Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z kontroli legalności i rzetelności przedsiębiorców świadczących usługi dla ludności w I i II kwartale 2014r.


Realizując wytyczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą Inspekcji Handlowej w Koszalinie w I półroczu 2014r. przeprowadził w podanym wyżej zakresie kontrole 13 przedsiębiorców świadczących usługi fryzjerskie, oftalmiczne (optyczne), krawieckie, poligraficzne, w tym:
- 3 przedsiębiorców świadczących  usługi fryzjerskie w Goleniowie i Stargardzie Szczecińskim,
- 7 przedsiębiorców świadczących usługi oftalmiczne (optyczne) w Koszalinie, Białogardzie, Szczecinie, Policach, ,
- 2 przedsiębiorców świadczących usługi krawieckie w Koszalinie i Kołobrzegu,
- 1 przedsiębiorcy świadczącego usługi poligraficzne w Koszalinie.

Wszyscy wymienieni wyżej przedsiębiorcy świadczyli usługi dla ludności.

Ustalenia kontroli w odniesieniu do poszczególnych punktów programu przedstawiają się następująco:

1.    Legalność prowadzonej działalności

Spośród 13 skontrolowanych przedsiębiorców 11 zgłosiło prowadzoną działalność do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, natomiast 2 przedsiębiorców do Krajowego Rejestru Sądowego.
Działalność gospodarczą prowadzono zgodnie z zarejestrowanym zakresem.

2.    Prawidłowość uwidaczniania cen oferowanych usług w sporządzonych cennikach oraz prawidłowość naliczania i pobierania opłat za wykonane usługi

Powyższe zagadnienie sprawdzono w oparciu o przepisy:
- art.12 ustawy z dnia 05 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. z 2013 r., poz. 385),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad  uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894 z późn. zm.).
Nieprawidłowości stwierdzono u niżej wymienionych przedsiębiorców świadczących usługi, tj.:

a/ usługi fryzjerskie
- salon w Stargardzie Szczecińskim - cennik zawierał ceny za wykonanie usługi w tzw. „widełkach cenowych”, gdzie w wybranych pozycjach cennika podano należności za wykonanie usługi o dużej rozpiętości cenowej bez dokładnego określenia ceny za usługę. Cennik nie określał w sposób nie budzący wątpliwości cen za świadczone usługi, co stanowiło naruszenie przepisu art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 05 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. z 2013r., poz. 385) w związku z  § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Finansów i skutkowało odpowiedzialnością z art. 137  § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013r., poz. 482 ze zm.). Na osobę odpowiedzialną za stwierdzone uchybienie nałożono mandat karny kredytowany w wysokości 150,00zł. W czasie kontroli, w związku z ujawnionym ww. uchybieniem, wydano żądanie usunięcia stwierdzonego uchybienia. Żądanie zostało w trakcie kontroli wykonane.

b/ usługi oftalmiczne (optyczne)
- studio optyczne w Koszalinie - stwierdzono brak cennika świadczonych usług optycznych, co było niezgodne z § 11 ust.1 cytowanego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.06.2002r.
W związku z powyższym w trakcie kontroli Pani Danucie Zwolińskiej wydano żądanie dotyczące niezwłocznego usunięcia stwierdzonego uchybienia porządkowo-organizacyjnego, które zostało wykonane w trakcie kontroli.  Na osobę odpowiedzialną za stwierdzone uchybienie nałożono mandat karny kredytowany w wysokości 150,00zł,
- zakład optyczny w Białogardzie – stwierdzono brak cennika świadczonych usług optycznych, co naruszało przepisy § 11 ust.1 cytowanego rozporządzenia Ministra Finansów   z dnia 10.06.2002r.
W trakcie kontroli Panu Dariuszowi Kiełboń wydano żądanie dotyczące niezwłocznego usunięcia stwierdzonego uchybienia porządkowo-organizacyjnego, które zostało wykonane w trakcie kontroli. Na osobę odpowiedzialną za stwierdzone uchybienie nałożono mandat karny kredytowany w wysokości 150,00zł.

c/ usługi krawieckie
 - punkt świadczenia usług w Kołobrzegu - ustalono, że cennik świadczonych usług znajdował się w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla konsumentów, co naruszało przepis § 11 ust.1 cytowanego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.06.2002r. Ponadto, w przedmiotowym cenniku nie podano dokładnego określenia rodzaju i zakresu świadczonych usług, co narusza  przepisy § 10 ust.1 ww.
Na osobę odpowiedzialną nałożono mandat karny kredytowany w wysokości 100,00 zł oraz skierowano wystąpienie pokontrolne dotyczące usunięcie stwierdzonych uchybień.

Ocenę  prawidłowości naliczania i pobierania opłat dokonano podczas 7 przeprowadzonych kontroli, nie stwierdzając nieprawidłowości.
U 6 przedsiębiorców nie sprawdzono tego zagadnienia ponieważ:
-  3 przedsiębiorców nie wystawiało rachunków ani faktur,
-  2 przedsiębiorców nie posiadało wymaganych  cenników,
-  1 przedsiębiorca w  fakturach, zleceniach i  paragonach podawał ceny usługi wraz z ceną towaru.

3.    Ewidencja i terminowość zleconych usług

Stwierdzono, że tylko 1 kontrolowany przedsiębiorca prowadził ewidencję świadczonych usług w formie elektronicznej oraz papierowej, natomiast 1 kontrolowany prowadził ewidencję tylko w formie elektronicznej. Pozostali przedsiębiorcy nie prowadzili żadnej ewidencji.
Na przyjmowane do wykonania usługi (poza usługami fryzjerskimi realizowanymi po wcześniejszym umówieniu wizyty i usługami krawieckimi) 8 przedsiębiorców wystawiało zlecenia.

Na podstawie dokumentów przedstawionych kontrolującym stwierdzono, że u dwóch przedsiębiorców: w Koszalinie i Białogardzie przestrzegane były ustalone terminy wykonywania usług.
Pozostali przedsiębiorcy nie prowadzili  dokumentacji  dotyczącej terminowości i realizacji usług.
Jak oświadczyli kontrolowani przedsiębiorcy wszystkie usługi były wykonywane na bieżąco, bądź w wyznaczonych,  wcześniej uzgodnionych terminach.
Nie stwierdzono przypadku odmowy przyjęcia wykonania usługi.


4.    Prawidłowość udzielania gwarancji na wykonane dzieło

Zagadnienie to sprawdzono u 5 przedsiębiorców wykonujących usługi optyczne, którzy na świadczone usługi wydawali  gwarancje w formie pisemnej.  
Zapisy dotyczące gwarancji zawarte były na każdym zleceniu usługi, sporządzone w języku polskim oraz sformułowane w sposób jasny, zrozumiały i nie wprowadzający w błąd, zgodnie z art. 13 ust. 3 w związku z art. 3 ust. 1 oraz ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
Sprawdzając zapisy dotyczące gwarancji, u 4 przedsiębiorców stwierdzono brak  informacji dotyczących:
- obowiązków gwaranta oraz uprawnień kupującego,
- terytorialnego zasięgu ochrony gwarancyjnej,
- stwierdzenia ,że gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie  ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową,
co niezgodne było z  wymogami art. 13 ust. 1, 4 ww. ustawy.
Ustalono, że gwarancję przedsiębiorcy udzielali bezpłatnie.
Do przedsiębiorców, których dokumenty gwarancyjne nie zawierały wymaganych zapisów, skierowano wystąpienia pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień.


5.    Prawidłowość i rzetelność informacji uwidacznianych na stronach sklepów internetowych

W powyższym zakresie wytypowano do kontroli przedsiębiorcę: w Koszalinie, świadczącego usługi poligrafii. W trakcie kontroli ustalono, że wspomniana spółka od miesiąca czerwca 2014 zaprzestała prowadzenia sprzedaży internetowej, w związku z powyższym nie zrealizowano zakresu przedmiotowego kontroli obejmującego zagadnienie prawidłowości i rzetelności informacji uwidacznianych na stronach sklepów internetowych.

Wykorzystanie ustaleń kontroli

Ustalenia przeprowadzonych kontroli były podstawą do:
-    nałożenia na 4 przedsiębiorców 4 mandatów karnych kredytowych na łączną kwotę 550,00 zł za popełnione wykroczenie określone w art. 137 § 1 kw,
-    wydania 3 żądań w toku kontroli na podstawie art. 16 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r.  o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014r., poz. 148),
-    skierowania 5 wystąpień pokontrolnych do przedsiębiorców, w których wniesiono o usunięcie stwierdzonych uchybień.

 


Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 91 4225239 wew. 36

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 10-09-2014 10:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-09-2014
Ostatnia aktualizacja: - 10-09-2014 10:04