Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli wprowadzonego do obrotu sprzętu elektrycznego (przedłużacze i listwy zasilające) pod kątem spełniania zasadniczych wymagań

INFORMACJA

o wynikach kontroli wprowadzonego do obrotu sprzętu elektrycznego (przedłużacze i listwy zasilające) pod kątem spełniania zasadniczych wymagań.

 

Realizując wytyczne Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej oraz program kontroli
nr BK/NR-040-4/07/MM z marca 2007 r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie przeprowadził kontrole u dziewięciu przedsiębiorców w Szczecinie, Koszalinie, Stargardzie Szczecińskim, Szczecinku.

 

Kontrole przeprowadzono w 6 hurtowniach, 1 hipermarkecie oraz 2 sklepach detalicznych. Wszystkie kontrole zostały zakończone.

 

Kontrolą objęto wprowadzony do obrotu sprzęt elektryczny (przedłużacze) pod kątem sprawdzenia spełniania zasadniczych wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia
15 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 259, poz. 2172), transponującym treść dyrektywy Unii Europejskiej 73/23/EWG.

 

U 2 przedsiębiorców pobrano do badań laboratoryjnych przedłużacze i aktualnie oczekujemy na wyniki badań laboratoryjnych.

 

W II kwartale 2007r. tutejszy inspektorat nie wydawał na wniosek Urzędów Celnych opinii dotyczących przedłużaczy i listew zasilających objętych programem.

 

W trakcie przeprowadzonych kontroli sprawdzeniem objęto ogółem 50 partii przedłużaczy  wartości 14.205,29zł. w tym:

-         38 partii wartości 12.428,29 zł, produktów krajowych,

-         5 partii wartości 775,10 zł, produktów z innych krajów Unii Europejskiej,

-         7 partii wartości 1.002,40 zł, produktów importowanych,

wprowadzonych do obrotu po 1 maja 2004 r.

 

Ustalenia kontroli w odniesieniu do poszczególnych punktów programu przedstawiają się następująco:

 

1.       Oznakowanie sprzętu znakiem zgodności CE.

 

      Wszystkie wyroby objęte kontrolą (50 partii przedłużaczy wartości 14.205,29zł.) oznaczone były znakiem zgodności CE w sposób bezpośredni. Oznakowanie CE było widoczne, czytelne
i trwałe, zgodne ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego.

 

2.       Prawidłowość wystawiania deklaracji zgodności.

 

Zagadnienie to zbadano w oparciu o przepisy § 10 rozporządzenia MG z dnia 15.12.2005r.
w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego.

 

W trakcie przeprowadzonych kontroli sprawdzeniem objęto ogółem 50 partii przedłużaczy  wartości 14.205,29zł. w tym:

-         38 partii wartości 12.428,29 zł, produktów krajowych,

-         5 partii wartości 775,10 zł, produktów z innych krajów Unii Europejskiej,

-        7 partii wartości 1.002,40 zł, produktów importowanych.

 

Od producentów, importerów i odbiorców dostaw wewnątrzwspólnotowych (pierwszych dystrybutorów) otrzymano kopie deklaracji zgodności. Wszystkie przesłane deklaracje zgodności potwierdzały spełnianie przez wyroby, na które były wystawione zasadniczych wymagań zawartych w dyrektywie Unii Europejskiej; niskonapięciowej - 73/23/EEC przetransportowanej do naszego prawa przepisem cytowanego wyżej rozporządzenia.

 

W tym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

 

 

3.       Zgodność wyrobów z zasadniczymi wymaganiami.

 

W odniesieniu do 50 partii badanego sprzętu nieprawidłowości nie stwierdzono. Zgodnie
z wymaganiami przepisu § 5 rozporządzenia
, Ministra Gospodarki z dnia 15.12.2005 r.
w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego do badanych wyrobów były dołączone instrukcje obsługi opracowane w języku polskim, w których zamieszczono informacje których znajomość i przestrzeganie są warunkiem bezpieczeństwa podczas użytkowania sprzętu elektrycznego. Podano również informacje o zagrożeniach w przypadku niewłaściwego obchodzenia się ze sprzętem. Bezpośrednio na sprzęcie zamieszczano nazwę producenta lub znak towarowy.

 

W Hipermarkecie w Szczecinie stwierdzono w sprzedaży 4 partie przedłużaczy tj.:

-         przedłużacz 5-krotny z bolcem dł. 5m,

-         przedłużacz 4x2P+2 dł. 3m,

-         przedłużacz 3 gniazdowy z bolcem z wyłącznikiem dł. 3m,

-         przedłużacz 3x2P+Z dł. 1,5m,

oznaczonych nazwą i adresem przedsiębiorcy z siedzibą w Warszawie.

 

Z otrzymanych kopii deklaracji zgodności wynikało, że producentem tych wyrobów, są dla:

-         przedłużacza 5-krotnego z bolcem dł. -  ze znakiem firmowym i typem EPS,

-         przedłużaczy 4x2P+2 dł. 3m, 3 gniazdowego z bolcem z wyłącznikiem dł. 3m
i  3x2P+Z dł. 1,5m -  ze znakami firmowymi „ben electronic”.

 

W związku z deklaracją firmy, że jest dystrybutorem przedmiotowych wyrobów skierowano pismo do firmy, w którym wskazano, że przedsiębiorca, który wprowadza do obrotu pod swoją marką wyroby wytworzone przez innego przedsiębiorcę, przyjmuje na siebie obowiązki producenta w zakresie oceny zgodności i powinien dysponować dokumentacją taką, jak osoba zobowiązana do wystawiania i przechowywania dokumentów, co wynika z przepisu art. 5, pkt 20 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

 

Co do oznaczeń przedmiotowych wyrobów nie wniesiono uwag, gdyż oprócz oznaczeń firmowych (na opakowaniu), na listwach (plastykowych gniazdach przedłużaczy) w sposób trwały umieszczono oznaczenia z nazwami ww. producentów i typów listew.

 

4.       Badania laboratoryjne.

 

Spośród objętych kontrolą 50 partii przedłużaczy wartości 14.205,29zł. w tym:

-         38 partii wartości 12.428,29 zł, produktów krajowych,

-         5 partii wartości 775,10 zł, produktów z innych krajów Unii Europejskiej,

-        7 partii wartości 1002,40 zł, produktów importowanych,

      do badań laboratoryjnych pobrano 2 sztuki przedłużaczy z 2 partii wartości 436,57 zł. tj.:

 

 

5.       Przestrzeganie przepisów ustawy o języku polskim.

 

W zakresie przestrzegania przepisów art. 7 i 7a ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim zbadano całość objętego kontrolą sprzętu tj. 50 partii przedłużaczy wartości 14.205,29 zł. z czego zakwestionowano 2 partie przedłużaczy ,  wyprodukowanych w Chinach,
a wprowadzonych do obrotu przez upoważnionego przedstawiciela
w  Czechach.

 

Na przedłużaczach umieszczono wyłącznie w obcej wersji językowej informację dla konsumenta o treści: „ne zasahujte do zapojeni” i „ne zasahujte do zapojenia”, co
w tłumaczeniu - według upoważnionego przedstawiciela - znaczyło „nie ingerować
w konstrukcję”.

Przedmiotowy zapis, jak wynikało z wyjaśnień nie ma istotnego znaczenia dla konsumentów                              z uwagi na to, iż przedłużacz skonstruowano jako wyrób nierozbieralny. Tym niemniej dystrybutor w Polsce podjął działania zmierzające do usunięcia nieprawidłowości.


W odniesieniu do pozostałych partii przedłużaczy nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie.

 

6.       Przestrzeganie przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

 

      Przedsiębiorcy umieszczali w kontrolowanych placówkach informację o punktach zbierania zużytego sprzętu oraz informację o nieodpłatnym przyjmowaniu zużytego sprzętu, co było zgodne z przepisem art. 41 pkt 2 oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495).

      Co do informacji dotyczących zakazu umieszczania sprzętu łącznie z innymi odpadami wraz z wyjaśnieniem oznaczeń znaczenia symbolu wskazującego na selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego i oznaczenia takim symbolem (art. 41 pkt 3 ww. ustawy) uwag nie wniesiono.

 

7.       Oględziny wyrobów.

 

W toku kontroli przeprowadzono oględziny wszystkich objętych kontrolą 50 partii przedłużaczy  wartości 14.205,29 zł.

 

Oględzin dokonano pod kątem widocznych wad technicznych, trwałości zamocowań przewodów elektrycznych i obudów, trwałych uszkodzeń mogących stwarzać zagrożenie.
W tym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

Z przeprowadzonych oględzin każdorazowo sporządzano protokóły oględzin.

 

8.       Podsumowanie i wnioski.

 

Przeprowadzone kontrole wykazały, że wytwarzany sprzęt jest dobry i bezpieczny. Nie stwierdzono niezgodności wyrobów z zasadniczymi lub innymi wymaganiami.

Może to świadczyć o pewnej poprawie w stosunku do poprzednich kontroli przeprowadzanych w zakresie spełniania zasadniczych wymagań przez tego typu wyroby.

 

Przeprowadzenie badań organoleptycznych w trakcie kontroli często jest ograniczone ze względu na nierozbieralne konstrukcje. Zaznaczyć przy tym należy, że wiele nieprawidłowości możliwych jest do wykrycia wyłącznie w toku badań laboratoryjnych.

 

Biorąc powyższe pod uwagę dalsze kontrole w tym zakresie powinny uwzględniać badania laboratoryjne.

 

WYKORZYSTANIE USTALEŃ

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do skierowania wystąpienia pokontrolnego do firmy oraz pisma do dystrybutora  mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

 

Informacja zostanie uzupełniona po otrzymaniu wyników badań laboratoryjnych.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariola Cieśla 02-08-2007 11:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wiesław Pucek 02-08-2007
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Wilkosz 16-10-2009 14:02