie kwestionując żadnej z nich.

Warunki i sposób przechowywania wyrobów własnej produkcji objętych kontrolą uwzględniały zalecenia producentów oraz przepisy rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1 ze zm.). Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

 

6. Przestrzeganie przepisu art. 59 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r. poz. 594 ze zm.)

Powyższe zagadnienie sprawdzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców, którzy przechowywali aktualne orzeczenia lekarskie osób bezpośrednio stykających się z żywnością. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

 

7. Przestrzeganie przepisu art. 18 rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r.

U wszystkich przedsiębiorców sprawdzono przestrzeganie przepisu art. 18 rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE L 31 z 01.02.2002r. s.1 ze zm.) i art. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 931/2011 z dnia 19 września 2011r. w sprawie wymogów dotyczących możliwości śledzenia ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. UE L 242 z 20.09.2011, s. 2).

Informacje dotyczące identyfikacji dostawców badanych produktów, wymagane na podstawie ww. przepisu uzyskano na podstawie okazanych dokumentów dostaw. W badanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Badaniem poddano 20 partii surowców i półproduktów przeznaczonych do produkcji gotowych wyrobów.

 

8. Identyfikacja kontrolowanego przedsiębiorcy

W trakcie przeprowadzonych kontroli u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców dokonano identyfikacji przedsiębiorcy zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r. poz. 584 ze zm.). Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu o odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego i w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

 

9. Nadzór innych organów

Ustalono, że wszystkie kontrolowane placówki znajdują się pod nadzorem właściwego terytorialnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w 5 przypadkach stwierdzono dodatkowo nadzór właściwego terytorialnie Powiatowego Lekarza Weterynaryjnego, a placówki zostały zakwalifikowane do sprzedaży marginalnej, lokalnej.

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do :

 • wysłania 3 wystąpień pokontrolnych do kontrolowanych przedsiębiorców z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień.

 

Ponadto w związku z ustaleniami kontroli:

 • zostanie wszczęte 1 postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych,

 • materiały z 4 spraw zostaną skierowane do Komisji z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego w celu wymierzenia kary pieniężnej na podstawie art. 40a ust.1 pkt 3 i 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 18-09-2015 08:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Paweł Pacała 18-09-2015 08:53