Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

DECYZJA WKŻ.8361.15,34.2015

Szczecin, dnia 09.07.2015r.

 

ZACHODNIOPOMORSKI
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
INSPEKCJI HANDLOWEJ

Netto
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Motaniec 30
73-108 Kobylanka

 

 

DECYZJA WKŻ.8361.15,34.2015
wymierzająca karę pieniężną

 

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wymierza przedsiębiorcy Netto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Motańcu 30, 73-108 Kobylanka, karę pieniężną w wysokości 500,00 złotych (pięćset złotych 00/100) z tytułu wprowadzenia do obrotu partii artykułu rolno-spożywczego, tj. tuńczyka w oleju roślinnym kawałki Vespucci 185g/130g, oznakowanego m.in. najlepiej spożyć przed 16.07.2017, partia RO1421, wyprodukowano dla Graal S.A., ul. Zachodnia 22, 84-200 Wejherowo o wartości 99,80 złotych nieodpowiadającej wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678) z uwagi na niezgodność produktu z deklaracją producenta podaną na opakowaniu, tj. ze względu na niewłaściwe cechy organoleptyczne, tj. znaczną zawartość cząstek i fragmentów mięsa ryby.

Uzasadnienie

W dniach 29 i 30 stycznia 2015r. oraz 25 lutego 2015r. na podstawie art. 3 ust. 1,2,3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.4.2004, str. 1, z późn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (Dz. U. z 2015r. poz. 678), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014r., poz. 148 ze zm.), zgodnie z upoważnieniami nr WKŻ/U-21/2015 z dnia 29.01.2015r. oraz nr WKŻ/U-44/2015 z dnia 25 lutego 2015r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy Netto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie Netto nr 171 przy ul. Modrej 116 w Szczecinie, zwanego dalej również „stroną”.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono w ofercie handlowej m.in. partię artykułu rolno-spożywczego o łącznej wartości 99,80 złotych, tj.: tuńczyka w oleju roślinnym kawałki Vespucci 185g/130g, oznakowanego m.in. najlepiej spożyć przed 16.07.2017, partia RO1421, wyprodukowano dla Graal S.A., ul. Zachodnia 22, 84-200 Wejherowo, której próbkę za protokołem pobrania próbki nr 001588 z dnia 29 stycznia 2015r. pobrano do badań laboratoryjnych. Równocześnie z w/w próbką, za protokołem pobrania próbki nr 001589 pobrano próbkę kontrolną przedmiotowego produktu. Niezależnie od powyższego oznakowanie w/w produktu poddano kontroli m.in. pod kątem przepisów ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. L 304 z 22.11.2011, s. 18 ze zm.).

W wyniku kontroli oznakowania przedmiotowego produktu nie stwierdzono nieprawidłowości.

Z kolei wyniki badań Laboratorium Kontrolno-Analitycznego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Poznaniu wykazały, że badana próbka wykazuje niewłaściwe cechy organoleptyczne ze względu na znaczną zawartość cząstek i fragmentów mięsa ryby. Niezależnie od powyższego w wyniku badań stwierdzono wyższy udział składników stałych. Wyniki przedmiotowych badań, udokumentowano w sprawozdaniu z badań nr 15/2015 z dnia 11.02.2015r. i doręczono kontrolowanemu przedsiębiorcy (strony w niniejszym postępowaniu) podczas kontroli w dniu 25 lutego 2015r., pouczając go jednocześnie, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 148 ze zm.) badanie próbek kontrolnych przeprowadza się na wniosek lub z urzędu. Kontrolowany przedsiębiorca ze swojego uprawnienia nie skorzystał i nie złożył wniosku o przeprowadzenie badań laboratoryjnych próbki kontrolnej produktu.

Mając na uwadze powyższe w toku kontroli stwierdzono, iż wprowadzony do obrotu produkt - tuńczyk w oleju roślinnym kawałki Vespucci 185g/130g, oznakowany m.in. najlepiej spożyć przed 16.07.2017, partia RO1421, wyprodukowano dla Graal S.A., ul. Zachodnia 22, 84-200 Wejherowo jest niezgodny z deklaracją producenta podaną na opakowaniu z uwagi na niewłaściwe cechy organoleptyczne, co stanowi naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia w zakresie cech organoleptycznych w dniu 11 marca 2015r. do kontrolowanego przedsiębiorcy oraz do producenta zakwestionowanego środka spożywczego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wystosował wystąpienia pokontrolne, wzywające do usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości. W odpowiedzi na rzeczone wystąpienie pismem z dnia 24 marca 2015r. strona poinformowała, iż w związku z ustaleniami kontroli Inspekcji Handlowej zwróciła się do producenta zakwestionowanego środka spożywczego o wyjaśnienie nieprawidłowości. Z kolei producent przedmiotowego tuńczyka, pismem z dnia 17 marca 2015r. wskazał, że ocenę organoleptyczną wykonano metodą nieakredytowaną, a sformułowanie „znaczna ilość cząstek i fragmentów mięsa oraz kawałki mięsa ryby w zalewie olejowej” jest wysoce subiektywne, a poprzez użycie słów „znaczna ilość” mało precyzyjne. Ponadto producent wskazał, że w sprawozdaniu z badań nie opisano sposobu wyjmowania mięsa ryby z puszki. Zwrócił się również o określenie, z podaniem fotografii zdjęciowych, jaką postać ryby uznano za kawałek, a jaką za strzępek i płatek. Niezależnie od powyższego Graal S.A. poinformowała, że dopełnia wszelkiej staranności, aby wprowadzane do obrotu produkty odpowiadały wymaganiom prawa. W odpowiedzi na pismo Graal S.A. w dniu 15 kwietnia 2015r., Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wskazał stronie, że obowiązujące przepisy prawne wymagają, aby badania laboratoryjne w ramach urzędowej kontroli żywności wykonywane były przez laboratoria akredytowane, nie określają natomiast, że badania należy wykonywać wyłącznie metodami akredytowanymi (art. 5 ust. 2 lit. d rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z dnia 30.04.2004r., s. 1 z późn. zm.). Organ wskazał również, że w przedmiotowej sprawie badania zostały przeprowadzone w Laboratorium Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Poznaniu, opatrzonym znakiem akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji (jednostka akredytująca w Polsce), co oznacza, że badania zostały przeprowadzone w akredytowanym laboratorium, zgodnie z obowiązującym prawem i są w pełni wiarygodne.

Odnosząc się z kolei do poprawności przedstawionych wyników Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wyjaśnił, że ocenę organoleptyczną wykonano metodą nieakredytowaną, co nie powoduje nieważności badania. Sformułowanie „znaczna ilość cząstek i fragmentów mięsa oraz kawałki mięsa ryb w zalewie olejowej” jest opisem ogólnym popartym danymi liczbowymi zawartymi w sprawozdaniu z badań punkt III tabeli „Badania fizyczne” (lp. 3): 50,9%; 58,8%; 32,9%. Dane liczbowe odzwierciedlają rzeczywisty stan i tym samym nie mogą stanowić „subiektywnej” oceny. Organ wskazał, że w sprawozdaniu z badań określono procentową ilość płatków i strzępków łącznie, ponieważ niemożliwe było ich oddzielenie z uwagi na kruchą strukturę mięsa. Jednocześnie organ wskazał, że pomimo braku odniesienia wyników badań próbki do wymagań Rozporządzenia Rady (EWG) nr 1536/92 z dnia 09 czerwca 1992r. ustanawiającego wspólne normy handlowe w odniesieniu do konserwowanego tuńczyka, pelamidy i tunka (Dz.U.UE.L.1992.163.1 ze zm.) zastosowano kryteria przedmiotowego rozporządzenia dotyczącego różnych form postaci handlowej tuńczyka, w wyniku czego przyjęto że „kawałki: są to fragmenty mięsa z zachowaniem początkowej struktury mięśniowej, których najkrótsza część nie jest mniejsza niż 1,2cm; „płatki” są to fragmenty mięsa o zachowanej początkowej strukturze mięśniowej i ujednoliconych wymiarach; a „strzępki” są to oddzielne cząstki mięsa o równomiernych wymiarach, nietworzące konsystencji pasty. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wskazał również, że pobrany do badań laboratoryjnych produkt w laboratorium po otwarciu puszki sfotografowano. Jak wykazują zdjęcia, mięso nie przylega ściśle do ścianek puszki i pływa swobodnie w zalewie, w związku czym nie było konieczne użycie dodatkowych narzędzi. Po otwarciu puszki lustro stanowiły: oddzielne cząstki mięsa, fragmenty mięsa oraz kawałki mięsa ryby w zalewie olejowej. Zawartość puszki została wyjęta poprzez przyłożenie sita o wymiarach oczek 1,2cm do puszki i delikatne odwrócenie sita wraz z puszką do góry dnem. Mając na uwadze powyższe w wystosowanym piśmie tut. organ poinformował Graal S.A., że podtrzymuje stanowisko zawarte w wystosowanym wystąpieniu pokontrolnym. Uwzględniając stanowisko organu, w piśmie z dnia 28 kwietnia 2015r. Graal S.A. poinformował, że producent z Chin został poinformowany o wynikach badań, a do czasu wyjaśnienia powstałych nieprawidłowości i podjęcia działań skutecznie zapobiegających tego typu sytuacjom podjęto decyzję o zawieszeniu z nim współpracy.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, pismem z dnia 29 czerwca 2015r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę Netto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu partii artykułu rolno-spożywczego o wartości 99,80 złotych, nieodpowiadającej wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678), tj.: tuńczyka w oleju roślinnym kawałki Vespucci 185g/130g, oznakowanego m.in. najlepiej spożyć przed 16.07.2017, partia RO1421, wyprodukowano dla Graal S.A., ul. Zachodnia 22, 84-200 Wejherowo z uwagi na niezgodność produktu z deklaracją producenta podaną na opakowaniu, tj. ze względu na niewłaściwe cechy organoleptyczne, tj. znaczną zawartość cząstek i fragmentów mięsa ryby.

Ponadto w ww. piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona ze swojego uprawnienia skorzystała i w piśmie z dnia 7 lipca 2015r. poinformowała organ, że podjęła wszelkie działania zmierzające do wyeliminowania w przyszłości podobnych nieprawidłowości, poinformowała producenta zakwestionowanego produktu celem wyjaśnienia stwierdzonych nieprawidłowości. Ponadto strona przesłała pismo Graal S.A., w którym producent wyjaśnił, iż powiadomiony został o zaistniałej sytuacji i złożył w tym zakresie wyjaśnienia organowi prowadzącemu postępowanie, jak również uzyskał zapewnienie ze strony chińskiego producenta w zakresie wzmożenia systemu kontroli poprzez zastosowanie dodatkowych nadzorów linii produkcyjnej, dodatkowe szkolenia dla pracowników oraz odpowiednią normalizację i ustawienie maszyny pakującej rybki do puszki. Wyjaśnienia strony organ uwzględnił w toku prowadzonego postępowania, o czym niżej.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678) zwanej dalej „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno- spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i  oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.

Celem prawa żywnościowego jest szeroko rozumiana ochrona interesów konsumentów. Artykuł 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.), zwane dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002” precyzuje, że celem tego prawa jest ochrona interesów konsumentów i umożliwienie im świadomego wyboru związanego ze spożywaną przez nich żywnością. Prawo żywnościowe ma przeciwdziałać oszukańczym lub podstępnym praktykom, fałszowaniu żywności oraz wszelkim innym praktykom mogącym wprowadzić konsumentów w błąd.

Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy o jakości wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

Przywołana wyżej ustawa o jakości stanowi w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 złotych.

Jednocześnie, ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4 odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego.

Zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 podmioty działające na rynku spożywczym zapewniają na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą zgodność żywności z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów.

W świetle powyższych definicji przedsiębiorca Netto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiada za wprowadzenie do obrotu handlowego ww. artykułu rolno-spożywczego nieodpowiadającego jakości handlowej.

Zgodnie z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678) kary pieniężne, o których mowa m. in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Wykonując dyspozycje tegoż przepisu w odniesieniu do zakwestionowanej partii artykułu rolno-spożywczego o łącznej wartości 99,80 złotych, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż stopień szkodliwości czynu w przypadku niezgodności produktu z wymaganiami zadeklarowanymi przez producenta w postaci niewłaściwych cech organoleptycznych, tj. znacznej zawartości cząstek i fragmentów mięsa ryby, pomimo deklaracji, że tuńczyk jest w kawałkach jest znaczny. W ocenie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej stwierdzona wada jest istotna nie tylko z punktu widzenia prawa konsumenta do informacji, mogącego przesądzić o dokonanym wyborze, ale również ze względu na preferencje konsumenta, do którego produkt może trafić. Deklaracja producenta zawarta na opakowaniu środka spożywczego jest podstawową informacją, która trafia do konsumenta. Winna ona zatem stanowić jasną i rzetelną informację dla konsumenta. Konsument, kierując się informacjami zawartymi w oznakowaniu środka spożywczego, mając na względzie również swoje preferencje smakowe, dokonuje wyboru środka spożywczego. Z tego względu istotnym jest, aby wszystkie informacje, istotne z punktu widzenia konsumenta, były rzetelne i odpowiadały temu, co konsument spodziewa się znaleźć po otwarciu opakowania. W przedmiotowej sprawie zatem kawałki tuńczyka, a nie cząstki i fragmenty mięsa ryby.

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym obrót artykułami spożywczymi, i powinny być mu znane przepisy dotyczące obrotu takimi środkami. Strona należy zatem do kręgu podmiotów odpowiedzialnych za wprowadzane przez siebie do obrotu artykuły rolno- spożywcze. W odniesieniu do stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości dotyczących niewłaściwych cech organoleptycznych organ uznał, iż w tym zakresie strona ponosi winę z racji tego, że wprowadzając do obrotu środki spożywcze strona miała możliwość zweryfikowania jakości produktu poprzez chociażby wyrywkowe dokonanie badania organoleptycznego w kontekście deklaracji producenta zawartej na opakowaniu. Nie ma przy tym znaczenia, w kontekście przepisów regulujących zakres i krąg podmiotów odpowiedzialnych za wprowadzanie do obrotu środków spożywczych niespełniających wymagań jakościowych, okoliczność, że strona nie jest producentem, pod którego wyłącznym nadzorem pozostaje proces produkcji, przetwarzania i dystrybucji i nie ma instrumentów bezpośrednio wpływających na jakość dostarczanych jej produktów. Przy ocenie stopnia zawinienia strony organ uwzględnił również postawę strony po powzięciu informacji o nieprawidłowościach, strona bowiem zwróciła się do producenta zakwestionowanego środka spożywczego, który z kolei poinformował tut. organ, że producent z Chin został poinformowany o wynikach badań, a do czasu wyjaśnienia powstałych nieprawidłowości i podjęcia działań skutecznie zapobiegających tego typu sytuacjom podjęto decyzję o zawieszeniu z nim współpracy. Organ uwzględnił nadto wyjaśnienia strony dotyczące podjętych działań, o których strona poinformowała na etapie prowadzonego postępowania administracyjnego, przekazując jednocześnie pismo Graal S.A., w którym wskazano na podjęte przez producenta z Chin działania korygujące.

Przy ocenie zakresu naruszenia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę okoliczność, że poza stwierdzonymi nieprawidłowościami środek spożywczy spełniał stawiane mu w obowiązujących przepisach prawa wymagania (w tym dotyczące oznakowania).

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił okoliczność, że strona była kontrolowana przez tut. organ, a przeprowadzane kontrole wykazały nieprawidłowości dotyczące jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Nadto organ wziął pod uwagę, że strona nie jest nowym podmiotem na rynku.

Biorąc pod uwagę piąty czynnik wpływający na wymiar kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno- spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, w oparciu o posiadane już dane dokonał szacowania wielkości obrotów na podstawie przepisu art. 23 § 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r., poz. 613) i uznał, że w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r., poz. 584 ze zm.) strona należy do grupy tzw. „pozostałych przedsiębiorców”, w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku jest jednym z największych w stosunku do pozostałych grup przedsiębiorców.

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości. Należy zaznaczyć przy tym, że najniższy możliwy wymiar kary wynosi 500,00 złotych, natomiast górną granicę stanowi pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej. Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek postanowiono wymierzyć przedsiębiorcy Netto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością karę pieniężną w wysokości 500,00zł.

Przy ustalaniu wysokości kary tut. organ wziął również pod uwagę postanowienia art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zdaniem organu wymierzona w wysokości 500,00 złotych kara spełnia te przesłanki, stąd postanowiono, jak w sentencji.

Zgodnie z art. 104 § 1 ustawy kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej załatwia sprawę poprzez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, w związku z powyższym organ orzekł jak w sentencji.

Pouczenia:

  1. Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca Netto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Motaniec 30, 73-108 Kobylanka, powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, Nr konta: 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecin w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.

W przypadku wniesienia odwołania od niniejszej decyzji nie należy uiszczać kary pieniężnej do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez organ odwoławczy.

 

  1. Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
Ewa Kryjom

..…………………………………
(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
osoby upoważnionej do wydania decyzji)

 

 

Otrzymują:

- Netto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Motaniec 30, 73-108 Kobylanka,

- a/a.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 03-08-2015 09:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-08-2015
Ostatnia aktualizacja: Paweł Pacała 03-08-2015 09:09