Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli sprzętu elektrycznego i ekoprojekt (klimatyzatory, wentylatory).

Realizując programy kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie w II kwartale 2014r. przeprowadził kontrole u 3 przedsiębiorców w Szczecinie, Koszalinie i Gryfinie.

Kontrole przeprowadzono w 1 hurtowni oraz w 3 placówkach.

Wszystkie kontrole zostały zakończone.

 

I. Wyniki kontroli sprzętu elektrycznego.

 

Sprawdzeniem objęto wprowadzony do obrotu wybrany sprzęt elektryczny tj. wentylatory przenośne i klimatyzatory jednokanałowe pod kątem:

 • spełniania zasadniczych i innych wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089),
 • przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013r., poz. 547).

 

W II kwartale 2014r. do tutejszego Inspektoratu nie wpłynął żaden wniosek Urzędu Celnego o wydanie opinii dotyczącej ww. sprzętu.

W trakcie przeprowadzonych kontroli sprawdzeniem objęto ogółem 18 partii wyrobów, w tym:

 • 3 partie wyrobów pochodzących z innych krajów UE,
 • 15 partii wyrobów pochodzących z krajów trzecich.

 

Spośród zbadanych 18 partii sprzętu elektrycznego zakwestionowano 8 partii wyrobów z uwagi na naruszenia przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089).

 

Ustalono daty wprowadzenia do obrotu objętych kontrolą wyrobów stwierdzając, że całość objętego kontrolą sprzętu, tj. 18 partii podlegało przepisom rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego.

 

W zakresie spełniania wymagań rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013r., poz. 547) kontroli poddano 8 partii wyrobów, które wprowadzono do obrotu po 24 maja 2013r.

 

Ustalenia kontroli w odniesieniu do poszczególnych punktów programu przedstawiają się następująco:

 

1. Oznakowanie CE.

 

Badaniem w tym zakresie objęto 18 partii sprzętu elektrycznego, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości. Objęte sprawdzeniem wyroby oznaczone były zgodnie z § 11 rozporządzenia MG z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego jw. bezpośrednio na wyrobach, w sposób czytelny i trwały znakami zgodności CE, zgodnymi ze wzorem określonym w załączniku rozporządzenia jw.

 

Na 18 partii sprzętu elektrycznego przepisom rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym jw. podlegało 8 partii sprzętu (dotyczy poz. 7-14 załącznika Nr 1 do informacji), które  zgodnie z § 7 tego rozporządzenia  oznakowane były znakiem zgodnym ze wzorem określonym w załączniku II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszącego się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L218.30 z 13.08.2008r.).

 

2. Deklaracje zgodności.

 

Na objęte kontrolą 18 partii sprzętu elektrycznego, w odniesieniu do wszystkich partii, w celu potwierdzenia dokonania procedury oceny zgodności, od producentów i pierwszych dystrybutorów żądano okazania deklaracji zgodności. W odpowiedzi na żądania dosłano deklaracje zgodności.

 

Analizując treści przedłożonych deklaracji zgodności na objęte kontrolą wyroby zakwestionowano sposób sporządzenia 3 deklaracji.

 

Powyższe stwierdzono u przedsiębiorcy w sklepie w Koszalinie i dotyczyło deklaracji zgodności 3 partii wentylatorów przenośnych. Ww. deklaracje były nieprawidłowo sporządzone z uwagi na wskazanie w przedmiotowych dokumentach firmy z Chin jako producenta wymienionych wyżej wyrobów, a wystawcę deklaracji firmę jako upoważnionego przedstawiciela.

Powyższe pozostawało w sprzeczności z oznakowaniem objętych sprawdzeniem wyrobów, na których zamieszczono graficzny znak firmy wystawiającej deklaracje (w Polsce) oraz informację o treści: „Wyprodukowano dla … w Ch.R.L.”, co wskazywało ww. firmę jako producenta wyrobu według definicji producenta zawartej w art. 5 pkt 20 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010r. nr 138 poz. 935 ze zm.).

W toku postepowania wyjaśniającego uzyskano informację od dyrektora operacyjnego spółki w Polsce, iż spółka ta, wyprodukowane w Chinach wentylatory i cyrkulatory powietrza wprowadza do obrotu pod własną marką.

Uwzględniając powyższe, uznano iż przedmiotowe deklaracje zgodności nie spełniały wymagań określonych w § 10 ust. 2 pkt 1  rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.08.2007r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. nr 155, poz. 1089).

 

Po wskazaniu nieprawidłowości w sporządzonych dokumentach, w trakcie kontroli firma przesłała poprawione deklaracje na objęte sprawdzeniem wentylatory.  

Ww. omawiane deklaracje sporządzono zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

 

Pozostałe sprawdzone deklaracje sporządzone zostały zgodnie z:

 • § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego,
 • § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

 

3. Informacje o producencie.

 

Objęty sprawdzaniem sprzęt elektryczny (18 partii) oznakowany był zgodnie z wymaganiami określonymi w § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089).

 

8 partii badanego sprzętu elektrycznego podlegało przepisom określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013r., poz. 547). Wyroby te były oznakowane zgodnie z § 8 tego rozporządzenia.

 

 4. Informacje warunkujące bezpieczne użytkowanie.

 

Sprawdzeniem w powyższym zakresie objęto 18 partii sprzętu elektrycznego, z czego zakwestionowano 5 partii sprzętu z uwagi na niepełne informacje warunkujące bezpieczne użytkowanie. Wymagania w powyższym zakresie sprawdzono poprzez przeprowadzenie  oględzin. Sprawdzenia dokonano w odniesieniu do przepisu § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.08.2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego, z uwzględnieniem normy PN-EN 60335-1:2012 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 1: „Wymagania ogólne”.

 

Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono u 2 przedsiębiorców i dotyczyły one:

 

 1. w sklepie w Gryfinie 4 partii wentylatorów, producenta polskiego, stwierdzając, że na tabliczkach znamionowych wentylatorów brak było symbolu drugiej klasy ochronności elektrycznej - symbol 5172 wg. IEC 60417 wymagany pkt 7.1 ww. normy PN-EN 60335-1:2012 jw. dla sprzętów klasy II. W związku z tym uznano, że wyroby nie spełniają zasadniczych wymagań  określonych w § 5 ust 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego.. W instrukcjach 3 wentylatorów podano symbol II klasy ochronności, natomiast w instrukcji 1 partii wentylatorów podano informację „elektryczna klasa ochronności urządzenia I” zamiast II kl,

W związku z powyższym kontrolowany przedsiębiorca wycofał ze sprzedaży zakwestionowane wyroby do czasu poprawy oznaczeń. Oznaczenia te w trakcie kontroli zostały uzupełnione przez przedstawiciela producenta, a do instrukcji 1 partii wentylatora dołączono erratę z podaniem właściwej klasy ochronności elektrycznej tj. II kl.

 

 1. w sklepie w Szczecinie partii wentylatorów, której importerem jest firma w Polsce, stwierdzając, że na tabliczkach znamionowych wentylatorów brak było symbolu drugiej klasy ochronności elektrycznej -  symbol 5172 wg. IEC 60417 wymagany pkt 7.1 ww. normy PN-EN 60335-1:2012 jw. dla sprzętów klasy II. W związku z tym uznano, że wyrób nie spełnia zasadniczych wymagań  określonych w § 5 ust 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego.

W związku z powyższym kontrolowany przedsiębiorca wycofał ze sprzedaży zakwestionowane wyroby, pozostawiając je do dyspozycji dostawcy.

 

Niezależnie od powyższego do producenta i importera skierowane zostały pisma mające na celu podjęcie przez nich dobrowolnych działań naprawczych zmierzających do usunięcia niezgodności.

Ponadto do właściwych terytorialnie prokuratur rejonowych przesłane zostaną zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez:

 • producenta za wprowadzenie do obrotu wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami oraz umieszczenie oznakowania zgodności na wyrobach, które nie spełniają zasadniczych wymagań tj. za czyn z art. 45 i 46 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.),
 • importera za wprowadzenie do obrotu wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami, tj. za czyn z art. 45 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodności jw.    

 

W odpowiedzi na pismo importer poinformował o podjęciu działań zmierzających do usunięcia niezgodności poprzez oznakowanie wszystkich wprowadzonych do obrotu kwestionowanych wentylatorów w kontrolowanym sklepie w Szczecinie oraz u innych odbiorców, dosyłając wzory etykiet.

 

Do dnia sporządzenia informacji odpowiedzi od producenta nie otrzymaliśmy.

 

W odniesieniu do pozostałego objętego kontrolą sprzętu stwierdzono, że spełniał wymagania określone w § 5 ust. 1 cyt. wyżej rozporządzenia MG z dnia 21 sierpnia 2007r. Sprzęt oznakowany był bezpośrednio na sprzęcie, w sposób wyraźny, czytelny i trwały informacjami określonymi w pkt 7.1, pkt 7.3, pkt 7.6 , pkt 7.14 i pkt 7.15 ww. normy PN-EN 60335-1:2012. Zgodnie z pkt. 7.12 oraz pkt 7.13 tej normy do wszystkich wyrobów były dołączone instrukcje użytkowania w języku polskim, które zawierały środki ostrożności wymienione w pkt 7.12 i pkt 7.12.1 tej normy.

 

5. Rozwiązania konstrukcyjne.

 

W odniesieniu do objętego kontrolą sprzętu elektrycznego (18 partii) nie stwierdzono takich wyrobów, wobec których istniałoby podejrzenie, że mogą one nie spełniać zasadniczych wymagań wynikających z ich budowy, czy przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych.

 

Nie pobrano próbek wyrobów do badań organoleptycznych i laboratoryjnych.

 

6. Wykorzystanie ustaleń kontroli.

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do skierowania:

 • 3 pism do przedsiębiorców informujących o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych zmierzających do usunięcia stwierdzonych niezgodności.

Ponadto zostaną skierowane 2 zawiadomienia do prokuratur rejonowych o możliwości popełnienia przestępstwa przez producenta i importera.

 

II. Wyniki kontroli ekoprojektu dla klimatyzatorów i wentylatorów.

 

Kontrolą objęto wprowadzone do obrotu klimatyzatory jednokanałowe i wentylatory przenośne pod kątem spełniania innych wymagań, określonych  w:

 • rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 32),
 • rozporządzeniu Komisji (WE) nr 206/2012 z dnia 06 marca 2012 roku w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla klimatyzatorów i wentylatorów przenośnych  (Dz. Urz. UE L 72/7 z 10.03.2012 r.) – obowiązujących od 01 stycznia 2013 r.

 

W trakcie przeprowadzonych kontroli z wytypowanych do sprawdzenia 18 partii wyrobów w ww. zakresie objęto kontrolą 13 partii sprzętu elektrycznego wprowadzonego do obrotu po 01 stycznia 2013r. w tym: 3 partie pochodzące z innych krajów Unii Europejskiej (Niemcy) i 10 partii pochodzących z krajów trzecich (Chiny). Kontrolą objęto 12 partii wentylatorów przenośnych i 1 partię klimatyzatorów.

 

Spośród zbadanych 13 partii sprzętu elektrycznego, zakwestionowano 5 partii wentylatorów przenośnych.

 

Ustalenia kontroli w odniesieniu do poszczególnych punktów programu przedstawiają się następująco:

 

1. Oznakowanie CE.

 

Wszystkie objęte sprawdzeniem wyroby oznaczone były w sposób czytelny i trwały znakami zgodności CE, umieszczonymi bezpośrednio na wyrobach, zgodnie z § 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania jw., zgodnymi ze wzorem określonym w załączniku do tego rozporządzenia.

 

2. Deklaracje zgodności.

 

Na objęte kontrolą 13 partii sprzętu elektrycznego w odniesieniu do wszystkich partii, w celu potwierdzenia dokonania procedury oceny zgodności, od producentów i pierwszych dystrybutorów żądano okazania deklaracji zgodności. W odpowiedzi na żądania dosłano deklaracje zgodności.

 

Analizując treści przedłożonych deklaracji zgodności na objęte kontrolą wyroby zakwestionowano sposób sporządzenia 3 deklaracji u przedsiębiorcy EURO-NET, sklep RTV-EURO-AGD w Koszalinie.

 

Deklaracje zgodności na 3 partie wentylatorów przenośnych wystawione przez przedsiębiorcę w Polsce były nieprawidłowo sporządzone z uwagi na wskazanie w przedmiotowych deklaracjach firmy z Chin jako producenta wymienionych wyżej wyrobów, a wystawcę deklaracji jako upoważnionego przedstawiciela.

Powyższe pozostawało w sprzeczności z oznakowaniem objętych sprawdzeniem wyrobów, na których zamieszczono graficzny znak firmy oraz informację o treści: „Wyprodukowano dla …  w Ch.R.L.”, co wskazywało ww. firmę jako producenta wyrobu według definicji producenta zawartej w art. 5 pkt 20 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010r. nr 138 poz. 935 ze zm.).

W toku postepowania wyjaśniającego uzyskano informację od dyrektora operacyjnego spółki, iż spółka ta, wyprodukowane w Chinach wentylatory i cyrkulatory powietrza wprowadza do obrotu pod własną marką.

Uwzględniając powyższe, uznano, iż przedmiotowe deklaracje zgodności nie spełniały wymagań określonych w § 10 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania.

Po wskazaniu nieprawidłowości w sporządzonych dokumentach, w trakcie kontroli producent firma, przesłała poprawione deklaracje zgodności na objęte sprawdzeniem wentylatory.  

 

Ponadto w trakcie kontroli u przedsiębiorcy w Gryfinie do producenta wentylatorów przenośnych (4 partie) firmy w Pruszkowie skierowano żądanie mające na celu dosłanie m. in. deklaracji zgodności oraz dokumentacji technicznej.  

 

W dokumentacji technicznej, przesłanej w odpowiedzi na żądanie, wskazano na przeprowadzenie procedury oceny zgodności zMinistra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania. Zatem, producent zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 5 tego rozporządzenia powinien deklarować zgodność odnosząc się do właściwej dyrektywy tj. 2009/125/WE.

W dosłanych deklaracjach zgodności nie przywołano tej dyrektywy.

Producent, po uzyskaniu informacji o powyższym, dosłał właściwie sporządzone deklaracje zgodności, odwołując się m.in. do dyrektywy 2009/125/WE.

 

Pozostałe deklaracje zgodności dotyczące objętego sprzętu elektrycznego zawierały wymagane informacje – zgodnie z § 10 ust. 2  rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania.

 

3. Sprawdzenie wymagań w zakresie dokumentacji technicznej.

 

W zakresie przestrzegania przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 206/2012 z dnia 06 marca 2012 roku w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla klimatyzatorów i wentylatorów przenośnych (Dz. Urz. UE L 72/7 z 10.03. 2012r.), w części dotyczących wymogów umieszczania informacji o produkcie, o których mowa w pkt 3 lit. a), d) i e) załącznika I cytowanego rozporządzenia z dnia 06.03.2012r. kontrolą objęto 13 partii sprzętu wprowadzonego do obrotu po 1 stycznia 2013r., w tym: 12 partii wentylatorów i 1 partię klimatyzatorów.

 

Nieprawidłowości odnotowano w odniesieniu do 5 partii wentylatorów przenośnych, stwierdzonych u 3 przedsiębiorców, i dotyczyły one:

 

 1. w sklepie w Szczecinie partii  wentylatorów biurkowych, produkcji polskiej,

 

 1. w sklepie w Gryfinie partii wentylatorów biurkowych, produkcji polskiej.   

 

 1. w sklepie w Koszalinie 3 partii  wentylatorów przenośnych, tj.:
 • wentylator biurkowy model DF2301,
 • cyrkulatory powietrza model AC3020S,
 • cyrkulatory powietrza model AC4530PS,

producenta w Polsce.

 

Na stronach internetowych ww. producentów sprzętu jw. nie zamieszczono danych  dotyczących informacji o produkcie – zgodnie z wymaganiami w pkt 3 lit. a) ppkt (ii) i lit. e) załącznika I  do rozporządzenia Komisji (WE) nr 206/2012 z dnia z dnia 06.03. 2012r.  (Dz. Urz. UE L 72/7 z 10.03.2012r.) w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla klimatyzatorów i wentylatorów przenośnych.

 

W trakcie kontroli od producentów otrzymano, w odniesieniu do zakwestionowanego sprzętu dokumentację techniczną w części obejmującej informacje dotyczące wentylatorów przenośnych, podane zgodnie z tabelą 3. Wymieniono w niej wymogi dotyczące informacji, zamieszczonych w załączniku I pkt 3 litera e)  do rozporządzenia Komisji (WE) nr 206/2012 z dnia 06 marca 2012r. w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla klimatyzatorów i wentylatorów przenośnych (Dz. Urz. UE L 72/7 z 10.03.2012r.), co jest zgodne z pkt 3 litera a) ppkt (i) załącznika I do wyżej cytowanego rozporządzenia Komisji (WE) nr 206/2012 z dnia 06 marca 2012 roku.

 

Uwzględniając powyższe ustalenia do skierowano pisma informujące o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych zmierzających do usunięcia stwierdzonej niezgodności dotyczącej niezamieszczenia na stronie internetowej wymaganych  informacji o produkcie w odniesieniu do wentylatorów przenośnych.

 

W odpowiedzi, jeden z producentów poinformował, że niezgodność w tym zakresie została usunięta poprzez umieszczenie na stronie producenta wymaganych informacji, dosyłając wydruk strony internetowej.  

 

Do dnia sporządzenia informacji odpowiedzi od 2 producentów nie otrzymaliśmy.

 

W odniesieniu do pozostałych wyrobów nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

4. Wykorzystanie ustaleń kontroli.

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do skierowania 3 pism do producentów, informujących o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych zmierzających do usunięcia stwierdzonych niezgodności.

 

Beata Manios - rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie

                                                                                  Tel. 91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 29-08-2014 12:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-08-2014
Ostatnia aktualizacja: - 29-08-2014 12:28