Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZKŻ.8361.175,198.2014

Koszalin, dnia 11 czerwca 2015 roku
Zachodniopomorski Wojewódzki
Inspektor Inspekcji Handlowej
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

………………………………………..
(pieczęć nagłówkowa organu Inspekcji Handlowej)

H 500 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

G 520 SPÓŁKA KOMANDYTOWO -
AKCYJNA
ul. Żwirki i Wigury nr 2 A
86-105 Świecie

DECYZJA nr ZKŻ.8361.175,198.2014
umarzająca postępowanie

 

Na podstawie przepisu art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) w związku z art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 148 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej umarza w całości postępowanie w sprawie wymierzenia przedsiębiorcy - H 500 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G 520 Spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w Świeciu, kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu artykułu rolno-spożywczego pod nazwą Masło Extra Osełka Górska, wyprodukowanego przez „SOBIK” Zakład Produkcyjny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Stalmacha 43, 43-430 Skoczów, nieodpowiadającego wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 678) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w art. 2 ust.1 lit. b rozporządzenia Komisji (WE) Nr 445/2007 z dnia 23.04.2007 r. ustanawiającego niektóre szczegółowe zasady w celu stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2991/94 określającego normy dla tłuszczów do smarowania oraz stosowania rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1898/87 w sprawie ochrony nazw stosowanych w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi (Dz.U. L 106 z 24.04.2007, s. 24) z uwagi na to, że wymierzenie ww. przedsiębiorcy kary pieniężnej określonej na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014r., poz. 669 ze zm.), byłoby niezgodne z zasadą proporcjonalności wyrażoną w art. 17 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE L z dnia 1 lutego 2002 r., Nr 31, s. 1 ze zm.).

Uzasadnienie

W dniach 17 i 21.10.2014 r. oraz w dniu 24.11.2014 r., na podstawie art. 3 ust. 1,2,3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.04.2004, str. 1 ze zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (aktualnie Dz. U. z 2015 r., poz. 678) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014r., poz. 148 ze zm.), działając na podstawie upoważnień do przeprowadzenia urzędowych kontroli żywności o numerach 00013450, 00013875, inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędowe kontrole żywności u przedsiębiorcy H 500 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ G 520 SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA z siedzibą w Świeciu, zwanego dalej również „stroną”, wykonującego działalność gospodarczą w sklepie spożywczo - przemysłowym „POLOmarket” nr 5029 w Połczynie Zdroju przy ul. Wojska Polskiego 41.

W toku kontroli w dniu 21.10.2014 r. pobrano do badań laboratoryjnych, wg protokołu pobrania próbki Nr 001430, z partii liczącej 24 opakowania o wartości 189,36 zł, produkt o nazwie Masło Extra Osełka Górska, zaw. tł. 82% a'300 g, wyprodukowany przez „SOBIK” Zakład Produkcyjny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Stalmacha 43, 43-430 Skoczów, oznaczony m.in. „należy spożyć do: 03.11” oraz kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej A 5, w celu sprawdzenia jakości handlowej tego artykułu rolno-spożywczego. Jednocześnie, za protokołem pobrania próbki Nr 001431, z tej samej partii, w ilości odpowiadającej ilości pobranej do badań, pobrano próbkę kontrolną ww. artykułu.

Badania przeprowadzone przez Laboratorium Kontrolno-Analityczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Olsztynie wykazały, iż ww. produkt nie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Komisji (WE) nr 445/2007 z dnia 23.04.2007 r. ustanawiającego niektóre szczegółowe zasady w celu stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2991/94 określającego normy dla tłuszczów do smarowania oraz stosowania rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1898/87 w sprawie ochrony nazw stosowanych w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi (D.U. L 106, 24.04.2007, s. 24) z uwagi na wyższą zawartość tłuszczu w stosunku do zadeklarowanej przez producenta na opakowaniu. W wyniku badania pięciu opakowań produktu stwierdzono zawartość tłuszczu w poszczególnych opakowaniach w ilości: 83,6% (niepewność wyniku 0,3); 83,7% (niepewność wyniku 0,3); 83,7% (niepewność wyniku 0,4); 83,7% (niepewność wyniku 0,3); 83,7% (niepewność wyniku 0,3) - średnia zawartość tłuszczu 84 %, przy deklarowanej przez producenta na opakowaniu w ilości 82%.

Powyższe udokumentowano w sprawozdaniu z badań nr 537/2014 z dnia 03.11.2014 r., które doręczono w toku kontroli w dniu 24.11.2014 r., osobie uprawnionej do reprezentacji przedsiębiorcy pouczając jednocześnie o tym, że kontrolowany ma prawo do złożenia wniosku o zbadanie próbki kontrolnej produktu, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 148 ze zm.). Kontrolowany przedsiębiorca nie skorzystał ze swojego uprawnienia.

W związku z wynikami badań Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej stwierdził, że badany produkt nie odpowiada wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (aktualnie Dz. U. z 2015 r., poz. 678), dalej „ustawy o jakości”, w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w art. 2 ust.1 lit. b rozporządzenia Komisji (WE) Nr 445/2007 z dnia 23.04.2007 r. ustanawiającego niektóre szczegółowe zasady w celu stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2991/94 określającego normy dla tłuszczów do smarowania oraz stosowania rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1898/87 w sprawie ochrony nazw stosowanych w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi (D.U. L 106, 24.04.2007, s. 24), dalej również „rozporządzenia 445/2007”, z uwagi na wyższą średnią zawartość tłuszczu w stosunku do zadeklarowanej przez producenta na opakowaniu.

W związku z powyższym do kontrolowanego przedsiębiorcy i producenta zakwestionowanego masła skierowano wystąpienia pokontrolne. W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne w pierwszej kolejności do organu wpłynęło pismo od producenta masła z dnia 29.12.2014 r. (data wpływu do organu 31.12.2014 r.), który poinformował, że badana próbka masła Osełka Górska „…odpowiada wymaganiom jakościowym uwzględnionym w wytycznych dla właściwych organów w sprawie kontroli zgodności z prawodawstwem UE w odniesieniu do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011. Wyższa średnia zawartość tłuszczu w stosunku do zadeklarowanej przez nasz zakład jest zgodna z limitami tolerancji dotyczącymi informacji o wartości odżywczej dotyczącej żywności.” Następnie, w dniu 09.01.2015 r. do organu wpłynęło pismo z dnia 05.01.2015 r. od kontrolowanego przedsiębiorcy będące odpowiedzią na wystąpienie pokontrolne, które w swej treści merytorycznej dotyczącej masła Osełka Górska jest identyczne z wyżej opisanym pismem od producenta i które to w swej treści zawierało także oświadczenie strony o jej zgodzie ze stanowiskiem producenta.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, pismem z dnia 13.05.2015 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę - H 500 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G 520 Spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w Świeciu, o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu ww. artykułu rolno-spożywczego niewłaściwej jakości handlowej.

Stronie umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów.

Strona nie skorzystała ze swojego uprawnienia w toku wszczętego w dniu 13.05.2015 r. postępowania. Jednakże strona, w sposób wskazany powyżej, wypowiedziała się co do wyników badań laboratoryjnych masła Osełka Górska i ich kwalifikacji poczynionej przez organ w piśmie z dnia 05.01.2015 r. stanowiącym odpowiedź na wystąpienie pokontrolne. Wobec faktu, iż treść odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne dotyczy okoliczności istotnych dla niniejszego postępowania organ dokonał oceny argumentów strony pod kątem ich znaczenia dla postępowania. W wyniku tej oceny organ stwierdził, że argumenty strony nie zasługują na uwzględnienie. Wynika to z faktu, iż badana partia Masła Extra Osełka Górska nie była oznaczona wartością odżywczą, co skutkuje tym , iż w stosunku do tego artykułu rolno - spożywczego nie mają zastosowania zasady określania zakresu tolerancji zawarte w wytycznych dla właściwych organów w sprawie kontroli zgodności z prawodawstwem UE w odniesieniu do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 lit. b rozporządzenia 445/2007, wskazanie zawartości tłuszczu w tłuszczach do smarowania, w tym w maśle, ma być zgodne m.in. z zasadą, że średnia zawartość tłuszczu nie może się różnić o więcej niż jeden punkt procentowy od zadeklarowanej wartości procentowej, a poszczególne próbki nie mogą się różnić o więcej niż dwa punkty procentowe od zadeklarowanej wartości procentowej.

W przypadku zakwestionowanego masła stwierdzono w wyniku badań, że średnia zawartość tłuszczu wynosząca 84% jest wyższa o więcej niż jeden punkt procentowy od zadeklarowanej na opakowaniu w ilości 82%. W związku z powyższym uznano, że taki stan faktyczny stanowi naruszenie art. 2 ust. 1 lit. b rozporządzenia 445/2007.

W myśl przepisu art. 3 pkt 5 ustawy o jakości, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. W świetle z kolei przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o jakości, wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

Przywołany wyżej przepis rozporządzenia 445/2007 reguluje kwestie jakości handlowej określonych artykułów rolno-spożywczych, tj. tłuszczów do smarowania, a niespełniający jego wymagań artykuł rolno-spożywczy jest artykułem niewłaściwej jakości naruszającym przepis art. 4 ust. 1 ustawy o jakości.

Ustawa o jakości nakłada na wprowadzających artykuły rolno-spożywcze do obrotu obowiązek zachowania wymagań w zakresie ich jakości handlowej, stanowiąc jednocześnie w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500 zł. Jej przepis art. 3 pkt 4 odsyła natomiast w zakresie definicji obrotu do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 178/2002”, zgodnie z którym „wprowadzenie na rynek” oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja wskazuje krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego, przy czym pojęcie handlu detalicznego, zgodnie z art. 3 pkt 7 rozporządzenia 178/2002, oznacza również hurtownie.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia 178/2002, podmioty działające na rynku spożywczym i pasz zapewniają, na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodność tej żywności lub pasz z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów.

W świetle powyższego przedsiębiorca - H 500 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G 520 Spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w Świeciu, odpowiada za jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

Mając na względzie powyższe ustalenia, w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Wykonując dyspozycję ww. przepisów w odniesieniu do zakwestionowanego artykułu rolno-spożywczego, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej oceniając stopień szkodliwości czynu wprowadzenia go do obrotu stwierdził, że ujawniona nieprawidłowość polegająca na wyższej od deklarowanej na opakowaniu zawartości tłuszczu narusza prawo konsumentów do otrzymania produktu zgodnego z deklaracją, sama deklaracja natomiast pozbawia konsumentów wiedzy co do rzeczywistej zawartości tłuszczu w maśle, którego ilość może być czynnikiem wpływającym na wybór przez nich określonego środka spożywczego. Z drugiej jednak strony uznano, co miało decydujący wpływ na dokonaną ocenę powyższego kryterium, że stwierdzona wada nie wpływa na przydatność zakwestionowanego produktu do celów spożywczych, nie obniża jego walorów użytkowych i nie zmienia negatywnie jego właściwości, tym bardziej, że wykazana w wyniku badań zawartość tłuszczu tylko w nieznacznym stopniu odbiegała od ilości deklarowanej. Ponadto, zważywszy na rodzaj zakwestionowanego artykułu rolno-spożywczego stwierdzono, że ujawniona zawartość tłuszczu, choć odbiegająca od deklarowanej, może być w tym przypadku pożądana przez konsumentów, a także nie narusza ich interesu zdrowotnego, a tym bardziej ekonomicznego.

Przy ocenie stopnia zawinienia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że strona jako przedsiębiorca zajmuje się obrotem artykułami rolno-spożywczymi na szeroką skalę. Z tego też względu strona powinna wykazać się dużą znajomością prawa żywnościowego i dbałością o jakość wprowadzanych do obrotu produktów. Pomimo jednak tego, że należy strona do kręgu podmiotów odpowiedzialnych za wprowadzane przez siebie do obrotu artykuły rolno-spożywcze, wzięto pod uwagę fakt, że do powstania stwierdzonej wady strona nie przyczyniła się ani swoim działaniem, ani zaniechaniem, a powstała ona na etapie produkcji. Ponadto uznano, że strona mogła nie mieć świadomości wystąpienia naruszenia w zakresie jakości handlowej, gdyż zostało ono wykazane w badaniach laboratoryjnych, przez co strona nie mogła go wykryć w trakcie zwykłych czynności związanych z obrotem towarem.

Ustalając zakres naruszenia wymagań jakości handlowej organ uwzględnił okoliczność, że stwierdzona nieprawidłowość była jedyną ujawnioną w stosunku do badanego środka spożywczego oraz stanowiła naruszenie niewielkiej części wymagań przewidzianych przepisami prawa dla tego rodzaju produktów (tłuszczów mlecznych do smarowania). Nie była również istotna z punktu widzenia właściwości produktu oraz interesów konsumentów.

Przy ocenie dotychczasowej działalności podmiotu organ wziął pod uwagę okoliczność, że przedsiębiorca był objęty kontrolą organu w zakresie jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych, w wyniku której nie stwierdzono takich artykułów o niewłaściwej jakości.

Biorąc pod uwagę piąty czynnik wpływający na wymiar kary pieniężnej, tj. kryterium wielkości obrotów, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej na podstawie oświadczenia uzyskanego w toku kontroli stwierdził, że w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (aktualnie Dz. U. z 2015 r., poz. 584 ze zm.), strona należy do kategorii tzw. pozostałych przedsiębiorców, w związku z czym wzięto pod uwagę okoliczność, że jej udział w obrocie rynkowym jest znaczny. Organ odstąpił od ustalania kwotowej wartości obrotów strony i poprzestał na zakwalifikowaniu jej do wskazanej kategorii, uznając, iż informacja w tym zakresie nie będzie miała wpływu na dokonaną ocenę przedmiotowej przesłanki i wynik postępowania administracyjnego. Uznano ponadto, że posiadane dane o kategorii przedsiębiorcy są w tym przypadku wystarczające do zakończenia sprawy administracyjnej, co pozostaje w zgodzie z zasadą szybkości postępowania, według której organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia.

Po analizie wszystkich opisanych wyżej okoliczności stwierdzono, że w sprawie nie ma podstaw do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt. 3 ustawy o jakości. Uwzględniając fakt, że najniższy możliwy wymiar kary zgodnie z ww. przepisem wynosi 500 zł, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że wymierzenie kary choćby w najniższym jej wymiarze naruszyłoby zasadę proporcjonalności określoną w art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002, gdyż kara ta byłaby niewspółmierna do wagi stwierdzonego naruszenia.

Z powyższych względów uznać należy, że również cel zapobiegawczy, prewencyjny postępowania został osiągnięty jeszcze przed ewentualnym nałożeniem kary pieniężnej - kontrolowany uzyskał wiedzę co do możliwości występowania podobnych nieprawidłowości wpływających na jakość wprowadzanych do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

Podsumowując powyższe, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zdecydował o odstąpieniu od wymierzenia kary określonej w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości i w związku z tym uznał dalsze prowadzenie postępowania administracyjnego w świetle stwierdzonych okoliczności sprawy w całości za bezprzedmiotowe.

W przypadku, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej na podstawie przepisu art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013, poz. 267 ze zm.), wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części, stąd orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Z up. Zachodniopomorskiego
Wojewódzkiego Inspektora
Inspekcji Handlowej
Andrzej Kuśpiel
Dyrektor Delegatury

......................................................................
(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

Otrzymują:

  1. H 500 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
    G 520 Spółka komandytowo - akcyjna
    ul. Żwirki i Wigury nr 2 A
    86-105 Świecie,

  2. aa.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 16-07-2015 10:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-07-2015
Ostatnia aktualizacja: Paweł Pacała 16-07-2015 10:09