Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mięsa i przetworów mięsnych (z "najniższej półki cenowej") IIkw

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie oraz Delegatura w Koszalinie, przeprowadzili łącznie na terenie województwa zachodniopomorskiego 19 kontroli w zakresie kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mięsa i przetworów mięsnych u 15 przedsiębiorców.

Kontrole przeprowadzono na podstawie rozeznania.

Kontrolą objęto przedsiębiorców w hurtowniach, sieciach handlowych i mniejszych sklepach w Szczecinie, Koszalinie, Nowogardzie, Białogardzie, Szczecinku, Gryficach.

Nieprawidłowości stwierdzono u 7 przedsiębiorców w stosunku do 15 skontrolowanych, co stanowi 46,67% .

W trakcie przeprowadzonych kontroli zbadano ogółem 36 partii mięsa i przetworów mięsnych
z najniższej półki cenowej, w tym zakwestionowano 10 partii, co stanowi 27,78% zbadanych partii, tj.:

 

ŚWIEŻE MIĘSO 5 partii

Mielone

1 partia,   nie kwestionując zbadanej partii;

 

Surowe wyroby mięsne (garmażeryjne)

4 partie, nie  kwestionując zbadanych  partii;

 

PRZETWORY MIĘSNE - 31 partii, kwestionując 10 partii zbadanych

Kiełbasy

14  partii, kwestionując 6 partii zbadanych;

 

Wędliny podrobowe

1 partia, nie kwestionując zbadanych partii;

 

Konserwy mięsne

16 partii, kwestionując 4 partie zbadane;

 

Badaniem objęto ogółem 22 partie mięsa i przetworów mięsnych w opakowaniach jednostkowych, z czego zakwestionowano 4 partie (konserwy), co stanowi 18,18 % zbadanych partii oraz 14 partii mięsa i przetworów mięsnych  oferowanych do sprzedaży tzw. „luzem”, z czego zakwestionowano 6  partii kiełbas, co stanowi 42,86 % zbadanych partii.

 

W hurtowni zbadano ogółem 7 partii mięsa i przetworów mięsnych,  z czego zakwestionowano 1 partię (konserwa), co stanowi 14,28 % zbadanych partii, w sklepach polskich sieci handlowych zbadano ogółem 8 partii ww. produktów, kwestionując 2 partie (konserwy), co stanowi 25 % zbadanych partii, w pozostałych sklepach zbadano ogółem 19 partii ww. produktów, z czego zakwestionowano 7 partii (kiełbasy, konserwa), co stanowi 36,84 % zbadanych partii, w dyskontach zbadano ogółem 2 partie przetworów mięsnych (konserwy), nie kwestionując zbadanych partii.

 

I.         OCENA  JAKOŚCIOWA  MIĘSA I PRZETWORÓW MIĘSNYCH

 

Badania próbek produktów przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Olsztynie, gdzie dokonano sprawdzenia cech organoleptycznych i fizykochemicznych w odniesieniu do deklaracji producentów oraz obowiązujących przepisów. 

Ogółem zbadano 20 próbek (60 op.) mięsa i przetworów mięsnych, z czego zakwestionowano 4 partie konserw:

- w hurtowni 7 partii (15op.)  mięsa i przetworów mięsnych (kiełbasy, konserwy, mielone, surowe wyroby garmażeryjne), z czego zakwestionowano 1 partię przetworu mięsnego (konserwa);

- w dyskontach 2 partie (6 op.) konserw, nie kwestionując partii;

- w sklepach polskiej sieci handlowej - 7 partii (26 op.) przetworów mięsnych ( konserwy)
 z czego zakwestionowano 2 partie (konserwy).

- w pozostałych sklepach – 4 partie (13op.) przetworów mięsnych (konserwy, kiełbasa)
 z czego zakwestionowano 1 partię  (konserwa).

 

W trakcie przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono zagrożeń związanych z niewłaściwą jakością zdrowotną produktów.

W toku kontroli zbadano również pod kątem zafałszowania innym tańszym mięsem (krowy, świni, owcy, konia) 5 partii, z czego zakwestionowano 1 partię  konserwy z uwagi na deklarację Producenta na opakowaniu (mięso wołowe 10%) natomiast w wyniku badań laboratoryjnych nie stwierdzono obecności białek charakterystycznych dla krowy.

W przypadku 7 partii w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych sprawdzono dodane substancje dozwolone. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych:

§  u przedsiębiorcy w Nowogardzie zakwestionowano:

1 partię produktu Pasztet z drobiem Konserwa drobiowo-wieprzowa - z uwagi na zaniżoną zawartość białka (wynik badania 7,2 %) w stosunku do deklaracji Producenta 9,5g (wartość odżywcza) przy niepewności wyniku 0,2 .  

Po uwzględnieniu tolerancji 20% dla białka zgodnej z wytycznymi dla właściwych organów w sprawie kontroli zgodności z prawodawstwem UE w odniesieniu do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 oraz dyrektywy Rady 90/496/EWG z dnia 24 września 1990 r. w sprawie oznaczania wartości odżywczej środków spożywczych oraz dyrektywy 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych w zakresie określenia limitów tolerancji dla składników odżywczych wymienionych na etykiecie wynik badań nadal nie odpowiada Deklaracji Producenta 9,5 g.

Powyższe stanowi naruszenie art. 4 ust.1  ustawy  z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2014, poz. 669).

 

Podczas ponownej kontroli nie stwierdzono w obrocie handlowym kwestionowanej partii ww. produktu.

 

Skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień. Do dnia sporządzenia informacji nie otrzymano odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne.

Skierowano wystąpienie pokontrolne do producenta z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. W odpowiedzi na wystąpienie producent poinformował, iż ponownie przebadał kwestionowany produkt pod kątem zawartości białka i dokonał aktualizacji wartości odżywczych na etykiecie produktu.

Skierowano informację do właściwego terytorialnie WIJHARS o niewłaściwej jakości ww. produktu.

Materiały z kontroli zostaną skierowane do postępowania administracyjnego w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej (zaniżona zawartość białka stwierdzona w wyniku badań laboratoryjnych ).

Zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych,

 

§  u przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie spożywczo – przemysłowym Koszalinie, zakwestionowano:

1 partię produktu pn. Konserwa wieprzowo – drobiowa sterylizowana typu mielonka z uwagi na niewłaściwą jakość produktu, tj. zaniżona zawartość tłuszczu (wynik badania 15,3 %) w stosunku do deklaracji Producenta na opakowaniu 22,4 %; (wartość odżywcza) przy niepewności wyniku 1,8%.

Po uwzględnieniu 20% tolerancji zgodnej z wytycznymi dla właściwych organów w sprawie kontroli zgodności z prawodawstwem UE w odniesieniu do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 oraz dyrektywy Rady 90/496/EWG z dnia 24 września 1990 r. w sprawie oznaczania wartości odżywczej środków spożywczych oraz dyrektywy 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych w zakresie określenia limitów tolerancji dla składników odżywczych wymienionych na etykiecie, wynik badania nadal nie odpowiada Deklaracji Producenta 22,4%.

 Powyższe stanowi naruszenie art. 4 ust.1  ustawy  z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2014r., poz. 669).

 

Podczas ponownej kontroli nie stwierdzono w obrocie handlowym kwestionowanej partii ww. produktu.

 

Skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień. W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne kontrolowany poinformował, że zakwestionowany towar wycofał ze sprzedaży w sklepach z dniem uzyskania informacji o zastrzeżeniach dotyczących jego składu.

Skierowano wystąpienie pokontrolne do producenta z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Do dnia sporządzenia informacji nie otrzymano odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne.

Skierowano informację do właściwego terytorialnie WIJHARS o niewłaściwej jakości ww. produktu.

Materiały z kontroli zostaną skierowane do postępowania administracyjnego w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej (zaniżona zawartość tłuszczu stwierdzona w wyniku badań laboratoryjnych ).

Zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

 

  • u przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w hurtowni wielobranżowej w Ząbrowie zakwestionowano:

1 partię produktu pn. konserwa turystyczna wieprzowo-drobiowa a`300g, z uwagi na zafałszowanie, w badanej próbce w porównaniu z wymaganiami określonymi w deklaracji na opakowaniu (mięso wołowe 10%) nie stwierdzono obecności białek charakterystycznych dla krowy.

 

W związku z powyższym produkt wyczerpuje definicję artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego zawartą w art. 3 pkt. 10 lit. c ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014r., poz. 669).

 

Podczas ponownej kontroli nie stwierdzono w obrocie handlowym kwestionowanej partii ww. produktu.

 

Skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień. Do dnia sporządzenia informacji nie otrzymano odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne.

Skierowano wystąpienie pokontrolne do producenta z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Do dnia sporządzenia informacji nie otrzymano odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne.

Skierowano informację do właściwego terytorialnie WIJHARS i PIW o niewłaściwej jakości ww. produktu.

Materiały z kontroli zostaną skierowane do postępowania administracyjnego w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej (produkt zafałszowany).

Zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

 

  • u przedsiebiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie spożywczo – przemysłowym w Białogardzie, zakwestionowano:

1 partię produktu pn. wielkopolski gulasz angielski wieprzowy a`110 g, z uwagi na niewłaściwą jakość produktu, tj. mniejszą zawartość tłuszczu 7,0% (wynik badania przy deklaracji Producenta na opakowaniu 11,6 %; (wartość odżywcza) przy niepewności wyniku 0,8%

Po uwzględnieniu 20% tolerancji zgodnej z wytycznymi dla właściwych organów w sprawie kontroli zgodności z prawodawstwem UE w odniesieniu do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 oraz dyrektywy Rady 90/496/EWG z dnia 24 września 1990 r. w sprawie oznaczania wartości odżywczej środków spożywczych oraz dyrektywy 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych w zakresie określenia limitów tolerancji dla składników odżywczych wymienionych na etykiecie, wynik badania nadal nie odpowiada Deklaracji Producenta 11,6 %.

Powyższe stanowi naruszenie art. 4 ust. 1  ustawy  z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2014r., poz. 669).

 

Podczas ponownej kontroli nie stwierdzono w obrocie handlowym kwestionowanej partii ww. produktu.

 

Skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy z  wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień. Do dnia sporządzenia informacji nie otrzymano odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne.

Skierowano wystąpienie do producenta z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Do dnia sporządzenia informacji nie otrzymano odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne.

Skierowano informację do właściwego terytorialnie WIJHARS o niewłaściwej jakości ww. produktu.

Materiały z kontroli zostaną skierowane do postępowania administracyjnego w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej (zaniżona zawartość tłuszczu stwierdzona w wyniku badań laboratoryjnych ).

Zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

 

II.        PRAWIDŁOWOŚĆ  OZNAKOWANIA  MIĘSA MIELONEGO I WYROBÓW MIĘSNYCH (tzw. mięso garmażeryjne), WĘDLIN, oraz KONSERW

 

·            Sprawdzono prawidłowość oznakowania produktów oferowanych bez opakowań w odniesieniu do przepisów:

-        § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2014r. poz. 774)

-        rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31 z 1.2.2002 s. 1 ze zm.) – art. 16 dotyczącego prezentacji środków spożywczych,

 

·            Sprawdzono prawidłowość oznakowania mięsa i przetworów mięsnych w opakowaniach jednostkowych w odniesieniu do przepisów:

-        rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31 z 1.2.2002 s. 1 ze zm.) – art. 16 dotyczącego prezentacji środków spożywczych,

-       rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 853/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 139 z 30.4.2004 s. 55 ze zm.),

-        rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz.U.L.304 z 22.11.2011 s.18 ze zm.);

-        ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.),

-        ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 669),

-        rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2014r., poz. 774),

-        rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25.07.2007r. w sprawie sposobu znakowania żywności wartością odżywczą (Dz. U. Nr 137, poz. 967 ze zm.),

-        rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U. Nr 83, poz. 772)

 

W oznakowaniu badanych produktów nie deklarowano oświadczeń zdrowotnych i żywieniowych.

Ogółem kontrolą objęto 36 partii mięsa i przetworów mięsnych z najniższej półki cenowej. Zakwestionowano 7 zbadanych partii, co stanowi 19,44% zbadanych partii.

Badaniem objęto ogółem 22 partie mięsa i przetworów mięsnych w opakowaniach jednostkowych, kwestionując 1 partię przetworu mięsnego (konserwa), co stanowi 4,54 % zbadanych partii oraz 14 partii mięsa i przetworów mięsnych  oferowanych do sprzedaży tzw. „luzem”, z czego zakwestionowano 6  partii kiełbas, co stanowi 42,86 % zbadanych partii.

 

W hurtowni zbadano ogółem 7 partii mięsa  i przetworów mięsnych, z czego zakwestionowano 1 partię (konserwa), co stanowi 14,28 % zbadanych partii, w sklepach polskich sieci handlowych zbadano ogółem 8 partii ww. produktów, nie kwestionując zbadanych partii, w pozostałych sklepach zbadano ogółem 19 partii ww. produktów, z czego zakwestionowano 6 partii, co stanowi 31,58 % zbadanych partii, w dyskontach zbadano ogółem 2 partie przetworów mięsnych (konserwy), nie kwestionując zbadanych partii.

 

Mięso i przetwory mięsne w opakowaniach – zbadano:

22 partie, kwestionując 1 zbadaną partię

 

ŚWIEŻE MIĘSO 5 partii

Mielone

1 partia, nie kwestionując zbadanej partii;

 

Surowe wyroby mięsne (garmażeryjne)

4 partie, nie kwestionując zbadanych  partii;

 

PRZETWORY MIĘSNE - 17 partii, kwestionując 1 partię zbadaną

Konserwy mięsne

16 partii, kwestionując 1 partię zbadaną;

 

Kiełbasa

1 partia, nie kwestionując zbadanej partii;

 

Wyniki są następujące:

  • u przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w hurtowni wielobranżowej w Ząbrowie zakwestionowano:

 

1 partię produktu pn. konserwa turystyczna wieprzowo-drobiowa a`300 g, z uwagi na niewłaściwe oznakowanie, a mianowicie:

- podano w składzie produktu niewłaściwe określenie „cukry”, zamiast: „cukier” - w przypadku gdy w składzie znajdują się cukry z rodzaju sacharozy, co stanowi naruszenie § 8 ust. 1  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych, w związku z załącznikiem 3, poz. 11 do cytowanego rozporządzenia, -

albo -pełnej nazwy składnika lub składników – w przypadku gdy w składzie znajdują się cukry inne niż z rodzaju sacharozy, co stanowi naruszenie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych.

 

Skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy z  wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień. Do dnia sporządzenia informacji nie otrzymano odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne.

Skierowano wystąpienie pokontrolne do producenta z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Do dnia sporządzenia informacji nie otrzymano odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne.

Skierowano informację do właściwego terytorialnie WIJHARS o niewłaściwej jakości  ww. produktu.

Materiały z kontroli zostaną skierowane do postępowania administracyjnego w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej (niewłaściwe oznakowanie).

 

Mięso i przetwory mięsne oferowane „luzem” – zbadano:

14 partii, kwestionując 6 partii zbadanych w tym:

 

Wędliny podrobowe -1 partia, nie kwestionując zbadanej partii;

 

 Kiełbasy – 13 partii, kwestionując 6 partii.

 

Wyniki są następujące:

§  u przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w Sklepie mięsnym w Nowogardzie zakwestionowano:

 3 partie wędlin oferowanych do sprzedaży „luzem” tj.: partie: kiełbasa swojska wędzona, kiełbasa Dziadka, kiełbasa krakowska parzona, gdzie w miejscu sprzedaży lub w inny sposób w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentom nie uwidoczniono:

  • informacji w zakresie nazwy  producenta albo i imienia i nazwiska producenta,  co narusza
    § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2014r., poz. 774.),
  • informacji w zakresie wykazu składników,  co narusza § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2014r, poz. 774)

w związku z § 17 ust. 2  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2014r., poz. 774.).

 

Powyższe nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej określonej w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014r.,
poz. 669).

W toku kontroli otrzymano etykiety od producenta w zakresie oznaczenia producenta oraz wykazu składników kwestionowanych w tym zakresie ww. przetworów mięsnych, które uwidoczniono w miejscu dostępnym dla klienta.

 

Materiały z kontroli zostaną skierowane do postępowania administracyjnego w związku  z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej (niewłaściwe oznakowanie produktu).

 u przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w Pawilonie Handlowym w Szczecinie zakwestionowano:

3 partie wędlin oferowanych do sprzedaży „luzem” tj.: partie: kiełbasa bydgoska wieprzowa, kiełbasa śląska wieprzowa, frankfurterki wieprzowe, gdzie w miejscu sprzedaży lub w inny sposób w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentom nie uwidoczniono:

  • informacji w zakresie nazwy  producenta albo i imienia i nazwiska producenta,  co narusza § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.)
    w związku z § 17 ust. 2  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2014r., poz. 774.).

 

Powyższe nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej określonej w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014r.,
poz. 669).

W toku kontroli przedsiębiorca uwidocznił brakujące ww. informacje dostępne dla klienta.

 

Wszczęto postępowanie administracyjne w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej (niewłaściwe oznakowanie produktu). Postępowanie zostanie umorzone.

 

U wszystkich przedsiębiorców sprawdzono przestrzeganie przepisu art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28.01.2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31 z 01.02.2002r. s. 1 ze zm.) .); art. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 931/2011 z dnia 19 września 2011r. w sprawie wymogów dotyczących możliwości śledzenia ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. L 242 z 20.09.2011, s. 2)
.

Badaniem objęto 35 partii mięsa i przetworów mięsnych poprzez sprawdzenie dokumentów dostaw umożliwiających łatwą identyfikację dostawców.

W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

III.             PRZESTRZEGANIE  AKTUALNOŚCI  DAT  MINIMALNEJ  TRWAŁOŚCI I TERMINÓW  PRZYDATNOŚCI  DO  SPOŻYCIA

 

Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia mięsa i wyrobów mięsnych sprawdzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców. Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

Kontrolą objęto 36 partii mięsa i przetworów mięsnych, nie kwestionując badanych partii.

 

IV.      WARUNKI  PRZECHOWYWANIA

 

Sprawdzono warunki i sposób przechowywania 35 partii mięsa i przetworów mięsnych, w odniesieniu do zaleceń producentów umieszczonych na etykietach opakowań jednostkowych oraz przepisów rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. L 139z 30.04.2004, s. 1 ze zm.). W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

V  PAKOWANIE  NA ZAPLECZU SUPER I HIPERMAKETÓW

 

U przedsiębiorców nie stwierdzono pakowania, przepakowywania na zapleczu przetworów mięsnych.

 

VI.       SPRAWDZENIE  ILOŚCI  RZECZYWISTEJ PRODUKTU

 

Uwzględniając przepisy ustawy z dnia 7 maja 2009r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 91, poz. 740 ze zm.) pobrane do badań laboratoryjnych przetwory mięsne sprawdzono w zakresie zgodności zawartości netto z ilością rzeczywistą. Oceny ilości rzeczywistej produktu dokonano w odniesieniu do deklaracji producentów.

Badaniem objęto 20 próbek (60 op.) przetworów mięsnych. Nie stwierdzono przypadków zaniżenia ilości rzeczywistej w stosunku do deklarowanej.

 

VII.      PRZESTRZEGANIE  PRZEPISÓW  USTAWY  O  BEZPIECZEŃSTWIE ŻYWNOŚCI  I  ŻYWIENIA

 

Sprawdzono przestrzeganie postanowienia art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.  o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.), dotyczącego przechowywania i udostępniania na żądanie organów urzędowej kontroli żywności orzeczeń lekarskich wydawanych osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością. Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy przechowywali aktualne orzeczenia lekarskie osób bezpośrednio stykających się z żywnością.

 

VIII.   IDENTYFIKACJA  PRZEDSIĘBIORCY

 

W trakcie przeprowadzonych kontroli u wszystkich skontrolowanych przedsiębiorców dokonano identyfikacji przedsiębiorcy zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r., poz. 672 ze zm.). Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu o wpis do Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców i w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG. Nieprawidłowości w badanym zakresie stwierdzono u 1 przedsiębiorcy, prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie mięsnym Szczecinie gdzie stwierdzono, że  prowadzona działalność gospodarcza jest niezgodna z wpisem do CEIDG w zakresie adresu miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Wobec powyższego stwierdzono, że przedsiębiorca nie dokonał w terminie 7 dni zmian danych objętych wpisem w zakresie miejsca wykonywania działalności gospodarczej, co narusza art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r. poz. 672 z późn. zm.) i stanowi wykroczenie z art. 601 § 2 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013r., poz. 482 ze zm.). Wobec przedsiębiorcy zastosowano pouczenie z art. 41 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013r., poz. 482 ze zm.)

Przedsiębiorca niezwłocznie zmienił ww. dane we wpisie CEDIG.

 

INNE  ZAGADNIENIA

 

W trakcie kontroli u 11 przedsiębiorców sprawdzono rzetelność obsługi klientów, dokonując zakupu kontrolnego przed rozpoczęciem kontroli. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały/dadzą podstawę do:

·            przesłania 4 wystąpień pokontrolnych do kontrolowanych przedsiębiorców z wnioskiem o usunięcie uchybień,

·            przesłania 4 wystąpień pokontrolnych do producentów z wnioskami o usunięcie nieprawidłowości,

·            przesłania  4 informacji do właściwego terytorialnie WIJHARS,

·            przesłania 1 informacji do właściwego terytorialnie PIW.

 

Ponadto, w związku z ustaleniami kontroli zostaną skierowane materiały z 5 spraw do Komisji WIIH w Szczecinie z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego wobec 5 przedsiębiorców w celu wymierzenia kary pieniężnej na podstawie art. 40 a ust.1 pkt 3 (4 przedsiębiorców) oraz w przypadku 1 przedsiębiorcy na podstawie art. 40 a ust.1 pkt 3,4  ustawy o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych.

Jedno postępowanie administracyjne jest w toku, zmierzające do wydania decyzji umarzającej.
Zostaną również wszczęte 4 postępowania administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych wobec 4 przedsiębiorców.

 Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie Tel. 91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 28-08-2014 14:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-08-2014
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Wilkosz 28-08-2014 14:17