Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli wprowadzonych do obrotu wybranych urządzeń ciśnieniowych po kątem spełniania zasadniczych wymagań


INFORMACJA

o wynikach kontroli wprowadzonych do obrotu
wybranych urządzeń ciśnieniowych
pod kątem spełniania zasadniczych wymagań.

Realizując wytyczne Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej oraz program kontroli nr BK/NR-040-6/07/GB z kwietnia 2007 r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie przeprowadził w podanym wyżej zakresie 12 kontroli (Szczecin, Warzymice, Koszalin, Kołobrzeg, Białogard)

 

 

W trakcie przeprowadzonych kontroli sprawdzeniem objęto ogółem 23 partie (71 szt.) urządzeń ciśnieniowych o łącznej wartości 13.874,42 zł, w tym:

 

 1. 7 partii (8 szt.) szybkowarów wartości 1.629,24 zł:

 • 6 partii (7 szt.) pochodzących z importu wartości 1.360,24zł,

 • 1 partię (1 szt.) pochodzącą z innych krajów UE wartości 269,00 zł,

 

 1. 6 partii (46 szt.) gaśnic produkcji krajowej wartości 4.367,58 zł,

 

 1. 8 partii (15 szt.) zestawów hydroforowych wartości 6.427,60 zł:

 • 3 partie (3 szt.) produkcji polskiej wartości 1.608,00 zł,

 • 5 partii ( 12 szt.) pochodzących z innych krajów UE wartości 4.819,60 zł,

d) 2 partie (2 szt.) zbiorników hydroforowych produkcji krajowej wartości 1.450,00 zł.

 

W toku czynności kontrolnych stwierdzono pochodzące z importu szybkowary, których konstrukcja oraz oznaczenia naruszały przepisy § 6, § 12, § 46 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. Nr 263, poz. 2200).

 

Ponadto stwierdzono w sprzedaży zbiorniki hydroforowe oraz zestawy hydroforowe, które nie spełniały zasadniczych i innych wymagań określonych w przepisach:

 • § 46 i § 48 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. Nr 263, poz. 2200),

 • § 47, § 48, § 50 i § 119 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r.
  w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz. U. nr 259, poz.2170)

 • § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. nr 259, poz. 2172).

 

Wytypowane do kontroli gaśnice oraz szybkowary podlegały ocenie zgodności
z zasadniczymi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, dotyczącymi projektowania oraz wytwarzania, zgodnie z rozdziałem 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych
i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. Nr 263, poz. 2200).

Natomiast zbiorniki oraz zestawy hydroforowe podlegały ponadto przepisom rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz. U. nr 259, poz.2170) i przepisom rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego(Dz. U. nr 259, poz. 2172).

 

W okresie objętym informacją nie wpłynął żaden wniosek z urzędów celnych o wydanie opinii dotyczącej kontrolowanych urządzeń.

Kontrolowani przedsiębiorcy mieli zapewniony udział w kontroli poprzez udział własny bądź poprzez wyznaczenie upoważnionej osoby do ich reprezentowania.

 

Wszystkie kontrole zostały zakończone. Jednak postępowanie nie zostało dotychczas zakończone w stosunku do zestawów hydroforowych.

 

 

Ustalenia kontroli do poszczególnych zagadnień ujętych w programie kontroli przedstawiały się następująco:

 

 

  1. Urządzenia ciśnieniowe zakwalifikowane do kategorii według § 11 rozporządzenia MG z dnia 21 grudnia 2005r.

Wszystkie zestawy hydroforowe, za wyjątkiem zestawu hydroforowego do czystej wody, zostały zaklasyfikowane do kategorii „według § 11” rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. Nr 263, poz. 2200).

 

 1. Przestrzeganie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz.U. nr 259, poz. 2170).

Sprawdzeniem objęto 6 partii (13 szt.) zestawów hydroforowych wartości 5.629,60 zł w tym :

 • 2 partie (2 szt.) produkcji krajowej wartości 1.259,00 zł

 • 4 partie (11 szt.) wartości 4.370,60 zł

 

Nieprawidłowości odnotowano w odniesieniu do 5 partii (12 szt.) urządzeń wartości 4.840,60 zł w tym:

 • 2 partii (2 szt.) wartości 1259,00 zł produkcji krajowej,

 • 3 partii (10 szt.) wartości 3.581,60 zł z innych krajów UE.

 1. Oznaczenie maszyn zgodnie z przepisami § 48 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz.U. nr 259, poz. 2170).

Nieprawidłowości w powyższym zakresie stwierdzono u 2 przedsiębiorców i dotyczyły 2 partii (2 szt.) zestawów hydroforowych wartości 2.179,60 zł.:

 

 1. zestaw hydroforowy w ilości 1 szt. wartości 519,00 zł, nie posiadał oznakowania CE i roku budowy maszyny,

 1. oznaczenie zestawu hydroforowego w ilości 1 szt. w cenie 1660,60 zł, nie zawierało adresu producenta i roku budowy maszyny.

 

Pozostałe sprawdzone urządzenia były oznakowane prawidłowo.

 1. Oznaczenie maszyn zgodnie z przepisami § 49 rozporządzenia Ministra Gospodarki
  z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz. U. nr 259, poz. 2170).

Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

 1. Prawidłowość wystawiania deklaracji zgodności.

Zagadnienie to zbadano w odniesieniu do 6 partii (13 szt.) zestawów hydroforowych wartości 5.629,60 zł.

 

Nie dołączono deklaracji zgodności do zestawu hydroforowego w ilości 1 szt. wartości 519,00 zł.

 

Natomiast deklaracje zgodności opracowane w języku polskim dla 3 partii zestawów (10 szt.) wartości 2.661,00 zł były sporządzone nieprawidłowo.

Dotyczyło to:

 • partii (1 szt.) urządzenia produkcji krajowej wartości 740,00 zł,

 • 2 partii (9 szt.) wyrobów z innych krajów UE wartości 1.921,00 zł.

Ustalono, że:

 • w deklaracji zgodności partii (1 szt.) zestawu hydroforowego do czystej wody wartości 740,00 zł, wystawionej przez producenta, nie podano właściwej pojemności zbiornika, a w wykazie pomp nie zamieszczono odpowiedniego typu pompy,

 • deklaracja zgodności partii ( 2 szt. ) zestawu hydroforowego, wartości 598,00 zł wystawiona przez producenta, nie zawierała numeru fabrycznego maszyny oraz podano niewłaściwą informację o pojemności zbiornika - 19 litrów zamiast 18 litrów,

 • deklaracja zgodności partii (7 szt.) zestawu hydroforowego, wartości 1.323,00 zł, wystawiona przez dystrybutora nie zawierała numeru fabrycznego maszyny.

 

Do producenta i dystrybutora skierowano pisma o możliwości podjęcia działań naprawczych, które zostały wykonane.

W supermarkecie działania naprawcze zostały wykonane w trakcie kontroli,
a w wyniku rozeznania przeprowadzonego po zakończeniu kontroli w hurtowni ustalono, że kontrolowane wyroby już sprzedano.

 

W odniesieniu do pozostałych produktów deklaracje zgodności były prawidłowe.

 1. Prawidłowość opracowania instrukcji

Nie wniesiono uwag do instrukcji załączonej do zestawu hydroforowego.

 

Do zestawu hydroforowego w ilości 1 szt. wartości 519,00 zł nie dołączono instrukcji.

 

Instrukcje 4 partii zestawów hydroforowych (11 szt.) wartości 4.321,60 zł nie zawierały informacji wymaganych przepisami § 119 cytowanego wyżej rozporządzenia. Dotyczyło to partii (1szt.) zestawu produkcji polskiej wartości 740,00 zł i 3 partii (10 szt.) z innych krajów UE wartości 3.581,60 zł, i tak:

 

 1. roku budowy maszyny nie zamieszczono w instrukcjach zestawów (3 partie).

 

 1. oznakowania CE nie zawierała instrukcja partii (1 szt.) w cenie 1660,60 zł,

 

 

 1. adresu serwisu nie podano w instrukcji 3 partii.

 

Instrukcje były opracowane w języku polskim.

 

Z uwagi na to, że powyższe nieprawidłowości są mniej istotnymi niezgodnościami
z zasadniczymi wymaganiami do producenta, upoważnionego przedstawiciela producenta oraz do dystrybutora skierowano pisma o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych w stosunku do urządzeń wprowadzonych do obrotu.

W supermarkecie nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli, a w wyniku rozeznania przeprowadzonego po zakończeniu kontroli w hurtowni ustalono, że kontrolowane wyroby już sprzedano.

 1. Oznaczenie maszyn zgodnie z przepisami § 47 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz. U. nr 259, poz. 2170).

 

Nieprawidłowości w powyższym zakresie stwierdzono tylko u jednego przedsiębiorcy. Na pompie wchodzącej w skład zestawu hydroforowego w ilości 1 szt. wartości 519,00 zł, zamieszczono ostrzeżenie w języku niemieckim - brak wersji w języku kraju (polskim), w którym maszyna ma być używana.

Z uwagi na stwierdzone niezgodności w odniesieniu do zestawu hydroforowego do przedsiębiorcy wystąpiliśmy o wyjaśnienie sprawy.

 

 

 1. Oznaczenie sprzętu elektrycznego zgodnie z przepisami § 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. nr 259, poz. 2172).

 

Badaniem w tym zakresie objęto 8 partii (15 szt.) zestawów hydroforowych wartości 6.427,60 zł w tym:

 • 3 partie (3 szt.) wyrobów produkcji polskiej wartości 1.608,00 zł,

 • 5 partii (12 szt.) urządzeń wartości 4.819,60 zł.

 

Sprawdzane urządzenia spełniały wymagania określone w § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U nr 259, poz. 2172).

 1. Przestrzeganie przepisów § 10 i § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. nr 259, poz. 2172).

Do jednego zestawu hydroforowego nie załączono deklaracji zgodności.

 

Nie odniesiono się do deklaracji jednego zestawu hydroforowego - postępowanie nie zostało zakończone. Otrzymaliśmy deklarację zgodności wystawioną przez firmę jako importera tego produktu; z tabliczki znamionowej wynikało, że wymieniona spółka jest producentem zestawu. W związku z tym zwróciliśmy się do firmy o przesłanie właściwej deklaracji. Oczekujemy na odpowiedź.

 

Deklaracje zgodności pozostałych urządzeń były wystawione zgodnie z przepisami § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U nr 259, poz. 2172).

 

 

Sprawdzając sposób oznakowania sprzętu elektrycznego zakwestionowano partię (1 szt.) zestawu hydroforowego w cenie 519,00 zł, który jak opisano już wyżej
w punkcie 1, nie posiadał oznakowania CE - naruszenie § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U nr 259, poz. 2172).

 

Z uwagi na stwierdzone niezgodności w odniesieniu do zestawu hydroforowego do firmy wystąpiliśmy o wyjaśnienie sprawy. Oczekujemy na odpowiedź.

 

 

  1. Urządzenia ciśnieniowe podlegające ocenie zgodności zgodnie z rozdziałem 3 rozporządzenia MG z dnia 21 grudnia 2005r.

 

W trakcie przeprowadzonych kontroli sprawdzeniem w tym zakresie objęto ogółem 16 partii (57) urządzeń ciśnieniowych o łącznej wartości 8.186,82 zł w tym:

 

 1. 7 partii (8 szt.) szybkowarów wartości 1.629,24 zł:

 • 6 partii (7 szt.) pochodzących z importu wartości 1.360,24 zł,

 • 1 partię (1 szt.) pochodzącą z innych krajów UE wartości 269,00 zł,

 1. 6 partii (46 szt.) gaśnic produkcji krajowej wartości 4.367,58 zł,

 2. 1 partię (1 szt.) zestawu hydroforowego produkcji polskiej wartości 740,00 zł:

 3. 2 partie (2 szt.) zbiorników hydroforowych produkcji krajowej wartości 1.450,00 zł.

 1. Oznakowanie CE.

 

Tylko w przypadku szybkowarów w ilości 2 szt. oraz kompletu składającego się z 2 szt. ww. szybkowarów serii (…), wytypowanych do sprawdzenia i oceny prawidłowości wprowadzenia do obrotu pod kątem spełnienia zasadniczych i innych wymagań stwierdzono brak na urządzeniach oznakowania CE. Nie umieszczono również numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej uczestniczącej w kontroli produkcji. Powyższe jest niezgodne z § 12 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. Nr 263, poz. 2200).

 

W związku z powyższymi ustaleniami podjęto czynności, które opisane zostały w pkt VIII niniejszej informacji.

 

W pozostałych przypadkach oznakowanie CE zostało umieszczone na urządzeniach
w sposób widoczny, czytelny i trwały oraz było zgodne ze wzorem określonym
w załączniku Nr 1 do ww. rozporządzenia. Na urządzeniach nie umieszczono innych oznakowań, które mogłyby wprowadzić w błąd lub spowodować ograniczenie widoczności
i czytelności oznakowania CE. Ponadto na gaśnicach i zestawie hydroforowym do czystej wody oraz zbiornikach hydroforowych po prawej stronie oznakowania CE umieszczono numery identyfikacyjne jednostek notyfikowanych uczestniczących w kontroli produkcji.

 

 

 1. Prawidłowość wystawiania deklaracji zgodności.

Zagadnienie to zbadano w oparciu o przepisy § 66 rozporządzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych
i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. Nr 263, poz. 2200)

 

W przypadku pochodzących z importu szybkowarów nie dołączone zostały deklaracje zgodności, co było niezgodne z § 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. Nr 263, poz. 2200). W związku
z powyższym skierowano pisemne żądania mające na celu przesłanie deklaracji zgodności wraz z odpowiednimi certyfikatami badania, do następujących dwóch przedsiębiorców. W odpowiedzi obie firmy przesłały ten sam Certyfikat Nr Z1A 030949000002 oraz Certyfikat (moduł B) Nr PRC-03-11-C002054-001 wystawione przez TUV. Ponadto Jednakże nie wystawiono deklaracji zgodności potwierdzających spełnianie zasadniczych wymagań przez szybkowary. W związku z powyższym nie poddano tych deklaracji ocenie spełniania przepisów § 66 ww. rozporządzenia.

 

W związku z powyższymi ustaleniami dotyczącymi szybkowarów podjęto czynności, które opisane zostały w pkt VIII niniejszej informacji.

 

Nieprawidłowości dotyczyły także deklaracji zgodności na partię (1 szt.) zestawu hydroforowego do czystej wody wartości 740,00 zł.. Wystawca tego dokumentu - producent w załączniku do tej deklaracji obok typu zbiornika nie podał właściwej jego pojemności, a w wykazie pomp nie zamieścił odpowiedniego typu pompy.

 

W związku z ustaleniami kontroli do producenta skierowano pismo
o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych. Działania naprawcze wykonano; w wyniku rozeznania przeprowadzonego po zakończeniu kontroli w hurtowni ustalono, że kontrolowane wyroby już sprzedano.

W pozostałych przypadkach do każdego z urządzeń ciśnieniowych załączone były deklaracje zgodności, których treść była zgodna z postanowieniami § 66 ww. rozporządzenia.

 

Ponadto na kierowane żądania, przedsiębiorcy przesyłali odpowiednie certyfikaty badania wystawione przez właściwe jednostki notyfikowane. Numery jednostek notyfikowanych,
a także zakres ich notyfikacji zostały zweryfikowane z wykazem jednostek notyfikowanych
w zakresie dyrektywy PED. Nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono.

 

 

 1. Rodzaj zastosowanej procedury zgodności (moduł).

Zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych
(Dz. U. Nr 263, poz. 2200) objęte kontrolą gaśnice oraz konstrukcje szybkowarów przyporządkowane zostały do kategorii III. Dlatego też zweryfikowano rodzaj zastosowanej procedury zgodności opisany w nadesłanych deklaracjach zgodności, stwierdzając, że
w każdym z przypadków, dotyczącym gaśnic oraz szybkowaru, odpowiadał on kategorii, do której zakwalifikowane zostały objęte kontrolą urządzenia, co było zgodne
z § 62 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia.

Natomiast sprawdzone zbiorniki i zestawy hydroforowe zostały przyporządkowane kategorii III i II. W każdym przypadku w procedurze oceny zgodności uczestniczył Urząd Dozoru Technicznego w Warszawie ul. Szczęśliwicka 34 (Nr jednostki notyfikowanej 1433). Nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono.

 

 1. Przestrzeganie postanowień przepisu § 48 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych
  i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. Nr 263, poz. 2200).

 

Zgodnie z § 48 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. Nr 263, poz. 2200) do objętych kontrolą urządzeń były dołączone instrukcje przeznaczone dla użytkownika, w tym instrukcje montażu, uruchamiania i użytkowania, oraz konserwacji przedmiotowego urządzenia ciśnieniowego, w różnych wersjach językowych w tym w wersji polskiej.

 

W czasie kontroli ustalono, że do zbiornika hydroforowego (1 szt.) wartości 760,00 zł producent załączył instrukcję od innego typu zbiornika.

W związku z ustaleniami kontroli do producenta skierowano pismo o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych. Działania naprawcze wykonano; dosłano właściwą instrukcję, wyjaśniono, że nieprawidłowość miała miejsce w odniesieniu tylko do tej konkretnej sztuki produktu.

Na zestawie hydroforowym do czystej wody (1 szt.) wartości 740,00 zł nie umieszczono ostrzeżenia przed nieprawidłowym użyciem o treści: „zabrania się podłączania do instalacji ssącej, w której ciśnienie jest większe niż 0 bar” - podanego w instrukcji obsługi. Powyższe stanowiło naruszenie przepisów § 48 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych
i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. Nr 263, poz. 2200).

 

W związku z ustaleniami kontroli do producenta zestawu skierowano pismo o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych. Działania naprawcze wykonano; w wyniku rozeznania przeprowadzonego po zakończeniu kontroli w hurtowni ustalono, że kontrolowane wyroby już sprzedano.

W instrukcjach dotyczących szybkowarów oraz kompletu ww. szybkowarów, nie zawarto informacji, o których mowa w § 46 ust. 1 ww. rozporządzenia tj.: pkt 1 (nazwy i adresu lub danych identyfikacyjnych producenta), pkt 2 (roku produkcji urządzenia ciśnieniowego) i pkt 5 (najwyższej i najniższej dopuszczonej temperatury).

 

Ponadto w przypadku 3 partii (4 szt.) szybkowarów wartości 790.24 zł, w załączonych instrukcjach nie podano ww. parametrów jak również pojemności urządzenia V. Ponadto w instrukcjach zawarto sprzeczne zapisy zalecające czynność nie wykonalną ze względu na brak narzędzia tj. „igły” do czyszczenia zaworu bezpieczeństwa i regulatora ciśnienia - w instrukcjach jest mowa o jej dołączeniu do urządzenia. Na uwagę zasługuje również fakt, iż zastosowane rysunki nie odpowiadały opisowi w tekście oraz nie zachowano ich właściwej numeracji. Ponadto w instrukcjach tych mowa była o wskaźniku
w pokrywie szybkowaru, natomiast w miejscu tym znajdowała się okrągła wypukłość. Z uwagi na ryzyko wprowadzenia w błąd użytkownika urządzenia, powyższe jest niezgodne § 48 ust. 1 pkt 3 i 4 ww. rozporządzenia.

 

W związku z powyższymi ustaleniami dotyczącymi szybkowarów podjęto czynności, które opisane zostały w pkt VIII niniejszej informacji.

 

Ponadto w instrukcji zbiornika hydroforowego wartości 690,00 zł - producent w tytule instrukcji nie podano właściwego typu zbiornika.

W związku z ustaleniami kontroli do producenta skierowano pismo o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych. Działania naprawcze wykonano. W wyniku rozeznania przeprowadzonego po zakończeniu kontroli w hurtowni ustalono, że kontrolowane wyroby zostały sprzedane.

 

W pozostałych przypadkach załączone do urządzeń instrukcje obsługi były zgodne z § 48,
a wymienione w nich informacje, zgodnie z § 7 ust. 2 ww. rozporządzenia, sporządzone zostały w języku polskim.

 

 

 1. Przestrzeganie postanowień przepisu § 46 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. Nr 263, poz. 2200).

W przypadku szybkowarów oraz kompletu ww. szybkowarów bezpośrednio na urządzeniach ciśnieniowych poddanych kontroli, nie umieszczono trwale informacji, które są wymagane postanowieniami § 46 ww. rozporządzenia tj.:

 • nazwy i adresu lub danych identyfikacyjnych producenta (§ 46 ust. 1 pkt 1),

 • roku produkcji urządzenia ciśnieniowego (§ 46 ust. 1 pkt 2),

 • oznaczenia serii lub partii urządzenia ciśnieniowego (§ 46 ust. 1 pkt 3),

 • zasadniczych najwyższych i najniższych parametrów dopuszczalnych (§ 46 ust. 1 pkt 5),

 • pojemności V urządzenia ciśnieniowego (w litrach) (§ 46 ust. 2 pkt 1).

 

 

Podobnie sprawa wyglądała w przypadku 3 partii szybkowarów, gdzie stwierdzono brak:

 • nazwy i adresu lub danych identyfikacyjnych producenta (§ 46 ust. 1 pkt 1),

 • roku produkcji urządzenia ciśnieniowego (§ 46 ust. 1 pkt 2),

 • oznaczenia serii lub partii urządzenia ciśnieniowego (§ 46 ust. 1 pkt 3),

 • pojemności V urządzenia ciśnieniowego (w litrach) (§ 46 ust. 2 pkt 1).

 

W związku z powyższymi ustaleniami dotyczącymi szybkowarów podjęto czynności, które opisane zostały w pkt VIII niniejszej informacji.

Informacji dotyczącej roku produkcji urządzenia (naruszenie § 46 ust.1 pkt 2 ww. rozporządzenia) nie podano także w instrukcji zestawu hydroforowego do czystej wody (1 szt.) wartości 740,00 zł.

 

W związku z ustaleniami kontroli do producenta skierowano pismo
o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych. Działania naprawcze wykonano; w wyniku rozeznania przeprowadzonego po zakończeniu kontroli w hurtowni ustalono, że kontrolowane wyroby zostały sprzedane.

 

 

W przypadku pozostałych objętych kontrolą urządzeń stwierdzono, że tego typu wymagania zostały spełnione przez producentów.

 1. Oględziny wyrobów.

 

Dokonując oceny wprowadzonych do obrotu wyrobów poddano je oględzinom podczas których stwierdzono, że przedmiotowe urządzenia ciśnieniowe nie posiadały widocznych wad technicznych, ani uszkodzeń mechanicznych takich jak i wgniecenia, porysowania, zadrapania itp., które mogłyby stwarzać zagrożenia. Z dokonanych oględzin sporządzano protokoły oględzin.

 1. Przestrzeganie przepisów ustawy o języku polskim.

Naruszenie przepisów zawartych w art. 7 i 7a ustawy z dnia 07 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. nr 90, poz. 999 z późn. zm.) odnotowano co do zestawu hydroforowego - hydroforu w ilości 1 szt. wartości 519,00 zł. Jak opisano wyżej na pompie zestawu zamieszczono ostrzeżenie wyłącznie w języku niemieckim. Postępowanie w tym zakresie nie zostało zakończone. W pozostałych przypadkach nieprawidłowości nie stwierdzono.

 1. Podjęte czynności związane ze stwierdzonymi nieprawidłowościami dotyczącymi szybkowarów.

 

Mając na uwadze charakter tego typu urządzeń oraz rodzaj stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości dokonano zabezpieczenia szybkowarów. W tym czasie podjęto działania mające na celu uzyskanie deklaracji zgodności wraz z odpowiednimi certyfikatami.

 

W związku z podjętymi ustaleniami opisanych w pkt I, II, IV oraz V niniejszej informacji Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Szczecinie wydał decyzje zakazujące dalszego przekazywania użytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi szybkowarów na okres 2 miesięcy, uchylając jednocześnie dokonane zabezpieczenia. Po uprawomocnieniu się wydanych decyzji, akta z przeprowadzonej kontroli zostały przesłane do GIIH.

Natomiast szybkowary wciąż pozostają zabezpieczone w placówce kontrolowanego z uwagi na ustalanie wprowadzającego do obrotu. Po uzyskaniu wymaganych informacji,
w tym przypadku również zostanie wydana decyzja zakazująca dalszego przekazywania użytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi tych szybkowarów na okres 2 miesięcy,
a po uprawomocnieniu się decyzji, akta kontroli zostaną przesłane do GIIH.

 

 

 

 

Wykorzystanie ustaleń

Ustalenia kontroli stanowiły podstawę do ukarania mandatem przedsiębiorcy, za popełnienie wykroczeń określonych w art. 601 § 2 Kw. i art. 137 § 1 Kw, w związku z nie dopełnieniem obowiązku zgłaszania do ewidencji gospodarczej zmian danych objętych wpisem w części dotyczącej miejsca wykonywanej działalności gospodarczej jak i brakiem uwidocznienia wywieszek cenowych zawierających informacje wskazujące nazwy handlowe towarów oraz ceny, a także w przypadku towarów podobnych brak nazwy producenta i innych informacji umożliwiających nie budzącą wątpliwości identyfikację ceny z towarem.

Ponadto w przypadku pochodzących z importu szybkowarów, wydano decyzje zakazujące dalszego przekazywania użytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi na okres 2 miesięcy. Akta kontroli po uprawomocnieniu się decyzji przekazane zostały do GIIH. Wydana również zostanie decyzja dotycząca szybkowarów, którą po uprawomocnieniu wraz z aktami kontroli przekazana zostanie do GIIH.

Do dwóch producentów oraz upoważnionego przedstawiciela producenta
i dystrybutora przesłano pisma informujące o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

 

Do prokuratur rejonowych zostaną przesłane informacje odnośnie wprowadzających
do obrotu wyroby nie spełniające zasadniczych wymagań, ze wskazaniem podjęcia przez nich działań zmierzających do usunięcia niezgodności na zasadzie dobrowolności.

Podsumowanie

W porównaniu do wyników kontroli przeprowadzonych w IV kwartale 2004 roku należy stwierdzić, że nadal występują nieprawidłowości mające charakter niezgodności
z zasadniczymi wymaganiami.

 

Zaopatrzenie rynku w urządzenia ciśnieniowe typu szybkowary i zestawy hydroforowe jest ubogie. Na rynku dominującą grupę urządzeń ciśnieniowych stanowią różnego rodzaju gaśnice, a wynika to głównie z ustawowego wymogu ich stosowania w pojazdach mechanicznych. Natomiast brak dostatecznego popytu na szybkowary i zestawy hydroforowe powoduje ograniczenie ich podaży.

 

Ze stwierdzonych nieprawidłowości wynika, że importerzy szybkowarów nie znają jeszcze
w pełni przepisów rozporządzeń wydanych w Polsce w oparciu o Dyrektywy Nowego Podejścia i dlatego wskazane byłoby dalsze kontynuowanie kontroli tego rodzaju wyrobów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariola Cieśla 02-08-2007 09:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wiesław Pucek 02-08-2007
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Wilkosz 16-10-2009 14:02