Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli wag nieautomatycznych.

Realizując program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji  Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą IH w Koszalinie przy współpracy Okręgowego Urzędu Miar w Szczecinie przeprowadził kontrole u 3 przedsiębiorców w Szczecinie i Białogardzie.

Sprawdzeniem pod kątem spełniania zasadniczych  wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności (Dz. U. z 2004r. Nr 4 poz.23) oraz pod kątem spełniania zasadniczych i innych wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089) objęto ogółem 6 partii wag nieautomatycznych, elektronicznych  III klasy dokładności, służących do określania masy w obrocie handlowym. Wyroby objęte kontrolą zostały wprowadzone do obrotu po 2010 roku. W okresie objętym informacją nie wydano żadnej opinii na potrzeby urzędów celnych. Wszystkie kontrole zostały zakończone

 

Wśród badanych wag:

- 4 partie wyprodukowano poza Unią Europejską (Taiwan, Chiny),

- 2 partie wyprodukowano w kraju Unii Europejskiej (Hiszpania).

  

Niezgodności z zasadniczymi wymaganiami określonymi w ww. rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych  stwierdzono przy dwóch partiach wag.

Ponadto przy czterech partiach wag stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wymagań określonych w ww. rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego.         

Ustalenia kontroli w odniesieniu do poszczególnych punktów programu przedstawiają się następująco:

 

I.      Ustalenie klasy dokładności wag nieautomatycznych.

 

Na podstawie umieszczonego na  wagach oznakowania stwierdzono, że należą do III klasy dokładności. Potwierdziło to ustalenie klasy dokładności przez kontrolujących w oparciu o tabelę nr 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11.12.2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności (Dz. U. z 2004r. nr 4, poz. 23).

 

 II.       Sprawdzenie prawidłowości oznakowania znakiem CE.

 

Zgodnie z przepisami § 34 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MGPiPS z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności (Dz. U. z 2004r. Nr 4 poz. 23) na sprawdzonych urządzeniach stwierdzono umieszczony w sposób nieusuwalny, czytelny i dobrze widoczny w normalnym położeniu roboczym wagi, zgodny ze wzorem znak CE. Obok znaku CE stwierdzono umieszczenie numerów jednostek notyfikowanych, które dokonały legalizacji WE oraz dwie ostatnie cyfry roku, w którym znak CE został naniesiony.  Nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono.

 

III.     Sprawdzenie prawidłowości oznakowania  wag.

 

Zgodnie z przepisami § 34 ust. 1 - 4 ww. rozporządzenia MGPiPS na wytypowanych do kontroli urządzeniach stwierdzono oznaczenie zieloną kwadratową nalepką z nadrukowaną literą „M”, znakami fabrycznymi lub nazwami producentów, klasą dokładności, obciążeniem „Min”, „Max”, działką legalizacyjną „e”, numerem  certyfikatu zatwierdzenia typu WE, granicą zakresu tarowania i numerem fabrycznym. Oznaczenia „Max”, „Min”, „e” oraz „d” były umieszczone w pobliżu miejsca wskazywania wyników ważenia co było zgodne z § 34 ust.4 cytowanego rozporządzenia. Usunięcie powyższych oznaczeń nie było możliwe bez ich uszkodzenia – wymaganie to zostało określone w § 34 ust. 3 ww. rozporządzenia MGPiPS. Ponadto przy wszystkich sprawdzanych wagach stwierdzono plombowanie zabezpieczające przed nieuprawnioną regulacją. Podane na wszystkich wagach wartości działki elementarnej „d”  były  równe wartości działki legalizacyjnej „e”.  

Zgodnie z § 5 ust 1 ww. rozporządzenia MG w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego na wagach oraz ich zasilaczach sieciowych, zamieszczono podstawowe informacje warunkujące bezpieczne użytkowanie takie jak znamionowe napięcie, moc, częstotliwość prądu, II klasa ochronności elektrycznej oraz oznaczenie modelu urządzenia. Zgodnie z § 5 ust 2 wszystkie urządzenia wagowe oznaczone były znakami towarowymi bądź nazwami producentów.

Nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono.

 

IV.    Badania laboratoryjne.

 

Do badań laboratoryjnych pod kątem wymagań określonych w § 22 i  § 23 ww. rozporządzenia MGP i PS wytypowano i pobrano 3 partie  urządzeń wagowych, stwierdzając że:

- waga  UWE AXM-15K, objęta kontrolą u przedsiębiorcy w Szczecinie, nie spełnia zasadniczych wymagań określonych w § 22 ww. rozporządzenia ze względu na przekroczenie wartości  błędów granicznych dopuszczalnych. Przy  obciążeniu 10000g i wskazaniu 9995g, przy błędzie granicznym dopuszczalnym  ± 5g, błąd skorygowany wyniósł -7g natomiast  przy obciążeniu 15000g i  wskazaniu 14999g, przy błędzie granicznym dopuszczalnym  ± 7,5g błąd skorygowany wyniósł -11g. Zakwestionowane urządzenie kontrolowany przedsiębiorca zwrócił dostawcy - upoważnionemu przedstawicielowi producenta w celu przeprowadzenia ponownej legalizacji. Akta  kontroli przesłano do Prezesa UOKiK celem wszczęcia postępowania administracyjnego,

- waga CELY model: PS-50M, objęta kontrolą u przedsiębiorcy w Szczecinie nie spełnia zasadniczych wymagań określonych w § 23 ww. rozporządzenia ze względu na niepowtarzalność wyników ważenia przy obciążeniu niecentrycznym wagi. Przy  obciążeniu 2000g w jednym z czterech punktów wagi wskazanie wyniosło 2001g i po skorygowaniu błędu, błąd  skorygowany wyniósł + 1,2g przy błędzie granicznym ± 1,0g. Zakwestionowane urządzenie kontrolowany przedsiębiorca zwrócił dostawcy. Akta kontroli przesłano do Prezesa UOKiK celem wszczęcia postępowania administracyjnego,

- waga CAS model SW-1S PLUS, objęta kontrolą u przedsiębiorcy w Białogardzie, spełniała zasadnicze wymagania określone w § 22 i § 23 ww.  rozporządzenia.

Badania wag przeprowadzone zostały przez pracownika akredytowanego laboratorium OUM w Szczecinie, który uczestniczył w kontrolach. Inspektorom przekazano sprawozdania z badań laboratoryjnych wag  oraz kopie ważnych  świadectw wzorcowania wzorców masy użytych do badań.

 

 V.     Sprawdzenie, czy dla kontrolowanych wag nieautomatycznych przeprowadzono ocenę zgodności. 

 

W związku z tym, że objęte kontrolą wagi produkowane były seryjnie na wszystkie 6 partii   sprawdzanych urządzeń, uzyskano ważne certyfikaty zatwierdzenia typu WE, wydane przez jednostki notyfikowane, których numery naniesiono trwale na  tabliczkach znamionowych wag. Istnienie jednostek notyfikowanych potwierdzono na stronach internetowych (tzw. baza Nando). Uzyskane certyfikaty typu  sporządzone były  zgodnie  z punktem 1.4.1. załącznika nr 2 do ww.  rozporządzenia MGPiPS i zawierały wnioski z badań oraz dane niezbędne do identyfikacji zatwierdzonego typu wagi. Ponadto od przedsiębiorców po raz pierwszy wprowadzających wagi na nasz rynek uzyskano dokumenty dotyczące wdrożonego systemu zarządzania jakością, który odbywał się pod nadzorem jednostek notyfikowanych. Wszystkie skontrolowane urządzenia wagowe przed wprowadzeniem do obrotu zostały poddane ocenie zgodności. Na podstawie ww. dokumentów stwierdzono, że wobec wszystkich partii  wag zastosowano procedurę „Deklarowanie zgodności typu WE wraz z gwarancją jakości produkcji” w oparciu o certyfikat zatwierdzenia typu WE.

 

VI.   Deklaracja zgodności.

 

Przy wszystkich sprawdzanych wagach stwierdzono, dołączone w instrukcjach obsługi,  deklaracje zgodności, zgodne z typami naniesionymi na tabliczkach znamionowych oraz  opisanymi w certyfikatach zatwierdzenia typu WE. Nieprawidłowości w zakresie  wymagań zawartych w § 10 ust.2 pkt 3  rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089) ze względu na brak odniesienia do norm zharmonizowanych z dyrektywą LVD, stwierdzono przy czterech partiach urządzeń wagowych tj.:

- waga elektroniczna nieautomatyczna UWE AXM-15K, oraz waga elektroniczna nieautomatyczna UWE ASEP-30, które objęto kontrolą u przedsiębiorcy w Szczecinie. Do upoważnionego przedstawiciela producenta ww. wagi UWE ASEP-30 skierowano pismo o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych w wyniku, którego przedsiębiorca przesłał poprawioną deklarację zgodności zawierającą normę zharmonizowaną z dyrektywą LVD oraz poinformował o dodaniu do wszystkich deklaracji wystawianych przez siebie, norm zharmonizowanych z LVD.  W odniesieniu  do wagi  UWE AXM-15K, niespełniającej zasadniczych wymagań w piśmie przekazującym akta kontroli do UOKiK wskazno na nieprawidłowości dotyczące deklaracji zgodności,

- waga elektroniczna, nieautomatyczna CELY model: PS-50M, oraz waga elektroniczna, nieautomatyczna DIBAL,  model: F/G Series, które objęto kontrolą u przedsiębiorcy w Szczecinie. Po zakończeniu kontroli dystrybutor wag   dosłał deklaracje zgodności, w których odniesiono się do norm zharmonizowanych z dyrektywą LVD.

W odniesieniu do pozostałych deklaracji  nieprawidłowości  nie stwierdzono.

 

VII.  Podsumowanie i wnioski.

 

Stwierdzone niezgodności z zasadniczymi wymaganiami przy dwóch partiach wag od różnych producentów mogą wskazywać na potrzebę kontynuowania tego typu kontroli w przyszłości w celu eliminacji z rynku urządzeń, które nie gwarantują parametrów metrologicznych. Konieczna jest jednak w tym zakresie współpraca z Okręgowym Urzędem Miar.

Przedsiębiorcy oferujący do sprzedaży urządzenia wagowe na terenie naszego działania są to detaliści dokonujący zakupów pojedynczych egzemplarzy wag, na które jest popyt. Inne urządzenia oferowane są wyłącznie na zamówienie z katalogów znajdujących się w punktach sprzedaży. Według opinii kontrolowanych przedsiębiorców, sprzedaż wag nieautomatycznych III klasy dokładności z roku na rok spada, co związane jest ze zmniejszeniem się liczby małych przedsiębiorców, którzy są ich głównymi odbiorcami i prowadzą  sprzedaż  towarów przy ich użyciu, głównie na targowiskach bądź w małych sklepikach. W związku z powyższym problematyczne staje się typowanie większej liczby produktów do kontroli, a kontrole w tym temacie zawsze prowadzone są u tych samych przedsiębiorców.

 

VIII.  . Wykorzystanie ustaleń kontroli.

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

- przekazania materiałów z dwóch kontroli do Prezesa UOKiK  celem wszczęcia postępowań administracyjnych,

- skierowania pisma do firmy w Warszawie, o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych zmierzających do usunięcia nieprawidłowości w deklaracji zgodności wagi UWE ASEP-30.

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie Tel. 91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 29-08-2014 12:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-08-2014
Ostatnia aktualizacja: - 29-08-2014 12:29