Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli jakości i prawidłowości oznakowania oraz identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie oraz Delegatura w Koszalinie, przeprowadzili łącznie na terenie województwa zachodniopomorskiego 14kontroli u 11 przedsiębiorców.

 

Kontrolą objęto przedsiębiorców prowadzących hurtownie, sklepy sieci handlowych oraz inne sklepy detaliczne w Szczecinie, Świnoujściu, Koszalinie, Wałczu.  

 

Ogółem zbadano68 partiiproduktów rolnictwa ekologicznego, z czego zakwestionowano22 partie.

1)      Prawidłowość oznakowania produktów rolnictwa ekologicznego

Oznakowanie produktów rolnictwa ekologicznego sprawdzono w odniesieniu do przepisów:

-        rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. U. L 189 z 20.07.2007 r., s. 1  z późn. zm.)

-        rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. U. L 250 z 18.09.2008 r., s. 1 z późn. zm.),

-        rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (Dz. U. L 334 z 12.12.2008 r., s. 25),

-        ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2009 r. Nr 116, poz. 975).

-        rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającym ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującym Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającym procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31 z 1.2.2002, s. 1 z późn. zm.), w szczególności art. 16 dotyczącego prezentacji środków spożywczych,

-        rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającym wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. U. L 299 z 16.11.2007),

-        ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136 poz. 914 z późn. zm.),

-        ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.),

-        rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.).

 

Ogółem zbadano 68 partii produktów rolnictwa ekologicznego, z czego zakwestionowano oznakowanie 21 partii produktów rolnictwa ekologicznego. Ponadto w oznakowaniu badanych produktów nie deklarowano oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych.

Nieprawidłowości stwierdzono u  następujących przedsiębiorców:

 

- w Koszaliniegdzie zakwestionowano::

6 partii produktów rolnictwa ekologicznego, a mianowicie:

·         partię produktu- mieszanka ziaren do sałatek a`250g                   

·         partię produktu- makaron orkiszowy rurki a`250g                     

·         partię produktu- wafle miodowe a`175g z 8% kremowego miodu,

·         partię produktu- warzywne tortellini a`250g,

·         partię produktu- Rodzynki sułtańskie a`250g,

·         partię produktu- pasta z dzikiej róży a`260g ,

Ww. produkty zakwestionowano z uwagi na fakt, iż w tym samym polu widzenia, co wspólnotowe logo nie umieszczono oznaczenia miejsca, w którym wyprodukowano nieprzetworzone produkty rolnicze, z których wytworzono końcowy produkt w jednej z  następujących form:

-          „rolnictwo UE”,

-          „rolnictwo spoza UE”

-          „rolnictwo UE/spoza UE”.

 Wspólnotowe logo znajdowało się z przodu opakowań, natomiast oznaczenie miejsca pochodzenia (rolnictwo UE, rolnictwo spoza UE, rolnictwo UE/spoza UE) umieszczono z tyłu opakowań (w przypadku rodzynek sułtańskich z boku opakowania), przy czym na opakowaniach dwóch z ww. produktów użyto zwrotu w brzmieniu:

·      „rolnictwo unijne/nieunijne” (zamiast ``rolnictwo UE/spoza UE") - w przypadku enerBio wafli miodowych a`175g z 8% kremowego miodu;

·      „rolnictwo unijne” (zamiast ``rolnictwo UE”) – w przypadku enerBio makaronu orkiszowego rurki a`250g.

Powyższenieprawidłowości  stanowiły naruszenie przepisów art. 24 ust.1 lit. c. rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 ((Dz. U. L 189 z 20.07.2007 r. s.1 ze zm.).

W tym samym polu widzenia, co logo umieszczono na produktach odpowiednio sformułowania „EU/Nicht-EU-Landwirtschaft” , „EU-Landwirtschaft”, „Nicht –EU-Landwirtschaft” oraz numery identyfikacyjne jednostek certyfikujących znajdujących się w wykazie organów kontroli  przewidziane w artykule 35 (b) rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007.

 

Produkt pn. enerBio makaron orkiszowy a`250g zakwestionowano również z uwagi na nieprawidłowe wyrażenie poprzedzające datę minimalnej trwałości tzn. podano „najlepiej spożyć przed końcem 29.01.2015”, zamiast  „Najlepiej spożyć przed 29.01.2015”, co narusza art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem § 11 ust.2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.).

 

Ponadto w toku czynności kontrolnych ustalono, że w obrocie znajdowało się 9 partii herbatek owocowych, na opakowaniach których w głównym polu widzenia (z przodu opakowań) oraz z boku opakowań umieszczono termin odnoszący się do ekologicznej metody produkcji. Wkomponowanie pomiędzy wyrazy „BI” a „FIX” rysunku jabłka, powoduje, iż termin ten jest odczytywany przez konsumenta jako „BIOFIX”, a tym samym sugeruje, że produkty lub ich składniki spełniają wymogi rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91.

Powyższe stanowi naruszenie art.23 ust.1 i 2 cytowanego rozporządzenia (Dz. U. L 189 z 20.07.2007r. s.1 ze zm.)

Jak ustalono w toku czynności kontrolnych omawiane herbatki owocowe  nie zostały wyprodukowane ekologicznymi metodami produkcji.

 

W związku z powyższym:

·         przesłano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego  przedsiębiorcy, z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,

·         skierowano wystąpienie do producenta z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,

·         skierowano informację do właściwego terytorialnie WIJHARS w zakresie nieprawidłowego oznakowania ww. herbatek,

·         skierowano informację do WIIH w Łodzi właściwego ze względu na siedzibę dystrybutora w zakresie nieprawidłowego oznakowania ww. produktów,

·         zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i ustawy o rolnictwie ekologicznym zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

 

Do chwili zakończenia tej informacji nie uzyskano odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne.

 

- w Koszalinie, gdzie zakwestionowano:

·         partię  produktu pn. Ciasteczka orkiszowe śmietankowe a`120g;

·         partię produktu pn. Mini Andruty a`la maca cebula a`180g,

z uwagi na :

a)          podanie niepełnych danych identyfikujących osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu. Powyższe stanowi naruszenie § 2 ust.1 pkt 5 lit. a  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczychw związku  z art. 7 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;

b)          niepodanie w oznakowaniu opakowanego środka spożywczego ilościowej zawartości składników znajdujących się w składzie, tj.;

-          mąki orkiszowej i śmietankiw przypadku Ciasteczek orkiszowych śmietankowych a`120 g, gdyż nazwa tych składników występuje w nazwie środka spożywczego oraz składniki te są istotne dla scharakteryzowania środka spożywczego i odróżnienia go od innych środków spożywczych, z którymi może być mylony ze względu na podobieństwo nazwy lub wyglądu, co stanowi naruszenie przepisów § 9 ust.1 pkt 1 i 3 cytowanego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

-           cebuli w przypadku Mini andrutów a`la maca cebula a`180g, gdyż nazwa składnika występuje w nazwie środka spożywczego oraz została podkreślona  w oznakowaniu środka spożywczego w formie pisemnej, przy użyciu obrazków i grafiki (wizerunek cebuli uwidoczniony w różnych miejscach opakowania), a składnik ten jest istotny dla scharakteryzowania środka spożywczego i odróżnienia go od innych środków spożywczych, z którymi może być mylony ze względu na podobieństwo nazwy lub wyglądu, co stanowi naruszenie przepisów § 9 ust.1 pkt 1,2 i 3 cytowanego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Powyższe nieprawidłowości stanowią naruszenie art. 4 ust.1 cytowanej  ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych.

W związku z powyższym:

·         przesłano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy,   z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,

·         skierowano wystąpienie do producenta z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,

·         skierowano informację do właściwego terytorialnie WIJHARS  o nieprawidłowym oznakowaniu ww. produktów

·         zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

 

W odpowiedzi kontrolowany przedsiębiorca wyjaśnił, że wycofał ww. produkty z obrotu.

Do chwili zakończenia informacji nie wpłynęła odpowiedź od producenta ww. produktów.

 

- w Szczecinie,gdzie zakwestionowanow oznakowaniu 1 partii „Parówek EKO”, brak pełnych danych identyfikujących wspólników spółki cywilnej tj. nie podano imion wspólników S.C., którzy produkują środki spożywcze lub wprowadzają środki spożywcze do obrotu, co nie odpowiada wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000r.o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) z uwagi na naruszenie wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w § 2 ust.1 pkt 5 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. nr 137, poz. 966 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21.12.2000r.o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych jw.

W związku z powyższym:

·         przesłano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy, z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,

·         skierowano wystąpienie do producenta z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,

·         skierowano informację do właściwego terytorialnie WIJHARS  o nieprawidłowym oznakowaniu ww. produktu,

·         zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

 

W odpowiedzi kontrolowany przedsiębiorca wyjaśnił, że wycofał ww. produkt z obrotu.

Do chwili zakończenia informacji nie wpłynęła odpowiedź od producenta ww. produktu.

- w Szczecinie,gdzie zakwestionowano2 partie soków tj.:

  • partię Soku brzoskwiniowego 100% Bio 1l, wyprodukowanego ze świeżych owoców, zawiera naturalnie -  występujące cukry, w oznakowaniu którego nie podano informacji „rolnictwo UE” lub „rolnictwo spoza UE” lub „rolnictwo UE/spoza UE”, co narusza art. 24 ust. 1 lit. c rozporządzenia Rady (WE) Nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. U. L 189 z 20.07.2007r. s.1 ze zm.).

W oznakowaniu ww. produktu nie podano informacji dotyczącej warunków przechowywania, co narusza § 2 ust. 1 pkt 7 ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.) i nie odpowiada art. 4 ust. 1 ustawy  z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.);

  • partię Bio Soku jabłkowego 200 ml, Produkt bez cukru, zawiera naturalnie występujące cukry, w oznakowaniu, którego nie podano informacjidotyczącej warunków przechowywania, co narusza § 2 ust.1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.) i nie odpowiadaart. 4 ust. 1 ustawy  z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.).

W związku z powyższym:

·         przesłano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy,  z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,

·         skierowano informację do WIIH w Warszawie  o nieprawidłowym oznakowaniu ww. produktów.

·         zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i ustawy o rolnictwie ekologicznym zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

 

Do chwili zakończenia informacji nie wpłynęła odpowiedź od producenta ww. produktu. W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne kontrolowany poinformował iż kwestionowane produkty wycofano z obrotu handlowego

-w Świnoujściu,gdzie zakwestionowano:

·         1 partię jogurtu naturalnego bio 3,7% 150 g, w oznakowaniu którego nie uwidoczniono informacji „rolnictwo UE” lub „rolnictwo spoza UE” lub „rolnictwo UE/spoza UE”, co narusza art. 24 ust. 1 lit. c rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. U. L 189 z 20.07.2007r. s.1 ze zm.).

W związku z powyższym:

·         przesłano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy, z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,

·         zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o rolnictwie ekologicznym zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

 

W odpowiedzi kontrolowany przedsiębiorca wyjaśnił, że wycofał ww. produkty z obrotu.

 

Ponadto stwierdzono:

 

 -w Koszaliniestwierdzono w obrocie 1 partię Pasztetu warzywnego z cieciorką a`170g, która była  oznaczona między innymi  numerem jednostki certyfikującej PL EKO-04, której cofnięto upoważnienie do działania w rolnictwie ekologicznym.

O powyższym poinformowano GIJHARS.

 

- w Koszalinie stwierdzono w obrocie 2 partię  (Soczewicy brązowej EKO a`500g  i Herbatników żytnich EKO a`170g), które  oznaczone były między innymi numerem jednostki certyfikującej  PL EKO-04, której cofnięto upoważnienie do działania rolnictwie ekologicznym.

O powyższym poinformowano GIJHARS.

 

2.      Ocena jakości

Badania jakości produktów rolnictwa ekologicznego przeprowadzone zostały w Laboratorium Kontrolno - Analitycznym UOKiK w Poznaniu poprzez sprawdzenie zgodności cech organoleptycznych, fizycznych i chemicznych z deklaracjami producentów na opakowaniach.

Ogółem badaniom poddano 22 partie produktów rolnictwa ekologicznego, z czego zakwestionowano 3 partie.

W wyniku przeprowadzonych badań zakwestionowano u następujących przedsiębiorców:

 

- w Koszaliniepartię produktu pn. enerBio warzywne tortellini a`250g, z uwagi na niższą zawartość nadzienia w stosunku do deklarowanej przez producenta na opakowaniu jednostkowym. Wynik badania: 23,9%; 24,2%. Niepewność wyniku:1,2%. Informacja Producenta na opakowaniu jednostkowym: 26%.  

Powyższe stanowi naruszenie art. 4 ust.1  ustawy  z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.).

W związku z powyższym:

·         przesłano wystąpienie pokontrolne do ww. przedsiębiorcy z wnioskiem  o usunięcie stwierdzonych uchybień,

·         skierowano informację do WIIH w Łodzi właściwego ze względu na siedzibę dystrybutora o niewłaściwej jakości ww. produktu,

·         zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych,

·         zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej (łącznie z oznakowaniem).

 

-w Szczecinie, zakwestionowano,  1 partię „Parówek EKO”, Produkt drobno rozdrobniony wędzony, parzony”, która była niezgodna z deklaracją producenta podaną na opakowaniu z uwagi na niewłaściwe cechy organoleptyczne tj. niewłaściwą (zhomogenizowaną) strukturę wyrobu, co stanowi naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000r.o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.).

 W związku z powyższym:

·         przesłano wystąpienie pokontrolne do ww. przedsiębiorcy z wnioskiem    o usunięcie stwierdzonych uchybień,

·         skierowano wystąpienie do producenta z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,

·         skierowano informację do właściwego terytorialnie WIJHARS o niewłaściwej jakości ww. produktu,

·         zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych,

·         zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

 

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przedsiębiorca poinformował iż wycofał z obrotu handlowego ww. produkt. Do chwili zakończenia informacji nie wpłynęła odpowiedź od producenta ww. produktu.

 

-w Szczeciniezakwestionowano: 1 partię Soku owocowego bio z czarnego bzu i jabłek” 250ml, która była  niezgodna z wymaganiami określonymi w informacji Producenta umieszczonej na opakowaniu jednostkowym z uwagi na niższą zawartość cukrów (deklarowano 9,56 g/100g, a stwierdzono 7,43g /100g cukru). Powyższe narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.).

W związku z powyższym:

·         przesłano wystąpienie pokontrolne do ww. przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,

·          przesłano wystąpienie pokontrolne do producenta z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,

·         skierowano informację do właściwego terytorialnie WIJHARS o niewłaściwej jakości ww. produktu,

·         zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych,

·         zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

 

Kontrolowany przedsiębiorca odpowiedział iż wycofał ze sprzedaży ww. partię produktu.

Wpłynęła również odpowiedź od producenta ww. produktu, w której stwierdzono iż produkt z uwagi na swoją naturalną specyfikę ulega wahaniom parametrów. Owoce pochodzące ze zbiorów  z natury mogą różnić się zawartością cukru na opakowaniu podano średnią zawartość cukru 9,56g cukru na 100g produktu. Ponadto produkt ten służy konsumentom, którzy poszukują produktu o jak najniższej zawartości cukru.

 

W laboratorium sprawdzono dla  1 partii „Parówek Eko”, czy substancje dodatkowe znajdują się w grupie dozwolonych w załączniku VIII do rozporządzenia 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. U. L 250 z 18.09.2008, s.1 z późn. zm.), nie stwierdzając nieprawidłowości.

 

3)      Sprawdzenie dowodów dostaw lub innych dokumentów identyfikujących

 

U wszystkich przedsiębiorców sprawdzono przestrzeganie przepisu art.18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności(Dz. U. L 31 z 01.02.2002r. s.1 ze zm.) oraz art. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 931/2011 z dnia 19 września 2011r. w sprawie wymogów dotyczących możliwości śledzenia ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. L 242 z 20.09.2011, s.2).

 

Badaniem objęto 68 partiiproduktów rolnictwa ekologicznego poprzez sprawdzenie dokumentów dostaw umożliwiających łatwą identyfikację dostawców ocenianych produktów.

W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

4)      Zgodność deklarowanej masy netto z rzeczywistą

 

Sprawdzonoilośćrzeczywistąproduktów w stosunku do deklaracji producentów zamieszczonych na etykietach opakowań jednostkowych mając na względzie  przepisy  ustawy z dnia 07 maja 2009r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 91, poz. 740 ze zm.).

 

W powyższym zakresie badaniem w laboratorium UOKiK objęto 22partie produktów rolnictwa ekologicznego w ilości57 opakowań i nie stwierdzono nieprawidłowości.

5)      Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia

Przestrzeganie dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia produktów oferowanych do sprzedaży produktów rolnictwa ekologicznego sprawdzono u wszystkich kontrolowanych  przedsiębiorców i nie stwierdzono nieprawidłowości. Badaniem objęto 68partii. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

        6. Warunki, sposób przechowywania i oferowania produktów rolnictwa ekologicznego

 

Warunki, sposób przechowywania i oferowania produktów rolnictwa ekologicznego  sprawdzono w oparciu o zalecenia producentów oraz przepisyrozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych. (Dz. U. L.139 z 30.04.2004 r., str. 1 ze zm.).Badaniem objęto 68 partii produktów, w badanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ponadto sprawdzono stan opakowań ww.produktów rolnictwa ekologicznego, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.

 

       7. Przestrzeganiepostanowień art. 59 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.).

 

Kontrolowani przedsiębiorcy przechowywali i udostępnili na żądanie kontrolujących aktualne orzeczenia lekarskie wydawane osobom bezpośrednio stykającym się  z żywnością do celów sanitarno – epidemiologicznych.

 

  1. Identyfikacja przedsiębiorcy

 

W trakcie przeprowadzonych kontroli u wszystkich skontrolowanych przedsiębiorców dokonano identyfikacji przedsiębiorcy zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004r.o swobodzie działalności gospodarczej(Dz. U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.).Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu owpis do Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

 

 Inne zagadnienia

 

Rzetelność obsługi sprawdzono u wszystkich przedsiębiorców poprzez dokonanie zakupu kontrolnego, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.

 

Dodatkowo przeprowadzono 4 kontrole zrozszerzonym zakresem przedmiotowym kontroli na podstawie  przepisów art. 79 a ust. 5 ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r. poz. 672 ze zm.) w celu przeciwdziałania popełnienia wykroczenia stwierdzając, że:

-        u przedsiębiorcyw Szczecinie nie uwidoczniono przy większości produktów rolnictwa ekologicznego wywieszek zawierających informacje dotyczących cen i nazw handlowych oraz jednostek miary oraz nie uwidoczniono cen jednostkowych na wywieszkach lub w innej formie dostępnej dla kupującego,

-        u przedsiębiorcy w Szczecinie nie uwidoczniono przy niektórych produktach rolnictwa ekologicznego wywieszek zawierających informacje dotyczących cen i nazw handlowych oraz jednostek miary oraz nie uwidoczniono cen jednostkowych na wywieszkach lub w innej formie dostępnej dla kupującego,

-        u przedsiębiorcy w Szczecinie nie uwidoczniono przy produktach rolnictwa ekologicznego wywieszek zawierających informacje dotyczących cen i nazw handlowych oraz jednostek miary oraz nie uwidoczniono cen jednostkowych na wywieszkach lub w innej formie dostępnej dla kupującego,

-        u przedsiębiorcy Szczecinie nie uwidoczniono przy większości produktów rolnictwa ekologicznego wywieszek zawierających informacje dotyczących cen i nazw handlowych oraz jednostek miary oraz przy wszystkich towarach w opakowaniach jednostkowych nie uwidoczniono cen jednostkowych na wywieszkach lub w innej formie dostępnej dla kupującego,

W świetle powyższego wobec 4 osób odpowiedzialnych zastosowano postępowanie mandatowe oraz skierowano 4 wystąpienia pokontrolne do kontrolowanych przedsiębiorców z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień.

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do :

  • ukarania 4 osób mandatem karnym kredytowanym na kwotę 700,00zł z art. 137§ 1Kodeks Wykroczeń,
  • wysłania 9 wystąpień pokontrolnych do kontrolowanych przedsiębiorców  z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
  • wysłania 3 wystąpień do producentów z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
  • przesłania 4 informacji do właściwych terytorialnie WIJHARS,
  • przesłania 2 informacji do GIJHARS,
  • przesłania 2 informacji do WIIH.

 

Ponadto w związku z ustaleniami kontroli:

- zostaną wszczęte postępowania administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych zakwestionowanych produktów,

- materiały z 6 kontroli skierowane zostaną do Komisji WIIH z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych i rolnictwa ekologicznego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 25-07-2014 09:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-07-2014
Ostatnia aktualizacja: - 25-07-2014 09:46