Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZKŻ.8361.3.2015

                                                                                           Koszalin, 21 kwietnia 2015 r.

Zachodniopomorski Wojewódzki

Inspektor Inspekcji Handlowej

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

………………………………………..

(pieczęć nagłówkowa organu Inspekcji Handlowej)

 

 

Pani

Agnieszka Torz

Firma przedsiębiorcy:

Firma Handlowa Agnieszka Torz

Rąbino 29

78-331 Rąbino

 

DECYZJA nr  ZKŻ.8361.3.2015

nakładająca karę pieniężną

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013, poz. 267 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego,Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na przedsiębiorcę Agnieszkę Torzwykonującą  działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowa Agnieszka Torz karę pieniężną w wysokości 400 zł (słownie: czterysta złotych)z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 4 ust. 1 w związku z art. 25 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) w związku z naruszeniem § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. nr 99, poz. 894 ze zm.) z uwagi na to, iż przy towarach oferowanych do sprzedaży na wywieszkach lub w innej formie dostępnej dla kupującego nie uwidoczniono cen jednostkowych.

 

Uzasadnienie

 

W dniach 14 i 19 stycznia 2015  r.  na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 15 grudnia o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 148 ze zm.), zgodnie z upoważnieniem nr ZKŻ/U-3/2015 oraz nr ZKŻ/U-5/2015 inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili kontrolę u  przedsiębiorcy Agnieszki Torz, wykonującej działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowa Agnieszka Torz,  zwanej dalej również „stroną”, w sklepie spożywczo – przemysłowym w Rąbinie 29.

 

W toku kontroli, zgodnie z zakresem przedmiotowym określonym w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli dokonano sprawdzenia prawidłowości uwidocznienia cen pod kątem przepisów ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915), dalej „ustawy”, oraz wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. nr 99, poz. 894 ze zm.), zwanego dalej również „rozporządzeniem”.

 

Podczas przeprowadzonej kontroli ustalono, że wszystkie towary pakowane, oferowane kupującym w miejscu sprzedaży, w tym m.in.: Majonez dekoracyjny „Winiary” 700 ml, Majonez dekoracyjny „Winiary” 400 ml, Szprot w sosie pomidorowym GRAAL 170 g, Sałatka z makrelą pikantna GRAAL 300 g, Masło extra Osełka Górska SOBIK 300 g, Margaryna Kasia Extra UNILEVER 250 g, Czekolada Karmelowa WAWEL 90 g, Czekolada gorzka GOPLANA 90 g, Czekolada gorzka LEWIATAN – MILLANO 90 g, Czekolada mleczna LEWIATAN – MILLANO 90 g, Makaron kokardka LUBELLA 500 g, Makaron muszelki LUBELLA 400 g, Makaron tradycyjny z Ludwina POLMAK 250 g, Makaron tradycyjny do zup z Ludwina POLMAK 250 g, Konserwa mielonka wieprzowa KRAKUS 300 g, Konserwa golonka wieprzowa KRAKUS 300 g, Konserwa Turystyczna PAMAPOL 300 g, Konserwa Tyrolska PAMAPOL 300 g, Ser topiony Emmentaler plastry HOCHLAND 150 g, Ser śmietankowy Almette HOCHLAND 150 g opatrzone były wywieszkami zawierającymi informacje wskazujące ich nazwy handlowe, ceny, jednostki miar do których odnoszą się uwidocznione ceny, a w przypadku towarów podobnych nazwy ich producentów i inne informacje umożliwiające niebudzącą wątpliwości identyfikację ceny z towarem. Dodatkowo ustalono, że wszystkie towary masowe opatrzone były wywieszkami zawierającymi cenę jednostkową oraz ich nazwę handlową. Jednocześnie ustalono, że przy całym asortymencie towarów pakowanych (za wyjątkiem towarów, których cena jednostkowa była identyczna z ceną sprzedaży), w tym w przypadku wyżej wymienionych szczegółowo towarów, na wywieszkach lub w innej formie dostępnej dla kupującego nie uwidoczniono cen jednostkowych, co stanowiło naruszenie § 8 ust. 1 rozporządzenia.

W związku z powyższym stwierdzono w toku kontroli, że stan faktyczny polegający na braku uwidocznienia cen jednostkowych stanowi naruszenie obowiązków określonych w art. 4 ust. 1 w związku z art. 25 ustawy.

 

Mając na względzie dokonane ustalenia oraz uwzględniając brzmienie przepisu art. 6 ust. 1 ustawy, w świetle którego jedynie naruszenie obowiązków informacyjnych dotyczących cen, wymienionych w przepisie art. 4 tej ustawy daje podstawę do wszczęcia postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej, pismem z dnia 25 marca 2015 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 4 ust. 1 w związku z art. 25 ustawy w związku z naruszeniem § 8 ust. 1 rozporządzenia (brak cen jednostkowych na wywieszce lub w innej formie dostępnej dla kupującego).

Jednocześnie w ww. piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów. Strona skorzystała ze swojego uprawnienia w ten sposób, iż w dniu 10.04.2015 r., poprzez osobę upoważnioną do składania wyjaśnień w związku z wszczętym postępowaniem administracyjnym, złożyła wyjaśnienia na piśmie z dnia 7 kwietnia 2015 r. W wyjaśnieniach strona podniosła, że w trakcie kontroli dokonano uzupełnienia na wywieszkach „o brakujące przeliczniki jednostek miary” wskazując jednocześnie, że w przychodzie rocznym około 50 % stanowią towary „warzone” i masowe, które były oznakowane cenowo w sposób prawidłowy. W piśmie strona powołała się również na fakt, iż dotychczasowe kontrole organów uprawnionych nie wykazywały uchybień skutkujących karą dla przedsiębiorcy, a stwierdzone uchybienie odnośnie informacji cenowej wynika z niedopatrzenia organizacyjnego kierującego sklepem podczas urlopu macierzyńskiego właścicielki. Strona wskazała także, iż brak pełnej informacji cenowej nie spowodował działania przedsiębiorcy na niekorzyść klienta, prosząc jednocześnie o uznanie swojego działania jako nieumyślnego.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poddał powyższe wyjaśnienia analizie pod kątem przydatności dla celów niniejszego postępowania i stwierdził, iż na uwzględnienie, w zakresie kryterium dotychczasowej działalności przedsiębiorcy, zasługuje jedynie fakt niezwłocznego – jeszcze w toku kontroli – usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości – o czym poniżej. Pozostałe argumenty strony nie zasługują na uwzględnienie oraz nie pozwalają na zmianę oceny stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli oraz jego kwalifikacji prawnej. Ustalenia kontroli wykazały brak uwidocznienia cen jednostkowych w sklepie należącym do strony, to jest w miejscu sprzedaży detalicznej, dla wszystkich towarów pakowanych za wyjątkiem towarów, których cena jednostkowa była identyczna z ceną sprzedaży. W opinii organu dla oceny sprawy nie może mieć znaczenia fakt, iż w przychodzie rocznym strony około 50 % stanowi obrót towarami masowymi, których to informacja cenowa, jak stwierdzono w toku kontroli, była prawidłowa, gdyż towary takie stanowią odrębną grupę towarową w zakresie obowiązków wynikających z przepisów o uwidacznianiu cen (§ 8 ust 6 rozporządzenia), w tym także w zakresie oceny zrealizowania tych obowiązków, w odniesieniu do obowiązków o uwidocznianiu cen jednostkowych innych towarów. Ustalenia kontroli w zakresie przestrzegania obowiązków przedsiębiorcy odnośnie informacji cenowej dla towarów masowych są niezależne i nie mają wpływu na ustalenia (w tym na ich ocenę prawną) w zakresie przestrzegania takich obowiązków odnośnie cen jednostkowych dla innych towarów. Dla takiej oceny nie ma także znaczenia okoliczność, iż stwierdzone nieprawidłowości są niedopatrzeniem organizacyjnym, gdyż dla kwalifikacji prawnej tych nieprawidłowości oraz konsekwencji takiej kwalifikacji bez znaczenia pozostaje powód zaistnienia nieprawidłowości. Nie można także zgodzić się z argumentem, iż brak cen jednostkowych nie spowodował działania przedsiębiorcy na niekorzyść klienta. Działania takie należy rozpatrywać i oceniać szeroko i w tym kontekście brak cen jednostkowych, naruszający prawo konsumenta do informacji w zakresie cen produktów i pozbawiający przez to konsumenta ochrony polegającej na podawaniu cen produktów oferowanych do sprzedaży (według dyrektywy 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom (Dz.U.UE.L.1998.80.27, Dz.U.UE-sp.15-4-32)) jest działaniem przedsiębiorcy na niekorzyść klienta. Tym bardziej, iż takie działanie może spowodować podjęcie niekorzystnej materialnie decyzji o zakupie towaru przez konsumenta pozbawionego pełnej informacji o cenie tego towaru. Także kryterium nieumyślności działania przedsiębiorcy w zakresie powstałych nieprawidłowości nie ma znaczenia dla oceny sprawy – w tym odpowiedzialności przedsiębiorcy – bowiem umyślność lub nieumyślność działania nie występuje wśród kryteriów ustawowych wymiaru kary. Jak wynika z art. 6 ustawy, stwierdzenie przez organ kontroli, że przedsiębiorca nie zrealizował ciążącego na nim obowiązku ustawowego obliguje ten organ do nałożenia kary pieniężnej bez obowiązku uwzględniania umyślnego lub nieumyślnego działania w zakresie naruszenia przepisów.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

W świetle art. 4 ust. 1 zd. 1 ustawy o informowaniu o cenach w miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług uwidacznia się cenę oraz cenę jednostkową towaru (usługi) w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen. W myśl art. 4 ust. 2 tej ustawy minister właściwy do spraw gospodarki, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, określi, w drodze rozporządzenia:

1)   sposób uwidaczniania cen towarów i usług, w tym cen jednostkowych towarów (usług),

2)   wykaz towarów, w przypadku których nie jest wymagane uwidocznienie ceny jednostkowej towarów (usług)

- mając na uwadze potrzebę zapewnienia dostępności informacji o cenie, a także uwzględniając przypadki, gdy uwidocznienie ceny jednostkowej towaru (usługi) nie byłoby przydatne ze względu na rodzaj lub przeznaczenie towaru (usługi).

 

Zgodnie z art. 25 ustawy dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013 r., poz. 385) zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r.

W związku z brakiem przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ww. art. 4 ust. 2 ustawy, obowiązującym aktem prawnym pozostaje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. nr 99, poz. 894 ze zm.).

W myśl § 8 ust. 1  rozporządzenia,przy towarze na wywieszce lub w innej formie dostępnej dla kupującego uwidacznia się cenę jednostkową.

Ceną jednostkową towaru, w świetle art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy, jest cena ustalona za jednostkę określonego towaru, którego ilość lub liczba jest wyrażona w jednostkach miar w rozumieniu przepisów o miarach.

 

Ustawa w art. 6 ust. 1 stanowi, że jeżeli przedsiębiorca nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 4, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na niego, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 20.000 zł.

Jednocześnie w myśl art. 6 ust. 3 tej ustawy, przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej uwzględnia się stopień naruszenia obowiązków oraz dotychczasową działalność przedsiębiorcy, a także wielkość jego obrotów i przychodu.

 

Mając na względzie powyższe, w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do nałożenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 3 ustawy o informowaniu o cenach, wszystkie przewidziane w nim kryteria wymiaru kary. Uwzględnił dodatkowo przesłanki określone w art. 8 dyrektywy 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom (Dz.U.UE.L.1998.80.27, Dz.U.UE-sp.15-4-32), w myśl którego nałożone kary pieniężne powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Dokonując zatem oceny stopnia naruszenia obowiązków przedsiębiorcy stwierdzono, że przedsiębiorca nie uwidaczniając cen jednostkowych towarów pakowanych w jakiejkolwiek formie dostępnej dla kupującego naruszył bardzo poważnie obowiązek określony w art. 4 ust. 1 ustawy.  Cena jednostkowa jest bowiem podstawowym kryterium obiektywnej informacji o wartości towaru wyrażonej w jednostkach pieniężnych, szczególnie w kontekście porównania jej z takimi wartościami innych towarów – podobnych, o odmiennych cechach co do marki, producenta, ilości, wzornictwa, itp. Brak zatem uwidocznienia cen jednostkowych przy towarach uniemożliwia kupującym porównanie cen towarów z cenami towarów podobnych o innej masie, objętości czy długości, a przez to utrudnia kupującym dokonanie optymalnego i właściwego dla nich wybór towaru, naruszając ich interesy ekonomiczne oraz prawo do rzetelnej informacji o cenie. Same uwidocznione na wywieszkach przy towarach ceny, bez uwidocznienia cen jednostkowych tych towarów, nie zapewniają jednoznacznej oraz niebudzącej wątpliwości informacji o wysokości tych cen. Przy ocenie przedmiotowej przesłanki uwzględniono okoliczność, że brak cen jednostkowych dotyczył ogółu asortymentu towarów pakowanych oferowanych do sprzedaży, za wyjątkiem towarów, których cena jednostkowa była równa cenie sprzedaży.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności przedsiębiorcy organ wziął pod uwagę, że przedsiębiorca nie był wcześniej – od dnia 25.10.2014 r., to jest od dnia wejścia w życie ustawy – objęty kontrolą organu. Uwzględniono również fakt niezwłocznego usunięcia przez przedsiębiorcę stwierdzonych naruszeń - jeszcze w toku kontroli przedsiębiorca uzupełnił informacje na wywieszkach przy towarach pakowanych o informację o cenie jednostkowej poszczególnych towarów. Z drugiej strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił jednak okoliczność, iż przedsiębiorca stosunkowo długo wykonuje działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży detalicznej towarów pakowanych, tj. od 01.06.2000 r. i powinien wykazać się znajomością podstawowych przepisów dotyczących tej działalności istotnych z punktu widzenia ochrony interesów i praw konsumentów.

 

Biorąc pod uwagę trzeci czynnik wpływający na wymiar kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów i przychodu przedsiębiorcy, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej na podstawie oświadczenia strony w tym zakresie stwierdził, że w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013r., poz. 672 ze zm.), strona należy do kategorii tzw. „mikroprzedsiębiorców”, w związku z czym wzięto pod uwagę okoliczność, że jej udział w obrocie rynkowym jest najmniejszy spośród wszystkich innych kategorii przedsiębiorców, o których mowa w ww. ustawie.

 

Mając na uwadze ustalenia kontroli i dokonaną ocenę wyżej opisanych kryteriów, a także uwzględniając fakt, że górna granica wymiaru kary w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 4 ustawy wynosi 20000 zł, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że w sprawie uzasadnione jest nałożenie na przedsiębiorcę na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach kary pieniężnej w wysokości  400  zł (słownie: czterysta złotych).

 

Wskazać w tym miejscu należy, że cechą charakterystyczną sankcji administracyjnej, a taką właśnie jest kara pieniężna nakładana na podstawie przepisów ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, jest jej automatyczne stosowanie wobec podmiotu ponoszącego przypisaną mu obiektywną odpowiedzialność za naruszenie ciążących na nim obowiązków. Samo zaś stwierdzenie – udowodnienie faktu braku właściwej informacji w zakresie m.in. ceny jednostkowej towaru, jest wystarczającą przesłanką do nałożenia kary pieniężnej. Nie ma przy tym znaczenia czy niedopełnienie obowiązku uwidocznienia cen w określony sposób nastąpiło z winy (umyślnej czy nieumyślnej) danego podmiotu, czy też nie. Dodatkowo wskazać należy, że ustawa nie przewiduje możliwości badania przez organ Inspekcji Handlowej istnienia winy, bądź jej braku po stronie podmiotu, u którego ujawniono nieprawidłowości. Zatem samo stwierdzenie w wyniku kontroli, że określony podmiot nie zrealizował  ciążącego na nim obowiązku ustawowego powoduje konieczność nałożenia kary pieniężnej, która jest karą administracyjną.

 

Przy ustalaniu wysokości kary uwzględniono wymagania art. 8 dyrektywy 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom (Dz.U.UE.L.1998.80.27, Dz.U.UE-sp.15-4-32), w myśl którego nałożone kary pieniężne powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zważywszy na stwierdzone naruszenia, wymierzona kwota kary spełnia te wymagania.

 

W myśl art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, natomiast § 2 tego artykułu stanowi, że decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo  w inny sposób kończą sprawę w danej instancji. W związku z powyższym organ orzekł jak w sentencji.

 

Pouczenia:

  1. Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy o informowaniu o cenach karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, nr 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecin w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.             Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.

 

W przypadku wniesienia odwołania od niniejszej decyzji nie należy uiszczać kary pieniężnej do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez organ odwoławczy.

 

  1. Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Z up. Zachodniopomorskiego

Wojewódzkiego Inspektora

Inspekcji Handlowej

Andrzej Kuśpiel

Dyrektor Delegatury

......................................................................

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska

                        służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

 

Otrzymują:

  1. Pani

Agnieszka Torz

Rąbino 29

78-331 Rąbino

  1. aa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 17-05-2015 16:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Paweł Pacała 25-06-2015 14:38