Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli jakości handlowej oliwy z oliwek

Realizując program kontroli UOKiK w zakresie kontroli jakości handlowej oliwy z oliwek   Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w II kwartale przeprowadził na terenie województwa zachodniopomorskiego 5 kontroli u 5 przedsiębiorców. Kontrole przeprowadzono na podstawie własnego rozeznania.

Kontrole przeprowadzono u przedsiębiorców w Szczecinie, Policach, Koszalinie, Kołobrzegu, Rewalu.

Ogółem skontrolowano u 5 przedsiębiorców, 17 partii oliwy z oliwek, nieprawidłowości stwierdzono u 2 przedsiębiorców,  zakwestionowano 7 partii.

W układzie tematycznym wyniki kontroli przedstawiały się następująco:

1)      Jakość oliwy z oliwek

 

Jakość oliwy z oliwek oceniono poprzez zbadanie jej cech w stosunku do deklaracji producenta zamieszczonej w oznakowaniu produktu u 2 przedsiębiorców objętych kontrolą.

Badania jakościowe oliwy z oliwek przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym UOKiK w Olsztynie dokonując sprawdzenia zgodności cech fizycznych, chemicznych z obowiązującymi przepisami oraz deklaracjami producentów na opakowaniu, w kierunku zafałszowania innymi olejami, a następnie zafałszowania w obrębie poszczególnych kategorii oliwy.

 

Pobrano do badań laboratoryjnych 2 partie oliwy z oliwek  tj.:

Extra Virgin Olive Oil 500ml, którą pobrano u przedsiębiorcy w Szczecinie. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

-          Extra oliwa z oliwek pierwszego tłoczenia 500 ml, którą pobrano u przedsiębiorcy w Koszalinie. W wyniku badania stwierdzono zawartość stigmastadientów w ilości 0,09 mg/kg (niepewność wyniku 0,03), a wartości zgodne z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 1348/2013 z dnia 16 grudnia 2013r. zmieniającym rozporządzenie (EWG) nr 2568/91 w sprawie właściwości oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn oliwek oraz w sprawie odpowiednich metod analiz (Dz. U. UE L 338 z 17.12.2013 s. 31)  wynoszą :  0,05 mg/kg. Badana partia Extra oliwy z oliwek pierwszego tłoczenia 500 ml, została wprowadzona do obrotu przed 1 marca 2014r. W okresie tym wymagania przedmiotowego produktu określone były w załączniku I do rozporządzenia Komisji EWG nr 2568/91 z dnia 11.07.1991r.  w sprawie właściwości oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn oliwek oraz w sprawie odpowiednich metod analiz (Dz.U. L 248 z 05.09.1991 s. 1 z późn. zm.) i wynosiły  0,10 mg/kg. W wyniku powyższego nie kwestionowano badanej partii.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

2)       Sprawdzenie ilości rzeczywistej produktu

W trakcie badań laboratoryjnych sprawdzono zgodność zawartości netto z rzeczywistą, mając na względzie przepisy ustawy z dnia 07.05.2009r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 91, poz. 740 ze zm.).

W powyższym zakresie przebadano 2  próbki (6 opakowań) produktów pobrane do badań, nie kwestionując ilości rzeczywistej w stosunku do deklarowanej na opakowaniu przez producenta.

Badania laboratoryjne w powyższym zakresie przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Olsztynie.

 

3)      Prawidłowość oznakowania produktów

 

Prawidłowość oznakowania środków spożywczych sprawdzono w odniesieniu do przepisów:

-         rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2014 r.  poz. 774),

-         ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136,    poz. 914 ze zm.),

-         rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 29/2012 z dnia 13.01.2012 r. w sprawie norm handlowych  w odniesieniu do oliwy z oliwek )Dz. U. L 12 z 14.01.2012 s 14 ze zm.) w powiązaniu z art. 78 ust.1 i załącznikiem VII, cz. VIII rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. U. L 347 z 20.12.2013, s.671 z późn. zm.),

-         rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28.01.2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31 z 01.02.2002, s. 1 z późn. zm.),

-         ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
(Dz. U.  z 2014 r.  poz. 669 ze zm.),

-         rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13.04.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno – spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U. nr 83, poz. 772),

-         rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17.12.2013r. ustanawiającego wspólną organizacje rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. U. UE. L 2013.347 z 20.12.2013 ze zm.).

Skontrolowano 5 przedsiębiorców u których badaniem objęto 17 partii, z czego zakwestionowano 7 partii. W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

 

    w sklepie w Szczecinie 3 rodzaje oliwy z oliwek niespełniających wymagań jakości handlowej z uwagi na brak oznaczeń w języku polskim, a oznaczonych wyłącznie w języku obcym tj.:

-          Oliva Exrta Virgen Exrta Virgin Olive Oil 500ml – 6 op.;

-          TENUTA DI MORZANO MONTESPERTOLI Firenze OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA 0,50Le -7 op.;

-          HERDADE  PACO do CONDE AZEITE VIRGEM EXTRA EXTRA VIRGIN OLIVE OIL 500ml – 8 op.,  

     Powyższe  narusza art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014r., poz. 699 ze zm.) oraz art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zm.).

Do przedsiębiorcy skierowano wystąpienie pokontrolne w odpowiedzi na które, przedsiębiorca poinformował iż usunął nieprawidłowości, a towary posiadają informacje w języku polskim. Ponadto przedsiębiorcy wymierzono karę pieniężną decyzją administracyjną w kwocie 900 zł.

 

·         w Punkcie Sprzedaży w Rewalu, stwierdzono w sprzedaży 4 partie oliwy z oliwek  nieprawidłowo oznakowanej tj.:

-          2 partie „Oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia, Najwyższa kategoria oliwy z oliwek uzyskana bezpośrednio z oliwek i wyłącznie za pomocą środków mechanicznych” Extra virgin Vertus 750ml, oznakowanej m.in: wyprodukowano w Hiszpanii; najlepiej spożyć przed: 17/03/2016 L-100221 (8 opakowań jednostkowych) oraz najlepiej spożyć przed: 28/03/2016 L-0876143 (5 opakowań jednostkowych) gdzie podano niewłaściwą nazwę kategorii tj. „Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia” Extra virgin, zamiast „Oliwa z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia”, co narusza art. 3 lit. a rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 29/2012 z dnia 13 stycznia 2012r. w sprawie norm handlowych w odniesieniu do oliwy z oliwek (Dz. U. L 12 z 14.01.2012, s. 14 z późn. zm.). Na opakowaniach oliwy w oznakowaniu umieszczono informację „Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia” Extra vergin oraz opis kategorii „Najwyższa kategoria oliwy z oliwek, uzyskana bezpośrednio z oliwek i wyłącznie za pomocą środków mechanicznych”.

-          2 partie „Oliwy z wytłoczyn z oliwek, Oliwa zawierająca wyłącznie oliwę, uzyskaną z przetworzenia oliwy z wytłoczyn z oliwek i oliwę otrzymaną bezpośrednio z oliwek” 1l oznakowanej m.in: wyprodukowano w Hiszpanii; najlepiej spożyć przed: 20/09/2015 L-2635184 (7 opakowań jednostkowych) oraz najlepiej spożyć przed: 05/03/2015 L-13064 (6 opakowań jednostkowych) gdzie podano niewłaściwy opis kategorii oliwy tj. „Oliwa zawierająca wyłącznie oliwę, uzyskaną z przetworzenia oliwy z wytłoczyn z oliwek i oliwę otrzymaną bezpośrednio z oliwek” zamiast „Oliwa zawierająca wyłącznie oliwę, uzyskaną z przetworzenia wytłoczyn z oliwek i oliwę otrzymaną bezpośrednio z oliwek”, oraz nie podano warunków przechowywania ww. oliwy. Powyższe narusza art. 3 lit. d rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 29/2012 z dnia 13 stycznia 2012r. w sprawie norm handlowych w odniesieniu do oliwy z oliwek (Dz. U. L 12 z 14.01.2012, s. 14 z późn. zm.), oraz § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2014, poz. 774). W oznakowaniu ww. oliwy podano jedynie informację dotyczącą warunków przechowywania „po otwarciu (…)”.

 

Do przedsiębiorcy kontrolowanego oraz dystrybutorów skierowano wystąpienia pokontrolne. Kontrolowany przedsiębiorca poinformował w odpowiedzi iż zawiadomił dostawcę o stwierdzonych niezgodnościach jednocześnie zobowiązując się do podjęcia skutecznych działań korygujących. Dystrybutorzy w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przesłali nowy wzór etykiety, którą aktualnie stosują na oferowanych produktach. Przedsiębiorcy kontrolowanemu wymierzono karę pieniężną decyzją administracyjną w kwocie 581 zł.

 

W ofercie handlowej nie stwierdzono produktów posiadających oświadczenia żywieniowe, wyrobów ekologicznych jak również produktów objętych ochroną w zakresie nazwy towarów, produktów tradycyjnych czy regionu pochodzenia.

 

4)        Przestrzeganie daty minimalnej trwałości

 

Wszystkie oferowane do sprzedaży produkty miały aktualną datę minimalnej trwałości.

 

5)        Warunki przechowywania.

 

Sprawdzono 17 partii oliwy z oliwek oferowanych pod marką sieci handlowej pod kątem warunków przechowywania, uwzględniając deklaracje producentów. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

6)        Zgodność z art. 2 rozporządzenia Komisji nr 29/2012 z dnia 13.01.2012r. w sprawie norm handlowych w odniesieniu do oliwy z oliwek (Dz. U. L 12 z 14.01.2012, s. 14  z późn. zm.).

 

W trakcie kontroli nie stwierdzono oferowania oliwy z oliwek w opakowaniach jednostkowych o pojemności większej niż 5 litrów, a sposób zamknięcia opakowania nie pozwalał na otwarcie i ponowne zapieczętowanie.

7)        Przestrzeganie  przepisu art. 18 rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia  28 stycznia 2002r.ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa  żywności (Dz.U.L. 31 z 01.02.2002r. ze zm.)

W trakcie kontroli  sprawdzono pokrycie dowodowe na badane produkty. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

8)      Identyfikacja przedsiębiorcy

 

Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu o odpisy  z KRS, oraz w jednym przypadku do CEDIG w świetle przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r. poz. 672 ze zm.)

 

Powyższe zagadnienie sprawdzono podczas 5 kontroli, nie stwierdzając w tym zakresie nieprawidłowości.

Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy dokonali zgłoszenia prowadzonej działalności do Krajowego Rejestru Sądowego, lub Centralnej  Ewidencji Działalności i Informacji Gospodarczej. Zakres prowadzonej działalności był zgodny z zakresem zarejestrowanym.

 

Inne zagadnienia

Rzetelność sprzedaży, poprzez dokonanie zakupu kontrolnego przed rozpoczęciem  kontroli sprawdzono w 5 kontrolowanych placówkach. Nieprawidłowości nie stwierdzono. W sklepie w Szczecinie stwierdzono iż przy towarach oferowanych do sprzedaży nie uwidoczniono wywieszek zawierających informacje w zakresie nazwy towaru, ceny oraz jednostki miar , jak również nie uwidoczniono cen jednostkowych na wywieszce lub w innej formie dostępnej dla kupującego. Wobec osoby odpowiedzialnej zastosowano postępowanie mandatowe.

Materiały z przeprowadzonych kontroli w przedmiotowym temacie dały podstawę m.in. do:

-         ukarania 1 przedsiębiorcy mandatem karnym kredytowanym na kwotę 150zł, za popełnienie wykroczenia z art. 137§1 Kodeksu Wykroczeń;

-        skierowania 2 wystąpień pokontrolnych do kontrolowanych przedsiębiorców,

-        skierowania 1 pisma z informacją do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie,

-        wydano 2 decyzje administracyjne wymierzające kary pieniężne na łączną kwotę1481zł.

 

 Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie Tel. 91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 01-12-2014 08:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-12-2014
Ostatnia aktualizacja: - 01-12-2014 08:48