Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.67,79.2013.J-39.2013

                                                                                  Szczecin, dnia 7 listopada 2013r.

ZACHODNIOPOMORSKI                                    

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

INSPEKCJI HANDLOWEJ

Pan Jacek Szałek

Firma Handlowo-Usługowa „GEST”

ul. Konopnickiej 8

73-200 Choszczno

 

reprezentowany przez:

r.pr. Stanisława Wajsgerbera

Kancelaria Radcy Prawnego

„Doradca”

ul. Droga Jeziorna 8

86-303 Grudziądz

 

DECYZJA WKŻ.8361.67,79.2013.J-39.2013

wymierzająca karę pieniężną

 

Na podstawie przepisu art. 40a ust.1 pkt 4 i ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz.1577 ze zm.) iprzepisu art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267)po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wymierza przedsiębiorcy Jackowi Szałek, prowadzącemu działalność gospodarcza pod nazwą Jacek Szałek Firma Handlowo-Usługowa „GEST” karę pieniężną w wysokości 3688,00 złotych (trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt osiem złotych 00/100) z tytułu wprowadzenia do obrotu 2 partii artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych w rozumieniu art. 3 pkt 10 lit. b i c ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.), tj.:

·         1 partii „Masła ekstra 200g” zawartość tłuszczu 82% o łącznej wartości 267,75 zł, oznaczonego m. in. „Najlepiej spożyć przed: 07/05 numer partii 1 67, producenta Masmal Dairy Sp. z o. o. ul. Magazynowa 8, 86-300 Grudziądz, z uwagi na niezgodność z wymaganiami rozporządzenia Rady (WE) Nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 roku, ustanawiającym wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. U. L 299 z 16.11.2007r. str. 1 z późn. zm.) z uwagi na wyższą zawartość wody oraz obecność tłuszczu obcego w tłuszczu mlecznym, steroli pochodzenia roślinnego (β-sitosterolu, campasterolu, stigmasterolubrassicasterolu);

·         1 partii „Sera Gouda” - (towar w blokach o różnej masie netto), o łącznej wartości 185,28 zł, oznaczonego m.in. najlepiej spożyć przed: 09.06.2013, numer partii: 841011; dystrybutor: Josh Carnage Polska Sp. z o.o. ul. Broniewskiego 4/42; 87-100 Toruń, z uwagi na niezgodnośćzwymaganiami określonymi w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007r. ustanawiającym wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. U. L 299 z 16.11.2007, s.1 z późn. zm.) z uwagi na obecność tłuszczu obcego w tłuszczu mlecznym, steroli pochodzenia roślinnego (ß-sitosterolu, campasterolu, stigmasterolu).

 

Uzasadnienie

 

W dniach 18, 22 kwietnia 2013r. (akta sprawy WKŻ.8361.67.2013) oraz 10, 20 maja 2013r. (akta sprawy WKŻ.8361.79.2013) na podstawie art. 3 ust. 1, 2, 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.4.2004, str. 1 z późn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno– spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.), zgodnie z upoważnieniem nr 00011520 z dnia 18.04.2013r. i upoważnieniem nr 00011535 z 10.05.2013r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy Jacka Szałek, prowadzącego działalność gospodarczą w Hurtowni Nabiałowej „GEST”ul. Konopnickiej 8, Choszczno, zwanego dalej również „stroną”.

 

W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono w sprzedaży 2 partie środków spożywczych, tj. 1 partię  „Masła ekstra 200g” zaw. tłuszczu 82%, o wartości 267,75 zł, oznaczoną m. in. „Najlepiej spożyć przed: 07/05”, partia 1 67, producent:Masmal Dairy Sp. z o.o. ul. Magazynowa 8, 86-300 Grudziądz oraz 1 partię „Sera Gouda”, o łącznej wartości 185,28 zł, oznaczonego m.in. najlepiej spożyć przed: 09.06.2013, numer partii: 841011; dystrybutor: Josh Carnage Polska Sp. z o. o. ul. Broniewskiego 4/42; 87-100 Toruń.

 

W dniu 18.04.2013r. za protokołem pobrania próbki nr 000751 do badań laboratoryjnych pobrano próbkę liczącą 6 opakowań/1200g produktu „Masło ekstra 200g” Masmal Dairy Sp. z o.o., oraz próbkę 1 op./2,996kg „Sera Gouda” dystrybutor: Josh Carnage Polska Sp. z o. o. Równocześnie z pobraniem próbek produktów za protokołem pobrania próbki nr 000752 pobrano i zabezpieczono próbki kontrolne produktów pobranych do badań laboratoryjnych z tych samych partii w ilości: 6 opakowań/1200g produktu „Masło ekstra 200g” odpowiadającym ilościom pobranym do badań próbek, oraz 1 op./3,160kg „Sera Gouda” (towar w blokach o różnej masie netto).

 

Wyżej wymienione próbki przekazano do badań do laboratorium Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Olsztynie, które posiada stosowną akredytację przyznaną przez Polskie Centrum Akredytacji i jest uprawnione do dokonywania badań próbek produktów tłuszczowych. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że:

  • „Masło ekstra 200g, zawartość tłuszczu 82%”, oznaczone m.in. najlepiej spożyć przed: 07.05, numer partii: 1 67; producent Masmal Dairy Sp. z o. o.
    ul. Magazynowa 8, 86-300 Grudziądz, jest niezgodnezwymaganiami określonymi w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. U. L 299 z 16.11.2007, s.1 z późn. zm.), z uwagi na wyższą zawartość wody (wyniki: 16,1±0,2, 16,3±0,2, 16,2±0,2, 16,2±0,2, 16,2±0,2, podczas gdy zgodnie z wymaganiami „nie więcej niż 16”);obecność tłuszczu obcego w tłuszczu mlecznym (wynik badań: 52,07±0,44; wymagania: „niedozwolona”); obecność steroli pochodzenia roślinnego (ß-sitosterolu, campasterolu, stigmasterolu, brassicasterolu - wymagania: „niedozwolona”).Ponadto stwierdzono wady konsystencji próbki (konsystencja mazista) oraz smaku/aromatu (obcy, nieczysty);
  • „Ser Gouda”, oznaczony m.in. najlepiej spożyć przed: 09.06.2013, , numer partii: 841011; dystrybutor: Josh Carnage Polska Sp. z o. o. ul. Broniewskiego 4/42; 87-100 Toruń, jest niezgodnyzwymaganiami określonymi w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007r. ustanawiającym wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. U. L 299 z 16.11.2007, s.1 z późn. zm.), z uwagi na obecność tłuszczu obcego w tłuszczu mlecznym (wynik badań: 91,00±0,13; wymagania: „niedozwolona); obecność steroli pochodzenia roślinnego (ß-sitosterolu, campasterolu, stigmasterolu - wymagania: niedozwolona). Ponadto w wyniku przeprowadzonej oceny organoleptycznej próbki metodą opisową stwierdzono wady organoleptyczne smaku i zapachu – kwaśny, lekko gorzki.

 

Kontrolowanemu przedsiębiorcy doręczono sprawozdania z badań laboratoryjnych nr 292/2013 z dnia 06.05.2013r. - dotyczące „Masła ekstra 200g, zawartość tłuszczu 82%”, oraz nr 294/2013 z dnia 14.05.2013r. - dotyczące „Sera Gouda”, pouczając jednocześnie o prawie do złożenia wniosku o zbadanie próbek kontrolnych. Kontrolowany przedsiębiorca, Jacek Szałek, ze swojego uprawnienia nie skorzystał.

 

Zgodnie z art. 114 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 22.10.2007r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) „Produkty żywnościowe przeznaczone do spożycia przez ludzi można wprowadzać do obrotu jako mleko i przetwory mleczne, tylko jeśli są one zgodne z definicjami i nazwami ustanowionymi w załączniku XII do tego rozporządzenia”.

 

W sekcji II ust. 2 załącznika XII do cytowanego rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 „Definicje i nazwy (…) podano: „przetwory mleczne” oznaczają produkty uzyskiwane wyłącznie z mleka, przy założeniu, że można dodać substancje konieczne do ich wytworzenia, o ile nie stosuje się ich do zastąpienia – w całości lub w części – jakichkolwiek naturalnych składników mleka. Wyłącznie dla przetworów mlecznych zarezerwowane są m.in. następujące nazwy: „masło, ser (…)”.

 

Nadto zgodnie z przepisami zawartymi w „dodatku do załącznika XV rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22.10.2007r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. U. L 299 z 16.11.2007, s. 1 ze zm.), zwanego dalej również „rozporządzeniem 1234/2007”- „masło” jest produktem zawierającym nie mniej niż 80% i nie więcej niż 90% tłuszczu mlecznego oraz nie więcej niż 16% wody i nie więcej niż 2% suchej masy beztłuszczowej.

Ponadto „masło” powinno spełniać określone wymagania w zakresie cech organoleptycznych, które ujęto w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 273/2008 z dnia 5 marca 2008r. ustanawiające szczegółowe; zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) Nr 1255/1999 w odniesieniu do metod analizy  oraz oceny mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. L88 z 29.3.2008 str. 8) – zał. IV. Zgodnie z ww. wymaganiami produkt oceniany jest sensorycznie metodą punktową, wg której ocena punktowa dopuszczalności w zakresie oceny sensorycznej masła wynosi dla wyróżników: wyglądu, konsystencji i smak/aromat – co najmniej po 4 punkty.

 

W świetle powyższego stwierdzono, że objęte kontrolą Inspekcji Handlowej w/w produkty tj.:

·         „Masło ekstra 200g” w zakresie wyższej zawartości wody – co jest niezgodne z dodatkiem do zał. XVrozporządzenia Rady (WE) Nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 roku, ustanawiającym wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. U. L 299 z 16.11.2007r. str. 1 z późn. zm.); obecności tłuszczu obcego w tłuszczu mlecznym, steroli pochodzenia roślinnego (ß-sitosterolu, campasterolu, stigmasterolu,brassicasterolu) – co jest niezgodne z zał. XII w/w rozporządzenia; ponadto nie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Komisji (WE) Nr 273/2008 z dnia 5 marca 2008r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) Nr 1255/1999 w odniesieniu do metod analizy  oraz oceny mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. L 88 z 29.3.2008 str. 8) – zał. IV, w zakresie przeprowadzonej oceny sensorycznej metodą punktową z uwagi na wady konsystencji – jakość ogólna konsystencji masła wynosi 3 pkt, a wymagana ocena co najmniej 4 (konsystencja mazista); oraz smaku/aromatu - jakość ogólna smaku/aromatu masła wynosi 3 pkt, a wymagana ocena co najmniej 4 (smak/aromat obcy, nieczysty);

  • „Ser Gouda” w zakresie obecności tłuszczu obcego w tłuszczu mlecznym, steroli pochodzenia roślinnego (ß-sitosterolu, campasterolu, stigmasterolu), jest niezgodny z zał. XII do rozporządzenia Rady (WE) Nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 roku, ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. U. L 299 z 16.11.2007r. str. 1 z późn. zm.). Ponadto stwierdzono wady organoleptyczne smaku i zapachu – kwaśny, lekko gorzki.

 

 

Mając na uwadze powyższe ustalenia w toku kontroli stwierdzono, iż wprowadzone do obrotu produkty jw. „Masło ekstra 200g” i „Ser Gouda” wyczerpują definicję artykułu rolno- spożywczego zafałszowanego, o którym mowa w art. 3 pkt 10 lit. b i c ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.). Zgodnie bowiem z przywołanym przepisem artykuł rolno-spożywczy zafałszowany jest to produkt, którego skład jest niezgodny z przepisami dotyczącymi jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych albo produkt, w którym zostały wprowadzone zmiany, w tym zmiany dotyczące oznakowania, mające na celu ukrycie jego rzeczywistego składu lub innych właściwości, jeżeli niezgodności te lub zmiany w istotny sposób naruszają interesy konsumentów, w szczególności, jeżeli: w oznakowaniu podano nazwę niezgodną z przepisami dotyczącymi jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych albo niezgodne z prawdą (lit b) lub w oznakowaniu podano niezgodne z prawdą dane w zakresie składu, pochodzenia, terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości, zawartości netto lub klasy jakości handlowej (lit. c).

W związku ze stwierdzonymi w toku kontroli uchybieniami i nieprawidłowościami zarówno do kontrolowanego przedsiębiorcy, jak i producenta zakwestionowanych partii środków spożywczych w dniu 06 czerwca 2013r.wystosowano wystąpienia pokontrolne. Strona w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne pismem z dnia 17.06.2013r.poinformowała tut. organ, iż mając na uwadze zapobieżenie wystąpieniu podobnych niezgodności, pisemnie poinformowała zarówno dystrybutora Josh Carnage Polska Sp. z o.o., jak i Masmal Dairy Sp. z o.o. o negatywnych wynikach badań, zastrzegając zakończenie współpracy w przypadku powtórzenia się niezgodności w przyszłości.

 

Nadto pismem z dnia 24 czerwca 2013r. reprezentujący przedsiębiorcę, Jacka Szałka, Firma Handlowo-Usługowa „GEST”, pełnomocnik radca prawny Stanisław Wajsgerber wniósł o przeprowadzenie dowodu ze sprawozdania nr 62883/13/GDY, dotyczącego wyniku badań próbki kwestionowanej partii produktu, tj. masła ekstra o zawartości tłuszczu 82% masa netto 200g, oznaczonego datą minimalnej trwałości najlepiej spożyć przed 07.05 i numerem partii 167, pochodzącej z tzw. „biblioteczki” producenta, na okoliczność właściwej jakości handlowej kwestionowanego produktu; a nadto z zeznań świadka Doroty Świątkowskiej na okoliczność pobrania próbki z „biblioteczki”; jak również z zeznań świadka Szymona Rybczyńskiego na okoliczność metod produkcji kwestionowanego produktu. We wskazanym wyżej piśmie, pełnomocnik w/w przedsiębiorcy wniósł również o przedłożenie przez tut. organ do akt dokumentów zaświadczających, że od momentu pobrania próbki do momentu dostarczenia jej do laboratorium próbka przechowywana była w ściśle określonych warunkach chłodniczych oraz o zwrócenie się do producenta kwestionowanego produktu o wypowiedzenie się w temacie sposobu pobierania  próbek zakwestionowanego produktu. Rzeczone pismo pełnomocnika złożone zostało jako nawiązanie do wystąpienia pokontrolnego, wystosowanego przez tut. organ. Tak złożone wnioski zostały przez pełnomocnika szczegółowo uzasadnione. W odpowiedzi na powyższe pismem z dnia 18 lipca 2013r.Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wyjaśnił przedsiębiorcy, że przed tut. organem kontroli nie toczy się żadne postępowanie administracyjne, którego Jacek Szałek byłby stroną, a wystąpienie pokontrolne nie jest elementem postępowania administracyjnego, które wymagałoby przeprowadzenia dowodów. Stąd też – jak wskazał organ we wspomnianym wyżej piśmie -  na tym etapie bezzasadne było przeprowadzanie dowodu ze sprawozdania z badań próbki produktu pochodzącego z tzw. „biblioteczki” producenta, jak i z zeznań świadków. Ustosunkowując się do uzasadnienia poszczególnych wniosków dowodowych, złożonych w w/w piśmie pełnomocnika przedsiębiorcy, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wskazał, iż złożone przez kontrolowanego wnioski dowodowe nie mogą stanowić przeciwdowodu dla sprawozdania z badań Laboratorium Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprawozdanie z badań tegoż Laboratorium, sporządzone w przypisanej formie, jest dokumentem urzędowym i jako takie stanowi dowód tego, co zostało w nim urzędowo stwierdzone. Jego moc dowodowa jest większa od mocy dowodowej innych dokumentów, nie mających przymiotu urzędowych, a tym bardziej zeznań świadków. Kontrolowany ma możliwość skutecznego zweryfikowania treści sprawozdania z badań składając wniosek o zbadanie próby kontrolnej. Organ ma prawo zdecydować o badaniu próbki kontrolnej również z urzędu. Jest to, zdaniem organu, jedyny prawnie przewidziany przeciwdowód dający kontrolowanemu skuteczną, bo prawną możliwość weryfikacji wyników badań próbki „podstawowej”. Dodatkowo zauważyć należy, że przepisy ustawy o Inspekcji Handlowej stanowią, że w celu weryfikacji wyników badań próbki podstawowej, badaniom może być poddana jedynie próbka kontrolna produktu rozumiana jako dodatkowa próbka produktu pobrana i zabezpieczona równocześnie z pobraniem próbki produktu, z tej samej partii w ilości odpowiadającej ilości pobranej do badań (art. 28 ust. 1 tej ustawy). Produkty pochodzące z tzw. „biblioteczki” producenta nie mogą stanowić próbki kontrolnej gdyż nie zostały pobrane przez uprawnione do tego osoby (inspektorów w toku kontroli – art. 16 ust. 1 pkt 10 ustawy) w sposób zapewniający identyczność takiej próbki z zakwestionowanymi próbkami produktów. Podstawa prawna pobrania próbek do badań została określona szczegółowo m.in. w protokole pobrania próbki nr 000751. Podstawę taką stanowią przepisy ustawy o Inspekcji Handlowej oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.04.2012r. w sprawie szczegółowego trybu pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2012r., poz. 496). Wymienione regulacje nie przewidują obecności przy czynności pobierania próbek do badań producentów badanych produktów. Próbki pobiera się bowiem u kontrolowanego, którym w myśl przepisu art. 2 pkt 8 ustawy o Inspekcji Handlowej jest przedsiębiorca, którego działalność jest kontrolowana. I tylko kontrolowany może być obecny przy ich pobieraniu. Tylko kontrolowany jest także stroną ewentualnych postępowań administracyjnych prowadzonych przez organ Inspekcji Handlowej. W tym miejscu zauważyć należy, że postępowanie kontrolne (kontrola) nie jest ściśle postępowaniem administracyjnym. Nie jest takim postępowaniem również postępowanie pokontrolne skutkujące skierowaniem do kontrolowanego wystąpienia pokontrolnego. Nie można więc na tych etapach sprawy nadawać określonym podmiotom lub odmawiać przymiotu strony postępowania administracyjnego, a tym samym nie wchodzi w grę również naruszenie zasad ogólnych postępowania administracyjnego. Przepisy przywołanego przez pełnomocnika reprezentującego przedsiębiorcę Jacka Szałka rozporządzenia nr 273/2008 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do metod analizy oraz oceny jakości mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. L 88 z 29.03.2008r.) są przepisami wykonawczymi, przewidującymi określone procedury badawcze i mają zastosowanie przede wszystkim przy wykonywaniu określonych badań laboratoryjnych. Przepisy tegoż rozporządzenia nie stanowią podstawy przeprowadzenia kontroli przez organy IH, które tym samym nie muszą stosować procedury w nim określonej w kontroli. Należy przyjąć, że Laboratorium przeprowadzające badanie zachowało wszelkie zasady proceduralne zgodne z obowiązującym ustawodawstwem. Obowiązujące przepisy prawne wymagają, aby badania laboratoryjne w ramach urzędowej kontroli żywności wykonywane były przez laboratoria akredytowane, nie określają natomiast, że badania należy wykonywać wyłącznie metodami akredytowanymi. Stanowi o tym art. 5 ust. 2 lit. d rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 191 z 28.5.2004, s. 1 z późn. zm.). Szczegóły w zakresie metod analiz i wymagań odnośnie laboratoriów wykonujących badania w ramach urzędowej kontroli żywności zostały zawarte w art. 11 i 12 tego rozporządzenia. Laboratoria zaangażowane do dokonywania analiz próbek pobranych w toku urzędowej kontroli żywności muszą funkcjonować, podlegać ocenie i być akredytowane zgodnie z normami europejskimi odnoszącymi się do akredytacji jednostek badawczych. W Polsce jednostką akredytującą jest Polskie Centrum Akredytacyjne (PCA). Jest ono uprawnione do akredytacji jednostek certyfikujących, kontrolnych, laboratoriów badawczych i wzorcujących, prowadzących oceny zgodności i weryfikacji na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r., Nr 138, poz. 935 z późn. zm.). Jak wskazał Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor InspekcjiHandlowej w piśmie z dnia 17 lipca 2013r. w niniejszej sprawie, wyniki badań próbki produktu  zostały opisane w sprawozdaniu z badań nr 292/2013 z dnia 6.05.2013r., wystawionym w Laboratorium UOKiK w Olsztynie opatrzonym znakiem akredytacji PCA, co oznacza, że badania zostały przeprowadzone w akredytowanym laboratorium, zgodnie z obowiązującym prawem i są w pełni wiarygodne. Odnosząc się z kolei do wniosku w zakresie przedłożenia przez tut. organ dokumentów zaświadczających, że od momentu pobrania próbki kwestionowanej partii do momentu jej dostarczenia do laboratorium próbka była przechowywana w ściśle określonych warunkach chłodniczych, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wskazał, iż zgodnie z trybem określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.04.2012r. w sprawie szczegółowego trybu pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2012r., poz. 496) - § 4 - pobraną próbkę produktu dostarcza się do badań:

1) niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia pobrania próbki, chyba że przepisy odrębne określają inny termin dostarczenia;

2) z zachowaniem warunków uniemożliwiających zmianę jakości produktu lub cech charakterystycznych.

Zgodnie z powyższym Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poinformował, iż bezpośrednio po pobraniu próbki zostały umieszczone w pojemniku chłodniczym pozwalającym utrzymać temperaturę zgodną z deklaracją producenta na opakowaniu, wskazując jednocześnie, iż z informacji zawartych w protokoleprzyjęcia próbki do badań wynika, iż nie wniesiono zastrzeżeń w zakresie przydatności próbki do badań. Na dowód czego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej przesłał kontrolowanemu przedsiębiorcy poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię protokołu odbioru próbki w Laboratorium, w którym nie wniesiono zastrzeżeń w zakresie przydatności próbki do badań. Niezależnie od powyższego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wskazał, iż warunki przechowywania nie mają wpływu na wynik badań w zakresie obecności tłuszczów roślinnych.

 

Z kolei w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne producent zakwestionowanej partii masła Masmal Dairy Sp. z o.o., reprezentowany przez pełnomocnika r. pr. Łukasza Szmit Kancelaria Radcy Prawnego Łukasza Szmit ul. Rynek Jeżycki 1/5, 60-847 Poznań, w swoim piśmiez dnia 12 czerwca 2013r. wniósł szereg zastrzeżeń, co do przedstawionych wyników badań laboratoryjnych. Podniósł, iż w związku z wynikami badań zakwestionowanej partii „masła Extra 200g zawartość tłuszczu 82%” producent wszczął wewnętrzne postępowanie wyjaśniające i doszedł do wniosku, iż wobec stosowanych w jego przedsiębiorstwie procedur i zabezpieczeń wystąpienie w kontrolowanym produkcie wyższej zawartości wody, obecności tłuszczu obcego oraz steroli roślinnych jest w praktyce niemożliwe. Producent podniósł, iż stosowane przez niego procedury (m.in. wdrożenie HACCAP) przewidują ścisły nadzór nad jakością handlową począwszy od procesu produkcyjnego surowca aż do powstania produktu gotowego. Wyjaśnił również, iż w stosunku do kwestionowanego produktu wykonywane są badania produktu w wewnętrznym laboratorium, które następnie są weryfikowane przez akredytowane laboratorium zewnętrzne. Dotychczasowe wewnętrzne postępowanie wyjaśniające wszczęte na skutek wystąpienia pokontrolnego nie ujawniło żadnych nieprawidłowości. W rzeczonym piśmie r.pr. Łukasz Szmit poinformował również, iż producent po otrzymaniu informacji o wynikach badań zlecił przeprowadzenie badań próbki produktu pochodzącej z „biblioteczki”, w której przechowuje próbki większości wprowadzanych do obrotu partii masła, na wypadek przeprowadzenia ewentualnych badań. W załączeniu do pisma przesłał wyniki badań próbek z „biblioteczki”, uzyskane z J.S. Hamilton Poland Ltd. SP. z o.o. sprawozdanie z badań laboratoryjnych Nr 62883/13/GDY, dokumentujące wyniki badań „Masła extra 200g” (skopek) i wniósł o przeprowadzenie dowodu z w/w sprawozdania na okoliczność właściwej jakości handlowej kwestionowanego produktu. Swój wniosek producent uzasadnił obowiązującą na gruncie postępowania administracyjnego naczelną zasadą prawdy obiektywnej wskazaną w art. 7 kodeksu postępowania administracyjnego. Niezależnie od powyższego rzeczone pismo radcy prawnego Łukasza Szmitt zawierało również wnioski o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka Doroty Świątkowskiej na okoliczność pobrania próbki z „biblioteczki”, wysyłki do badań oraz na okoliczność właściwej jakości kwestionowanego produktu.

 

W odpowiedzi na pismo r. pr. Łukasza Szmit – pełnomocnika producenta Masmal Dairy Sp. z o.o.,  Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wskazał w piśmie z dnia 20 czerwca 2013r., iż aktualnie przed tut. organem nie toczy się żadne postępowanie administracyjne, którego stroną byłby producent. Nadto Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wyjaśnił, że zgodnie z przepisem art. 34 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009r., Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.) wojewódzki inspektor na podstawie wyników postępowania kontrolnego kieruje wystąpienie pokontrolne do producenta lub importera produktów badanych w toku kontroli, jeżeli jest to niezbędne do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Stąd mając na względzie wskazaną wyżej przesłankę, jak wyjaśnił organ, pismem z dnia 6 czerwca 2013r. do producenta produktu, tj. Masmal Dairy Sp. z o.o. wystosowano wystąpienie pokontrolne. Jednocześnie, jak wyjaśnił Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, zarówno postępowanie kontrolne, którego stroną jest wyłącznie kontrolowany przedsiębiorca, jak i postępowanie pokontrolne nie jest postępowaniem administracyjnym. Nie mają zatem do niego zastosowania zasady ogólne uregulowane w ustawie z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267). Z tego też względu, jak podniósł organ, wniosek producenta w zakresie przeprowadzenia dowodu ze sprawozdania z badań J.S. Hamilton Poland Ltd. Sp. z o.o. oraz z zeznań świadka Doroty Świątkowskiej z prawnego punktu widzenia nie jest możliwy do zrealizowania. Niezależnie od powyższego  Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wyjaśnił, iż zgodnie z przepisem art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.04.2004r., str. 1 z późn. zm.), analiza próbek pobranych w trakcie kontroli urzędowych jest przeprowadzana w wyznaczonym laboratorium, które funkcjonuje, podlega ocenie i jest akredytowane. Jak wskazał organ, Laboratorium UOKIK w Olsztynie, które przeprowadziło badania kwestionowanej partii „Masła ekstra 200g, zawartość tłuszczu 82%” posiada stosowana akredytację przyznaną przez Polskie Centrum Akredytacji i jest uprawnione do dokonywania badań próbek pobranych podczas kontroli, co wskazane zostało w sprawozdaniu z badań.

 

W odpowiedzi na wystosowane wystąpienie pokontrolne, Josh Carnage Polska Sp. z o. o. ul. Broniewskiego 4/42; 87-100 Toruń, w odpowiedzi z dnia 24.06.13r. poinformował tut. Organ, że nie jest producentem kwestionowanego „Sera Gouda”, lecz zajmuje się pośrednictwem w obrocie towarów, pochodzących od dostawców z Polskii innych krajów na terenie Unii Europejskiej. Mając na uwadze otrzymane wyniki badań, Josh Carnage Polska Sp. z o.o. poinformował, iż zwrócił się do swojego dostawcy z postępowaniem reklamacyjnym celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, a w przyszłości postara się wdrożyć program wyrywkowych kontroli na własne zlecenie celem potwierdzenia jakości zadeklarowanej przez dostawców.

 

Mając na uwadze powyższe ustalenia, pismem z dnia 09 września 2013r.Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu 2 partii artykułów rolno-spożywczychzafałszowanych w rozumieniu art. 3 pkt 10 lit. b i c ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.), tj.:

·         1 partii „Masła ekstra 200g” zawartość tłuszczu 82% o łącznej wartości 267,75 zł, oznaczonego m. in. „Najlepiej spożyć przed: 07/05 numer partii 1 67, producenta Masmal Dairy Sp. z o. o. ul. Magazynowa 8, 86-300 Grudziądz, z uwagi na niezgodność z wymaganiami rozporządzenia Rady (WE) Nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 roku, ustanawiającym wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. U. L 299 z 16.11.2007r. str. 1 z późn. zm.) z uwagi na wyższą zawartość wody oraz obecność tłuszczu obcego w tłuszczu mlecznym, steroli pochodzenia roślinnego (β-sitosterolu, campasterolu, stigmasterolubrassicasterolu); ponadto stwierdzono wady konsystencji (mazista) oraz smaku/aromatu (obcy, nieczysty);

·         1 partii „Sera Gouda” - (towar w blokach o różnej masie netto), o łącznej wartości 185,28 zł, oznaczonego m.in. najlepiej spożyć przed: 09.06.2013, numer partii: 841011; dystrybutor: Josh Carnage Polska Sp. z o.o. ul. Broniewskiego 4/42; 87-100 Toruń, z uwagi na niezgodnośćzwymaganiami określonymi w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007r. ustanawiającym wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. U. L 299 z 16.11.2007, s.1 z późn. zm.) z uwagi na obecność tłuszczu obcego w tłuszczu mlecznym, steroli pochodzenia roślinnego (ß-sitosterolu, campasterolu, stigmasterolu); ponadto stwierdzono wady organoleptyczne smaku i zapachu – kwaśny, lekko gorzki.

 

Ponadto w w/w piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Na etapie prowadzonego postępowania administracyjnego strona ze swojego uprawnienia skorzystała i poprzez reprezentującego ją pełnomocnika r.pr. Stanisława Wajsgerbera w piśmie z dnia 12 września 2013r. wniosła o przeprowadzenie dowodu ze sprawozdania nr 62883/13/GDY, dotyczącego wyniku badań próbki kwestionowanej partii produktu, pochodzącej z tzw. „biblioteczki” producenta na okoliczność właściwej jakości handlowej kwestionowanego produktu; a nadto z zeznań świadka Doroty Świątkowskiej na okoliczność pobrania próbki z „biblioteczki”; jak również z zeznań świadka Szymona Rybczyńskiego na okoliczność metod produkcji kwestionowanego produktu. We wskazanym wyżej piśmie, pełnomocnik w/w przedsiębiorcy wniósł również o przedłożenie przez tut. organ do akt dokumentów zaświadczających, że od momentu pobrania próbki do momentu dostarczenia jej do laboratorium próbka przechowywana była w ściśle określonych warunkach chłodniczych oraz o zwrócenie się do producenta kwestionowanego produktu o wypowiedzenie się w temacie sposobu pobierania  próbek zakwestionowanego produktu. Złożone przez przedsiębiorcę wnioski poddano analizie pod kątem znaczenia i wartości dla toczącego się postępowania. Na skutek dokonanej analizy złożonych wniosków i ich szczegółowego uzasadnienia, postanowieniem z dnia 8 października 2013r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej odmówił przeprowadzenia wskazanych we wniosku Jacka Szałka, Firma Handlowo-Usługowa „GEST” z dnia 12 września 2013r. dowodów:

1)    ze sprawozdania z badań nr 62883/13/GDY próbki kwestionowanej partii produktu pochodzących z „biblioteczki” producenta na okoliczność właściwej jakości kwestionowanego produktu;

2)    z przesłuchania w charakterze świadka Doroty Świątkowskiej na okoliczność pobrania próbki z „biblioteczki”, wysyłki próbki do badań oraz na okoliczność właściwej jakości kwestionowanego produktu;

3)    z przesłuchania w charakterze świadka Szymona Rybczyńskiego na okoliczność metod produkcji kwestionowanego produktu i jej standardów oraz właściwej jakości kwestionowanego produktu;

4)    z przedłożenia przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej do akt dokumentów zaświadczających, że od momentu pobrania próbki kwestionowanego produktu do momentu jej dostarczania do laboratorium przedmiotowa próbka była przechowywana w ściśle określonych warunkach chłodniczych, odpowiadających normie ISO 707 i przeprowadzenie z nich dowodu na okoliczność czy próbka kwestionowanej partii produktu była przechowywana w odpowiednich warunkach chłodniczych;

5)    zwrócenia się do producenta kwestionowanego produktu, w trybie art. 18 ust. 1-5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 273/2008 z dnia 5 marca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do metod analizy oceny jakości mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. UE. L. 2008.88.1) oraz załączników nr II, XX i XXI do tego rozporządzenia w zw. z art. 28 Kpa o wypowiedzenie się co do sposobu pobierania próbek w tej sprawie ew. udzielenie informacji co do stanowiska jakie zajął producent w sprawie.

Mając na uwadze okoliczność, iż do akt sprawy złożono pełnomocnictwo dla radcy prawnego Stanisława Wajsgerbera, którego zakres mocodawca ograniczył do postępowań wszczętych wobec Jacka Szałek w sprawie jakości towaru, którego producentem jest Masmal, jak również mając na uwadze okoliczność, iż treść uzasadnienia do złożonych wniosków dowodowych ogranicza się wyłącznie do produktu masło extra 82% tł. 200g, oznaczonego m.in. Producent: Masmal Dairy Sp. z o.o., ul. Magazynowa 8, 86-300 Grudziądz, najlepiej spożyć przed 07/05, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż złożone wnioski dowodowe dotyczą wyłącznie w/w produktu. Stąd też wydane postanowienie stanowi rozstrzygnięcie jedynie w zakresie złożonych wniosków dowodowych dotyczących w/w produktu, tj. masła extra 82% tł. 200g.

W uzasadnieniu swojego postanowienia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wskazał, iż sprawozdanie z badań Laboratorium Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sporządzone w przypisanej formie, jest dokumentem urzędowym i jako takie stanowi dowód tego, co zostało w nim urzędowo stwierdzone. Jego moc dowodowa jest większa od mocy dowodowej innych dokumentów, nie mających przymiotu urzędowych, a tym bardziej zeznań świadków. Kontrolowany ma możliwość skutecznego zweryfikowania treści sprawozdania z badań składając wniosek o zbadanie próby kontrolnej, o czym kontrolowany został pouczony. Jest to, zdaniem organu, jedyny prawnie przewidziany przeciwdowód dający kontrolowanemu skuteczną, bo prawną możliwość weryfikacji wyników badań próbki „podstawowej”. Dodatkowo organ zwrócił uwagę, że przepisy ustawy o Inspekcji Handlowej stanowią, że w celu weryfikacji wyników badań próbki podstawowej, badaniom może być poddana jedynie próbka kontrolna produktu rozumiana jako dodatkowa próbka produktu pobrana i zabezpieczona równocześnie z pobraniem próbki produktu, z tej samej partii w ilości odpowiadającej ilości pobranej do badań (art. 28 ust. 1 tej ustawy). Produkty pochodzące z tzw. „biblioteczki” producenta nie mogą stanowić próbki kontrolnej, gdyż nie zostały pobrane przez uprawnione do tego osoby (inspektorów w toku kontroli – art. 16 ust. 1 pkt 10 ustawy) w sposób zapewniający identyczność takiej próbki z zakwestionowanymi próbkami produktów. Jak wskazał organ w uzasadnieniu wydanego postanowienia, do dnia jego wydania strona ze swojego uprawnienia nie skorzystała. Jednocześnie Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wskazał, iż również organ ma prawo zdecydować o badaniu próbki kontrolnej, jednakże w przedmiotowej sprawie nie znaleziono podstaw do podważenia  wiarygodności sprawozdania z badań i jej zweryfikowania poprzez badanie próbki kontrolnej z urzędu. Podstawa prawna pobrania próbek do badań została określona szczegółowo m.in. w protokole pobrania próbki nr 000751. Podstawę taką stanowią przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009r., Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.04.2012r. w sprawie szczegółowego trybu pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2012r., poz. 496). Wymienione regulacje nie przewidują obecności przy czynności pobierania próbek do badań producentów badanych produktów. Próbki pobiera się bowiem u kontrolowanego, którym w myśl przepisu art. 2 pkt 8 ustawy o Inspekcji Handlowej jest przedsiębiorca, którego działalność jest kontrolowana. I tylko kontrolowany może być obecny przy ich pobieraniu. Tylko kontrolowany jest także stroną ewentualnych postępowań administracyjnych prowadzonych przez organ Inspekcji Handlowej. Przepisy przywołanego przez pełnomocnika przedsiębiorcy Jacka Szałka rozporządzenia nr 273/2008 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do metod analizy oraz oceny jakości mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. L 88 z 29.03.2008r.) są przepisami wykonawczymi, przewidującymi określone procedury badawcze i mają zastosowanie przede wszystkim przy wykonywaniu określonych badań laboratoryjnych. Przepisy tegoż rozporządzenia nie stanowią podstawy przeprowadzenia kontroli przez organy IH, które tym samym nie muszą stosować procedury w nim określonej w kontroli. Należy przyjąć, że Laboratorium przeprowadzające badanie zachowało wszelkie zasady proceduralne zgodne z obowiązującym ustawodawstwem. Obowiązujące przepisy prawne wymagają, aby badania laboratoryjne w ramach urzędowej kontroli żywności wykonywane były przez laboratoria akredytowane, nie określają natomiast, że badania należy wykonywać wyłącznie metodami akredytowanymi. Stanowi o tym art. 5 ust. 2 lit. d rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 191 z 28.5.2004, s. 1 z późn. zm.). Szczegóły w zakresie metod analiz i wymagań odnośnie laboratoriów wykonujących badania w ramach urzędowej kontroli żywności zostały zawarte w art. 11 i 12 tego rozporządzenia. Laboratoria zaangażowane do dokonywania analiz próbek pobranych w toku urzędowej kontroli żywności muszą funkcjonować, podlegać ocenie i być akredytowane zgodnie z normami europejskimi odnoszącymi się do akredytacji jednostek badawczych. W Polsce jednostką akredytującą jest Polskie Centrum Akredytacyjne (PCA). Jest ono uprawnione do akredytacji jednostek certyfikujących, kontrolnych, laboratoriów badawczych i wzorcujących, prowadzących oceny zgodności i weryfikacji na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r., Nr 138, poz. 935 z późn. zm.). W niniejszej sprawie, wyniki badań próbki produktu  zostały opisane w sprawozdaniu z badań nr 292/2013 z dnia 6.05.2013r., wystawionym w Laboratorium UOKiK w Olsztynie opatrzonym znakiem akredytacji PCA, co oznacza, że badania zostały przeprowadzone w akredytowanym laboratorium, zgodnie z obowiązującym prawem i są w pełni wiarygodne. Odnosząc się z kolei do wniosku w zakresie przedłożenia przez tut. organ dokumentów zaświadczających, że od momentu pobrania próbki kwestionowanej partii do momentu jej dostarczenia do laboratorium próbka była przechowywana w ściśle określonych warunkach chłodniczych, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wskazał, iż zgodnie z trybem określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.04.2012r. w sprawie szczegółowego trybu pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2012r., poz. 496) - § 4 - pobraną próbkę produktu dostarcza się do badań:

1) niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia pobrania próbki, chyba że przepisy odrębne określają inny termin dostarczenia;

2) z zachowaniem warunków uniemożliwiających zmianę jakości produktu lub cech charakterystycznych.

Zgodnie z powyższym Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wyjaśnił, iż bezpośrednio po pobraniu próbki zostały umieszczone w pojemniku chłodniczym pozwalającym utrzymać temperaturę zgodną z deklaracją producenta na opakowaniu. W aktach postępowania znajduje się oryginał protokołu przyjęcia próbki do badań w Laboratorium, zawierający w szczególności identyfikację próbki oraz ocenę prawidłowości zabezpieczenia i dostarczenia próbki do badań, dokonaną m.in. na podstawie oględzin próbki dostarczonej do badań, zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej, w którym nie wniesiono zastrzeżeń w zakresie przydatności próbki do badań. Niezależnie od powyższego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wskazał, iż warunki przechowywania nie mają wpływu na wynik badań w zakresie obecności tłuszczów innych niż mleczne w produktach mlecznych, natomiast obowiązujące w zakresie pobierania próbek do badań przepisy stosowane przez organy Inspekcji Handlowej nie przewidują wymogu posiadania i okazywania przez organ odrębnych od już doręczonych stronie dokumentów poświadczających przechowywanie próbki w ściśle określonych warunkach. W uzasadnieniu swojego postanowienia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wskazał, iż wnioski dowodowe tej samej treści, jak w piśmie z dnia 12 września 2013r. przedsiębiorca Jacek Szałek, działający przez ustanowionego pełnomocnika Stanisława Wajsgerbera, złożył na etapie postępowania pokontrolnego, niebędącego postępowaniem administracyjnym. W piśmie z dnia 18 lipca 2013r. tut. organ ustosunkowując się do złożonych wniosków,niezależnie od wskazania ich bezzasadności na etapie postępowania pokontrolnego, wyjaśnił z jakich względów wnioski przedsiębiorcy nie mogą stanowić skutecznego dowodu mogącego w jakimkolwiek stopniu wpłynąć na ustalenia kontroli, opierające się na wynikach badań laboratoryjnych. Rzeczone pismo w dniu 22.07.2013r. doręczono pełnomocnikowi przedsiębiorcy.

 

Mając powyższe argumenty na uwadze, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż złożone przez stronę wnioski dowodowe nie mogą stanowić przeciwdowodudla sprawozdania z badań Laboratorium UOKiK w Olsztynie, a tym samym nie stanowią podstawy do zmiany kwalifikacji prawnej stwierdzonego w wyniku badań stanu faktycznego wskazującego, że badane artykuły rolno-spożywcze wykazują cechy zafałszowania. Nie miałyby zdaniem organu znaczenia dla toczącego się postępowania oraz jego wyniku, a prowadziłoby tylko do jego nadmiernej przewlekłości.

Biorąc pod uwagę powyższe, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w drodze postanowienia uznał, że okoliczności podniesione przez stronę w piśmie uzasadniającym złożone wnioski dowodowe, a dotyczące przeprowadzonych przez Laboratorium Kontrolno-Analityczne badań zostały wyjaśnione, są znane zarówno organowi, jak i stronie postępowania, a sprawozdanie z badań stanowi dowód tego, co zostało w nim urzędowostwierdzone, stąd odmówił przeprowadzenia złożonych wniosków dowodowych.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczegodotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznychi mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.

 

Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy o jakości, wprowadzone do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie  zostało zadeklarowane przez producenta.

 

Z kolei zgodnie zaś z art. 3 pkt 10 lit b i c tejże ustawy, za zafałszowany artykuł rolno- spożywczy uznaje się produkt, którego skład jest niezgodny z przepisami dotyczącymi jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno- spożywczych, albo produkt, w którym zostały wprowadzone zmiany, w tym zmiany dotyczące oznakowania, mające na celu ukrycie jego rzeczywistego składu lub innych właściwości, jeżeli niezgodności te lub zmiany w istotny sposób naruszają interesy konsumentów, w szczególności jeżeli:

b) w oznakowaniu podano nazwę niezgodną z przepisami dotyczącymi jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno- spożywczych albo niezgodną z prawdą,

c) w oznakowaniu podano niezgodne z prawdą dane w zakresie składu, pochodzenia, terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości, zawartości netto lub klasy jakości handlowej.

 

Ustawa o jakości stanowi w art. 40a ust. 1 pkt 4, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze zafałszowane, podlega karze pieniężnej w wysokości nie wyższej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, nie niższej jednak niż 1000 złotych.

 

Jednocześnie, ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4 odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Art. 17 ust. 1 w/w rozporządzenia stanowi, iż „podmioty działające na rynku spożywczym i pasz zapewniają na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodność tej żywności lub pasz z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów”. Pojęcie wprowadzenia do obrotu dotyczy bowiem każdego etapu obrotu i nie może być rozumiane tylko jako pierwsze wprowadzenie towaru na rynek. Taki też kierunek wykładni prezentowany jest w wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2006r. w sprawie C-315/05 (Dz. U. C 331 z 30.12.2006r.), wydanym w trybie prejudycjalnym, w którym wskazano, że wprowadzający do obrotu może być odpowiedzialny za jakość nawet w sytuacji, gdy jako zwykły dystrybutor wprowadza do obrotu produkt w postaci dostarczonej przez producenta. Dotyczy to zatem i ostatniego szczebla, jakim jest sprzedaż konsumentom. Przytoczona definicja oraz dokonana wykładnia jednoznacznie zakreślają krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższych definicji przedsiębiorca Jacek Szałek prowadzący działalność m.in.  w Hurtowni Nabiałowej „GEST”ul. Konopnickiej 8 w  Choszcznie odpowiada za jakość wprowadzonych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Zgodnie z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) kary pieniężne, o których mowa m. in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczychi wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Wykonując zatem dyspozycje tegoż przepisu w odniesieniu do zakwestionowanych partii artykułów rolno-spożywczych tj. „Masła ekstra” zaw. tł. 82% 200g, oraz „Sera Gouda”; Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględniając stopień szkodliwości czynu uznał, iż wprowadzenie do obrotu ww. produktów jako produktów zafałszowanych jest czynem najwyższej rangi szkodliwym. Wprowadzanie do obrotu produktu z takimi wadami, jak: zawyżenie zawartości wody wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów - dot. masła, jak również obecność niedozwolonych w produktach tego rodzaju tłuszczów obcych – dot. masła i sera, jest czynem naruszającym w sposób istotny interes konsumenta, choćby ze względu na rolę, jaką pełnią w życiu codziennym przetwory mleczne oraz powszechność ich spożycia przez konsumentów. Masło w szczególności, ale również i ser są uznawane za produkty, których spożycie wywiera pozytywny wpływ na zdrowie człowieka. Decydując się zatem na zakup tego rodzaju środków spożywczych, konsument pozostaje w głębokim przekonaniu, iż kupuje to, co dla niego najlepsze. Wybiera przetwory mleczne kierując się charakterystycznymi dla nich cechami, np. zawartością bazującą wyłącznie na naturalnych składnikach mleka. Tymczasem wprowadzone do obrotu przez stronę środki spożywcze nie spełniają wymagań, stawianych przez powszechnie obowiązujące przepisy dla „masła” i „sera”, nie są więc przetworami mlecznymi, a produktami o innych właściwościach, co wpływa na ich tożsamość w obrocie – nie powinny występować pod zastrzeżonymi dla przetworów mlecznych nazwami. Co więcej, konsument jest pozbawiony prawa do rzetelnej informacji co do rzeczywistego rodzaju tych środków spożywczych, właśnie z uwagi na nieprawne użycie nazwy „ser” i „masło”, a dalej - informacji o rzeczywistych właściwościach badanych produktów, przez co wybór przez niego dokonywany nie jest świadomy.Przedmiotowe środki spożywcze, poza niespełnianiem powyższych wymagań, posiadały również wady organoleptyczne smaku, zapachu i konsystencji, co negatywnie wpływało w opinii organu na ich przydatność dla celów spożywczych.

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym fachowy obrót artykułami żywnościowymi, można ją więc potraktować jako profesjonalistę mającego wpływ na obrót żywnością. Strona zatem jako profesjonalista działający na rynku artykułów rolno-spożywczych ma obowiązek znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaną przez niego działalnością. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest zwracanie szczególnej uwagi, aby do obrotu handlowego nie trafiały zafałszowane artykuły rolno- spożywcze. Przy ocenie stopnia zawinienia organ uwzględnił również okoliczność, iż stwierdzone wady nie były możliwe do wykrycia przy zwykłej weryfikacji środków spożywczych przeznaczonych do obrotu, nie można ich było bowiem wychwycić np. poprzez kontrolę oznakowania. Nie zwalnia to jednak strony z obowiązku dbałości o jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu środków spożywczych, np. poprzez wyrywkowe poddawanie ich badaniom laboratoryjnym. Organ uwzględnił również i fakt, iż przeprowadzanie badań laboratoryjnych, mających na celu weryfikację jakości środków spożywczych na szeroką skalę może być nieosiągalne dla strony (strona należy do lokalnych przedsiębiorców), jak i postawę strony po powzięciu informacji o wadach przedmiotowych produktów tj. „Masła extra 200g 82% tłuszczu” i „sera gouda”. Strona bowiem podjęła decyzję o ewentualnym zerwaniu współpracy z producentem i dystrybutorem zakwestionowanych środków spożywczych. Podnieść w tym miejscu należy, że odpowiedzialność określona w art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy o jakości ma charakter obiektywny i przesłanką jej przyjęcia jest tylko fakt wprowadzenia do obrotu. Zatem samo stwierdzenie – udowodnienia faktu wprowadzenia do obrotu produktów zafałszowanych, jak to miało miejsce w sprawie, którego niniejsza decyzja jest rozstrzygnięciem – jest przesłanką wystarczająca do wymierzenia stosownej kary. Nie ma przy tym znaczenia czy zafałszowanie nastąpiło z winy (umyślnej lub nieumyślnej) danego podmiotu, czy też nie. Ustawa o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych nie przewiduje możliwości badania przez organy Inspekcji Handlowej istnienia winy, bądź jej braku po stronie podmiotu, u którego wykryto zafałszowany produkt. Zatem dowiedzenie, że jakiś podmiot – w tym przypadku Jacek Szałek, wprowadził do obrotu zafałszowane środki spożywcze (masło i ser) powoduje konieczność wymierzenia kary pieniężnej, która jest karą administracyjną.

 

Przy ocenie zakresu naruszenia organ wziął pod uwagę okoliczność, że stwierdzone naruszenia stanowią istotne z punktu widzenia konsumenta „wady” produktów oraz to, że dotyczą jednych z najważniejszych elementów, którymi kieruje się konsument przy wyborze określonego rodzaju środka spożywczego. Konsumenci nabywając przedmiotowe wyroby mają prawo oczekiwać, że mają do czynienia z pełnowartościowymi produktami.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony organ uwzględnił fakt, iż podczas dotychczasowych kontroli u przedsiębiorcy nie kwestionowano jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, jak również okoliczność, że strona nie jest nowym przedsiębiorcą na rynku spożywczym.

 

Biorąc nadto pod uwagę piąty z czynników mających wpływ na wysokość kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w oparciu o przedstawioną przez stronę informację o wielkości obrotów stwierdził, że strona w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r., poz. 672 ze zm.) należy do grupy małychprzedsiębiorców, w związku z czym wzięto pod uwagę okoliczność, że jej udział w obrocie rynkowym nie jest znaczny w odniesieniu do wielkości rynku.

 

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy o jakości. Należy zaznaczyć przy tym, że najniższy możliwy wymiar kary wynosi 1000,00 złotych, natomiast górną granicę stanowi 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary. Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek postanowiono przedsiębiorcy JackowiSzałek wymierzyćkarę pieniężną w wysokości 3688,00 złotych (trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt osiem złotych 00/100). Kara ta stanowi jedynie niewielki odsetek górnego ustawowego zagrożenia (maksymalnej możliwej do wymierzenia kary pieniężnej).

 

Przy ustalaniu wysokości kary tut. organ wziął również pod uwagę postanowienia art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wymierzona w wysokości 3688,00 złotych kara spełnia te przesłanki, stąd postanowiono, jak w sentencji.

 

Zgodnie z przepisem art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, w związku z powyższym Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej orzekł jak w sentencji.

 

 

Pouczenia:

1)     Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca Jacek Szalek, Firma Handlowo-Usługowa „GEST”, Choszczno 73-200, ul. Konopnickiej 8, powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, Nr konta: 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecinw terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53  §1 Ordynacji podatkowej.

2)     Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 §1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4,  70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Ewa Kryjom

……………………………………………………

(podpis z podaniem  imienia i na zwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

 

Otrzymują:

- Jacek Szałek ul. Konopnickiej 8, 73-200 Choszczno reprezentowany przez: r. pr. Stanisława Wajsgerbera Kancelaria Radcy Prawnego „Doradca” ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz.

-  a/a (Wr)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 31-03-2014 12:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-03-2014
Ostatnia aktualizacja: - 31-03-2014 12:51