Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.175.2014

                                                                                                   Szczecin, dnia 02.04.2015r.

  

 ZACHODNIOPOMORSKI

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

  INSPEKCJI HANDLOWEJ

Izabela Kałużna

Firma przedsiębiorcy: Izabela Kałużna

ul. Władysława Stanisława Reymonta 3

71-276 Szczecin

 

DECYZJA WKŻ.8361.175.2014

wymierzająca karę pieniężną

 

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 669 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wymierza przedsiębiorcy Izabeli Kałużnej, Firma przedsiębiorcy: Izabela Kałużna karę pieniężną w wysokości: 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) z tytułu wprowadzenia do obrotu 1 partii/32 opakowań jaj świeżych kl. A z wolnego wybiegu w opakowaniach jednostkowych o wartości 240 złotych, nieodpowiadającej wymaganiom jakości handlowej  określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 669 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań określonych w przepisach art. 27 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. UE. L. 2008. 163 z 24.6.2008, s. 6 ze zm.) oraz art. 9 ust. 1 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. L 304 z 22.11.2011, s. 18 ze zm.) z uwagi na stwierdzenie w wyniku przeważenia 39 jaj w klasie wagowej niższej graniczącej z klasą wagową zadeklarowaną oraz z uwagi na brak w oznakowaniu danych identyfikujących producenta, tj. nazwy lub firmy i adresu podmiotu działającego na rynku spożywczym odpowiedzialnego za informacje na temat żywności.

Uzasadnienie

 

 

W dniach 13 i 14 października 2014r. na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U.L 165 z 30.4.2004, str. 1 z późn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 669 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014r., poz. 148 ze zm.) zgodnie z upoważnieniami numer 00013723 oraz 00013725   z dnia 13 października 2014r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy Izabeli Kałużnej prowadzącej działalność gospodarczą w Punkcie handlowym nr 23 CH „Pogodno” przy ul. Władysława Reymonta 3 w Szczecinie, zwanego dalej również „stroną”.

 

W toku czynności kontrolnych stwierdzono w ofercie handlowej 1 partię tj. 32 opakowania jednostkowe po 10 sztuk jaj świeżych z wolnego wybiegu kl. A klasy wagowej L producenta Paulina Kalin Bienice 32, 72-210 Dobra, dostawca P.U.H. „Koncept” Cezary Huczko ul. Wawrzyniaka 36, 72-100 Goleniów o łącznej wartości  240,00 zł, którą sprawdzono pod kątem spełniania wymagań jakościowych określonych m.in. w przepisach ustawy z dnia  21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 669 ze zm.), rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2014r., poz. 774) oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. UE. L. 2008. 163 z 24.6.2008, s. 6 ze zm.).

 

W wyniku dokonanego sprawdzenia stwierdzono, iż przy całej partii tj. przy 32 opakowaniach jednostkowych ww. jaj brak było danych identyfikujących producenta, tj. osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze, co stanowiło naruszenie § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2014r., poz. 774) w związku z art. 7 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia  21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 669 ze zm.).

 

Ponadto w wyniku przeważenia z ww. partii 180 sztuk jaj świeżych z wolnego wybiegu kl. A. klasa wagowa L stwierdzono 39 sztuk jaj klasy wagowej niższej graniczącej z klasą wagową zadeklarowaną, co stanowi 21,67% przeważonych jaj, co wskazywało na zafałszowanie produktu określone w art. 3 pkt 10 lit. c ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 669 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań określonych w art. 27 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. UE. L. 2008r., 163 z 24.6.2008, s. 6 ze zm.).

 

W związku z powyższym w toku kontroli stwierdzono, że poddany kontroli środek spożywczy nie odpowiada wymaganiom określonym w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2014r., poz. 774) w związku z art. 7 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia  21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 669 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o jakości” oraz wyczerpuje definicję produktu zafałszowanego określoną w art. 3 pkt 10 lit. c ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 669 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań określonych w art. 27 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. UE. L. 2008r., 163 z 24.6.2008, s. 6 ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 589/2008”.

 

Zgodnie bowiem z przepisem § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2014r., poz. 774) opakowany środek spożywczy znakuje się, podając, z zastrzeżeniem ust. 2, co najmniej informacje w zakresie danych identyfikujących osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu (…). Jednocześnie w myśl przepisu art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia  21 grudnia 2000r. o jakości, w brzmieniu obowiązującym do dnia 12 grudnia 2014r., w przypadku artykułu rolno-spożywczego będącego środkiem spożywczym oznakowanie opakowanych środków spożywczych zawiera dane identyfikujące producenta albo producentów, w tym firmę albo nazwę i adres, albo imię, nazwisko i adres.

 

Ponadto zgodnie z art. 27 ust. 1 rozporządzenia 589/2008 z wyjątkiem przypadku przewidzianego w art. 4 ust. 3, podczas kontroli partii jaj klasy A dopuszcza się tolerancje w zakresie masy jednostkowej. Partie takie mogą zawierać nie więcej niż 10% jaj klasy wagowej graniczącej z klasą oznaczoną na opakowaniu, nie więcej jednak niż 5% jaj następnej niższej klasy wagowej. Z kolei zgodnie z przepisem art. 3 pkt 10 lit. c ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości produkt, którego skład jest niezgodny z przepisami dotyczącymi jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych, albo produkt, w którym zostały wprowadzone zmiany, w tym zmiany dotyczące oznakowania, mające na celu ukrycie jego rzeczywistego składu lub innych właściwości, jeżeli niezgodności te lub zmiany w istotny sposób naruszają interesy konsumentów finalnych, w szczególności jeżeli w oznakowaniu podano niezgodne z prawdą dane w zakresie składu, pochodzenia, terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości, zawartości netto lub klasy jakości handlowej  jest artykułem rolno-spożywczym zafałszowanym.

 

Mając na uwadze ustalenia kontroli, do kontrolowanego przedsiębiorcy (strony w niniejszym postępowaniu) oraz do przedsiębiorcy pakującego jaja, tj. do Grzegorza Jabłońskiego F.H. „KOKO” Zakład pakowania jaj, jak również do dostawcy przedmiotowych jaj, będącego wprowadzającym do obrotu, który wyczerpuje definicję producenta, o której mowa w art. 3 pkt 9 lit. b ustawy o jakości tj. Cezarego Huczko PUH „KONCEPT”, w dniu 29 października 2014r. wystosowano wystąpienia pokontrolne. W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne pismem z dnia 06.11.2014r. kontrolowany poinformował, że  nieprawidłowości zostały usunięte. Z kolei przedsiębiorcy Grzegorz Jabłoński i Cezary Huczko w swoich odpowiedziach na wystąpienia pokontrolne w sposób niewyczerpujący w ocenie tut. organu ustosunkowali się do stwierdzonych naruszeń, w związku z czym Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej o ustaleniach poinformował właściwe organy.

 

Mając na uwadze ustalenia kontroli oraz uwzględniając okoliczność, iż z dniem 13 grudnia 2014r. nastąpiła zmiana przepisów prawa żywnościowego, która spowodowała uchylenie m.in. art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o jakości oraz uwzględniając okoliczność, iż Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2014r., poz. 774), zwanego dalej „dotychczasowym rozporządzeniem” w myśl art. 4 ustawy z dnia 7 listopada 2014r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2014r., poz. 1722) utraciło moc obowiązującą z dniem wejścia w życie, tj. w dniu 9 stycznia 2015r. nowego rozporządzenia w tym zakresie, wydanego na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o jakości, tj. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 29), zwanego dalej również „rozporządzeniem w sprawie znakowania”, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej dokonał analizy stwierdzonego w toku kontroli naruszenia w kontekście podstaw do wszczęcia postępowania zmierzającego do wymierzenia kary administracyjnej z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy o jakości.

 

Obecnie wymogi dotyczące informacji na temat żywności uregulowane są w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektywy Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE L 304 z 22.11.2011r., s. 18 z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem 1169/2011”, które jest aktem prawnym obowiązującym wprost w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

 

Uwzględniając zaistniałą zmianę w przepisach, wykazane w toku kontroli naruszenie § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a) dotychczasowego rozporządzenia w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o jakości zakwalifikowano w niniejszym postępowaniu jako naruszenie art. 9 ust. 1 lit. h rozporządzenia 1169/2011, który wskazuje na obowiązek podania informacji na temat żywności w zakresie nazwy lub firmy i adresu podmiotu działającego na rynku spożywczym, o którym mowa w art. 8 ust. 1, tj. podmiotu odpowiedzialnego za informację na temat żywności, pod którego nazwą lub firmą jest wprowadzany na rynek dany środek spożywczy (…).

 

Niezależnie od powyższego z uwagi na okoliczność, że zmiany w prawie żywnościowym nie spowodowały zmian w regulacjach rozporządzenia 589/2008, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej kwalifikację niespełniania wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w w/w rozporządzeniu pozostawił zgodnie z ustaleniami poczynionymi w toku kontroli.

 

W związku z powyższym, pismem z dnia 6 marca 2014r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę Izabelę Kałużną, firma przedsiębiorcy: Izabela Kałużna o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej w związku z wprowadzeniem do obrotu 1 partii/32 opakowań jednostkowych po 10 sztuk jaj świeżych kl. A z wolnego wybiegu o wartości 240 złotych, zadeklarowanych w klasie wagowej L, wyprodukowanych przez producenta Paulina Kalin Bienice 32, 72-210 Dobra, jako produktu zafałszowanego o którym mowa  w art. 3 pkt 10  lit. c ustawy z dnia  21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 669 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań określonych w art. 27 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.6.2008, s. 6 ze zm.) z uwagi na to, iż w wyniku przeważenia stwierdzono 39 sztuk jaj klasy wagowej niższej graniczącej z klasą wagową zadeklarowaną, oraz w związku z naruszeniem wymagań określonych w art. 9 ust. 1 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektywy Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE L 304 z 22.11.2011r., s. 18 z późn. zm.) z uwagi na brak danych identyfikujących producenta, tj. nazwy lub firmy i adresu podmiotu działającego na rynku spożywczym.

 

Ponadto w w/w piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona ze swojego uprawnienia skorzystała. Pismem z dnia 17.03.2015r. strona wyjaśniła, iż nie była świadoma okoliczności, że to na niej jako przedsiębiorcy spoczywa konieczność sprawdzenia oznakowania dotyczącego zakupionych jaj. Ponadto jak wyjaśnia przedsiębiorca otrzymując faktury zakupu, dokumentację HDI przekonana była, iż wszystkie wymogi  dotyczące sprzedaży jaj zostały spełnione przez dostawcę w 100%. Strona w rzeczonym piśmie wskazuje, iż jako mikroprzedsiębiorca prowadzący działalność na rynku lokalnym nie posiada możliwości sprawdzenia dokładnej wagi każdej sztuki jaj z partii dostarczonej przez sprzedającego, ponadto nie miała wiedzy, iż to ona jako przedsiębiorca odpowiada za wagę sprzedawanych jaj a nie producent, zakład pakujący czy sprzedawca, który jest dostawcą. Jednocześnie strona w ww. piśmie poinformowała, iż po przeprowadzonej kontroli i powzięciu wiadomości o stwierdzonych nieprawidłowościach jest na etapie szukania nowego dostawcy.

 

Tak złożone wyjaśnienia organ uwzględnił w toku prowadzonego postępowania i dokonał ich oceny pod kątem przydatności dla toczącego się postępowania o czym niżej.

Jednocześnie w wyniku ponownej analizy całości zgromadzonego materiałudowodowego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że stwierdzone naruszenie w części dotyczącej zaniżenia wagi w przypadku 39 sztuk (w odniesieniu do partii składającej się z 320 sztuk) jaj w stosunku do klasy wagowej zadeklarowanej, przy uwzględnieniu powstałego przekroczenia o 7,19 punktów procentowych dopuszczalnego w tej partii na mocyart. 27 rozporządzenia 589/20085% udziału jaj niższej klasy wagowej graniczącej z klasą oznaczoną na opakowaniu nie spowodowało obniżenia w sposób znaczący jakości handlowej zakwestionowanej partii, a zatem nie doszło do istotnego naruszenia interesu konsumenta.

Organ wziął pod uwagę fakt, że zaniżenie masy 39 sztuk jaj z ww. partii wynosiło: 2g dla 3 szt. jaj o masie 61g, 1,5g dla 8szt. jaj o masie 61,5g, 1g dla 9 szt. jaj o masie 62g i zaledwie 0,5g dla 19 jaj o masie 62,5g.

W związku z powyższym Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej dokonał zmiany kwalifikacji prawnej stwierdzonego naruszenia i zmienił podstawę prawną wszczętego postępowania administracyjnego z art. 40a ust. 1 pkt 4 na art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości, o czym pismem z dnia 19.03.2015r. zawiadomił stronę, wskazując jej, iż wszczęte w dniu 06.03.2015r. postępowanie toczyć się będzie w kierunku wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu artykułów rolno-spożywczych tj. jaj w opakowaniach jednostkowych niespełniających wymagań jakościowych, określonych w artykule 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014r. poz. 669 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań określonych w art. 27 rozporządzenia Komisji (WE) NR 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz.U.UE.L.2008.163.6 z późn. zm.) oraz w związku z naruszeniem wymagań, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. L 304 z 22.11.2011, s. 18 ze zm.).

Ponadto w w/w piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszenie żądań w tym zakresie. Strona ze swojego uprawnienia nie skorzystała.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy o jakości, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.

 

Do dnia 8 stycznia 2015r. wymagania dotyczące m.in. znakowania środków spożywczych określone były w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2014r., poz. 774), którego § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a) stanowił, że opakowany środek spożywczy znakuje się, podając, z zastrzeżeniem ust. 2, co najmniej informacje w zakresie danych identyfikujących osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu (…). Jednocześnie w myśl przepisu art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości, w brzmieniu obowiązującym do dnia 12 grudnia 2014r., w przypadku artykułu rolno-spożywczego będącego środkiem spożywczym oznakowanie opakowanych środków spożywczych zawiera dane identyfikujące producenta albo producentów, w tym firmę albo nazwę i adres, albo imię, nazwisko i adres.

 

W aktualnie obowiązującym rozporządzeniu 1169/2011, określającym wymagania dotyczące informacji na temat żywności obowiązek podania informacji dotyczących nazwy lub firmy i adresu podmiotu działającego na rynku spożywczym, o którym mowa w art. 8 ust. 1 (podmiotu odpowiedzialnego za informacje na temat żywności, pod którego nazwą lub firmą jest wprowadzany na rynek dany środek spożywczy (…)) wynika z treści art. 9 ust. 1 lit. h.

 

Z kolei w myśl przepisu art. 27 rozporządzenia 589/2008 z wyjątkiem przypadku przewidzianego w art. 4 ust. 3, podczas kontroli partii jaj klasy A dopuszcza się tolerancje w zakresie masy jednostkowej. Partie takie mogą zawierać nie więcej niż 10% jaj klasy wagowej graniczącej z klasą oznaczoną na opakowaniu, nie więcej jednak niż 5% jaj następnej niższej klasy wagowej. Gdy kontrolowana partia zawiera mniej niż 180 jaj, zwiększa się dwukrotnie marginesy określone jak wyżej.

 

W świetle z kolei przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o jakości wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

Niespełniające wymagań przepisów rozporządzenia 1169/2011 oraz rozporządzenia 589/2008 środki spożywcze są artykułami rolno-spożywczymi niewłaściwej jakości handlowej, a stan faktyczny polegający na naruszeniu tych przepisów stanowi naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy o jakości.

 

Ustawa o jakości nakłada na wprowadzających artykuły rolno-spożywcze do obrotu obowiązek zachowania wymagań w zakresie ich jakości handlowej, stanowiąc jednocześnie w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500 zł. Jej przepis     art. 3 pkt 4 odsyła natomiast w zakresie definicji obrotu do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 178/2002”, zgodnie z którym „wprowadzenie na rynek” oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja wskazuje krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego.

 

Nadto, zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia 178/2002, podmioty działające na rynku spożywczym i pasz zapewniają, na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodność tej żywności lub pasz z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów.

 

Dodatkowo, w myśl art. 8 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004(Dz. U. L 304 z 22.11.2011, s. 18 ze zm.), obowiązującego od 13 grudnia 2014r., podmioty działające na rynku spożywczym, które nie mają wpływu na informacje na temat żywności, nie mogą dostarczać żywności, o której wiedzą lub w stosunku do której mają podejrzenia – w oparciu o informacje posiadane w ramach działalności zawodowej, że jest niezgodna z mającym zastosowaniem prawem dotyczącym informacji na temat żywności oraz wymaganiami odpowiednich przepisów.

 

Przepis art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 1169/2011 stanowi natomiast, że bez uszczerbku dla ust. 2-4 podmioty działające na rynku spożywczym zapewniają przestrzeganie w przedsiębiorstwach pozostających pod ich kontrolą wymogów prawa dotyczącego informacji na temat żywności i odpowiednich przepisów krajowych mających znaczenie dla ich działalności i upewniają się, że wymogi te są spełnione.

 

W świetle powyższego przedsiębiorca Izabela Kałużna, Firma przedsiębiorcy: Izabela Kałużna odpowiada za jakość handlową wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Mając na względzie powyższe ustalenia, w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując dyspozycje ww. przepisów w odniesieniu do zakwestionowanego artykułu rolno-spożywczego, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż stopień szkodliwości czynu w przypadku wprowadzenia do obrotu kwestionowanego artykułu rolno-spożywczego w przypadku stwierdzonej w wyniku przeważenia niezgodności z deklarowaną przez producenta na opakowaniu klasą wagową przy tego rodzaju środku spożywczym jest o tyle istotny, że klasa wagowa jaj w obrocie detalicznym ma fundamentalny wpływ nie tylko na cenę produktu, ale również kształtuje wiedzę  konsumentów w zakresie wielkości jaj. Powyższe nieprawidłowości pozbawiają konsumenta prawa do pozyskania właściwej jakości artykułów rolno-spożywczych. Kupując jaja w klasie wagowej L  (zadeklarowanej) konsument spodziewa się, że takie jaja znajdują się w opakowaniu. W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami w zakresie klasy wagowej jaj konsument narażony jest również na straty finansowe. Z kolei brak na opakowaniach jednostkowych danych identyfikujących producenta, tj. nazwy lub firmy i adresu podmiotu działającego na rynku spożywczym, choć stanowi naruszenie wymagań mniejszej wagi w stosunku do wyżej wymienionego, to może uniemożliwiać bądź utrudniać konsumentom identyfikację podmiotu który wyprodukował środek spożywczy.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym obrót artykułami żywnościowymi na etapie detalicznym, a celem jej działalności jest sprzedaż artykułów rolno-spożywczych bezpośrednio konsumentom. Wskazać w tym miejscu należy, iż jest to sprzedaż wyspecjalizowana ograniczająca się do sprzedaży środków spożywczych. Zdaniem tut. organu stanowi to o tym, że można ją potraktować jako profesjonalistę mającego wpływ na obrót żywnością, a więc mającego obowiązek znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaną przez niego działalnością. Organ wziął pod uwagę okoliczność, że przed wystąpieniem naruszeń uchroniłaby stronę zarówno znajomość przepisów prawa żywnościowego, jak i wyrywkowe przeważenia zakupionych jaj. Strona postępowania jako profesjonalista działający na rynku artykułów rolno-spożywczych ma obowiązek znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaną przez niego działalnością. Z drugiej strony uwzględniono przy ocenie stopnia zawinienia postawę przedsiębiorcy wynikającą z odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne oraz wskazującą na usunięcie stwierdzonych uchybień. Ponadto uwzględniono, iż obrót jajami jest marginalną częścią działania przedsiębiorcy na rynku w odniesieniu do jego całej działalności gospodarczej.

 

Przy ocenie zakresu naruszenia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę okoliczność, że naruszone wymagania są jednymi z podstawowych przewidzianych w przepisach prawa żywnościowego dla tego rodzaju produktu. Ponadto przy ocenie tej przesłanki organ uwzględnił również to, że stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły znacznej ilości produktu.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił okoliczność, że przedsiębiorca Izabela Kałużna prowadzi działalność gospodarczą w jednym tylko miejscu i nie był dotychczas kontrolowany przez tut. organ.

 

Biorąc nadto pod uwagę piąty z czynników mających wpływ na wysokość kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w oparciu o przedstawione przez stronę oświadczenie o wielkości obrotów stwierdził, że strona w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r., poz. 672 ze zm.) należy do grupy tzw. mikroprzedsiębiorców, stąd wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w obrocie rynkowym jest jednym z najmniejszych spośród wszystkich innych kategorii przedsiębiorców.

 

Mając na uwadze opisane wyżej okoliczności, a także uwzględniając fakt, że najniższy możliwy wymiar kary za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-spożywczych niewłaściwej jakości handlowej wynosi 500 zł, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że w sprawie uzasadnione jest wymierzenie stronie na podstawie przepisu  art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości kary pieniężnej w minimalnej ustawowej wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych).

 

Przy ustalaniu wysokości kary tut. organ wziął również pod uwagę postanowienia art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002”, zgodnie z którym kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zważywszy na stwierdzone naruszenia w kontekście rodzaju artykułu rolno-spożywczego niewłaściwej jakości handlowej oraz dokonaną ocenę stopnia szkodliwości czynu wskazującą m.in. na naruszenie interesów konsumentów, a dalej – ocenę stopnia zawinienia i zakresu naruszenia wymierzenie kary pieniężnej przedsiębiorcy Izabeli Kałużnej w wysokości 500,00 złotych spełnia powyższe wymagania.

 

Zgodnie z przepisem art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) organ administracji publicznej załatwia sprawę poprzez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, natomiast § 2 tego artykułu stanowi, że decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.

 

Zgodnie z kolei z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy o jakości, kary pieniężne, o których mowa m.in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3  wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej. W związku powyższym organ orzekł jak w sentencji.

 

Pouczenia:

  1. Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca Izabela Kałużna, Firma przedsiębiorcy: Izabela Kałużna, ul. Władysława Stanisława Reymonta 3, 71-276 Szczecin powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, Nr konta: 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecin w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

 

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.

 

W przypadku wniesienia odwołania od niniejszej decyzji nie należy uiszczać kary pieniężnej do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez organ odwoławczy.

 

  1. Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.    

 

Z up. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej Paweł Kryzan

Z-ca Wojewódzkiego Inspektora

                                                                    .…...............................................

(podpis z podaniem imienia i nazwiska

oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji

 

Otrzymują:

  • Izabela Kałużna, Firma przedsiębiorcy: Izabela Kałużna, ul. Władysława Stanisława Reymonta 3, 71-276 Szczecin,
  • a/a. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 29-04-2015 08:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-04-2015
Ostatnia aktualizacja: - 29-04-2015 08:20