Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości oznakowania detergentów, w tym rekontrola zimowych płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych

Realizując wytyczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz program kontroli  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie przeprowadził w podanym wyżej zakresie 2 kontrole, w tym 1 u przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż hurtową i 1 u przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż detaliczną.

 

Kontrolą objęto przedsiębiorców w Szczecinie i Koszalinie.

 

W ramach programu kontrolą objęto 7 partii produktów oferowanych do sprzedaży  (detergentów/mieszaninchemicznych) i przeznaczonych dla konsumentów, w tym 1 partię zimowego płynu do spryskiwaczy.

 

Spośród ww. produktów 6 partii zostało sklasyfikowanych przez producentów jako mieszaniny niebezpieczne –  żrące,łatwopalne i drażniące.

 

Nieprawidłowości stwierdzono u przedsiębiorcy w Koszalinie, a dotyczyły one oznakowania 2 partii produktów,niezgodnego z przepisami rozporządzenia (WE) Nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów oraz ustawy z dnia 25.02.2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U.  Nr 63, poz. 322 ze zm.) i wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2012r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. z 2012r., poz. 445 ze zm.).

 

Do badań laboratoryjnych pobrano 1 próbkę zimowego płynu do spryskiwaczy.

 

Wodniesieniu do poszczególnych punktów programu, ustalenia kontroli przedstawiają się następująco:

 

 

  1. Prawidłowość dostarczania konsumentowi informacji o wyrobach

 

Sprawdzeniem w powyższym zakresie objęto 7 partii produktów.

Dokonując oceny oznakowaniaw zakresie rozporządzenia (WE) Nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31.03.2004r. w sprawie detergentów stwierdzono, że opakowania płynu do prania tkanin ręcznego o pojemności 1 litr,były nieprawidłowo oznakowane tj.:

-       nie podano adresu e-mail producenta, pod którym dostępny jest arkusz danych składników (podanego w przedłożonej przez przedsiębiorcę karcie charakterystyki),

-       a w informacji o dozowaniu:

     a)  sposób dozowania detergentu nie był wyrażony w mililitrach lub gramach,

     b) nie podano liczby standardowych wsadów do pralki dla „średnio zabrudzonych” tkanin, które mogą być wyprane przy wykorzystaniu zawartości opakowania i zastosowaniu wody o twardości średniej odpowiadającej 2,5 milimolom CaC03/l,

     c) nie zamieszczono informacji o objętości dozownika.

Powyższe narusza art. 11 ust. 2 pkt c rozporządzenia (WE) Nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia 31.03.2004r. w sprawie detergentów (Dz. U. UE z dnia 08.04.2004r., Nr 104, str.1) zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 907/2006 z dnia 20.06.2006r.  zmieniającym rozporządzenie nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów  w celu dostosowania jego załączników III i VIII (Dz. UE L z dnia 21.06.2006r. Nr 168,  str. 5) i wymagania określone w załączniku VII B do wyżej podanego rozporządzenia (WE) Nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 31.03.2004r.

Ponadto w oznakowaniu ww. płynu brak było informacji w instrukcji użycia umieszczonej na opakowaniu, że dozownikiem jest zakrętka butelki z płynem, tym bardziej, że  umieszczony znak graficzny zakrętki nie odzwierciedlał faktycznego jej  kształtu.

 

W trakcie kontroli przedsiębiorca podjął dobrowolne działania i wycofał produkt z obrotu w celu zwrotu do producenta.

 

Pozostałe detergenty zawierały na opakowaniach, umieszczone trwale, za pomocą czytelnych, widocznych liter wymagane informacje określone w rozporządzeniu (WE) Nr 648/2004  Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31.03.2004r. w sprawie detergentów.

Zgodnie z postanowieniem załącznika nr VII A rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (WE) Nr 648/2004 z dnia 31.03.2004r. w sprawie detergentów, na opakowaniach kontrolowanych detergentów podane były adresy stron internetowych, na których można było zapoznać się z wykazem składników, o którym mowa w załączniku VII D.

Analizując zapisy stron internetowych producentów wyrobów objętych badaniem stwierdzono, że na stronie internetowej producenta płynu do prania tkanin ręcznego nie udostępniono arkusza danych składników ww. płynu, co narusza przepisy załącznika VII D do ww. rozporządzenia (WE) Nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 31.03.2004r.

 

Do producenta skierowano wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień. O ustaleniach kontroli poinformowano także WIIH w Bydgoszczy, właściwy dla siedziby ww. przedsiębiorcy.

 

Oznakowanie opakowań jednostkowych badanych detergentów, w tym ilością nominalną, było zgodne z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 07.05.2009r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 91, poz. 740 ze zm.) oraz zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20.07.2009r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych (Dz. U. Nr 122, poz. 1010).

 

Informacje na opakowaniach 7 partii produktów podane były w języku polskim, zgodnie z  art. 11 ust. 5 rozporządzenia (WE) Nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31.03.2004r. w sprawie detergentów oraz art. 7 i art. 7a ustawy z dnia 07.10.1999r. o języku polskim (Dz. U. z 2011r., Nr 43, poz. 224 ze zm.).

 

Ustalono, że  6 partii produktów zostało sklasyfikowanych przez producentów jako niebezpieczne – mieszaniny żrące, łatwopalne i drażniące. W związku z powyższym sprawdzono prawidłowość oznakowania tych wyrobów oraz sposób pakowania w oparciu o przepisy;

-        ustawy z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 z późn. zm.),

-        rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. z 2012r., poz. 445),

-        rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. z 2012r., poz. 688),

-        rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie kryteriów  i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. z 2012r., poz. 1018).

 

Nieprawidłowości odnotowano w oznakowaniu preparatu do czyszczenia szyb kominkowych o pojemności 500 ml, z rozpylaczem (mieszanina przeznaczona do stosowania w postaci rozpylonej), sklasyfikowanego przez producenta jako produkt żrący.

Dotyczyły one braku podania dodatkowego zwrotu ostrzegawczego S23 o treści: „Nie wdychać rozpylonej cieczy” uzupełnionego zwrotem S38 „W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych” albo S51 „Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach” dobranym zgodnie z kryteriami zawartymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2012r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. z 2012r. poz. 445 ze zm.) – co naruszało pkt A2 załącznika nr 4 do ww. rozporządzenia w związku z § 6 ust. 1 pkt 6 tego samego rozporządzenia, a tym samym art. 20 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 25.02.2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U.  Nr 63, poz. 322 ze zm.).

 

W trakcie kontroli kontrolowany przedsiębiorca podjął decyzję o wycofaniu zakwestionowanej mieszaniny z obrotu, w celu zwrotu do producenta.

 

Za popełnienie wykroczenia określonego w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 25.02.2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. nr 63, poz. 322 ze zm.) wobec sprawcy  zastosowano pouczenie na podstawie art. 41 ustawy Kodeks wykroczeń.

 

Do producenta ww. preparatu skierowano wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie uchybienia. O ustaleniach kontroli poinformowano także WIIH w Warszawie, właściwy dla siedziby ww. przedsiębiorcy.

 

Pozostałe mieszaniny sklasyfikowane jako niebezpieczneoznakowanebyły zgodnie z art. 20 ust. 2 i ust 8 oraz art. 22 oraz ww. ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach i zawierały:

-        nazwę umożliwiającą jednoznaczną identyfikację substancji niebezpiecznej lub mieszaniny niebezpiecznej,

-        nazwę, adres siedziby i numer telefonu przedsiębiorcy, a w przypadku osoby fizycznej – imię i nazwisko, adres miejsca wykonywania działalności i numer telefonu osoby wprowadzającej substancję lub mieszaninę do obrotu;

-     nazwę substancji niebezpiecznych,

-        zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (zwroty R),

-        zwroty bezpiecznego stosowania (zwroty S).

Oznakowanie opakowań mieszanin niebezpiecznych, wprowadzonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone było w języku polskim.

 

Stwierdzono, że oznakowania mieszanin niebezpiecznych, zgodnie z § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin oraz niektórych mieszanin, były umieszczone na etykietach lub bezpośrednio na opakowaniach mieszanin niebezpiecznych.

Oznakowanie umieszczono na opakowaniu w taki sposób, aby jego treść mogła zostać odczytana poziomo, gdy opakowanie pozostaje w normalnym położeniu. Etykieta była trwale przymocowana do powierzchni opakowania. Wewnętrzna powierzchnia etykiety przylegała bezpośrednio i w całości do opakowania. 

Stwierdzono również, że oznakowanie każdej mieszaniny niebezpiecznej zawierało zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 – 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin oraz niektórych mieszanin (Dz. U. z 2012r., poz. 445):

-        nazwę chemiczną lub nazwy chemiczne substancji obecnych w mieszaninie,

-        nazwy substancji chemicznych, wystarczające do zidentyfikowania substancji odpowiedzialnych za główne zagrożenia zdrowotne, które były podstawą klasyfikacji i wyboru odpowiedniego zwrotu albo zwrotów określających zagrożenia,

-        zwroty R; treść zwrotów R była zgodna z brzmieniem podanym w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 5 ww. ustawy; zwroty R wybrano spośród zwrotów R ustalonych zgodnie z kryteriami klasyfikacji; zwroty R określały wszystkie podstawowe zagrożenia związane ze stosowaniem mieszaniny; wyboru zwrotów R dokonano zgodnie z przyjętymi w tym zakresie kryteriami,

-        zwroty S w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, wybrane zwroty S zgodne były z kryteriami zawartymi w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia; wyboru zwrotów S dokonano w sposób określony dla substancji niebezpiecznych w § 5 ust. 1 pkt 5 ww. rozporządzenia;

-        ilość (objętość) mieszaniny w opakowaniu.

Ponadto ustalono, że:

-        oznakowanie opakowań miało wymiary zgodne z § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia,

-        każdy znak ostrzegawczy (wysoce łatwopalny, toksyczny) pokrywał co najmniej jedną dziesiątą pola powierzchni oznakowania opakowań zgodnie z § 10 ww. rozporządzenia,

-        kolor i wygląd oznakowania opakowań był tak dobrany, że znak ostrzegawczy odróżniał się od tła oznakowania zgodnie z  § 11 ust. 1,

-        informacje zamieszczone na oznakowaniu opakowania wyraźnie się odróżniały od tła i miały takie wymiary i liternictwo, że były łatwo czytelne zgodnie z § 11 ust. 2.

Opakowania mieszanin niebezpiecznych były zgodne z wymogami zawartymi w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 25.02.2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

 

Stwierdzono także, że 2 partie detergentów skwalifikowanych przez producentów jako mieszaniny żrące,zgodnie § 2 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie(Dz. U. z 20.06.2012r., poz. 688) wyposażono w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie.

 

  1. Badania laboratoryjne

 

W celu sprawdzenia zawartości metanolu do badań laboratoryjnych pobrano zimowy płyn do spryskiwaczy  -220C o poj. 4 litrów, nr kat. 007280, którego dystrybutorem jest kontrolowany przedsiębiorca (sklep kontrolowany w Szczecinie).

W wyniku przeprowadzonych badań przez Specjalistyczne Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej w Łodzi nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

Kontrolę u przedsiębiorcy w hipermarkecie w Szczecinie przeprowadzono z uwagi na stwierdzenie w IV kw. 2013r. w pobranym do badań laboratoryjnych zimowym płynie do spryskiwaczy -20°C stężenie metanolu powyżej 3%, tj. 28,8±6,4%, który tylko do 04.01.2014r.- zgodne z obowiązującymi przepisami - mógł być oferowany do sprzedaży.

Przeprowadzona rekontrola w I kw. 2014r w hipermarkecie w Szczecinie wykazała, że w obrocie handlowym nie oferowano do sprzedaży ww. płynu do spryskiwaczy ani także innych zimowych płynów do spryskiwaczy samochodowych zawierających w deklarowanym przez producentów składzie więcej niż  3% metanolu.

 

 

3.      Przestrzeganie obowiązku informowania konsumentów o opakowaniach i odpadach opakowaniowych produktów

 

Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie odnotowano. W miejscu sprzedaży produktów w opakowaniach byławywieszona informacja o zakresiedostępnych systemów zwrotu, zbierania i odzysku w tym recyklingu,właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymioraz  znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach– zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 13.06.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 888).

 

 

4.      Przestrzeganie okresów trwałości – przydatności do użycia

 

Kontroliprzestrzegania terminów trwałości – przydatności do użyciapoddano 7 partii produktów.W badanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

 

 

5.      Prawidłowość oznakowania wyrobów ceną

 

Spośród kontrolowanych przedsiębiorców, tylko przedsiębiorca kontrolowany w Szczecinie prowadził sprzedaż z udziałem konsumenta. Sprawdzenia prawidłowości uwidocznienia cen dokonano w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894 z późn. zm.), w związku z art. 12 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013 r., poz. 385).

Nieprawidłowości  w badanym zakresie nie odnotowano. 

 

 

6.      Legalność prowadzonej działalności gospodarczej

 

Kontrolowani przedsiębiorcy zgłosili prowadzenie działalności do Krajowego Rejestru Sądowego. Zakres prowadzonej działalności  był zgodny z zakresem określonym w rejestrze.

 

 

Wykorzystanie ustaleń

    

Materiały z przeprowadzonych kontroli były podstawą do:

       -   zastosowania  pouczenia  na  podstawie  art. 41  ustawy  Kodeks wykroczeń wobec osoby odpowiedzialnej  za  wykroczenie z art. 43 ust. 1 ustawy o substancjach chemicznych i ich  mieszaninach,

       -    skierowania  2  wystąpień  pokontrolnych  do  producentów,

-         poinformowania o ustaleniach prowadzonych kontroli Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej  w Bydgoszczy i Warszawie.

 

 

 Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie   Tel. 91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 16-05-2014 09:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-05-2014
Ostatnia aktualizacja: - 16-05-2014 09:39