Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

DECYZJA nr ZKŻ.8361.31.2015

Koszalin, 26 maja 2015 r.
Zachodniopomorski Wojewódzki
Inspektor Inspekcji Handlowej
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

………………………………………..
(pieczęć nagłówkowa organu Inspekcji Handlowej)

 

 

DETAL PARTNER
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Korczaka nr 1 A
75-713 Koszalin

Wykonująca działalność przy:

ul. Bałtyckiej 36 A
Koszalin

 

DECYZJA nr ZKŻ.8361.31.2015
nakładająca karę pieniężną

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013, poz. 267 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na przedsiębiorcę Detal Partner Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością karę pieniężną w wysokości 800 zł (słownie: osiemset złotych) z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 4 ust. 1 w związku z art. 25 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) w związku z naruszeniem § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2015 r., poz. 568) z uwagi na to, iż przy towarach oferowanych do sprzedaży na wywieszkach lub w innej formie dostępnej dla kupującego nie uwidoczniono cen jednostkowych.

Uzasadnienie

W dniach 25 lutego oraz 5 i 6 marca 2015 r. na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 15 grudnia o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 148 ze zm.), zgodnie z upoważnieniem nr ZKŻ/U-37/2015 inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili kontrolę w Detal Partner Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością zwanej dalej również „stroną”, w sklepie spożywczym „NAPOLEON” w Koszalinie przy ul. Bałtyckiej 36 A.

W toku kontroli, zgodnie z zakresem przedmiotowym określonym w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli dokonano sprawdzenia prawidłowości uwidocznienia cen pod kątem przepisów ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915), dalej „ustawy”, oraz wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (aktualnie Dz. U. z 2015 r., poz. 568), zwanego dalej również „rozporządzeniem”.

Podczas przeprowadzonej kontroli ustalono, że wszystkie towary pakowane, oferowane kupującym w miejscu sprzedaży, w tym m.in.:

 

 1. Wódka DE LUXE żołądkowa 40 % gorzka 200 ml,

 2. Napój spirytusowy „Żytniówka Gorzka” 32 %, 200 ml,

 3. Wódka Luksusowa 40 %, 200 ml,

 4. Brandy LE CUVIER NAPOLEON 38 %, 700 ml,

 5. Nalewka Babuni wiśniowa 18 %, 750 ml,

 6. Likier o smaku tiramisu CANARI 16 %, 350 ml,

 7. Likier toffi FINEZJA 18 %, 500 ml,

 8. Likier wiśniowy FINEZJA 25 %, 500 ml,

 9. Likier KRUPNIK 38 %, 200 ml,

 10. Napój spirytusowy MIA AMORE malina & wiśnia z nutą czekolady 30%, 500 ml,

 11. Wino słodkie TOKAJI ASZU 12 %, 500 ml,

 12. Wino gronowe białe półsłodkie JOSEPHINE 11 %, 750 ml,

 13. Piwo jasne ŻYWIEC 5,6 %, 500 ml,

 14. Piwo jasne mocne TATRA 7 %, 500 ml,

 15. Piwo jasne WARKA 5,5 %, 500 ml,

 16. Piwo jasne ŁOMŻA EXPORT 5,7 %, 500 ml,

 17. Piwo tradycyjne mocne 7 %, 500 ml,

 18. Napój gazowany PEPSI COLA 330 ml,

 19. Napój gazowany o smaku pomarańczowym MIRINDA 330 ml,

 20. Woda niegazowa ŻYWIEC ZDRÓJ 500 ml,

 21. Woda źródlana PURE LIFE 1,5 l,

 22. Woda niegazowa ze smakiem cytryny NAŁĘCZOWIANKA 1,5 l,

 23. Woda gazowa ŻYWIEC ZDRÓJ 500 ml,

 24. Chipsy ziemniaczane o smaku pikantnej papryki i sera CRUNCHIPS 150 g,

 25. Chipsy ziemniaczane o smaku zielonej cebulki LAYS 130 g,

 26. Chipsy ziemniaczane o smaku papryki LAYS 140 g,

 27. Chrupki kukurydziane o smaku sera CHEETS CHEESE 85 g,

 28. Paluszki solone SUNBITES 70 g,

 29. Kawa palona mielona Family TCHIBO 250 g,

 30. Orzeszki ziemne w chrupiącej panierce 125 g,

opatrzone były wywieszkami zawierającymi informacje wskazujące ich nazwy handlowe, ceny, jednostki miar do których odnoszą się uwidocznione ceny, a w przypadku towarów podobnych nazwy ich producentów i inne informacje umożliwiające identyfikację ceny z towarem. Jednocześnie ustalono, że przy całym asortymencie towarów pakowanych będących w ofercie handlowej (z wyjątkiem towarów, których cena jednostkowa była identyczna z ceną sprzedaży), w tym w przypadku wyżej wymienionych szczegółowo towarów, na wywieszkach lub w innej formie dostępnej dla kupującego nie uwidoczniono cen jednostkowych tych towarów, co stanowiło naruszenie § 8 ust. 1 rozporządzenia.

W związku z powyższym stwierdzono w toku kontroli, że stan faktyczny polegający na braku uwidocznienia cen jednostkowych stanowi naruszenie obowiązków określonych w art. 4 ust. 1 w związku z art. 25 ustawy.

Mając na względzie dokonane ustalenia oraz uwzględniając brzmienie przepisu art. 6 ust. 1 ustawy, w świetle którego jedynie naruszenie obowiązków informacyjnych dotyczących cen, wymienionych w przepisie art. 4 tej ustawy daje podstawę do wszczęcia postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej, pismem z dnia 27 kwietnia 2015 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 4 ust. 1 w związku z art. 25 ustawy w związku z naruszeniem § 8 ust. 1 rozporządzenia (brak cen jednostkowych na wywieszce lub w innej formie dostępnej dla kupującego).

Jednocześnie w ww. piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów. Strona skorzystała ze swojego uprawnienia w ten sposób, iż w dniu 5 oraz 8 maja 2015 r., złożyła wyjaśnienia na piśmie z dnia 4 maja 2015 r. oraz z dnia 7 maja 2015 r. W wyjaśnieniach strona złożyła prośbę, aby nałożona kara pieniężna nie była zbyt duża, by nie pogłębiać osiągniętych strat oraz aby wziąć pod uwagę, iż w sklepie, w którym przeprowadzana była kontrola zostały usunięte uchybienia wskazane podczas tej kontroli. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poddał powyższe wyjaśnienia analizie pod kątem przydatności dla celów niniejszego postępowania i stwierdził, iż argumentacja w nich zawarta nie wpływa w żaden sposób na zmianę oceny stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli oraz jego kwalifikacji prawnej i w takim zakresie nie zasługuje na uwzględnienie. Jednocześnie argumenty wskazane przez stronę organ wziął pod uwagę zastosowując w niniejszym postępowaniu zawarte w art. 6 ust. 3 ustawy kryteria wymiaru kary odpowiednio w zakresie wartości obrotów i przychodu strony, w tym w kontekście zakwalifikowania jej do właściwej kategorii oraz w zakresie dotychczasowej działalności strony, o czym szczegółowo w dalszej części uzasadnienia.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

W świetle art. 4 ust. 1 zd. 1 ustawy o informowaniu o cenach w miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług uwidacznia się cenę oraz cenę jednostkową towaru (usługi) w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen. W myśl art. 4 ust. 2 tej ustawy minister właściwy do spraw gospodarki, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, określi, w drodze rozporządzenia:

1)   sposób uwidaczniania cen towarów i usług, w tym cen jednostkowych towarów (usług),

2)   wykaz towarów, w przypadku których nie jest wymagane uwidocznienie ceny jednostkowej towarów (usług)

- mając na uwadze potrzebę zapewnienia dostępności informacji o cenie, a także uwzględniając przypadki, gdy uwidocznienie ceny jednostkowej towaru (usługi) nie byłoby przydatne ze względu na rodzaj lub przeznaczenie towaru (usługi).

Zgodnie z art. 25 ustawy dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013 r., poz. 385) zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r.

W związku z brakiem przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ww. art. 4 ust. 2 ustawy, obowiązującym aktem prawnym pozostaje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (aktualnie Dz. U. z 2015 r., poz. 568).

W myśl § 8 ust. 1 rozporządzenia, przy towarze na wywieszce lub w innej formie dostępnej dla kupującego uwidacznia się cenę jednostkową.

Ceną jednostkową towaru, w świetle art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy, jest cena ustalona za jednostkę określonego towaru, którego ilość lub liczba jest wyrażona w jednostkach miar w rozumieniu przepisów o miarach.

Ustawa w art. 6 ust. 1 stanowi, że jeżeli przedsiębiorca nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 4, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na niego, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 20.000 zł.

Jednocześnie w myśl art. 6 ust. 3 tej ustawy, przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej uwzględnia się stopień naruszenia obowiązków oraz dotychczasową działalność przedsiębiorcy, a także wielkość jego obrotów i przychodu.

Mając na względzie powyższe, w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do nałożenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 3 ustawy o informowaniu o cenach, wszystkie przewidziane w nim kryteria wymiaru kary. Uwzględnił dodatkowo przesłanki określone w art. 8 dyrektywy 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom (Dz.U.UE.L.1998.80.27, Dz.U.UE-sp.15-4-32), w myśl którego nałożone kary pieniężne powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Dokonując zatem oceny stopnia naruszenia obowiązków przedsiębiorcy stwierdzono, że przedsiębiorca nie uwidaczniając cen jednostkowych towarów pakowanych w jakiejkolwiek formie dostępnej dla kupującego naruszył bardzo poważnie obowiązek określony w art. 4 ust. 1 ustawy. Cena jednostkowa jest bowiem podstawowym kryterium obiektywnej informacji o wartości towaru wyrażonej w jednostkach pieniężnych, szczególnie w kontekście porównania jej z takimi wartościami innych towarów - podobnych, o odmiennych cechach co do marki, producenta, ilości, wzornictwa, itp. Brak zatem uwidocznienia cen jednostkowych przy towarach uniemożliwia kupującym porównanie cen towarów z cenami towarów podobnych o innej masie, objętości czy długości, a przez to utrudnia kupującym dokonanie optymalnego i właściwego dla nich wyboru towaru, naruszając ich interesy ekonomiczne oraz prawo do rzetelnej informacji o cenie. Same uwidocznione na wywieszkach przy towarach ceny, bez uwidocznienia cen jednostkowych tych towarów, nie zapewniają jednoznacznej oraz niebudzącej wątpliwości informacji o wysokości tych cen. Przy ocenie przedmiotowej przesłanki uwzględniono okoliczność, że brak cen jednostkowych dotyczył ogółu asortymentu towarów pakowanych oferowanych do sprzedaży, za wyjątkiem towarów, których cena jednostkowa była równa cenie sprzedaży.

Przy ocenie dotychczasowej działalności przedsiębiorcy organ wziął pod uwagę, że przedsiębiorca nie był wcześniej - od dnia 25.10.2014 r. to jest od dnia wejścia w życie ustawy - objęty kontrolą organu. Uwzględniono również postawę strony przejawiającą się w pisemnym oświadczeniu o usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości. Z drugiej strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił jednak okoliczność, iż przedsiębiorca długo wykonuje działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży detalicznej towarów pakowanych, tj. od 20.12.2005 r. i powinien wykazać się znajomością podstawowych przepisów dotyczących tej działalności.

Biorąc pod uwagę trzeci czynnik wpływający na wymiar kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów i przychodu przedsiębiorcy, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej rozważył prośbę strony złożoną w toku postępowania o wymierzeniu kary w niezbyt dużej wysokości umotywowaną nie pogłębianiem ponoszonych przez stronę strat, a jednocześnie organ na podstawie informacji strony o wielkości obrotów i przychodu udzielonej w toku postępowania stwierdził, że w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (aktualnie Dz. U. z 2015 r., poz. 584), strona należy do kategorii tzw. „małych przedsiębiorców”, w związku z czym wzięto pod uwagę okoliczność, że jej udział w obrocie rynkowym nie jest najmniejszy spośród innych kategorii przedsiębiorców, o których mowa w ww. ustawie.

Mając na uwadze ustalenia kontroli i dokonaną ocenę wyżej opisanych kryteriów, a także uwzględniając fakt, że górna granica wymiaru kary w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 4 ustawy wynosi 20000 zł, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że w sprawie uzasadnione jest nałożenie na przedsiębiorcę na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach kary pieniężnej w wysokości 800 zł (słownie: osiemset złotych).

Wskazać w tym miejscu należy, że cechą charakterystyczną sankcji administracyjnej, a taką właśnie jest kara pieniężna nakładana na podstawie przepisów ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, jest jej automatyczne stosowanie wobec podmiotu ponoszącego przypisaną mu obiektywną odpowiedzialność za naruszenie ciążących na nim obowiązków. Samo zaś stwierdzenie - udowodnienie faktu braku właściwej informacji w zakresie m.in. ceny jednostkowej towaru, jest wystarczającą przesłanką do nałożenia kary pieniężnej. Nie ma przy tym znaczenia czy niedopełnienie obowiązku uwidocznienia cen w określony sposób nastąpiło z winy (umyślnej czy nieumyślnej) danego podmiotu, czy też nie. Dodatkowo wskazać należy, że ustawa nie przewiduje możliwości badania przez organ Inspekcji Handlowej istnienia winy, bądź jej braku po stronie podmiotu, u którego ujawniono nieprawidłowości. Zatem samo stwierdzenie w wyniku kontroli, że określony podmiot nie zrealizował ciążącego na nim obowiązku ustawowego powoduje konieczność nałożenia kary pieniężnej, która jest karą administracyjną.

Przy ustalaniu wysokości kary uwzględniono wymagania art. 8 dyrektywy 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom (Dz.U.UE.L.1998.80.27, Dz.U.UE-sp.15-4-32), w myśl którego nałożone kary pieniężne powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zważywszy na stwierdzone naruszenia, wymierzona kwota kary spełnia te wymagania.

W myśl art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, natomiast § 2 tego artykułu stanowi, że decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji. W związku z powyższym organ orzekł jak w sentencji.

 

Pouczenia:

 1. Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy o informowaniu o cenach karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, nr 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecin w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna. Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.

 

W przypadku wniesienia odwołania od niniejszej decyzji nie należy uiszczać kary pieniężnej do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez organ odwoławczy.

 

 1. Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 

 

 

Z up. Zachodniopomorskiego
Wojewódzkiego Inspektora
Inspekcji Handlowej
Andrzej Kuśpiel
Dyrektor Delegatury

......................................................................
(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

 

Otrzymują:

 1. „DETAL PARTNER”
  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  ul. Korczaka nr 1 A
  75-713 Koszalin

 2. aa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 03-08-2015 08:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-08-2015
Ostatnia aktualizacja: Paweł Pacała 03-08-2015 08:57