Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli jakości i prawidłowości oznakowania soków, z wyłączeniem soków produkowanych z koncentratów soków lub z soków zagęszczonych.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie przeprowadził łącznie na terenie województwa zachodniopomorskiego 6 kontroli u 4 przedsiębiorców w zakresie kontroli jakości i prawidłowości oznakowania soków, z wyłączeniem soków produkowanych z koncentratów soków lub z soków zagęszczonych.

 

Kontrole w powyższym zakresie przeprowadzono u przedsiębiorców w Szczecinie, Koszalinie i Ustroniu Morskim. Były to sklepy sieci handlowych oraz mniejsze sklepy spożywcze.

 

W trakcie przeprowadzonych kontroli zbadano ogółem 13 partii soków owocowych i warzywnych, z czego zakwestionowano 1 partię.

 

Kontrolą objęto:

a)      11 partii soków owocowych, z czego zakwestionowano 1 partię,

b)     2 partie soków warzywnych.

 

W układzie tematycznym wyniki kontroli przedstawiały się następująco.

 

1. Ocena jakości soków owocowych i warzywnych, z wyłączeniem soków produkowanych z koncentratów soków lub z soków zagęszczonych.

 

Jakość soków oceniono poprzez sprawdzenie zgodności cech organoleptycznych, fizycznych i chemicznych z obowiązującymi przepisami oraz deklaracjami producentów na opakowaniu.  Do badań laboratoryjnych pobrano:

·                    4 partie soków owocowych;

·                   1 partię soku warzywnego.

 

Ogółem zbadano 5partii soków, z czego zakwestionowano 1 partię.

 

Badania laboratoryjne przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno - Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Poznaniu.

 

W wyniku przeprowadzonych badań zakwestionowano 1 partię soku owocowego w sklepie sieci handlowej u przedsiębiorcy w Ustroniu Morskim, tj.:

Ø  partięsoku pomarańczowego 100 % pasteryzowanego, naturalnie mętnego bez dodatku cukru a` 350 ml, w ilości 6 opakowań jednostkowych, wyprodukowanego dla kontrolowanego przedsiębiorcy, który nie odpowiadał wymaganiom określonym w deklaracji producenta podanej na opakowaniu w wartości odżywczej z uwagi na niższą zawartość cukrów (wynik badania wynosił 8,6g, wartość zgodnie z wymaganiami 11,8g), przy uwzględnieniu ± 20%, tolerancji określonej w „Wytycznych Komisji Europejskiej dla właściwych organów w sprawie kontroli zgodności z prawodawstwem UE w odniesieniu do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004(Dz. U. UE. L 304 z 22.11.2011, s. 18) oraz dyrektywy Rady 90/496/EWG z dnia 24 września 1990r. w sprawie oznaczania wartości odżywczej środków spożywczych oraz dyrektywy 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych w zakresie określenia limitów tolerancji dla składników odżywczych wymienionych na etykiecie”.

 

Wprowadzenie do obrotu produktu rolno-spożywczego nie spełniającego wymagań jakości handlowej, narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz.1577 ze zm.).

 

W trakcie kontroli, podczas której przekazano sprawozdania z badań, nie stwierdzono w sprzedaży kwestionowanego produktu.

 

Wobec powyższego:

- skierowano wystąpienie pokontrolne do przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,

- skierowano wystąpienie do producenta z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,

- skierowano informację do właściwego terytorialnie WIJHARS,

-zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych,

-materiały z kontroli zostaną skierowane do postępowania administracyjnego,odnośnie wymierzenia kary pieniężnej z ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r.Nr 187, poz. 1577 ze zm.).

 

Do dnia sporządzenia informacji nie otrzymano odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne od przedsiębiorcy i producenta.

 

2. Ilość rzeczywista produktu w stosunku do deklaracji producenta zawartej na opakowaniu jednostkowym mając na względzie ustawę z dnia 07.05.2009r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 91, poz. 740 ze zm.)

 

Badaniem objęto 5 partii/ 14 opakowań jednostkowych środków spożywczych, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.

 

3. Prawidłowość oznakowania

 

Prawidłowość oznakowania soków sprawdzono u wszystkich przedsiębiorców.

 

Produkty oferowane do sprzedaży w opakowaniach jednostkowych zbadano w odniesieniu do przepisów:

 

·    ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. nr 136, poz. 914 ze zm.),

·    ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.),

·    rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2007 r. nr 137, poz. 966 ze zm.),

·    rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25.07.2007r. w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą (Dz. U. z 2007r. nr 137, poz. 967 ze zm.),

·    rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. U. L 404 z 30.12.2006r. str. 9 ze zm.),

·    rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31 z 01.02.2002 r. s. 1 ze zm.),

·    rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13.04.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno- spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U. Nr 83 poz. 772),

·    rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2003r.w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych (Dz. U. Nr 177, poz. 1735 ze zm.).

 

Ogółem zbadano 13 partii soków owocowych i warzywnych.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

 

Prezentacja środków spożywczych w miejscu sprzedaży nie naruszała art 16 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 j/w.

 

4. Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia.

 

Przestrzeganie dat minimalnej trwałości produktów sprawdzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców. Badaniem objęto 13 partii soków, nie stwierdzając nieprawidłowości.

 

5. Warunki i sposób przechowywania

 

Warunki i sposób przechowywania środków spożywczych znajdujących się w ofercie handlowej u poszczególnych przedsiębiorców objętych kontrolą były prawidłowe i uwzględniały deklaracje producentów umieszczonena etykietach opakowań oraz przepisyrozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U. L 139 z 30.04.2004r., s. 1 ze zm.).

Zagadnienie to sprawdzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców obejmując badaniem ogółem 13partii omawianych produktów.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

 

Sprawdzono również stan opakowań wszystkich badanych 13 partiiproduktów, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.

 

6. Przestrzeganie obowiązku monitorowania przemieszczania się żywności.

 

U wszystkich przedsiębiorców sprawdzono przestrzeganie przepisu art. 18 rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31 z 01.02.2002r. s.1 ze zm.). Informacje dotyczące identyfikacji dostawców badanych produktów, wymagane na podstawie ww. przepisu uzyskano na podstawie okazanych dokumentów dostaw. W badanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Oceniane soki były pochodzenia krajowego.

 

7. Identyfikacja kontrolowanego przedsiębiorcy

 

W trakcie przeprowadzonych kontroli u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców dokonano identyfikacji przedsiębiorcy zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r.o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r. poz. 672 ze zm.).Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu oodpis aktualny z rejestru przedsiębiorców Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego i w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

 

8. Inne zagadnienia

 

? Rzetelność obsługi, poprzez dokonanie zakupu kontrolnego,badano u wszystkich przedsiębiorców nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.

 

? Sprawdzano przestrzeganie postanowienia art. 59 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.),dotyczącego przechowywaniai udostępniania na żądanie organów urzędowej kontroli żywności orzeczeń lekarskich wydawanych osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością. Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy przechowywali aktualne orzeczenia lekarskie osób bezpośrednio stykających się z żywnością

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

  • skierowania wystąpienia pokontrolnego do przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
  • skierowania wystąpienia do producenta z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
  • skierowania informacji do właściwego terytorialnie WIJHARS,

 

Ponadto materiały z 1 sprawy, w której stwierdzono niewłaściwą jakość  partii  soku owocowego jw. zostaną skierowane do Komisji WIIH w Szczecinie w zakresie postępowania administracyjnego odnośnie wymierzenia kary pieniężnej z ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r.Nr 187, poz. 1577 ze zm.) oraz zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

 

 

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie

                                                                                              Tel. 91 4225239 wew. 36

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 05-06-2014 09:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-06-2014
Ostatnia aktualizacja: - 05-06-2014 09:55