Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości funkcjonowania punktów sprzedaży detalicznej i gastronomicznej w szkołach i na wyższych uczelniach

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości funkcjonowania punktów sprzedaży detalicznej i gastronomicznej w szkołach i na wyższych uczelniach

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie oraz Delegatura w Koszalinie przeprowadzili łącznie na terenie województwa zachodniopomorskiego 5 kontroli w zakresie prawidłowości funkcjonowania placówek gastronomicznych zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu IH (program BK/AŻ–40–3/07/AJ/EŻ z dnia 26 marca 2007r).

Kontrolą objęto przedsiębiorców prowadzących działalność w Szczecinie i Koszalinie.

 

Placówki do kontroli typowano według własnego rozeznania.

 

W układzie tematycznym wyniki kontroli przedstawiały się następująco:

 

1.    Jakość surowców, półproduktów, potraw i napojów

 

·      Świeżość surowców stosowanych do przygotowania posiłków oraz napojów oceniono u 4 przedsiębiorców, gdzie zbadano 6 partii różnych artykułów żywnościowych o wartości 72,00 zł, nie stwierdzając nieprawidłowości.

·      Aktualność terminów przydatności do spożycia i dat minimalnej trwałości artykułów żywnościowych używanych do przygotowywania potraw oraz oferowanych do sprzedaży sprawdzono u wszystkich skontrolowanych 5  przedsiębiorców, gdzie badaniu poddano 64 partie różnych towarów o wartości 1524,00 zł, nie stwierdzając nieprawidłowości.

·      Na podstawie oznakowania opakowań wybranych półproduktów stosowanych do przygotowywania potraw sprawdzono, czy półprodukty te nie zawierają w swoim składzie substancji dodatkowych innych niż dozwolone dla danej grupy produktów spożywczych. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia  dnia 23.04.2004r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych, substancji pomagających w przetwarzaniu (Dz. U. Nr 94, poz. 933 z późn zm.).

Badaniem w powyższym zakresie objęto 11 partii różnych półproduktów stosowanych do   przygotowywania potraw o wartości 415,00 zł nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.

·      W kontrolowanych placówkach przedsiębiorcy nie deklarowali z jakich surowców produkowane są potrawy, ze świeżych czy z mrożonych. Faktycznie potrawy produkowane były z mrożonych surowców mięsnych, rybnych i gotowych mrożonych wyrobów kulinarnych, za wyjątkiem surówek przygotowywanych ze świeżych warzyw,

·      Do badań laboratoryjnych przeprowadzonych w Laboratorium Kontrolno – Analitycznym w Poznaniu pobrano u 2 przedsiębiorców 4 napary kawy nie stwierdzając nieprawidłowości.

 

 

2.    Rzetelność obsługi

 

Oferowane do sprzedaży wyroby kulinarne przygotowywane były na zamówienie.

 

Zagadnienie uwidaczniania informacji o cenach towarów i wyrobów kulinarnych w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz.U. Nr 99, poz. 894 ze zm.) zbadano u 5 kontrolowanych przedsiębiorców, u wszystkich stwierdzając nieprawidłowości.

 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły :

-nie uwidaczniania w cennikach nazw handlowych i ilości nominalnych przy napojach chłodzących i dodatkach,

-nie uwidaczniania w cennikach przy nazwach potraw lub wyrobów, napojów gorących, ilości nominalnych wyrażonych w legalnej jednostce miary,

-braku daty wystawienia cennika.

 

Powyższe nieprawidłowości stwierdzono u następujących 5 przedsiębiorców:

 

-         prowadzących działalność  w barze w  Koszalinie, gdzie stwierdzono w cenniku brak daty jego wystawienia oraz przy 8 rodzajach potraw i napojów brak określenia ilości nominalnych wyrażonych w legalnej jednostce miary,

-         prowadzącej działalność w stołówce w Koszalinie, gdzie stwierdzono w cenniku brak daty jego wystawienia oraz przy 10 rodzajach potraw brak ilości nominalnych wyrażonych w legalnej jednostce miary,

    -   prowadzących działalność w bufecie na  terenie uczelni w Szczecinie, gdzie stwierdzono w cenniku brak uwidocznienia nazw handlowych oraz ilości nominalnych wyrażonych w legalnej jednostce miary przy 15 rodzajach napojów chłodzących i 10 rodzajach dodatków,

    -   prowadzących  działalność w bufecie na terenie uczelni w Szczecinie, gdzie stwierdzono w cenniku brak daty jego wystawienia,  przy 6 rodzajach dań gorących      i 8 rodzajach napojów gorących brak ilości nominalnych wyrażonych w legalnych jednostkach miary oraz brak w cenniku nazw handlowych i ilości nominalnych wyrażonych w legalnych jednostkach miary przy 14 rodzajach napojów chłodzących     i 10 rodzajach dodatków,

    -   prowadzącej działalność w barze na terenie uczelni w Szczecinie, gdzie stwierdzono    w cenniku brak daty jego wystawienia, brak ilości nominalnych wyrażonych               w legalnych jednostkach miary przy napojach gorących oraz przy frytkach oraz brak w cenniku nazw handlowych i ilości nominalnych wyrażonych w legalnych jednostkach miary, przy 6 rodzajach napojów chłodzących i 10 rodzajach dodatków.

 

 

3.    Prawidłowość oznakowania towarów

 

U 5 skontrolowanych przedsiębiorców sprawdzono prawidłowość oznakowania artykułów spożywczych znajdujących się w ofercie handlowej  i służących do przygotowywania potraw zgodnie z przepisami :

- rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych (Dz.U. Nr 220, poz..1856 ze zm.);

- ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz.1225);

- ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 187, poz.1577 ze zm.);

- ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej  oraz   o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 

Badaniom poddano 30 partii różnych artykułów spożywczych o wartości 601,00 zł. Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

 

Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. Nr 90, poz. 999 ze zm.) badano u wszystkich przedsiębiorców i nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie. Ocenie poddano 30 partii różnych towarów produkcji polskiej o wartości 601,00 zł. U wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność gastronomiczną jadłospisy sporządzane były w języku polskim.

 

4.    Prawidłowość magazynowania żywności

 

·    U 5 kontrolowanych przedsiębiorców środki spożywcze przechowywane były zgodnie
 z zaleceniami producentów uwidocznionymi na opakowaniach, a liczba i stan techniczny urządzeń chłodniczych zapewniały przechowywanie w warunkach wskazanych przez producentów. Ogółem skontrolowano w tym zakresie 21 partii środków spożywczych         o wartości 469,00 zł.  

·    Surowce do produkcji i wyroby kulinarne przechowywane były zgodnie z wymogami rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych.(Dz. U. L.139 z 30.04.2004r., str1-54). Sprawdzono w tym zakresie 13 partii surowców do produkcji i wyrobów kulinarnych na łączną wartość 228,00 zł.

 

 5. Legalność prowadzonej działalności.

 

Legalność prowadzonej działalności gospodarczej kontrolowanych przedsiębiorców sprawdzono w zakresie zgodności z wpisem do ewidencji lub rejestru przedsiębiorców oraz oznaczenia na zewnątrz miejsca prowadzenia działalności zgodnie  z przepisami ustawy          z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.).

 

·      Kontrolowani przedsiębiorcy okazali zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. U 4 kontrolowanych nie stwierdzono niezgodności wykonywanej działalności z zakresem zarejestrowanym.  W jednym przypadku tj.:

- u prowadzących działalność w bufecie na  terenie uczelni w Szczecinie  stwierdzono niezgodność w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie dotyczącym przedmiotu prowadzonej działalności.

 

Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy oznaczyli miejsca prowadzonej działalności gospodarczej.

 

·      Stan sanitarny kontrolowanych placówek w odniesieniu do przepisów rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r.                w sprawie higieny środków spożywczych.(Dz. U. L.139 z 30.04.2004r., str1-54) sprawdzono u wszystkich 5 przedsiębiorców. U jednego przedsiębiorcy kwestionowano  stan sanitarno-porządkowy, a mianowicie:

 

- w stołówce w Koszalinie, gdzie w pomieszczeniu produkcyjnym, w którym sporządzano i wydawano gotowe wyroby kulinarne, stwierdzono: ogólny nieporządek, w użyciu niedomytą zastawę stołową, odkryty pojemnik  na odpadki.

 

·      Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy przechowywali i udostępnili na żądanie kontroli książeczki zdrowia wydawane osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością do celów sanitarno-epidemiologicznych zgodnie z postanowieniem art. 59 ust. 4  ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz.1225).

 

·    W przypadku 5 skontrolowanych przedsiębiorców, u 4 stwierdzono w użytkowaniu materiały i wyroby posiadające oznaczenia zgodne z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG ( Dz.U. L. 338 z 13.11.2004r. str.4).

    Ogółem skontrolowano 16 partii.

 

·    Kontrolowane placówki nie były zakładami żywienia zbiorowego typu zamkniętego.

 

·    Sprawdzono czy znajdujące się w obrocie artykuły spożywcze nie zawierają w swoim składzie substancji dodatkowych innych niż dozwolone dla danej grupy produktów spożywczych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia  dnia 23.04.2004r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych, substancji pomagających w przetwarzaniu (Dz. U. Nr 94, poz. 933 z późn zm.).

Badaniem w powyższym zakresie objęto 6 partii artykułów spożywczych o wartości 106,00 zł nie stwierdzając nieprawidłowości.

 

·    Sprawdzono przestrzeganie postanowień ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu          w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473).

 

Przestrzeganie przepisów powyższej ustawy badano u 5 przedsiębiorców. Przedsiębiorcy nie prowadzili sprzedaży napojów alkoholowych.

 

·    Sprawdzono przestrzeganie  postanowień   ustawy z dnia 9.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 z późn. zm.).

 

Powyższe zagadnienie zbadano u 5 skontrolowanych przedsiębiorców. Przedsiębiorcy nie prowadzili sprzedaży wyrobów tytoniowych.

 

·    Sprawdzono przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (tekst  jednolity z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, ze zm.).

 

U wszystkich 5 przedsiębiorców znajdowały się w użytkowaniu przyrządy pomiarowe, które nie posiadały aktualnych cech legalizacji lub nie posiadały cechy legalizacji tj.:

-         prowadzących działalność  w barze  w  Koszalinie, stwierdzono w użytkowaniu wagę elektroniczną z nieaktualną cechą legalizacji „X 04”,

-         prowadzącej działalność w stołówce w Koszalinie, stwierdzono w użytkowaniu wagę uchylną bez cechy legalizacji,

-         prowadzących działalność w bufecie na terenie uczelni w Szczecinie stwierdzono       w użytkowaniu wagę elektroniczną z nieaktualną cechą legalizacji „03”,

-         prowadzących  działalność w bufecie na terenie uczelni w Szczecinie stwierdzono       w użytkowaniu wagę uchylną z nieaktualną cechą legalizacji „03”, wagę elektroniczną z nieaktualną cechą legalizacji „03” oraz odważnik żeliwny 1kg. z nieaktualną cechą legalizacji „03”,

-         prowadzącej działalność w barze  na terenie uczelni w Szczecinie stwierdzono            w użytkowaniu wagę elektroniczną z nieaktualną cechą legalizacji „02”.

 

 

 

 

Podsumowanie

 

Materiały z kontroli wykazały nieprawidłowości u wszystkich 5 skontrolowanych  przedsiębiorców. Do najczęściej powtarzających się nieprawidłowości należało m.in. stosowanie przyrządów pomiarowych bez aktualnej cechy legalizacji lub bez cechy legalizacji oraz nieprzestrzeganie przepisów dotyczących uwidaczniania informacji o cenach towarów      i wyrobów kulinarnych.

 

Przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości jest przede wszystkim niedostateczny nadzór przedsiębiorców nad pracą podległego personelu, zaniedbanie ze strony przedsiębiorców oraz nieznajomość przepisów.

 

Pozytywnym aspektem przeprowadzonych kontroli jest stwierdzenie, że artykuły wprowadzane do obrotu handlowego i służące do przygotowywania posiłków posiadały aktualne terminy przydatności do spożycia i daty minimalnej trwałości oraz były prawidłowo oznakowane. Do badań laboratoryjnych pobrano 4 napary kawy naturalnej parzonej, badania laboratoryjne w każdym przypadku wykazały nadmiar surowca. Przedsiębiorcy mając na uwadze dużą konkurencyjność stawiają przede wszystkim na zadowolenie konsumenta          w związku z tym dbają o jakość wszystkich oferowanych produktów.

 

Jednakże nadal niepokojący jest fakt, iż pomimo, że przepisy obligujące przedsiębiorców do uwidaczniania w cennikach ilości nominalnych wyrażonych w legalnych jednostkach miary przy oferowanych w gastronomii wyrobach  kulinarnych i napojach obowiązują od 5 lat,        w dalszym ciągu przedsiębiorcy nieprzestrzeganie przepisów tłumaczą swoją niewiedzą        w tym zakresie. Stwierdzone nieprawidłowości związane z nieprzestrzeganiem przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (t.j. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, ze zm.) spowodowane były przeważnie niedopatrzeniem i zaniedbaniem ze strony przedsiębiorców,    a także nieznajomością przepisów.

 

Należy podkreślić, że produkcja w kontrolowanych placówkach ograniczała się do podstawowych zabiegów technologicznych polegających na usmażeniu, podgrzaniu lub upieczeniu półproduktów czy gotowych wyrobów kulinarnych. U wszystkich kontrolowanych stwierdzono brak w cenniku ilości nominalnych przy większości potraw, co utrudnia sprawdzenie rzetelności działania przedsiębiorcy w tym zakresie. Ponadto brak możliwości dokonywania zakupów kontrolnych prowadzonych przez inspektorów wyklucza wykrycie nierzetelnego porcjowania wyrobów kulinarnych i działania na szkodę konsumentów.

 

Na stanie kontrolowanych podmiotów nie stwierdzono wyrobów gotowych. Potrawy              w większości przygotowywane są na indywidualne zamówienia klientów, przez co dokonywanie oceny jakości potraw i napojów poprzez zbadanie ich cech organoleptycznych     i fizykochemicznych również wyklucza nieprawidłowy wynik powyższej oceny.

Biorąc jednak pod uwagę, iż nadal występuje szereg nieprawidłowości związanych
z funkcjonowaniem placówek gastronomicznych, kontrolowanie ich ma swoje duże  uzasadnienie.

 

Kontrolowani przedsiębiorcy prowadzili sprzedaż wyłącznie gastronomiczną.

 

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

 

·      ukarania 5 osób mandatami karnymi kredytowanymi na łączną kwotę 1050,00 zł,

·      skierowania 5 informacji do właściwych Urzędów Miar,

·      skierowania 5 wystąpień pokontrolnych do przedsiębiorców,

·      wydania w czasie kontroli 3 żądań porządkowych .

 

 

Przykłady stwierdzonych nieprawidłowości

 

1)    U prowadzącej działalność w stołówce w Koszalinie   stwierdzono:

   

-         nie zachowanie czystości i porządku w pomieszczeniach produkcyjnych: w kuchni ogólny nieporządek, niedomyta zastawa stołowa, odkryty pojemnik na odpadki,

-         w użytkowaniu wagę uchylną bez cechy legalizacji,

-         brak w cenniku przy 10 potrawach  ilości nominalnych wyrażonych w legalnej jednostce miary zawartej w jednej porcji,  

-         brak daty wystawienia cennika,

 

Stwierdzone  nieprawidłowości dały podstawę do ukarania 1 osoby  mandatem karnym kredytowanym w kwocie 150,00 zł oraz skierowania informacji  do Urzędu  Miar              o użytkowaniu wagi bez cechy legalizacji. W toku kontroli wydano 3 żądania dotyczące stanu sanitarno-porządkowego.

 

2) U prowadzącej działalność w barze  na terenie uczelni w Szczecinie stwierdzono:

 

    -  brak daty  wystawienia cennika,

    - brak ilości nominalnych wyrażonych w legalnych jednostkach miary, zawartych             w jednej porcji przy napojach gorących oraz przy frytkach,

    - brak w cenniku nazw handlowych i ilości nominalnych wyrażonych w legalnych jednostkach miary, przy 6 rodzajach napojów chłodzących i 10 rodzajach dodatków,

-    w użytkowaniu wagę elektroniczną z nieaktualną cechą legalizacji „02”.

 

Stwierdzone  nieprawidłowości dały podstawę do ukarania 1 osoby  mandatem karnym kredytowanym w kwocie 200,00 zł oraz skierowania informacji  do Urzędu  Miar              o użytkowaniu wagi z nieaktualną cechą legalizacji.

 

 


 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariola Cieśla 28-06-2007 12:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wiesław Pucek 28-06-2007
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Wilkosz 16-10-2009 14:00