Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli źródeł światła LED pod kątem zagrożeń fotobiologicznych.

Realizując program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził w I kwartale 2015 roku 5 kontroli u przedsiębiorców (producent, importer, hurtownie) w Szczecinie i Koszalinie.

 

Sprawdzeniem objęto wprowadzony do obrotu sprzęt elektryczny - lampy samostatecznikowe LED pod kątem:

 • zasadniczych i innych wymagań  określonych  w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089),
 • innych wymagań podanych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2013 r., poz. 547).

 

Sprawdzeniem objęto wprowadzone do obrotu 14 partii lamp samostatecznikowych LED z wyraźnie widocznymi diodami LED zwanymi również „czipami”, pochodzące z Chin, wytypowane do kontroli zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w programie kontroli w tym:

 

 • 3 partie lamp wprowadzonych do obrotu pod własną marką kontrolowanego importera ze Szczecina,   
 • 2 partie lamp producenta z Warszawy (stwierdzonych w hurtowni w Szczecinie),
 • 5 partii lamp producenta ze Szczecina (1 partia stwierdzona w hurtowni w Szczecinie, 4 partie u producenta),
 • 2 partie lamp producenta z Sopotu, (znajdujące się w sprzedaży u przedsiębiorcy w Koszalinie)
 • 2 partie lamp   wyprodukowane w Chinach dla przedsiębiorcy w Siechnicach (znajdujące się w sprzedaży u przedsiębiorcy w Koszalinie).

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego u wcześniejszych ogniw łańcucha dystrybucji tych lamp, udokumentowanego otrzymanymi kopiami faktur zakupu i  dokumentów celnych ustalono, że wszystkie 14 partii lamp LED zostało wprowadzonych do obrotu po dniu 07.06.2015 roku, tj. dacie opublikowania normy zharmonizowanej PN-EN 62560:2013-06 Lampy samostatecznikowe LED do ogólnych celów oświetleniowych na napięcie ? 50 -- Wymagania bezpieczeństwa, w tym 9 partii lamp  wprowadzono do obrotu po 24 maja 2013 roku - dacie wejścia w życie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013r., poz. 547).

 

Spośród zbadanych 14 partii lamp:

 • zakwestionowano wszystkie 14 partii wyrobów z uwagi na naruszenie wymagań określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego,
 • zakwestionowano 5 partii lamp z powodu nie przestrzegania przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

 

Wszystkie kontrole zostały zakończone. Natomiast nie zostało zakończone postępowanie pokontrolne w stosunku do producentów kwestionowanych 6 partii lamp.

 

Ustalenia kontroli w odniesieniu do poszczególnych punktów programu przedstawiają się następująco:

 

1. Oznakowanie CE

 

Badaniem w tym zakresie objęto 14 partii lamp samostatecznikowych LED, kwestionując 5 partii.

 

Nieprawidłowości w tym zakresie dotyczyły:

 • 5 partii lamp producenta ze Szczecina, tj.:
 • 72  LED AMSLIGHT SMD3528, 3,9W, GU10,
 • 12  LED AMSLIGHT 12SMD, 1,8W, GU11,
 • 36  LED AMSLIGHT LB35, 1,8W, E14,
 • 36  LED AMSLIGHT LB36, 1,8W, E14,

 stwierdzonych w sprzedaży u tego producenta,

 

 • E27-7,5W, WW, AC 85-265V, stwierdzonej w sprzedaży  w hurtowni w Szczecinie.

 

Elementy znaku CE 5 partii wyrobów były niezgodne ze wzorem określonym w załączniku do  rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego, gdyż były mniejsze niż 5 mm, a ponadto w oznakowaniu CE lampy 36 LED, LB36, 1,8W, E14, kształt litery E nie był wpisany w okrąg. 

Powyższe stanowi naruszenie § 11 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089),

 

W trakcie kontroli kontrolowani przedsiębiorcy wycofali ze sprzedaży zakwestionowane lampy. Do producenta – kontrolowanego przedsiębiorcy w Szczecinie skierowano pismo mające na celu podjęcie dobrowolnych działań naprawczych zmierzających do usunięcia stwierdzonych niezgodności. W odpowiedzi producent poinformował, że podjął w tym kierunku działania w odniesieniu do wszystkich wprowadzonych do obrotu lamp.

 

Pozostałe 9 partii lamp oznaczonych było zgodnie z § 11 rozporządzenia MG z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego, bezpośrednio na wyrobach, w sposób czytelny i trwały oznakowaniem CE, zgodnym ze wzorem określonym w załączniku rozporządzenia.

 

Sprawdzone 5 partii lamp LED  wprowadzonych do obrotu po 24 maja 2013 roku, podlegające przepisom rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, posiadały w sposób widoczny, czytelny i trwały prawidłowe oznakowanie CE, zgodnie z § 7 tego rozporządzenia. 

 

2. Deklaracja zgodności WE

 

Sprawdzono deklaracje zgodności 14 partii lamp LED, przy czym deklaracje zgodności 5 partii wyrobów wystawione przez producentów były nieprawidłowo sporządzone. I tak 3 deklaracje zgodności (dotyczące 3 partii lamp) były wystawione niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.08.2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089), a w 2 deklaracjach zgodności dotyczących 2 partii lamp LED nie przywołano dyrektywy RoHS II.

 

Zakwestionowano następujące deklaracje zgodności:

?nr 3/2009 z dnia 02.01.2009 roku dotyczącą 5 partii lamp, w której producent ze Szczecina deklarując zgodność wyrobów między innymi z dyrektywą LVD 2006/95/WE nie podał opisu identyfikującego sprzęt elektryczny - objętych kontrolą lamp. W opisie w sposób ogólny podano oznaczenie wyrobu „żarówki LED”, nie podając np. typu, modelu. Ponadto w deklaracji nie odniesiono się do normy zharmonizowanej z dyrektywą LVD 2006/95/WE, PN-EN 62560:2013-06 Lampy samostatecznikowe LED do ogólnych celów oświetleniowych na napięcie >50V – Wymagania bezpieczeństwa.

Powyższe jest niezgodne z przepisem § 10 ust. 2 pkt 2) i 3) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego.

 

W trakcie kontroli kontrolowani przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż ww. wyrobów wycofali ze sprzedaży zakwestionowane lampy. Do producenta w Szczecinie skierowano pismo mające na celu podjęcie dobrowolnych działań naprawczych zmierzających do usunięcia stwierdzonej niezgodności. W odpowiedzi producent nadesłał  prawidłowo sporządzoną deklarację zgodności.

 

? nr 69/2014 z dnia 28.03.2014r. sporządzoną przez producenta z Sopotu, w której:

 • nie zamieszczono dwóch ostatnich cyfr roku oznaczających rok, w którym umieszczono znak CE na sprzęcie elektrycznym – naruszenie § 10 ust. 2 punkt 4) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.08.2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego,
 • nie przywołano normy PN-EN 62560:2013-06 Lampy samostatecznikowe LED do ogólnych celów oświetleniowych na napięcie ? 50-- Wymagania bezpieczeństwa (podano zgodność wyrobu z normami PN-EN 62031:2010/A1:2013-06E Moduły LED do ogólnych celów oświetleniowych – Wymagania bezpieczeństwa, PN-EN 62471:2010P Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych),
 • podano niewłaściwą nazwę dyrektywy LVD – zamiast wyrazu „wyposażenia” winno być „ sprzętu”,
 • podano niewłaściwą datę sporządzenia dyrektywy Rady (WE) 2011/65/UE, tj.  3 stycznia 2013 roku, zamiast  8 czerwca 2011 roku.

     Ponadto w deklaracji przywołano dwie normy na oprawy oświetleniowe: PN-EN 60598-1:2011P Oprawy oświetleniowe. Część 1: Wymagania ogólne i badania oraz PN-IEC 598-2:1994 Oprawy oświetleniowe – Wymagania szczegółowe – Oprawy oświetleniowe stałe ogólnego przeznaczenia, które nie dotyczą lamp LED objętych sprawdzeniem.

 

? nr 53/2013 z dnia 12.11.2013 roku, sporządzoną przez producenta z Sopotu, w której:

 • nie zamieszczono dwóch ostatnich cyfr roku oznaczających rok, w którym umieszczono znak CE na sprzęcie elektrycznym – naruszenie § 10 ust. 2 punkt 4) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.08.2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego,
 • nie przywołano żadnych norm zharmonizowanych dotyczących lamp LED w zakresie LVD – naruszenie § 10 ust. 2 punkt 4) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.08.2007r.                        w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego,
 • podano niewłaściwa nazwę dyrektywy LVD – zamiast wyrazu „wyposażenia” winno  być „sprzętu”,
 • podano niewłaściwą datę sporządzenia dyrektywy Rady (WE) 2011/65/UE, tj.  3 stycznia 2013 roku,  zamiast  8 czerwca 2011 roku.

Ponadto w deklaracji przywołano  dwie normy na oprawy oświetleniowe:  PN-EN 60598-1:2011P Oprawy oświetleniowe. Część 1: Wymagania ogólne i badania oraz PN-IEC 598-2:1994 Oprawy oświetleniowe – Wymagania szczegółowe – Oprawy oświetleniowe stałe ogólnego przeznaczenia, które nie dotyczą lamp LED objętych sprawdzeniem.

 

? nr 134511 z dnia 04.11.2013 roku, sporządzoną przez producenta z Siechnic, dotyczącą energooszczędnych lamp LED, w której:

 • nie podano zgodności z dyrektywą RoHS  Rady (WE) 2011/65/UE   z dnia 8 czerwca   2011 roku w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – obowiązującej od 20.07.2011 roku - naruszenie § 6 ust. 3 punkt 4) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 08 maja 2013 roku w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym  i elektronicznym,
 • nie przywołano normy PN-EN 62471:2010 Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych.

 

? nr 130234-EN z dnia 09.01.2013 roku, wystawioną przez producenta z Siechnic, w której:

 • nie podano zgodności z dyrektywą RoHS  Rady (WE) 2011/65/UE  z 8 czerwca 2011 roku w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym -  naruszenie § 6 ust. 3 punkt 4) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 08 maja 2013 roku w   sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
 • przytoczono nieaktualną normę EN 62560:2001, zamiast PN-EN 62560:2013-06 Lampy samostatecznikowe LED do ogólnych celów oświetleniowych na napięcie ? 50 -- Wymagania bezpieczeństwa.

 

W związku z powyższymi ustaleniami, do producentów lamp LED skierowano pisma informujące o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych. Sprawy są w toku.

 

Pozostałe sprawdzone deklaracje sporządzone zostały zgodnie z:

 • § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego,
 • § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

 

3. Informacja o producencie

 

 1. Na 14 partii objętych kontrolą lamp, zakwestionowano 4 partie lamp, z uwagi na to, że nie zamieszczono bezpośrednio na sprzęcie, pomimo wystarczającej ilości miejsca nazwy producenta lub znaku towarowego, co jest niezgodne z § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia  21 sierpnia 2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego.

 

Powyższe stwierdzono u 2 przedsiębiorców, tj.:

 • u importera w Szczecinie,    
 • w hurtowni w Szczecinie.

Kontrolowani przedsiębiorcy w trakcie kontroli wycofali ze sprzedaży zakwestionowane wyroby.  

Pozostałe wyroby posiadały oznaczenia umożliwiające identyfikację producenta (nazwę producenta bądź  znak towarowy), zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego.

 1. W zakresie przestrzegania § 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym sprawdzeniem objęto 9 partii wyrobów, nieprawidłowości stwierdzono w odniesieniu do 3 partii lamp. Dotyczyło to lamp stwierdzonych u importera w Szczecinie, na których nie umieszczono nazwy typu, numeru partii lub serii lub innej informacji umożliwiającej identyfikacje SEE oraz adresu kontaktowego producenta lub importera, co jest niezgodne z § 8 ww. rozporządzenia.

 

Pozostałe 6 partii skontrolowanych wyrobów oznakowane były zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 08 maja 2013 roku w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

W związku z nieprawidłowościami opisanymi w pkt a) i b) do importera oraz do producenta skierowano pisma mające na celu podjęcie działań naprawczych zmierzających do usunięcia stwierdzonej niezgodności.

W odpowiedzi importer poinformował, że zakwestionowane lampy zostały oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a producent poinformował, że podjął działania zmierzające do wycofania lamp  z obrotu.

 

Do właściwych prokuratur rejonowych zostały skierowane zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, określonego w art. 45 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności przez importera oraz o podejrzeniu popełnienia przestępstw określonych w art. 45 i 46 ww. ustawy przez producenta.

 

4. Informacje warunkujące bezpieczne użytkowanie

 

Sprawdzeniem w powyższym zakresie objęto 14 partii lamp, z czego zakwestionowano wszystkie  partie sprzętu z uwagi na niepełne informacje warunkujące bezpieczne użytkowanie.  Sprawdzenia dokonano w odniesieniu do przepisu § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.08.2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego, z uwzględnieniem zapisów normy PN-EN 62560:2013-06 Lampy samostatecznikowe LED do ogólnych celów oświetleniowych na napięcie >50V  Wymagania bezpieczeństwa, pkt 5.1, pkt 5.2.

 

Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono u 5 przedsiębiorców i dotyczyły one:

 

? braku informacji warunkujących bezpieczne użytkowanie sprzętu u importera w Szczecinie – w odniesieniu do 3 partii lamp.

 

W wyniku przeprowadzonych badań organoleptycznych stwierdzono, że ww. lampy nie spełniały zasadniczych wymagań określonych w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki  z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego, ze względu na to, że bezpośrednio na lampach nie naniesiono podstawowych informacji, których znajomość i przestrzeganie są warunkiem bezpieczeństwa podczas ich użytkowania tj. nie  podano znamionowego  napięcia zasilającego lub zakresu napięcia (oznaczonego „V” lub „wolt”), mocy znamionowej (oznaczoną „W” lub „wat”), częstotliwości znamionowej (oznaczoną w „hz”). Ponadto na lampach lub ich opakowaniu nie podano prądu znamionowego zasilania (oznaczonego „A” lub „amper”) oraz informacji: „W przypadku lamp o masie znacznie większej niż tych, które są zamieniane, należy zwrócić uwagę na fakt, że zwiększenie masy może zmniejszyć stabilność mechaniczną niektórych opraw oświetleniowych i oprawek, może pogorszyć pewność zestyku oraz zamocowania lampy” oraz informacji o specjalnych warunkach lub ograniczeniach, które powinny być przestrzegane podczas pracy lampy.

 

Kontrolowany przedsiębiorca wycofał ze sprzedaży zakwestionowane wyroby. Ponadto do kontrolowanego jako importera skierowano pismo informujące o możliwości podjęcia działań naprawczych zmierzających do usunięcia niezgodności. W odpowiedzi przedsiębiorca poinformował, że zakwestionowane lampy zostały oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Do właściwej prokuratury rejonowej zostało skierowane zawiadomienie przeciwko importerowi w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa określonego w art. 45 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku  o systemie oceny zgodności.   

 

? niepełnych informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu w odniesieniu do  11 partii lamp LED:

 

 1. w hurtowni w Szczecinie - 3 partie lamp, w tym:
 • 2 partie lamp producenta z Warszawy.

 

W wyniku przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że objęte kontrolą lampy nie spełniają zasadniczych wymagań określonych w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 roku. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego z uwagi na to, że na lampach lub ich opakowaniach nie podano prądu znamionowego zasilania (oznaczonego „A” lub „amper”), informacji: „W przypadku lamp o masie znacznie większej niż tych, które są zamieniane, należy zwrócić uwagę na fakt, że zwiększenie masy może zmniejszyć stabilność mechaniczną niektórych opraw oświetleniowych i oprawek, może pogorszyć pewność zestyku oraz zamocowania lampy”  oraz informacji o specjalnych warunkach lub ograniczeniach, które powinny być przestrzegane podczas pracy lampy,

 

 • partia lamp producenta ze Szczecina.

 

W wyniku przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że objęta kontrolą lampa  nie spełnia zasadniczych wymagań określonych w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego z uwagi na to, że bezpośrednio na lampie nie naniesiono podstawowych informacji, których znajomość  i przestrzeganie są warunkiem bezpieczeństwa podczas ich użytkowania tj. nie podano częstotliwości znamionowej wyrażonej w hercach. Ponadto na lampach lub ich opakowaniu nie podano prądu znamionowego zasilania (oznaczonego „A” lub „amper”) oraz informacji: „W przypadku lamp o masie znacznie większej niż tych, które są zamieniane, należy zwrócić uwagę na fakt, że zwiększenie masy może zmniejszyć stabilność mechaniczną niektórych opraw oświetleniowych i oprawek, może pogorszyć pewność zestyku oraz zamocowania lampy” oraz informacji o specjalnych warunkach lub ograniczeniach, które powinny być przestrzegane podczas pracy lampy.

 

Kontrolowany przedsiębiorca wycofał ze sprzedaży zakwestionowane wyroby.

Ponadto do producentów skierowano pisma informujące o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych zmierzających do usunięcia stwierdzonej niezgodności. W odpowiedzi producent ze Szczecina poinformował, że podjął działania zmierzające do wycofania lamp z obrotu.

Drugi z producentów w odpowiedzi zwrócił się z prośbą o pomoc w interpretacji stwierdzonych niezgodności. W związku z powyższym do ww. producenta skierowano ponowne pismo. Do dnia sporządzenia informacji odpowiedzi nie otrzymaliśmy.  

 

Do właściwych prokuratur rejonowych zostały skierowane zawiadomienia przeciwko producentom jw. w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstw określonych w art. 45 i 46 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności

 

 1. u przedsiębiorcy w Szczecinie - 4 partie lamp oznaczonych danymi tego producenta.

 

W wyniku przeprowadzenia oględzin stwierdzono, że objęte kontrolą lampy nie spełniają zasadniczych wymagań określonych w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego z uwagi na to, że bezpośrednio na lampach nie naniesiono podstawowych informacji, których znajomość i przestrzeganie są warunkiem bezpieczeństwa podczas ich użytkowania tj. nie podano częstotliwości znamionowej w hercach. Ponadto na lampach lub ich opakowaniu nie podano prądu znamionowego zasilania (oznaczonego „A” lub „amper”), informacji: „W przypadku lamp o masie znacznie większej niż tych, które są zamieniane, należy zwrócić uwagę na fakt, że zwiększenie masy może zmniejszyć stabilność mechaniczną niektórych opraw oświetleniowych i oprawek, może pogorszyć pewność zestyku oraz zamocowania lampy” oraz informacji o specjalnych warunkach lub ograniczeniach, które powinny być przestrzegane podczas pracy lampy.

Dodatkowo lampy 2 partie nie oznaczono mocą znamionową, której wartość powinna być podana w watach.

 

Kontrolowany przedsiębiorca wycofał ze sprzedaży zakwestionowane wyroby. Ponadto skierowano do kontrolowanego jako producenta pismo mające na celu podjęcie dobrowolnych działań naprawczych zmierzających do usunięcia stwierdzonej niezgodności. W odpowiedzi poinformował, że podjął działania w kierunku usunięcia niezgodności.

 

Do właściwej Prokuratury Rejonowej zostało skierowane zawiadomienie przeciwko producentowi   w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstw określonych w art. 45 i 46 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności

                

 1. u przedsiębiorcy w Koszalinie - 2 partie lamp LED, wyprodukowane przez przedsiębiorcę w  Sopocie:

 

Oznakowanie zamieszczone bezpośrednio na obudowie 1 partii lamp nie zawierało znamionowego napięcia zasilania i  częstotliwości znamionowej, co jest niezgodne z  punktem 5.1 b), d) normy PN-EN 62560:2013-06 Lampy samostatecznikowe LED do ogólnych celów oświetleniowych na napięcie ? 50-- Wymagania bezpieczeństwa. Powyższe nie spełnia wymagań  określonych w  § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.08.2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego.

 

Na lampach lub na opakowaniach bezpośrednich obu ww. partii lamp nie podano: prądu znamionowego zasilania (oznaczonego „A” lub „amper”) oraz informacji: „W przypadku lamp o masie znacznie większej niż tych, które są zamieniane, należy zwrócić uwagę na fakt, że zwiększenie masy może zmniejszyć stabilność mechaniczną niektórych opraw oświetleniowych i oprawek, może pogorszyć pewność zestyku oraz zamocowania lampy”.

Jest to naruszenie pkt. 5.2 b), c)  rozdziału  5 Znakowanie, normy PN-EN 62560:2013-06 Lampy samostatecznikowe LED do ogólnych celów oświetleniowych na napięcie ? 50 –- Wymagania bezpieczeństwa, oraz niespełnienie wymagań  § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21.08.2007 roku   w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego.

 

Do producenta w Sopocie skierowano pismo o podjęcie działań naprawczych w celu usunięcia niezgodności. Sprawa jest w toku.

 

 1. u przedsiębiorcy w Koszalinie – 2 partii lamp, wyprodukowanych przez firmę w Siechnicach:

 

Na lampach lub na opakowaniach bezpośrednich obu partii lamp nie podano: prądu znamionowego zasilania (oznaczonego „A” lub „amper”) oraz informacji: „W przypadku lamp o masie znacznie większej niż tych, które są zamieniane, należy zwrócić uwagę na fakt, że zwiększenie masy może zmniejszyć stabilność mechaniczną niektórych opraw oświetleniowych i oprawek, może pogorszyć pewność zestyku oraz zamocowania lampy”.

Jest to naruszenie pkt. 5.2 b), c)  rozdziału  5 Znakowanie, normy PN-EN 62560:2013-06 Lampy samostatecznikowe LED do ogólnych celów oświetleniowych na napięcie ? 50 –- Wymagania bezpieczeństwa, oraz niespełnienie  § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21.08.2007 roku  w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego.

 

W związku z powyższymi ustaleniami do producenta skierowano pismo informujące o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych. Sprawa jest  w toku.

 

Informacje zamieszczone na lampach, opakowaniach bezpośrednich lamp, na opakowaniach zbiorczych wszystkich 14 partii lamp objętych kontrolą, nie zawierały informacji dotyczącej ochrony oczu – według wymagań Raportu Technicznego Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC) IEC/TR 62471-2 – punkt 5.2  e)  rozdziału  5 Znakowanie normy PN-EN 62560:2013-06.

 

5. Badania laboratoryjne

 

W trakcie kontroli u producenta w Szczecinie pobrano próbkę lamp 72  LED SMD3528, 3,9W, GU10 do badań laboratoryjnych. Próbkę przekazano do Biura Badawczego ds. Jakości (BBJ) Stowarzyszenia Elektryków Polskich – w Warszawie, w zakresie zagrożeń fotobiologicznych powodowanych przez źródła światła.

 

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że lampy samostatecznikowe jw. w zakresie przeprowadzonych badań spełniają wymagania Grupy wolnej od ryzyka (RG0-exempt) zgodnie z normą PN-EN 62471:2008 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych”, a tym samym spełniają zasadnicze wymagania określone w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.08.2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego.

 

6. Wykorzystanie ustaleń kontroli

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

 • przesłania 6 pism do przedsiębiorców informujących o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych zmierzających do usunięcia stwierdzonych niezgodności.,

 

 • skierowania 3 zawiadomień do właściwych prokuratur rejonowych o podejrzeniu popełnienia przestępstw przez importera określonego w art. 45 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności i producentów określonych w art. 45 i 46 ustawy z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności.

 

Ponadto zostaną jeszcze przesłane zawiadomienia do prokuratur o podejrzeniu dokonania przestępstw przez 2 producentów, określonych w art. 45 i 46 ustawy z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności.

 

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 04-05-2015 13:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-05-2015
Ostatnia aktualizacja: - 04-05-2015 13:11