Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.112.2013/J-60/2013

                                                                                                     Szczecin, dnia 30.12.2013r.

   ZACHODNIOPOMORSKI

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

  INSPEKCJI HANDLOWEJ

Tadeusz Rzeźnik

ul. Goleniowska 3

72-105 Rurzyca

 

 

DECYZJA Nr WKŻ.8361.112.2013/J-60/2013

wymierzająca karę pieniężną

 

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3, art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnegoZachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowejwymierza przedsiębiorcy Tadeuszowi Rzeźnik, prowadzącemu działalność gospodarczą na stoisku mięsnym nr 64 PPH „Farmer” przy ul. Krzywoustego 9-10 w Szczecinie, karę pieniężną w wysokości 1991,00 złotych(słownie: jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100) obejmującą:

  1. karę pieniężną w wysokości 972,00 złote (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote 00/100) z tytułu wprowadzenia do obrotu 16 partii wędlin luzem o łącznej wartości 335,19 złotych (kiełbasa czosnkowa wieprzowo-drobiowa, góralska kiełbasa wieprzowo-drobiowa, kabanosy wieprzowa, pęto z wędzarni Jana kiełbasa wieprzowa, jałowcowa kiełbasa wieprzowo-drobiowa, kiełbasa parówkowa wieprzowa-drobiowa, kiełbasa polska wędzona, bosmanki kiełbasa wieprzowo-drobiowa, kiełbasa jarmarczna wieprzowo-drobiowa, kiełbasa domowa wieprzowo-drobiowa, kiełbasa z szynki wieprzowo-drobiowa, podwawelska kiełbasa wieprzowo-drobiowa, podlaska kiełbasa wędzona wieprzowo-drobiowa, meksykańskie kiełbaski wieprzowo-drobiowe, węgierska kiełbasa wieprzowo-drobiowa, parówki z szynki wieprzowo-drobiowe), nieodpowiadających – w zakresie oznakowania - wymaganiom jakości handlowej, określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) z uwagi na niespełnienie wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) ze względu na to, że w miejscu sprzedaży nie uwidoczniono na wywieszkach dotyczących danego środka spożywczego lub w inny sposób w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentominformacji w zakresie występujących składników;
  2. podwyższenie ww. kary o wysokość kary nałożonej w okresie 24 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli tj. o kwotę 1019,00 złotych (słownie jeden tysiąc dziewiętnaście złotych 00/100) z tytułu ponownego wprowadzenia do obrotu tego samego rodzaju artykułów rolno-spożywczych (wędlin) – nieodpowiadających jakości handlowej za względu na tę samą wadę (brak wykazu składników).

 

Uzasadnienie

W dniach 21 i 24 czerwca 2013 roku na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.4.2004, str. 1 z późn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz.1577 ze zm.), w związku z  art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2  ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.), zgodnie z upoważnieniem nr 00011876 z dnia 21 czerwca 2013r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy Tadeusza Rzeźnik,prowadzącego działalność gospodarczą na stoisku mięsnym nr 64 PPH „Farmer” przy ul. Krzywoustego 9-10  w Szczeciniezwanego dalej również „stroną”.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono 16 partii wędlin oferowanych do sprzedaży luzem o łącznej wartości 335,19 zł tj.: (kiełbasa czosnkowa wieprzowo-drobiowa, góralska kiełbasa wieprzowo-drobiowa, kabanosy wieprzowa, pęto z wędzarni Jana kiełbasa wieprzowa, jałowcowa kiełbasa wieprzowo-drobiowa, kiełbasa parówkowa wieprzowa-drobiowa, kiełbasa polska wędzona, bosmanki kiełbasa wieprzowo-drobiowa, kiełbasa jarmarczna wieprzowo-drobiowa, kiełbasa domowa wieprzowo-drobiowa, kiełbasa z szynki wieprzowo-drobiowa, podwawelska kiełbasa wieprzowo-drobiowa, podlaska kiełbasa wędzona wieprzowo-drobiowa, meksykańskie kiełbaski wieprzowo-drobiowe, węgierska kiełbasa wieprzowo-drobiowa, parówki z szynki wieprzowo-drobiowe), przy których w miejscu sprzedaży nie uwidoczniono informacji w zakresie wykazu składników. W trakcie kontroli jedynie na zapleczu, w miejscu niedostępnym dla konsumentówznajdowały się opakowania zbiorcze w/w partii wędlin, na których znajdowały się wykazy składników.

Zgodnie bowiem z § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w dniu przeprowadzania czynności kontrolnych, w miejscu sprzedaży środków spożywczych bez opakowań lub pakowanych przy sprzedaży, oprócz nazwy środka spożywczego, na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego podaje się w przypadku wędlin dodatkowo wykaz składników.

Mając powyższe na uwadze, w związku z ustaleniami kontroli stwierdzono, że przedsiębiorca Tadeusz Rzeźnik,prowadzący działalność gospodarczą na stoisku mięsnym nr 64 PPH „Farmer” przy ul. Krzywoustego 9-10  w Szczeciniewprowadził do obrotu 16 partii wędlin oferowanych do sprzedaży luzem o łącznej wartości 335,19 zł tj.: (kiełbasa czosnkowa wieprzowo-drobiowa, góralska kiełbasa wieprzowo-drobiowa, kabanosy wieprzowa, pęto z wędzarni Jana kiełbasa wieprzowa, jałowcowa kiełbasa wieprzowo-drobiowa, kiełbasa parówkowa wieprzowa-drobiowa, kiełbasa polska wędzona, bosmanki kiełbasa wieprzowo-drobiowa, kiełbasa jarmarczna wieprzowo-drobiowa, kiełbasa domowa wieprzowo-drobiowa, kiełbasa z szynki wieprzowo-drobiowa, podwawelska kiełbasa wieprzowo-drobiowa, podlaska kiełbasa wędzona wieprzowo-drobiowa, meksykańskie kiełbaski wieprzowo-drobiowe, węgierska kiełbasa wieprzowo-drobiowa, parówki z szynki wieprzowo-drobiowe),które nie odpowiadały wymaganiom określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) z uwagi na niespełnienie wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.).

Biorąc pod uwagę powyższe uchybieniaZachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowejna podstawie przepisu art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009r., Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.) skierował do strony wystąpienie pokontrolne. Do wystosowanego wystąpienia pokontrolnego strona ustosunkowała się w piśmie z dnia 29.07.2013 r., w którym poinformowała, iż stwierdzone uchybienia zostały usunięte poprzez umieszczenie wykazu składników oferowanych wędlin.

 

W związku z powyższym oraz mając na uwadze okoliczność, iż wprawdzie w dniu 1 lipca 2013r. nastąpiła zmiana w/w rozporządzenia, zgodnie z którą informacje dot. m.in. wykazu składników podaje się w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub w inny sposób w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentom, organ uznał, iż zachodzą przesłanki do wszczęcia postępowania administracyjnego, stąd pismem z dnia 27 listopada 2013r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił przedsiębiorcę Tadeusza Rzeźnika o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej w związku z ponownym wprowadzeniem do obrotu wędlin luzem (bez opakowań), tj. 16 partii o wartości 335,19 złotych, które nie odpowiadały wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych(Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz.1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.).

 

Wszczynając postępowanie administracyjne organ uwzględnił również treść art. 40a ust. 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i uznał, iż przedsiębiorca podczas kontroli przeprowadzonej w dniach 21 i 24 czerwca 2013 roku, której ustalenia są rozpatrywane w niniejszym postępowaniu, ponownie wprowadził do obrotu produkty tego samego rodzaju (kiełbasy-wędliny), które nie odpowiadają jakości handlowej ze względu na tę samą wadę (brak wykazu składników), za cow dniu 05.11.2012r. tutejszy organ wymierzył przedsiębiorcy Tadeuszowi Rzeźnik PPH Farmer karę pieniężną w wysokości 1019 zł z tytułu wprowadzenia do obrotu 8 partii wędlin, tj. kiełbasa śląska, kiełbasa podlaska, kiełbaski Kubusia, kiełbasa jałowcowa, kiełbasa góralska, kiełbaski meksykańskie, kiełbasa z wędzarni Jana, kiełbasa z kija, oferowanych do sprzedaży luzem o łącznej wartości 364,04 złotych, które nie odpowiadały wymaganiom określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) z uwagi na niespełnienie wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r.w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) ze względu na to, że w miejscu sprzedaży na wywieszkach dotyczących danego środka spożywczego nie uwidoczniono informacji w zakresie występujących składników.

 

Ponadto w ww. piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona ze swojego uprawnienia  nie skorzystała.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) zwanej dalej „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.

 

W świetle z kolei przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o jakości wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.), zwane dalej „rozporządzeniem” jest aktem prawnym wydanym na podstawie ustawy o jakości handlowej, regulującym m.in. szczegółowy zakres informacji podawanych w oznakowaniu środków spożywczych. Zgodnie z przepisem § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia jw. w brzmieniu obowiązującym w dniuprzeprowadzania kontroli, którejustalenia są podstawą rozstrzygnięcia w niniejszym postępowaniu, w miejscu sprzedaży środków spożywczych bez opakowań lub pakowanych przy sprzedaży, oprócz nazwy środka spożywczego, na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego podaje się w przypadku wędlin – dodatkowo wykaz składników.

Zgodnie natomiast z § 17 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia w brzmieniu obowiązującym od 01.07.2013r., w przypadku środków spożywczych bez opakowań lub pakowanych przy sprzedaży oprócz nazwy środka spożywczego podaje się wykaz składników. W myśl § 17 ust. 2 tego rozporządzenia, informację powyższą podaje się w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub w inny sposób w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentom.

Zmiana powyższego rozporządzenia w zakresie brzmienia m.in. przepisu § 17 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2  nie wpłynęła jednak na kwalifikację prawną stwierdzonych naruszeń. Oceniając i kwalifikując w toku obu kontroli stwierdzone naruszenia uwzględniono możliwość uwidocznienia wymaganej informacji w miejscu sprzedaży nie tylko na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego, ale też w każdy inny sposób dostępny konsumentom.

 

Stąd w związku z ustaleniami kontroli stwierdzono, że wskazane w sentencji niniejszej decyzji 16 partii wędlin ze względu na brak uwidocznienia w miejscu ich sprzedaży wykazu składników, nie odpowiadają wymaganiom w zakresie jakości handlowej określonym w przepisie  § 17 ust. 1 pkt 2 w/w rozporządzenia.

 

Ustawa o jakości stanowi w art. 40a ust. 1 pkt 3 że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 złotych.

 

Jednocześnie, ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4 odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.), zwane dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002”, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższych definicji przedsiębiorca Tadeusz Rzeźnik,prowadzący działalność gospodarczą na stoisku mięsnym nr 64 PPH „Farmer” przy ul. Krzywoustego 9-10 w Szczecinie, odpowiada za wprowadzenie do obrotu ww. artykułów rolno-spożywczych nieodpowiadających jakości handlowej.

 

Zgodnie z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) kary pieniężne, o których mowa m.in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości: stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując dyspozycje tegoż przepisu w odniesieniu do zakwestionowanych 16 partii wędlinoferowanych do sprzedaży luzem, (tj. kiełbasa czosnkowa wieprzowo-drobiowa, góralska kiełbasa wieprzowo-drobiowa, kabanosy wieprzowe, pęto z wędzarni Jana kiełbasa wieprzowa, jałowcowa kiełbasa wieprzowo-drobiowa, kiełbasa parówkowa wieprzowa-drobiowa, kiełbasa polska wędzona, bosmanki kiełbasa wieprzowo-drobiowa, kiełbasa jarmarczna wieprzowo-drobiowa, kiełbasa domowa wieprzowo-drobiowa, kiełbasa z szynki wieprzowo-drobiowa, podwawelska kiełbasa wieprzowo-drobiowa, podlaska kiełbasa wędzona wieprzowo-drobiowa, meksykańskie kiełbaski wieprzowo-drobiowe, węgierska kiełbasa wieprzowo-drobiowa, parówki z szynki wieprzowo-drobiowe), o łącznej wartości 335,19 złotych Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż stopień szkodliwości czynu w przypadku braku uwidocznienia w miejscu sprzedaży obowiązkowych informacji dla konsumentów o wykazie składników wędlin jest o tyle znaczny, iż poprzez brak uwidocznienia informacji w tym zakresie konsument pozbawiony jest wiedzy, jakie składniki zawarte są w wędlinach. W ocenie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wiedza w tym zakresie jest istotna nie tylko z punktu widzenia prawa do informacji, mogącego przesądzić o dokonanym wyborze, ale również ze względu na preferencje żywieniowe konsumenta, do którego produkt może trafić oraz ze względu na interes zdrowotny konsumentów z uwagi na możliwą obecność w wędlinach składników alergennych.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym fachowy obrót artykułami żywnościowymi, a celem jej działalności jest odsprzedaż tych artykułów konsumentowi finalnemu, można ją więc potraktować jako profesjonalistę mającego wpływ na obrót żywnością. Strona należy zatem do kręgu podmiotów odpowiedzialnych za wprowadzane przez siebie do obrotu artykuły rolno-spożywcze. I tak w odniesieniu do stwierdzonej nieprawidłowościorgan uznał, iż bezpośredni wpływ na jej powstanie miała strona poprzez swoje zaniechanie polegające na braku uwidocznienia właściwych informacji w miejscu sprzedaży. W związku z tym uznano,iż w tym zakresie strona ponosi winę, choćby z racji tego, że stwierdzona nieprawidłowość możliwa była do wykrycia poprzez sprawdzenie uwidocznienia tej informacji przy wykładaniu towaru, analizę etykiet znajdujących się na opakowaniach zbiorczych poszczególnych wędlin przechowywanych w urządzeniu chłodniczym bądź bezpośrednio przy obsłudze konsumentów. Strona postępowania jako profesjonalista działający na rynku artykułów rolno-spożywczych ma obowiązek znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaną przez niego działalnością, w tym przepisów prawa nakładających na przedsiębiorców obowiązek oznakowania wędlin sprzedawanych bez opakowań w sposób wynikający z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.).

Przy ocenie stopnia zawinienia organ uwzględnił również okoliczność, iż przedsiębiorca był świadomy obowiązków, jakie nakłada na niego wyżej cytowane rozporządzenie, gdyż nieprawidłowość polegająca na nieumieszczeniu w miejscu sprzedaży wędlin luzem informacji w zakresie wykazu składników organ u strony stwierdził już podczas kontroli przeprowadzonej w 2012r.

 

Przy ocenie zakresu naruszenia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę okoliczność, że zakwestionowane wędliny poza wskazaną nieprawidłowością dotyczącą braku uwidocznienia w miejscu sprzedaży wędlin wykazu składników spełniały pozostałe wymagania jakościowe, jak np. dotyczące nazwy. Organ uwzględnił jednak fakt, iż stwierdzona nieprawidłowość - pomimo tego, że dotyczyła oznakowania, które stanowi jedynie część wymagań w zakresie jakości handlowej przewidzianych przez przepisy prawa dla tego rodzaju środków spożywczych w obrocie z udziałem konsumentów - stanowi jeden z najważniejszych elementów jakości handlowej.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił okoliczność, że przedsiębiorca Tadeusz Rzeźnik był kontrolowany przez tut. organ Inspekcji Handlowej. W aspekcie rozpatrywanej sprawy Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że przebieg dotychczasowej działalności strony powinien być uwzględniony jako przesłanka zaostrzająca odpowiedzialność oraz wymiar kary. Było to drugie, stwierdzone przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w ciągu ostatnich 24 miesięcy, naruszenie przez stronę wymagań w zakresie przepisów o jakości handlowej. W dniu 05.11.2012r. tutejszy organ wymierzył przedsiębiorcy Tadeuszowi Rzeźnik PPH Farmer karę pieniężną w wysokości 1019 zł z tytułu wprowadzenia do obrotu 8 partii wędlin, tj. kiełbasa śląska, kiełbasa podlaska, kiełbaski Kubusia, kiełbasa jałowcowa, kiełbasa góralska, kiełbaski meksykańskie, kiełbasa z wędzarni Jana, kiełbasa z kija, oferowanych do sprzedaży luzem o łącznej wartości 364,04 złotych, które nie odpowiadały wymaganiom określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) z uwagi na niespełnienie wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r.w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) ze względu na to, że w miejscu sprzedaży nie uwidoczniono na wywieszkach dotyczących danego środka spożywczego informacji w zakresie występujących składników. Mimo zastosowanej sankcji strona nie wykazała się większą uwagą i nie zapobiegła nieprawidłowościom w zakresie jakości handlowej oferowanych konsumentom artykułów rolno-spożywczych.

 

Biorąc pod uwagę piąty czynnik wpływający na wymiar kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, w oparciu o dane będące w posiadaniu organu, stwierdził, że w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r., poz. 762 ze zm.) strona należy do grupy tzw. „średnich przedsiębiorców”, w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku jest znaczny.

 

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości. Należy zaznaczyć przy tym, że najniższy możliwy do wymierzenia zgodnie z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości wymiar kary wynosi 500,00 złotych, natomiast górną granicę stanowi pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktu o niewłaściwej jakości handlowej.

Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek, uwzględniając nadto postanowienia art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002”, zgodnie z którym kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające, Zachodniopomorski wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej postanowił wymierzyć przedsiębiorcy Tadeuszowi Rzeźnik w związku z wprowadzeniem do obrotu nieodpowiadających wymaganiom w zakresie jakości handlowej cytowanych w pkt I sentencji decyzji 16 partii wędlin, karę pieniężną w wysokości 972,00 złote.

 

Zgodnie z art. 40a ust. 3 ustawy o jakości handlowej, kto wprowadza ponownie do obrotu produkt tego samego rodzaju, który nie odpowiada jakości handlowej za względu na tę samą wadę, podlega karze ustalonej- w zależności od stwierdzonej wady – zgodnie z ust.1 pkt 3 lub 4, podwyższonej o wysokość kar nałożonych w okresie 24 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli. Biorąc pod uwagę powyższe Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej postanowił wyliczony wymiar kary określony w pkt I sentencji decyzji podwyższyć o wysokość kary wymierzonej stronie decyzją administracyjną w dniu 05 listopada 2012r., tj. o kwotę 1019 złotych (jeden tysiąc dziewiętnaście złotych 00/100).

 

Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej okoliczności postanowiono przedsiębiorcy Tadeuszowi Rzeźnikowi, prowadzącemu działalność gospodarczą na stoisku mięsnym nr 64 PPH „Farmer” przy ul. Krzywoustego 9-10  w Szczeciniewymierzyć karę pieniężną w wysokości 1991,00 złotych (jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100).

 

Zgodnie z art. 104 § 1 ustawy kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej załatwia sprawę poprzez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, w związku  z powyższym organ orzekł jak w sentencji.

 

Pouczenia:

1)     Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca Tadeusz Rzeźnik, ul. Goleniowska 3, 72-105 Rurzyca,powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, Nr konta: 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecinw terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.),  od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.

 

2)         Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Ewa Kryjom

                                                           ..………………………………………………..

                                                                                                (podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska osoby  upoważnionej do wydania decyzji)

 

Otrzymują:

- Tadeusz Rzeźnik, ul. Goleniowska 3, 72-105 Rurzyca,

- a/a (Łw).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 31-03-2014 12:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-03-2014
Ostatnia aktualizacja: - 31-03-2014 12:53