Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli organizacji kapielisk i wypożyczalni sprzętu pływającego


INFORMACJA

o wynikach kontroli organizacji kąpielisk i wypożyczalni sprzętu pływającego

Realizując wytyczne Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej oraz program kontroli BK/ANU-40-7/07/BSz Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie w III kwartale br. przeprowadził, w przedmiotowym zakresie 12 kontroli, w tym:

a/ 8 kontroli u przedsiębiorców, którzy świadczyli usługi w zakresie wypożyczania sprzętu pływającego (Mielno, Szczecinek, Szczecin, Ińsk,),

b/ 2 kontrole u przedsiębiorców, którzy świadczyli usługi w zakresie organizacji kąpielisk oraz wypożyczania sprzętu pływającego (Cieszyno, Zielonka),

c/ 2 kontrole u przedsiębiorców, którzy świadczyli usługi w zakresie organizacji kąpielisk (Dziwnów, Trzęsacz).

 

Różnego rodzaju nieprawidłowości odnotowano u 5 przedsiębiorców:

 • nie zgłoszenie zmian danych objętych wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, naruszenie przepisów bezpieczeństwa w dziedzinie kultury fizycznej (zatrudnienie tylko jednego ratownika na kąpielisku), braki w wyposażeniu w sprzęt ratunkowy, nieprawidłowy zapis w regulaminie kąpieliska,

 • odnotowano nie zgłoszenie zmian danych objętych wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, a przedmiot prowadzonej działalności określony był niezgodnie z PKD,

 • we wpisie do ewidencji określenie przedmiotu wykonywanej działalności według niewłaściwej podklasy PKD, oraz gdzie stwierdzono niewłaściwy stan techniczny pomostu (deski pomostu w miejscach mocowania posiadały ubytki drewna spowodowane próchnicą),

 • niewłaściwy stan techniczny pomostu (brak bieżącej konserwacji), a regulamin kąpieliska umieszczono na tablicy o wymiarach niezgodnych z przepisami,

 • brak znaków ostrzegawczych przy palach wchodzących w wodę (tzw. ostrogach)

 

Ustalenia kontroli w odniesieniu do poszczególnych punktów programu przedstawiają się następująco:

 

 1. Przestrzeganie obowiązujących przepisów przez przewdsiębiorców

1). Legalność prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie:

1. zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego

Spośród 12 skontrolowanych przedsiębiorców 8 dokonało zgłoszenia prowadzonej działalności do ewidencji działalności gospodarczej, natomiast 4 do Krajowego Rejestru Sądowego.

Nieprawidłowości w powyższym zakresie odnotowano u 3 przedsiębiorców i dotyczyło to:

 • Przedsiębiorca nie zgłosił zmian danych objętych wpisem w zakresie przedmiotu działalności (dotyczyło świadczenia usług w zakresie wypożyczania sprzętu pływającego oraz prowadzenia kąpieliska),

 • Przedsiębiorca nie zgłosił do ewidencji prowadzenia usług w zakresie przewozów łodzią motorową. Ponadto w okazanym zaświadczeniu przedmiot prowadzonej działalności określony był niezgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) - Dz. U. nr 33, poz. 289 ze zm.,

 • We wpisie do ewidencji działalności gospodarczej podano numer PKD 71.22.Z „Wynajem Środków Transportu Wodnego”. Zgodnie z PKD prowadzone usługi winny być sklasyfikowane w pkt 71.40.Z „Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego”.

 

2. Posiadanie stosownych uprawnień przez przedsiębiorcę lub zatrudniony personel

(bosman na przystani żeglarskiej, ratownik WOPR), stwierdzając, że :

 • Przedsiębiorcy (…) prowadzący usługi w zakresie wypożyczania sprzętu pływającego posiadali uprawnienia sternika motorowodnego,

 • 3 przedsiębiorców na stanowisku bosmana w wypożyczalni sprzętu pływającego zatrudniało osoby, które posiadały patent sternika motorowodnego,

 • przedsiębiorca (…) na stanowisku bosmana w wypożyczalni sprzętu pływającego zatrudniał członka rodziny mającego patent Polskiego Związku Żeglarskiego w stopniu Sternika Jachtowego oraz poświadczenie Ośrodka Szkolenia Ratownictwa Morskiego Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie o odbytym przeszkoleniu w zakresie technik ratunkowych,

 • przedsiębiorca (…) Oddział Szczecin na stanowisku bosmana wypożyczalni sprzętu pływającego zatrudniał osobę która przedstawiła świadectwo ratownika, świadectwo przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik ratunkowych, świadectwo przeszkolenia w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej, świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej, świadectwo marynarza Polskich Statków Morskich (w stopniu bosmana rybołówstwa morskiego), dyplom oficera Polskich Statków Morskich (szypr II kl. ryb. morskiego),

 • przedsiębiorca (…) prowadząca wypożyczalnie pływającego sprzętu wodnego nie posiadała żadnych uprawnień (wypożyczalnia usytułowana była na terenie strzeżonej plaży miejskiej i była czynna tylko w godzinach pracy ratownika na ww plaży),

 • przedsiębiorca (…) prowadzący wypożyczalnie pływającego sprzętu wodnego nie posiadał żadnych uprawnień (w celu zwiększenia bezpieczeństwa posiadał umowę zawartą o świadczenie usług związanych z obsługą ratowniczą klientów wypożyczalni, z ratownikiem prowadzącym obok drugą wypożyczalnie),

 • na kąpielisku prowadzonym przez (…) zatrudnionych było dwóch ratowników, którzy posiadali aktualne legitymacje Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego potwierdzające nadanie uprawnień ratowniczych,

 • na kąpielisku morskim prowadzonym przez (…) zatrudnionych było 28 ratowników, w tym: 1 starszy ratownik wodny, 17 ratowników wodnych, 6 młodszych ratowników wodnych, 4 ratowników młodszych-w tym 3 posiadających dodatkowo uprawnienia starszego sternika motorowodnego,

 • na kąpielisku morskim (…) prowadzonym przez przedsiębiorcę zatrudnionych było 16 ratowników, w tym: 1 instruktor, 10 ratowników wodnych, 5 ratowników. Kontrolowany przedsiębiorca posiadał także uprawnienia ratownicze w stopniu ratownika wodnego oraz uprawnienia do kontroli obiektów przywodnych,

 • w ośrodku (…) osoba, która wypożyczała sprzęt pływający nie posiadała żadnych uprawnień. W ośrodku zatrudniony był tylko jeden ratownik z aktualnymi uprawnieniami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Z 12 skontrolowanych przedsiębiorców tylko u 3 stwierdzono, że osoby wypożyczające pływający sprzęt wodny nie posiadały żadnych uprawnień

 

 1. Uwidocznienie cenników oferowanych usług i sposób ich sporządzenia.

 

U wszystkich 10 skontrolowanych przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie wypożyczania sprzętu pływającego w miejscach widocznych i dostępnych dla klientów uwidoczniono cenniki świadczonych usług. Cenniki zawierały pełne i istotne dla klientów informacje, tj.: wyszczególnienie rodzaju wypożyczanego sprzętu (łódź, kajak, rower wodny itp.) oraz wysokość opłaty za jednostkę czasu (np. godzina, doba ). Nie stwierdzono nieprawidłowości w badanym zakresie.

 

 1. Prawidłowość naliczania i pobierania opłat za wykonane usługi

 

Zgodność z cennikiem naliczania i pobierania opłat za świadczone usługi w zakresie wypożyczania sprzętu pływającego sprawdzano u 4 przedsiębiorców na podstawie okazanych paragonów z kasy fiskalnej, dowodów sprzedaży, dowodów wpłat (KP), faktury Vat. Powyższe zagadnienie sprawdzono u przedsiębiorców prowadzących wypożyczalnie pływającego sprzętu wodnego, nie stwierdzając nieprawidłowości.

U pozostałych przedsiębiorców powyższego zagadnienia nie zbadano z uwagi na brak ww. wymaganych dokumentów. Jak oświadczyli kontrolowani, klienci nie żądali wystawiania faktur (rachunków) za wykonane usługi.

W wypożyczalni (…) na podstawie okazanych paragonów z kasy fiskalnej ustalono, że cena ujęta na paragonach była niższa o 1 zł od ceny wskazanej w cenniku. Zgodnie z wyjaśnieniem przedsiębiorcy pobrano niższą, wynegocjowaną opłatę, ponieważ sprzęt wypożyczony był dla grupy zorganizowanej.

 

 1. Stan techniczny pomostów, kei oraz barierek zabezpieczających przed wpadnięciem do wody

Na podstawie dokonanych oględzin sprawdzono stan techniczny pomostów u 5 kontrolowanych przedsiębiorców. Badając powyższe zagadnienie nieprawidłowość odnotowano u 2 przedsiębiorców. W wyniku przeprowadzonych oględzin ustalono, że pomosty u (…) nie były konserwowane na bieżąco; deski w miejscach mocowania posiadały ubytki drewna spowodowane próchnicą. W trakcie trwania kontroli pomosty zostały poddane zabiegom konserwacyjnym i naprawczym.

W pozostałych 3 kontrolowanych placówkach pomosty nie nosiły śladów uszkodzeń mechanicznych i oznak próchnicy desek.

 

 1. Opracowanie i udostępnienie konsumentom stosownych regulaminów korzystania ze świadczonych usług

Powyższe zagadnienie zbadano w odniesieniu do wszystkich 12 skontrolowanych przedsiębiorców.

W czasie kontroli brak regulaminu wypożyczalni stwierdzono u 3 przedsiębiorców.

W pozostałych placówkach regulaminy określające zasady korzystania ze sprzętu wodnego i kąpielisk były umieszczone bezpośrednio przy wypożyczalniach i zejściach na plaże.

 

Nieprawidłowości w regulaminie korzystania z kąpielisk stwierdzono u niżej wymienionych przedsiębiorców:

a/ u (..) w regulaminie kąpieliska znajdował się zapis: „ brak flagi - kąpielisko nieczynne, brak służb ratowniczych” niezgodny z treścią § 2 ust. 3 załącznika nr 4 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06.05.1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. nr 57, poz. 358). W trakcie kontroli nieprawidłowość została usunięta.

b/ w (…) stwierdzono, że regulamin kąpieliska umieszczony był na tablicy o wymiarach 50 x 70 cm, niezgodnie z wymaganiami określonymi w § 3 ust. 2 załącznika nr 4 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06.05.1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. nr 57, poz. 358).

 

B. Wypożyczalnie sprzętu pływającego

 1. Stan techniczny sprzętu

W toku przeprowadzanych kontroli sprawdzono stan techniczny pływającego sprzętu znajdującego się w wypożyczalniach kontrolowanych przedsiębiorców. Kontrole przeprowadzono w 10 wypożyczalniach gdzie sprawdzono następujące ilości sprzętu tj.

 • kajaki dwuosobowe 14 szt.,

 • kajaki jednoosobowe 1 szt.,

 • rowery wodne dwuosobowe 14 szt.,

 • rowery wodne trzyosobowe 3 szt.,

 • rowery wodne czteroosobowe 12 szt.,

 • łodzie wiosłowe dwuosobowe 7 szt.,

 • łodzie motorowe czteroosobowe 5 szt.,

 • łodzie motorowe dwuosobowe 1szt.,

Badaniem objęto ww. kajaki, rowery wodne, łodzie wiosłowe, oraz łodzie motorowe.

W jednym przypadku kontrolowane kajaki posiadały ślady klejenia nie miało to jednak wpływu na szczelność kajaków, natomiast w przypadku pozostałych kontrolowanych sprzętów nie stwierdzono śladów pęknięć poszycia, dziur czy widocznych śladów korozji mogących zagrażać zatopieniem sprzętu.

 

 1. Zapewnienie klientom bezpieczeństwa podczas opuszczania sprzętu na wodę

W każdym przypadku ustalono, że osoby odpowiedzialne za wypożyczanie sprzętu nadzorują wypożyczających podczas wsiadania i wysiadania oraz zaopatrują ich w kamizelki ratunkowe a także pomagają przy wodowaniu sprzętu. Kontrolowani przedsiębiorcy oświadczyli, że w przypadku złych warunków pogodowych (silny wiatr, duże fale) mogących zagrażać bezpieczeństwu klientów sprzęt nie jest wypożyczany.

Ustalono także, że 10 przedsiębiorców posiadało na wyposażeniu wypożyczalni łodzie motorowe, katamaran lub łódź wiosłową, które były wykorzystywane w przypadku nagłej potrzeby interwencji w odniesieniu do osób wypożyczających sprzęt, a zachowujących się na wodzie w sposób nieodpowiedzialny, zagrażający ich bezpieczeństwu.

 

 1. Prawidłowość stosowania obowiązujących oznaczeń

Kontrolowani przedsiębiorcy w wypożyczalniach nie stosowali oznaczeń w postaci wywieszania flag informujących o dopuszczalności lub zakazie pływania na sprzęcie wodnym. Oznaczenia takie zastosowane były w ośrodkach, na których znajdowały się kąpieliska. W (…) stwierdzono brak znaków ostrzegawczych przy palach wchodzących w wodę (tzw. ostrogach).

W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością wysłano pismo do Burmistrza Gminy Rewal.

 

 1. Warunki dotyczące wypożyczania sprzętu pływającego

Z informacji uzyskanych od kontrolowanych przedsiębiorców wynikało, że łodzie motorowe wypożyczane były osobom posiadającym patent żeglarski lub motorowodny. Pozostały sprzęt pływający taki jak kajaki, łodzie wiosłowe, rowery wodne wypożyczany był bez żądania okazywania kart pływackich.

W czasie czynności kontrolnych stwierdzono, że wszyscy przedsiębiorcy przestrzegali obowiązku wydawania kamizelek ratunkowych do wypożyczanego sprzętu.

 

 1. Fachowość i kulturę obsługi

Z obserwacji przeprowadzonych w czasie kontroli stwierdzono, że osoby odpowiedzialne za wypożyczany sprzęt posiadały szeroki zasób wiedzy dotyczącej korzystania ze sprzętu wodnego, którą przekazywały klientom korzystającym z usług w sposób fachowy i kulturalny.

 

 1. Stan sanitarno - porządkowy

Nie stwierdzono uchybień w stanie sanitarno - porządkowym pomieszczeń oraz miejsc gdzie składowany był sprzęt pływający. Kajaki składowane były na specjalnie przystosowanych stojakach, łodzie, żaglówki oraz łodzie motorowe cumowane do pomostów. Kamizelki i koła ratunkowe powieszone były na wieszakach.

 

    1. Warunki bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się na strzeżonych kąpieliskach

  1. Przestrzeganie minimalnych norm zatrudnienia ratowników

 • W powyższym zakresie zbadano 4 następujące kąpieliska prowizoryczne.

Ustalono, że (…) zatrudniła tylko jednego ratownika. Powyższe stanowiło naruszenie przepisów § 15 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06.05.1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących sięi uprawiających sporty wodne (Dz. U. nr 57, poz. 358). U pozostałych przedsiębiorców nie stwierdzono nieprawidłowości.

 

  1. Prawidłowość oznakowania stanowisk ratowników, kabin oraz miejsc przeznaczonych do kąpieli dla dzieci oraz osób potrafiących pływać

Stanowiska ratowników były oznakowane napisem „Ratownik” oraz „WOPR”. Kąpieliska kontrolowanych przedsiębiorców miały wyznaczone miejsca przeznaczone do kąpieli dla dzieci oraz osób potrafiących pływać. Miejsca te oznaczone były linami torowymi i bojami ,w kolorze żółtym i czerwonym podzielone na dwa równoległe akweny w zależności od głębokości wody.

3. Prawidłowość wyposażenia kąpielisk w stanowiska obserwacyjne (wieże lub

podwyższone pomosty), punkty udzielania pierwszej pomocy, sieć łączności

przewodowej lub radiowej umożliwiającej bezpośrednie łączenie się z pogotowiem

ratunkowym i jednostką policji.

Kontrolowane 4 kąpieliska prowizoryczne wyposażone były w punkty udzielania pierwszej pomocy. Ratownicy i personel ośrodków posiadali telefony komórkowe z możliwością bezpośredniego łączenia się z pogotowiem ratunkowym i najbliższą jednostką policji. Dodatkowo na kąpielisku morskim w Dziwnowie ratownicy dysponowali krótkofalówkami.

4. Wyposażenie w obowiązujący sprzęt ratunkowy i pomocniczy, a także w sprzęt

medyczny, leki i artykuły sanitarne.

Nieprawidłowości w ww. zakresie odnotowano tylko u (…), gdzie stwierdzono brak wyposażenia kąpieliska w słuchowy sygnał alarmowy i bosaki ratunkowe (kąpielisko było wyposażone w inny wymagany sprzęt ratunkowy i pomocniczy).Ponadto odnotowano brak aparatu do sztucznego oddychania, inhalatora przenośnego tlenowego, szyn usztywniających, opaski uciskowej, maseczek do sztucznego oddychania, agrafek, chustek trójkątnych.

W czasie kontroli kontrolowany przedsiębiorca zakupił opaskę uciskową, maseczki do sztucznego oddychania, agrafki i chusty trójkątne.

5. Kwalifikacje zatrudnionych ratowników

Kontrolowani przedsiębiorcy na prowadzonych kąpieliskach zatrudniali ratowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i ważne legitymacje. tj

 • na kąpielisku morskim w Dziwnowie zatrudnionych było 16 ratowników,

 • na kąpielisku morskim Trzęsacz - Rewal. zatrudnionych było 28 ratowników;

 • na kąpielisku w Cieszynie zatrudnionych było 2 ratowników,

 • w Ośrodku Kolonijno - Wczasowym Cieszynie zatrudniony był tylko jeden ratownik z aktualnymi uprawnieniami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zgodnie z przepisami § 15 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06.05.1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne w przypadku kąpieliska o linii brzegowej nie przekraczającej 100 metrów powinno być zatrudnionych dwóch ratowników.

 • Stan sanitarno - porządkowy (czystość piasku na plaży i wody, stan techniczny pomostów przeznaczonych do opalania, stan leżaków oraz stan sanitarny kabin i przebieralni)

Stan sanitarno - porządkowy nie budził wątpliwości inspektorów przeprowadzających kontrolę. Kontrolowani przedsiębiorcy nie prowadzili wypożyczalni leżaków.

 1. Prawidłowość oznakowania kąpielisk znakami zakazu, ostrzegawczymi i informacyjnymi.

Brak oznakowania kąpieliska znakami informacyjnymi: „plaża strzeżona”, „punkt medyczny”, „telefon” odnotowano u przedsiębiorcy prowadzącego Ośrodek Kolonijno - Wczasowy w Cieszynie. Na kąpielisku Trzęsacz - Rewal, stwierdzono brak znaków ostrzegawczych przy palach wychodzących w wodę (tzw. ostrogach).

 

Przykład ujawnionych nieprawidłowości:

W Ośrodku Kolonijno - Wczasowym w Cieszynie stwierdzono, że:

 • przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą niezgodnie z treścią wpisu w ewidencji działalności gospodarczej, tj. świadczy usługi w zakresie wypożyczania sprzętu pływającego oraz prowadzi kąpielisko bez zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,

 • świadczone usługi wykonywane były z naruszeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów z dziedziny bezpieczeństwa. Stwierdzono brak wymaganej liczby ratowników na kąpielisku prowizorycznym Stwierdzono także brak w wyposażeniu kąpieliska słuchowego sygnału alarmowego, bosaków ratunkowych, aparatu do sztucznego oddychania, inhalatora przenośnego tlenowego, szyn usztywniających, opaski uciskowej, maseczek do sztucznego oddychania, agrafek i chustek trójkątnych. Ponadto w regulaminie kąpieliska znajdował się zapis „brak flagi - kąpielisko nieczynne, brak służb ratowniczych” niezgodny z treścią § 2 ust. 3 załącznika nr 4 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06.05.1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. nr 57, poz. 358).

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami o charakterze wykroczeń określonych w: art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 18.01.1996 r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 81, poz. 889 ze zm.) oraz art. 60' § 2 kw zostanie skierowany do sądu wniosek o ukaranie Krystyny Felsztyńskiej. O stwierdzonych nieprawidłowościach zostaną poinformowani WOPR w Koszalinie oraz Urząd Miasta i Gminy w Złocieńcu. Ponadto do przedsiębiorcy zostanie skierowane wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień.

 

Wnioski

 

Wyniki przeprowadzonych kontroli wskazują, że stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły głównie kąpielisk. Zdaniem kontrolujących przedsiębiorcy lekceważą sobie sprawy zagrożeń jakie mogą wyniknąć z powodu braku nadzoru ratowniczego oraz braku pełnego wyposażenia kąpielisk w sprzęt ratunkowy oraz złego stanu technicznego pomostów

Nie odnotowano natomiast nieprawidłowości związanych ze stanem technicznym sprzętu pływającego

Warte jest zwrócenie uwagi przy pracach legislacyjnych nad nowelizacja przepisów które wymagają posiadania na kąpieliskach morskich bosaków ratunkowych, które są tam mało przydatne a wręcz zbędne. Z wyjaśnień kontrolowanych przedsiębiorców wynika, że nie są one przydatne na kąpieliskach morskich, zastosowanie bosaków ma sens na zamkniętych akwenach wodnych np. na jeziorach, zabudowanych pomostami z których można udzielić pomocy przy użyciu bosaka podając go osobie topiącej się i tym samym z holować ją do brzegu lub pomostu.

 

 

Wykorzystanie ustaleń kontroli

Ustalenia kontroli były podstawą do:

- nałożenia mandatu karnego za popełnienie wykroczenia określonego w art. 60' § 2 kw w wysokości 100,00 zł,

- przesłania jednego wystąpienia pokontrolnego.

 

 

Ponadto zostaną skierowane:

 • wniosek do sądu o ukaranie (…) za popełnienie wykroczeń określonych art. 60' § 2kw i art. 57 ust.1 ustawy o kulturze fizycznej,

 • pisma informacyjne do WOPR w Koszalinie oraz Urzędu Miasta i Gminy w Złocieńcu,

 • pismo informacyjne do Burmistrza Gminy Rewal,

 • wystąpienia pokontrolne do trzech przedsiębiorców zawierające wnioski o usunięcie uchybień stwierdzonych podczas kontroli.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariola Cieśla 04-09-2007 14:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wiesław Pucek 04-09-2007
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Wilkosz 16-10-2009 14:03