Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZNP.8361.120.2014

Zachodniopomorski Wojewódzki

Inspektor Inspekcji Handlowej

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin                                                      

   Koszalin, dnia  30 maja 2014 r.                                                     

Sygn. akt kontroli: ZNP.8361.120.2014

 

„AGRON”  Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością

ul. Morenowa 22

71-784 Szczecin

 

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r., poz. 148) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. nr 169, poz. 1200 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. Nr 267).

 

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

z a r z ą d z a

 

wobec „AGRON” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Morenowej 22 wycofanie z obrotu oleju napędowego w ilości 663 litrów, znajdującego się w zbiorniku podziemnym stacji paliw w Postominie.

 

Uzasadnienie

 

W toku kontroli jakości paliw przeprowadzonej, na podstawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli jakości paliw nr 00013256 z dnia 13.05.2014 r. w „AGRON” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w stacji paliw w Postominie, z partii 784 litrów oleju napędowegooferowanej w tym dniu do sprzedaży pobrano do badań laboratoryjnych próbki: podstawową i kontrolną w ilości po 4 litry każda. Pobranie próbek do badań laboratoryjnych udokumentowano protokółem pobrania próbek paliw nr 001454.

Na podstawie badań laboratoryjnych wykonanych przez Specjalistyczne Laboratorium Badania Paliw i Produktów Chemii Gospodarczej w Bydgoszczy, których wyniki zawarto w Protokóle z badań nr 524/PP/2014 z dnia 20.05.2014 r. stwierdzono, że olej napędowynie spełnia wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 grudnia 2008 r. w  sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. nr 221, poz. 1441 ze zm.) z uwagi na zaniżoną objętość oddestylowania do temperatury 3500C tj. 82,8%(V/V) (tolerancja ≥85,0-1,6) przy dopuszczalnej wartości min. 85%(V/V) oraz zawyżoną temperaturę oddestylowania 95%(V/V) tj. 378,60C (tolerancja ≤360,0+5,5).

 

W dniu 22.05.2014 r. w celu doręczenia protokołu z badań oraz kontynuowania innych niezbędnych czynności, na podstawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli jakości paliw nr 00013275 z dnia 22.05.2014 r. w „AGRON” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w stacji paliw w Postominie wszczęto kolejną kontrolę w zakresie jakości paliw. W toku tej kontroli ustalono, że do oleju napędowego niespełniającego wymagań jakościowych dodano nową partię paliwa, co może wpłynąć na zmianę jej parametrów.

 

W związku z powyższym, z uwagi na konieczność ustalenia rzeczywistej jakości oleju napędowego po dolewce znajdującej się w zbiorniku pobrano ponownie próbki oleju napędowego z oferowanej w tym dniu partii 928 litrów. Pobranie próbek do badań laboratoryjnych udokumentowano protokółem pobrania próbek paliw nr 001466.

Po pobraniu próbek olej napędowy w ilości 916 litrów zabezpieczono sporządzając protokół zabezpieczenia towarów nr 00000489 oraz wydano postanowienie o zabezpieczeniu partii paliwa ciekłego.

 

W dniu 28.05.2014 r. w celu doręczenia Protokołu z badań oraz kontynuowania innych niezbędnych czynności, na podstawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli jakości paliw nr 00013287 z dnia 28.05.2014 r. w „AGRON” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w stacji paliw w Postominie wszczęto kolejną kontrolę w zakresie jakości paliw.

Na podstawie badań laboratoryjnych wykonanych przez Specjalistyczne Laboratorium Badania Paliw i Produktów Chemii Gospodarczej w Bydgoszczy, których wyniki zawarto w Protokóle z badań nr 584/PP/2014 z dnia 27.05.2014 r. stwierdzono, że olej napędowypobrany do badań laboratoryjnych w dniu 22.05.2014 r. nie spełnia wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 grudnia 2008 r. w  sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. nr 221, poz. 1441 ze zm.) z uwagi na zawyżoną temperaturę oddestylowania 95% (V/V) tj. 380,00C przy dopuszczalnej wartości max. 3600C.

 

W myśl przepisu art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. nr 169, poz. 1200 ze zm.)  kontrolowany przedsiębiorca ma prawo do złożenia wniosku o badanie próbki kontrolnej, której wynik traktuje się jako ostateczny w sprawie badania jakości określonej partii paliwa. W przedmiotowej sprawie w dniu 30 maja 2014 r. strona złożyła oświadczenie o odstąpieniu od realizacji powyższego uprawnienia.

 

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 3 ust. 1 ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, paliwa wprowadzane do obrotu powinny spełniać właściwe wymagania jakościowe, a w myśl przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 tej ustawy zabrania się wprowadzania do obrotu paliwa ciekłego niespełniającego określonych wymagań jakościowych.

 

Niewłaściwe parametry paliwa ciekłego (niezgodność z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych - Dz.U. nr 221, poz. 1441 ze zm.) w przypadku przeznaczenia ich do obrotu i nabycia przez nabywców mogą w zależności odnieprawidłowości naruszać ich interesy bądź ich bezpieczeństwo.

 

W przedmiotowej sprawie nieprawidłowości dotyczą temperatury oddestylowania 95% (V/V), która świadczy o niewłaściwym składzie frakcyjnym. Rozpatrując powyższą niezgodność w kontekście bezpieczeństwa i interesu nabywców takiego paliwa stwierdzić należy, iż - jak wynika z analizy wpływu niewłaściwych parametrów jakościowych benzyny i oleju napędowego na pracę i właściwości eksploatacyjne pojazdów przeprowadzonej w maju 2004 r. przez „Expertise” Andrzej Jarzębski Gdańsk ul. Myczkowskiego 4/13 - skład frakcyjny to jeden z najważniejszych parametrów fizyko-chemicznych charakteryzujących olej napędowy. Największy wpływ na skład spalin silnika ma ilość ciężkich frakcji określona m.in. na poziomie 95% oddestylowania. Trudniej palne ciężkie frakcje są w dużej mierze odpowiedzialne za obecność w spalinach produktów niepełnego spalania. Emisja niepożądanych składników spalin to nie jedyny ujemny efekt zbyt dużej zawartości ciężkich komponentów oleju napędowego. Niecałkowite ich spalenie prowadzi również do powstania nagarów na dyszach wtryskiwaczy paliwa i w komorze spalania.

 

W przedmiotowej sprawie stwierdzić należy zatem, iż nabywanie przez konsumentów będącego w obrocie oleju napędowego poddanego kontroli jakości narusza ich interes. Nabywając przedmiotowy olej napędowy konsument w cenie produktu pełnowartościowego, otrzymuje produkt niepełnowartościowy, który z uwagi na niewłaściwą jakość może negatywnie wpłynąć na zespół napędowy samochodu napędzanego takim paliwem.

 

Zgodnie z uprawnieniem zawartym w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r., poz. 148) organ kontroli czyli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej może zarządzić w drodze decyzji wycofanie z obrotu produktów jeżeli uzasadnione to jest bezpieczeństwem lub interesem konsumentów albo interesem gospodarczym państwa.

 

Biorąc powyższe okoliczności pod uwagę Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznając, że wprowadzenie do obrotu oleju napędowego o zawyżonej temperaturze oddestylowania 95% powoduje naruszenie interesu konsumenta nabywającego takie paliwo w ten sposób, iż poprzez zastosowanie takiego oleju napędowego zachodzi możliwość wywołania niewłaściwej pracy silnika pojazdu, jego awarii oraz pogorszenia walorów eksploatacyjnych, wydał niniejszą decyzję, uznając ja za uzasadnioną.

 

Przed wydaniem decyzji stronie umożliwiono zapoznanie się  z całością akt sprawy oraz z dowodami będącymi podstawą do wydania decyzji oraz umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów.

Strona skorzystała ze swojego uprawnienia w ten sposób, iż Pani Klaudia Selke upoważniony przedstawiciel spółki oświadczyła iż w zbiorniku podziemnym w którym dokonano w dniu 22 maja 2014 r. zabezpieczenia 916 litrów (ilość wg. oświadczenia pracownika stacji Pana Piotra Selke pomniejszona o 12 litrów wynikające z procedury poboru prób paliwa) oleju napędowego, w rzeczywistości znajdują się 663 litry tego paliwa. Powyższa różnica w ilości oleju napędowego wynika z nieuwzględnienia przez ww. pracownika stacji sprzedaży w dniu kontroli w którym dokonano zabezpieczenia (22 maja 2014 r.) dokonanej od momentu rozpoczęcia funkcjonowania stacji w tym dniu do momentu dokonania zabezpieczenia. Na powyższe oświadczenie Pani Klaudia Selke przedłożyła dwa dowody w postaci raportów sprzedaży sporządzanych w stacji paliw kontrowanej spółki z dni 21 maja 2014 r. i 22 maja 2014 r. Jednocześnie Pani Klaudia Selke złożyła oświadczenie co do charakteru przedmiotowych dowodów, wyjaśniając, że sporządzanie przedmiotowych raportów stanowi praktykę na stacji paliw kontrolowanej spółki mającą na celu dokumentowanie wielkości obrotu towarami na stacji paliw. Jednocześnie oświadczyła, że jest to jedyny sposób zweryfikowania ilości paliwa w zbiornikach, gdyż w związku z modernizacją stacji nie ma możliwości dokonania pomiarów rzeczywistej ilości paliwa.

Organ po zapoznaniu się z powyższymi dokumentami i przeanalizowaniu ich treści dał wiarę  przedłożonym przez stronę dowodom uznając je za istotne i mające znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. W konsekwencji dokonał skorygowania ustalenia co do ilości oleju napędowego będącego przedmiotem zabezpieczenia w ten sposób, iż przedmiotową decyzją zarządził wycofanie z obrotu 663 litrów oleju napędowego zamiast 916 litrów, które były przedmiotem zabezpieczenia w dniu 22 maja 2014 r.

 

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

 

 

Pouczenie:

 

Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r., poz. 148) kto wbrew obowiązkowi nie wykonuje decyzji, o której mowa w art. 18 ustawy o Inspekcji Handlowej wydanej przez organ inspekcji lub z jego upoważnienia, przez inspektora, podlega grzywnie w wysokości 360 stawek dziennych.

 

Zgodnie z art. 127 § 1 i § 2 oraz art. 129 § 1 i § 2 ustawy  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013, poz. 267) od powyższej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie 14 dni od doręczenia niniejszej decyzji za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej.

Zgodnie z treścią art. 130 § 3 pkt 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013, poz. 267) wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

 

 

                                                                                       Z up. Zachodniopomorskiego

                                                                        Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej

          Andrzej Kuśpiel

       Dyrektor Delegatury

 

 

Otrzymują:

1.      „AGRON” Sp. z o.o.

ul. Morenowa 22

71-784 Szczecin

2.      a/a

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 30-06-2014 09:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-06-2014
Ostatnia aktualizacja: - 30-06-2014 09:00