Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

DECYZJA Nr WPN.8361.121.2015

Szczecin, dnia ……………….

Zachodniopomorski Wojewódzki
Inspektor
Inspekcji Handlowej
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

 

Lotos Paliwa Sp. z o.o.
ul. Elbląska 135

80-718 Gdańsk

 

DECYZJA Nr WPN.8361.121.2015
z
arządzająca wycofanie z obrotu paliwa

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 1 ust. 3 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r., 148 ze zm.), art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1728) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zarządza wycofanie z obrotu przez przedsiębiorcę Lotos Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 135 partii oleju napędowego „Dynamic” w ilości 5003 litrów znajdującego się w zbiorniku nr 6 o pojemności całkowitej 44400 litrów na stacji paliw „Lotos” nr 368 położonej w Szczecinie przy ul. Szosa Stargardzka 22-23, z uwagi na niespełnianie wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1058) w zakresie parametru „odporność na utlenianie”, ze względu na interes konsumenta.

Uzasadnienie

Podczas kontroli jakości paliw ciekłych przeprowadzonej w dniu 13.04.2015 r. u przedsiębiorcy Lotos Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 135 na stacji paliw „Lotos” nr 368 w Szczecinie przy ul. Szosa Stargardzka 22-23, do badań laboratoryjnych pobrano 4,8 litry próbki i 4,8 litry próbki kontrolnej oleju napędowego „Dynamic” z partii 7383 litrów z odmierzacza paliw ciekłych podłączonego do zbiornika nr 6 o pojemności 44400 litrów. Pobranie próbek do badań laboratoryjnych udokumentowano protokołem pobrania próbek paliw nr 00002780 z dnia 13.04.2015 r.

Po zakończeniu czynności kontrolnych przedmiotowe próbki paliw zostały przekazane do akredytowanego laboratorium Zakładu Analiz Naftowych Instytutu Nafty i Gazu Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie, w warunkach uniemożliwiających zmianę jakości paliwa i jego cech charakterystycznych.

Na podstawie badań laboratoryjnych wykonanych w wyżej wskazanym laboratorium stwierdzono, iż olej napędowy wprowadzony do obrotu nie spełnia wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1058) w zakresie parametru „odporność na utlenianie”, który wynosił: powyżej 50 g/m3 przy wymaganiach max. 25 g/m3 , tolerancji 32,9 g/m3 i 1,0 h przy wymaganiach min. 20 h i tolerancji 17,5 h. Powyższe wyniki badań laboratoryjnych udokumentowane zostały w sprawozdaniu z badań nr M/TA2/105/15 (str. 2/11) z dnia 21.04.2015 r., którego 1 egzemplarz przekazano kontrolowanemu przedsiębiorcy w dniu 27.04.2015 r.

W związku z powyższym zgodnie z art. 22 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1728) kontrolowanego przedsiębiorcę pouczono o tym, że wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej przeprowadza, na pisemny wniosek kontrolowanego przedsiębiorcy badania próbki kontrolnej w akredytowanym laboratorium, a wniosek ten składa się w terminie 7 dni od dnia przedstawienia kontrolowanemu protokołu kontroli do podpisania. Kontrolowany przedsiębiorca w ustawowym czasie 7 dni nie złożył wniosku o badanie próbki kontrolnej.

W dniu 27.04.2015 r. ustalono także, że w okresie od 13.04.2015 r. do 27.04.2015 r. na ww. stację paliw dostarczono jedną dostawę oleju napędowego „Dynamic” w ilości 4000 litrów zgodnie z okazanym dowodem WZ 02760/2015 z dnia 17.04.2015 r.

W związku z tym, iż do paliwa znajdującego się w zbiorniku nr 6 - z którego w dniu 13.04.2015 r. pobrano ww. próbkę oleju napędowego „Dynamic” - dolano nową partię oleju napędowego „Dynamic” w ilości 4000 litrów (dokonano tzw. „dolewki”) i zachodziło uzasadnione podejrzenie, że jakość przedmiotowego paliwa w zbiorniku nr 6 nadal nie odpowiada wymaganiom określonym w ww. rozporządzeniu Ministra Gospodarki, w dniu 27.04.2015 r. za protokołem pobrania próbki paliwa nr 00002785 pobrano do badań laboratoryjnych 4 litry próbki i 4 litry próbki kontrolnej oleju napędowego „Dynamic” z partii 5011 litrów z odmierzacza paliw ciekłych podłączonego do ww. zbiornika nr 6 o pojemności całkowitej 44400 litrów. Jednocześnie postanowieniem o zabezpieczeniu partii paliwa ciekłego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej działając w osobie inspektora Krzysztofa Kaczmarka - st. specjalista nr leg. 000115, w dniu 27.04.2015r. dokonał zabezpieczenia partii oleju napędowego w ilości 5003 litrów, za protokołem zabezpieczenia towarów nr 00000286, celem ustalenia jego rzeczywistej jakości, w którym określił termin zabezpieczenia do dnia 15.05.2015r. Ponadto zgodnie z art. 22 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1728) kontrolowanego przedsiębiorcę pouczono o tym, że wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej przeprowadza, na pisemny wniosek kontrolowanego przedsiębiorcy badania próbki kontrolnej w akredytowanym laboratorium, a wniosek ten składa się w terminie 7 dni od dnia przedstawienia kontrolowanemu protokołu kontroli do podpisania.

W związku z postanowieniem o zabezpieczeniu partii oleju napędowego „Dynamic” w ww. zbiorniku nr 6 kontrolowany przedsiębiorca pismem z dnia 30.04.2015 r. (data wpływu 4.05.2015 r.) przesłał wyjaśnienia odnośnie prawdopodobnych przyczyn niewłaściwej jakości przedmiotowego oleju napędowego. Zdaniem przedsiębiorcy podczas poboru paliwa z odmierzacza pobrano paliwo znajdujące w rurociągu łączącym zbiornik z odmierzaczem, a nie bezpośrednio ze zbiornika. W sytuacji gdy rurociąg jest długi (a tak jest na stacji paliw w Szczecinie, na której pobrano do badań ww. paliwo) zbadano więc paliwo zgromadzone w rurociągu. Nadto przedsiębiorca wskazał, iż paliwo dostarczone do stacji (zbiornik nr 6) było paliwem spełniającym określone wymagania jakościowe, co potwierdzone zostało badaniem i otrzymanym świadectwem jakości. Przedsiębiorca uważa, że niespełnienie parametru „odporność na utlenianie” mogło być wynikiem działania czynników zewnętrznych, w tym związanych z budową zbiornika lub rurociągu oraz materiałów z jakich zostały one wykonane. Przedsiębiorca w ww. piśmie podkreślił również, ze rurociąg i zbiornik paliwa wykonany jest z różnych materiałów i uważa za konieczne sprawdzenie i ustalenie, czy w istocie paliwo znajdujące się w rurociągu różni się od paliwa zgromadzonego w zbiorniku, jeżeli chodzi o spełnienie wymogów w zakresie „odporności na utlenianie”. Jednocześnie przedsiębiorca w ww. piśmie wniósł o wyrażenie zgody na pobranie przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej lub przez LOTOS PALIWA Sp. z o.o. próbki paliwa znajdującego się w zbiorniku nr 6, uzasadniając to koniecznością sprawdzenia i ustalenia czy paliwo z rurociągu różni się od paliwa w zbiorniku. Równolegle z pobraniem próbek ze zbiornika przedsiębiorca chciałby pobrać próbki z odmierzacza, aby mieć odpowiedni materiał porównawczy. Zdaniem przedsiębiorcy ma to ogromne znaczenie dla wyników kontroli, albowiem w wypadku identyczności wyników paliwa pobranego poprzez odmierzacz i ze zbiornika można będzie wykluczyć ewentualny wpływ na wynik badania czynników związanych z budową zbiornika.

W odpowiedzi przesłanej kontrolowanemu przedsiębiorcy w dniu 07.05.2015 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wskazał, iż brak jest podstaw prawnych do przychylenia się do przedmiotowego wniosku, bowiem, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. art. 26 ust. 2 ustawy o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r., poz.148 ze zm.) powyższe zabezpieczenie może być uchylone tylko w przypadku, gdy paliwo zostało wyłączone z obrotu lub przeklasyfikowane, albo uzyskało właściwą jakość. Jednocześnie Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poinformował przedsiębiorcę, że na ogólnodostępnych stacjach paliw próbki paliwa pobierane są z urządzenia służącego do dystrybucji paliwa, tj. z odmierzacza paliw zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. zgodnie z pkt 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 1 września 2009 r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliwa ciekłych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1035), co świadczy o tym, iż zachowano procedury poboru określone w obowiązujących przepisach.

Otrzymany wynik badania laboratoryjnego próbki oleju napędowego „Dynamic” pobranego do badań w dniu 27.04.2015 r. wykazał, że przedmiotowe paliwo nie spełnia wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1058) w zakresie parametru „odporność na utlenianie”, który wynosił: powyżej 50 g/m3 przy wymaganiach max. 25 g/m3 i tolerancji 32,9 g/m3 oraz 0,4 h przy wymaganiach min. 20 h i tolerancji 17,5 h. W związku z powyższym w dniu 07.05.2015r. po doręczeniu sprawozdania z badań nr M/TA2/125/15 (str. 1-3) z dnia 5.05.2015r. pouczono kontrolowanego przedsiębiorcę o prawie do złożenia wniosku o badanie próbki kontrolnej w terminie 7 dni od dnia przedstawienia protokołu kontroli do podpisu.

Kontrolowany przedsiębiorca pouczony zgodnie z art. 22 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1728), w dniu 12.05.2015 r. złożył wniosek o badanie próbki kontrolnej przedmiotowego oleju napędowego „Dynamic” pobranego do badań laboratoryjnych w dniu 27.04.2015 r. w zakresie parametru „odporność na utlenianie”, wpłacając zaliczkę na poczet jej badań.

Mając powyższe na uwadze Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej postanowieniem z dnia 15.05.2015 r. dokonał dalszego zabezpieczenia partii oleju napędowego „Dynamic” w ilości 5003 litrów, znajdującego się u przedsiębiorcy Lotos Paliwa Sp. z o.o. w zbiorniku magazynowym nr 6 o poj. Całkowitej 44400 litrów na stacji paliw „Lotos” nr 368 w Szczecinie przy ul. Szosa Stargardzka 22-23, w celu ustalenia jego rzeczywistej jakości.

W dniu 27.05.2015r. do tut. Inspektoratu wpłynęły wyniki badań laboratoryjnych próbki kontrolnej oleju napędowego „Dynamic”. Badania laboratoryjne przedmiotowej próbki kontrolnej przeprowadzone w akredytowanym laboratorium Polcargo International Sp. z o.o. w Szczecinie wykazały, że paliwo to nie spełnia wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1058) w zakresie parametru „odporność na utlenianie”, który wynosił: > 95 g/m3 przy wymaganiach max. 25 g/m3 i tolerancji ? 25 + 8 g/m3 oraz < 0,4 h przy wymaganiach min. 20 h i tolerancji ?20 - 2,5 h. Powyższe wyniki badań udokumentowano w sprawozdaniu z badań nr 9C-622-15 z dnia 26.05.2015 r., którego 1 egzemplarz przekazano kontrolowanemu przedsiębiorcy w dniu 28.05.2015 r.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1728), paliwa transportowane, magazynowane, wprowadzane do obrotu oraz gromadzone w stacjach zakładowych powinny spełniać wymagania jakościowe określone dla danego paliwa, ze względu na ochronę środowiska, wpływ na zdrowie ludzi oraz prawidłową pracę silników zamontowanych w pojazdach, ciągnikach rolniczych, a także maszynach nie poruszających się po drogach. Zgodnie natomiast z art. 7 ust. 1 ww. ustawy zabrania się transportowania, magazynowania, wprowadzania do obrotu oraz gromadzenia w stacjach zakładowych paliw ciekłych niespełniających wymagań jakościowych określonych w obowiązujących przepisach.

Zgodnie zatem z treścią wyżej wskazanych przepisów w obrocie nie może znajdować się paliwo niespełniające wymagań jakościowych, a przedsiębiorca powinien wprowadzać do obrotu paliwo właściwej jakości.

Odporność na utlenianie jest jedną z ważniejszych właściwości olejów napędowych zawierających estry metylowe (FAME) ze względu na ich niską stabilność, a zatem wysoką skłonność do utleniania. Konsekwencją utleniania paliwa zawierającego biokomponenty jest powstawanie osadów powodujących problemy w eksploatacji pojazdów, tj. zatykanie dysz wtryskiwaczy. Powoduje to większe zużycie paliwa, jego niepełne spalanie, co negatywnie wpływa na skład emitowanych z silnika spalin. Użytkownicy pojazdów mogą więc ponosić nieuzasadnione koszty eksploatacji oraz napraw i remontów swoich samochodów.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 148 z późn. zm.) jeżeli jest to konieczne ze względu na bezpieczeństwo lub interes konsumentów albo interes gospodarczy państwa wojewódzki inspektor inspekcji handlowej może, w drodze decyzji, zarządzić w toku kontroli ograniczenie wprowadzenia do obrotu lub wycofanie z obrotu produktów albo wstrzymanie świadczenia usług, albo niezwłoczne usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Zatem jedną z przesłanek dających zgodnie z ww. przepisem wojewódzkiemu inspektorowi inspekcji handlowej podstawę do wydania niniejszej decyzji jest naruszenie interesu konsumentów.

Ponadto przed wydaniem niniejszej decyzji zgodnie z art. 10 § 1 i art. 81 kpa umożliwiono stronie zapoznanie się z całością akt sprawy oraz wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona ze swojego uprawnienia nie skorzystała.

Uwzględniając przedstawione powyżej argumenty uznać należy, że wprowadzanie do obrotu paliwa niespełniającego ściśle określonych przepisami prawa wymagań jakościowych w sposób negatywny wpływa na pracę silnika, bowiem przyspiesza zużycie większości podzespołów silnika i przyczynia się do znacznego zwiększenia kosztów eksploatacji pojazdu, co w sposób istotny narusza interes konsumentów. Przy uwzględnieniu zatem okoliczności, że paliwo niespełniające wymagań jakościowych nie może pozostać w obrocie, a nadto uznając, że obrót paliwem z niewłaściwym parametrem „odporność na utlenianie” narusza interes konsumenta, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że zasadne jest w niniejszej sprawie wydanie decyzji zarządzającej wycofanie z obrotu oleju napędowego o nazwie handlowej „Dynamic” w ilości 5003 litrów przez przedsiębiorcę Lotos Paliwa Sp. z o.o., znajdującego się w zbiorniku nr 6 na stacji paliw „Lotos” nr 368 w Szczecinie przy ul. Szosa Stargardzka 22-23. Stąd w świetle powyższego zarządzono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1728) do przeprowadzania kontroli, zabezpieczania dowodów, pobierania i badania próbek oraz postępowania pokontrolnego w zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.

Zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014r., poz. 148 ze zm.) do postępowania przed organami Inspekcji w zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014r., poz. 148 ze zm.) w postępowaniu administracyjnym w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji organem właściwym jest wojewódzki inspektor, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

Zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy Kodeksu stanowią inaczej.

Zgodnie z art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 267 ze zm.) decyzja wydana na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 1 podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Pouczenie

  1. Zgodnie z art. 127 § 1, 2 oraz art. 129 § 1, 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) od powyższej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ul. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa w terminie 14 dni od doręczenia niniejszej decyzji za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.

  2. Zgodnie z treścią art. 38 ustawy o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 148 ze zm.), kto wbrew obowiązkowi nie wykonuje decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 148 ze zm.), wydanej przez organ Inspekcji lub z jego upoważnienia, przez inspektora, podlega grzywnie w wysokości do 360 stawek dziennych.

  3. Zgodnie z treścią przepisu art. 130 § 3 pkt 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

 

 

 

 

…............................................
(Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Inspekcji Handlowej)

 

Otrzymują:

  • Lotos Paliwa Sp. z o.o. ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk,

  • a/a.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 27-08-2015 14:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-08-2015
Ostatnia aktualizacja: Paweł Pacała 27-08-2015 14:09