Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.193,213.2014

Szczecin, dnia 21.05.2015r.

ZACHODNIOPOMORSKI
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
INSPEKCJI HANDLOWEJ

„Jartom”
Jarosław Jaworowicz
Spółka Jawna
ul. Kniewska 2K
70-846 Szczecin

 

 

DECYZJA WKŻ.8361.193, 213.2014

umarzająca postępowanie

 

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) w związku z art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 148 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej umarza w całości postępowanie w sprawie wymierzenia przedsiębiorcy „Jartom” Jarosław Jaworowicz Spółka Jawna, z siedzibą w Szczecinie (70-846), ul. Kniewska 2K kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu 1 partii Masła Extra Kesem, zawartość tłuszczu 82%, 200g, oznakowanego m.in. producent Kujawska Spółdzielnia Mleczarska ul. Wysoka 15, 87-800 Włocławek najlepiej spożyć przed: 27.11.14, o wartości 640 zł nieodpowiadającej wymaganiom jakości handlowej określonej w  art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678) w odniesieniu do wymagań określonych w Dodatku II do Załącznika VII rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. U. UE. z 2013r. L 347 z 20.12.2013 str. 671 ze zm.), z uwagi na stwierdzoną wyższą zawartość wody, ze względu na to, że wymierzenie ww. przedsiębiorcy kary pieniężnej określonej na podstawie przepisu art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 669 ze zm.) byłoby niezgodne z zasadą proporcjonalności wyrażoną w art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.), tj. z uwagi na jego bezprzedmiotowość w całości.

Uzasadnienie

 

W dniach 4, 6 i 28 listopada 2014r. oraz na podstawie art. 3 ust. 1,2,3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.4.2004, str. 1, z późn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2015r. poz. 678), w związku zart. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014r., poz. 148 ze zm.), zgodnie z upoważnieniem Nr 00013743 z dnia 04.11.2014r. oraz upoważnieniem Nr 00014171 z dnia 28.11.2014r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy „Jartom” Jarosław Jaworowicz Spółka Jawna, prowadzącego działalność gospodarczą w hurtowni „Jartom” przy                   ul. Kniewskiej 2K w Szczecinie, zwanego dalej również „stroną”.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono w ofercie handlowej m.in. 1 partie artykułu rolno-spożywczego o łącznej wartości 640 zł, tj.: Masła Extra Kesem, zawartość tłuszczu 82%, 200g, oznakowanego m.in. producent Kujawska Spółdzielnia Mleczarska ul. Wysoka 15,      87-800 Włocławek, najlepiej spożyć przed: 27.11.14.

W toku kontroli do badań laboratoryjnych w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Olsztynie za protokołem pobrania próbki nr 001582 z dnia 04.11.2014r. pobrano próbkę, tj. 6 opakowań/1200g Masła Extra Kesem, zawartość tłuszczu 82%, 200g, oznakowanego m.in. producent Kujawska Spółdzielnia Mleczarska ul. Wysoka 15, 87-800 Włocławek, najlepiej spożyć przed: 27.11.14. Równocześnie z pobraniem próbki produktu, za protokołem pobrania próbki nr 001583 z dnia 04.11.2014r. z tej samej partii i w tych samych ilościach pobrano i zabezpieczono próbkę kontrolną produktu pobranego do badań laboratoryjnych.

Przeprowadzone badania laboratoryjne ww. Masła Extra Kesem wykazały, że w ww. produkcie występuje zawyżona zawartość wody na poziomie: 16,7%; 16,7%; 16,8%; 16,8%; 16,7% przy niepewności ±0,2%, podczas gdy zgodnie z wymaganiami określonymi w Dodatku II do Załącznika VII rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. U. L 347 z 20.12.2013 str. 671 ze zm.) masło to produkt zawierający nie mniej niż 80% i mniej niż 90% tłuszczu mlecznego, nie więcej niż 16% wody i nie więcej niż 2% suchej masy beztłuszczowej mleka. Wyniki badań laboratoryjnych udokumentowano w sprawozdaniu z badań nr 566/2014 z dnia 25.11.2014r., które doręczono stronie podczas kontroli w dniu 28.11.2014r.

W związku z powyższym w toku kontroli uznano, iż stwierdzona wyższa zawartość wody w badanym produkcie stanowi naruszenie przepisu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678).

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, pismem z dnia 10 grudnia 2014r. do kontrolowanego przedsiębiorcy oraz do producenta zakwestionowanego środka spożywczego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wystosował wystąpienia pokontrolne, wzywające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

W odpowiedzi na rzeczone wystąpienie pismem z dnia 23 grudnia 2014r. strona poinformowała, że zwolniona próbka kontrolna zakwestionowanego masła została przekazana do producenta w celu jego utylizacji.

Z kolei producent Kujawska Spółdzielnia Mleczarska z siedzibą we Włocławku w odpowiedzi na wystosowane do niego wystąpienie pokontrolne, pismem z dnia 18 grudnia 2014r. poinformował, iż prawdopodobnie przy produkcji masła podczas zmaślania śmietanki nastąpiło chwilowe rozregulowanie się pompy dozującej wodę normalizacyjną. Pompa dozująca wtrysnęła zbyt dużą ilość wody, co zdaniem przedsiębiorcy mogło zawyżyć zawartość wody w gotowym produkcie. Producent wskazał, iż proces produkcji masła odbywa się w systemie ciągłym i wykonując kilkanaście analiz laboratoryjnych masła metodą techniczną nie wychwycono niewielkiej ilości masła o zawyżonej zawartości wody. Podniósł również, że pozostała ilość masła była zgodna ze specyfikacją, co potwierdzają wyniku analiz. Producent wskazał, iż dokonano przeglądu i naprawy pompy dozującej wodę technologiczną. Jednocześnie producent poinformował, że zobowiąże kierownika produkcji do zwiększenia nadzoru nad procesem produkcji masła, operatora urządzenia zmaślającego do przestrzegania prowadzenia prawidłowego procesu produkcyjnego. Nadto przedsiębiorca poinformował, iż zwiększy częstotliwość pobieranych prób masła do badania zawartości wody oraz, że zobowiązano głównego mechanika do zwiększonej częstotliwości przeglądu urządzenia zmaślającego masło.

Mając powyższe na uwadze pismem z dnia 27 kwietnia 2015r., Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił przedsiębiorcę „Jartom” Jarosław Jaworowicz Spółka Jawna, ul. Kniewska 2K, 70-846 Szczecin, o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej w związku z wprowadzeniem do obrotu 1 partii Masła Ekstra Kesem zawartość tłuszczu 82%, 200g, o wartości 640 zł oznakowanego m.in. producent Kujawska Spółdzielnia Mleczarska ul. Wysoka 15, 87-800 Włocławek, najlepiej spożyć przed: 27.11.2014, która nie odpowiadała wymaganiom jakości handlowej  określonej w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678) ze względu na stwierdzoną wyższą zawartość wody, tj. 16,7%; 16;7%; 16,8%; 16,8%; 16,7% przy niepewności ± 0,2% w odniesieniu do wymagań określonych w Dodatku II do Załącznika VII rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia  2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. U. UE z 2013r., L 347 z 20.12.2013 str. 671 ze zm.).

Ponadto w ww. piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona ze swojego uprawnienia nie skorzystała.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił
i stwierdził:

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678) zwanej dalej „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i  oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.

Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy o jakości wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

Celem prawa żywnościowego jest szeroko rozumiana ochrona interesów konsumentów. Artykuł 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002” precyzuje, że celem tego prawa jest ochrona interesów konsumentów i umożliwienie im świadomego wyboru związanego ze spożywaną przez nich żywnością. Prawo żywnościowe ma przeciwdziałać oszukańczym lub podstępnym praktykom, fałszowaniu żywności oraz wszelkim innym praktykom mogącym wprowadzić konsumentów w błąd.

Wymagania jakościowe w odniesieniu do artykułów rolno – spożywczych oferowanych u danego przedsiębiorcy uregulowane zostały m.in. w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. U. L 347 z 20.12.2013 str. 671 ze zm.). Zgodnie z treścią Dodatku II do Załącznika VII ww. rozporządzenia, „masło” to produkt zawierający nie mniej niż 80% i mniej niż 90% tłuszczu mlecznego, nie więcej niż 16% wody i nie więcej niż 2% suchej masy beztłuszczowej mleka. Tak więc naruszenie jednego z tych parametrów stanowi o naruszeniu wymagań jakościowych produktu, jakim jest masło.

Przywołana wyżej ustawa o jakości stanowi w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 złotych.

Jednocześnie, ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4 odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego.

Zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 podmioty działające na rynku spożywczym zapewniają na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą zgodność żywności z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów.

W świetle powyższych definicji przedsiębiorca „Jartom” Jarosław Jaworowicz Spółka Jawna, odpowiada za wprowadzenie do obrotu handlowego ww. artykułu rolno-spożywczego nieodpowiadającego jakości handlowej.

Zgodnie z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678) kary pieniężne, o których mowa    m. in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Wykonując dyspozycje tegoż przepisu w odniesieniu do zakwestionowanej 1 partii Masła Ekstra Kesem o wartości 640 zł, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż stopień szkodliwości czynu w przypadku zawyżonej zawartości wody w produkcie nie jest znaczny. Organ uwzględnił okoliczność, iż poza stwierdzonym zawyżeniem zawartości wody, przedmiotowy środek spożywczy odpowiadał wymaganiom jakościowym określonym w przepisach. Organ wziął również pod uwagę, że zawyżona procentowa zwartość wody w tego rodzaju środku spożywczym nie determinuje jego pozostałych charakterystycznych cech i nie przesądza o jakości całego produktu. Masło zawiera wiele składników odżywczych i stwierdzona wyższa zawartość wody nie ma wpływu na jego walory smakowe i zdrowotne tak bardzo cenione przez konsumentów, aczkolwiek stwierdzona wyższa zawartość wody stanowi naruszenie cytowanych wyżej przepisów prawa.

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym fachowy hurtowy obrót artykułami żywnościowymi, a celem jej działalności jest odsprzedaż tych artykułów dalszym podmiotom, można ją więc potraktować jako profesjonalistę mającego wpływ na obrót żywnością. W odniesieniu do stwierdzonej wyższej zawartości wody Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że stwierdzone naruszenie mogło zostać wykryte tylko poprzez przeprowadzenie badań laboratoryjnych i strona nie miała bezpośredniego wpływu na wystąpienie tego naruszenia (przed jego wystąpieniem nie uchroniłaby stronę znajomość przepisów prawa żywnościowego), nie zwalnia to jednak strony z winy, gdyż stwierdzone nieprawidłowości możliwe były do wykrycia poprzez wyrywkowe przeprowadzanie przez przedsiębiorcę badań laboratoryjnych określonych środków spożywczych. Strona postępowania bowiem jako profesjonalista działający na hurtowym rynku artykułów rolno-spożywczych ma obowiązek nie tylko znać przepisy prawa żywnościowego związane z wykonywaną przez niego profesjonalną działalnością w zakresie sprzedaży środków spożywczych konsumentom, ale również dążyć do ich jak najpełniejszego przestrzegania.

Oceniając zakres naruszenia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił okoliczność, że zakwestionowana 1 partia Masła Ekstra Kesem, poza opisanymi wyżej nieprawidłowościami dotyczącymi zawyżonej zawartości wody spełniała inne wymagania zawarte w przepisach regulujących jakość handlową artykułów rolno-spożywczych tj. była zgodna w zakresie pozostałych zbadanych cech charakteryzujących środek spożywczy jakim jest „masło”. Ponadto wzięto pod uwagę okoliczność, że stwierdzone naruszenie dotyczyło niewielkiego zawyżenia zawartości wody w stosunku do wymagań.

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił okoliczność, że strona była  kontrolowana przez tut. organ i podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Biorąc pod uwagę piąty czynnik wpływający na wymiar kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, w oparciu o przedstawione przez stronę oświadczenie, stwierdził, że w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r., poz. 584) strona należy do grupy tzw. „średnich przedsiębiorców”, w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku jest jednym z większych w odniesieniu do pozostałych kategorii przedsiębiorców. Z tego też względu organ odstąpił od ustalenia kwotowej wartości obrotu strony, uznając, iż informacja w tym zakresie nie będzie miała wpływu na ocenę przedmiotowej przesłanki i wymiar kary pieniężnej. Uznano ponadto, że posiadane dane o kategorii przedsiębiorcy są w tym przypadku wystarczające do zakończenia sprawy administracyjnej, co pozostaje w zgodzie z zasadą szybkości postępowania, według której organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia.

Po szczegółowej analizie wszystkich opisanych wyżej okoliczności i czynników, które ustawa o jakości nakazuje wojewódzkiemu inspektorowi Inspekcji Handlowej brać pod uwagę w toku prowadzonego postępowania administracyjnego z tytułu naruszenia jej przepisów, stwierdzono, że w sprawie nie ma podstaw do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości. Biorąc pod uwagę fakt, że najniższy możliwy wymiar kary zgodnie z ww. przepisem wynosi 500,00 złotych, uznać należy, że wymierzenie kary choćby w najniższym jej wymiarze naruszyłoby zasadę proporcjonalności określoną w art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, a mianowicie kara ta byłaby niewspółmierna do stwierdzonego naruszenia w kontekście jego wagi, stopnia szkodliwości, jak i zakresu naruszenia. Uwzględniając zatem stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia oraz zakres naruszenia przy uwzględnieniu zasady proporcjonalności określonej w art. 17 ust. 2 rozporządzenia WE 178/2002 jak również fakt, że w prawie administracyjnym zasada proporcjonalności nakazuje organom państwowym użycie jedynie takich środków, które są niezbędne do osiągnięcia konkretnego celu, co oznacza, że organy państwowe mają osiągnąć cel, który służy społeczeństwu jak najmniejszym jego oraz poszczególnych jednostek kosztem. Z powyższych względów uznać należy, że również cel zapobiegawczy, prewencyjny postępowania został osiągnięty jeszcze przed ewentualnym wymierzeniem kary pieniężnej. Ponadto strona uzyskała wiedzę, co do możliwości występowania podobnych nieprawidłowości w zakresie cech fizyko-chemicznych, wpływających na jakość wprowadzanych przez niego do obrotu artykułów spożywczych.

Podsumowując powyższe, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej  zdecydował o odstąpieniu od wymierzenia kary określonej w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości i w związku z tym uznał dalsze prowadzenie postępowania administracyjnego w świetle stwierdzonych okoliczności sprawy, w całości za bezprzedmiotowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014r. poz. 148 ze zm.), do postępowania przed organami Inspekcji w zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

W przypadku, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej na podstawie przepisu art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.), wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo części, w związku z powyższym Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej orzekł jak w sentencji.

Pouczenia:

  1. Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Ewa Kryjom

                                                                                              ..…………………………………

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
osoby upoważnionej do wydania decyzji)

 

Otrzymują:

  1. „Jartom” Jarosław Jaworowicz Spółka Jawna, ul. Kniewska 2K, 70-846 Szczecin,
  2. a/a

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 18-06-2015 16:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Paweł Pacała 30-06-2015 11:55