Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.88.2013.J-49.2013

                                                                                              Szczecin, dnia 11.12.2013r.

  ZACHODNIOPOMORSKI                                             

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

  INSPEKCJI HANDLOWEJ

„Carrefour Polska” Spółka z o.o.

                                                                                              ul. Targowa 72

            03-734 Warszawa

                                                                                              prowadząca działalność gospodarczą

                                                                                              w hipermarkecie Carrefour

przy ul. Mieszka I 73 w Szczecinie

 

 

DECYZJA Nr WKŻ.8361.88.2013.J-49.2013

wymierzająca karę pieniężną

 

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267)po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wymierza„Carrefour Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, prowadzącej działalność gospodarczą w Hipermarkecie Carrefour przy ul. Mieszka I 73 w Szczeciniekarę pieniężną w wysokości 500,00 złotych (pięćset złotych 00/100) z tytułu wprowadzenia do obrotu:

1)      4 partii pieczywa luzemo wartości 24,21zł (bułka z dynią 50g, paluch 70g, paluch 3-ziarna 70g, ciabatta fitness 90g), nieodpowiadających wymaganiom jakościowym, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych(Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem szczegółowych wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.), dla których w miejscu sprzedaży  brak było następujących informacji:

- nazwy pieczywa uwzględniającej jego rodzaj, co narusza § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.)  w związku z art. 7 ust. 2 pkt 1ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.),

- pełnychdanych identyfikującychosobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu, co narusza §17 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia,

-informacji „Pieczywo wyprodukowane z ciasta głęboko mrożonego", co narusza § 17 ust. 1 pkt 5 lit. b ww. rozporządzenia.

2)  2 partii produktu „Budyń smak Toffi 40go wartości 23,70 zł,nieodpowiadających wymaganiom jakościowym, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem szczegółowych wymagań jakościowych określonych wart. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.).

 

Uzasadnienie

 

W dniach 21 i 24 maja 2013 r. na podstawie art. 3 ust. 1, 2, 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.4.2004, str. 1 z późn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 raz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.), zgodnie z upoważnieniem numer 00011546 z dnia 21 maja 2013r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy„Carrefour Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, prowadzącego działalność gospodarczą w Hipermarkecie Carrefour ul. Mieszka I 73 w Szczecinie, zwanego dalej również „stroną”.

 

W toku czynności kontrolnych stwierdzono w sprzedaży:

1) 4 partie pieczywa luzemo wartości 24,21 zł oznakowanych na wywieszce: bułka z dynią 50g szt La Lorraine Polska Sp. z, paluch 70g La Lorraine Polska Sp. z, paluch 3 ziarna 70g Zakład Piekarniczy „Omar”, ciabatta fitness 90g Inter Europol Piek. Szwajc, dla których na etykietach kartonów niedostępnych dla konsumentów podano m.in. „produkt głęboko mrożony”, w związku z czym stwierdzono w miejscu sprzedaży brak następujących informacji:

-        nazwy pieczywa uwzględniającej jego rodzaj, co naruszało §31 pkt 1 (obecnie §17 ust. 1) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 2 pkt 1ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.),

-        pełnych danych identyfikujących osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu, co naruszało § 31 pkt 2 (obecnie §17 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.),

-        „Pieczywo produkowane z ciasta głęboko mrożonego”, co naruszało§31 pkt 4 (obecnie §17 ust. 1 pkt 5 lit b)rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.);

2) 2 partie produktu o nazwie „Budyń smak Toffi 40g”o wartości 23,70 zł, producenta: Dr. Oetker Sp. z o.o. ul. Adm. Dickmana 14/15, 80-339 Gdańsk, który w oznakowaniu zawierałm.in. informację: „TYLKO NATURALNE BARWNIKI” natomiast w składnikach producent deklaruje m.in.: „barwnik: karmel amoniakalno-siarczynowy”, który jest barwnikiem syntetycznym.Występuje on w wykazie substancji dodatkowych do żywności i posiada nr E150d według systemu oznaczeń Unii Europejskiej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2010r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. z 2010r. Nr 232, poz. 1525 ze zm.) należy do grupy barwników i może być stosowany do ww. środka spożywczego, na zasadzie określonej w §9 ust. 1 rozporządzenia ww.Jednoczesne podanie informacji w oznakowaniu budyniu informacji „TYLKO NATURALNE BARWNIKI” oraz „barwnik: karmel amoniakalno-siarczynowy”wprowadza w błąd konsumenta, co do charakterystyki środka spożywczego w zakresie jego właściwości i składu. Powyższe narusza art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.).

 

Mając na uwadze powyższe w toku kontroli stwierdzono, że oferowane do sprzedaży 4 partie pieczywa nie odpowiadały wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) z uwagi na naruszenie przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r.w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.), natomiast produktu o nazwie „Budyń smak Toffi 40g” nie odpowiada wymaganiom jakościowym określony w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.). 

 

Z uwagi stwierdzone nieprawidłowości Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej na podstawie przepisu art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009r., Nr 151, poz. 1219 ze zm.) w dniu 11.06.2013 r. skierował do kontrolowanego przedsiębiorcy wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień. W odpowiedzi przedsiębiorca pismem z dnia 19 czerwca 2013 r. wskazał, że uchybienia dotyczące oznakowania pieczywa zostały usunięte, poprzez oznakowanie pieczywa sprzedawanego luzem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Również do producenta produktu „Budyń smak Toffi 40g” organ skierował na podstawie art. 34 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009r., Nr 151, poz. 1219 ze zm.) wystąpienie pokontrolne w dniu 07.06.2013 r. z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Producent przedmiotowego produktu firma Dr. Oetker Polska Spółka z o.o.  w piśmie z dnia 14 czerwca 2013 r. poinformował, iż opakowanie produktu zostanie zmienione poprzez usunięcie napisu „Tylko naturalne barwniki”.

 

W związku z powyższym, pismem z dnia 8 listopada 2013 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił „Carrefour Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia kary pieniężnej w związku z wprowadzeniem do obrotu 4 partii pieczywa luzem  (bułka z dynią 50g, paluch 70g, paluch 3-ziarna 70g, ciabatta fitness 90g) i 2 partii produktu „Budyń smak Toffi 40g”nieodpowiadających jakości handlowej.

 

Ponadto w ww. piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona ze swojego uprawnienia nie skorzystała.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

Przepis art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) zwanej dalej również „ustawą o jakości”, zawiera definicję jakości handlowej, zgodnie z którą jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. Definicja ta jednoznacznie wskazuje, że oznakowanie artykułu rolno-spożywczego jest jednym z elementów jego jakości handlowej.

 

W świetle z kolei przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o jakości wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) jest aktem prawnym, wydanym na podstawie ustawy o jakości, regulującym szczegółowy zakres informacji podawanych w oznakowaniu środków spożywczych oraz sposób ich znakowania. Spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu ma zatem wpływ na ustalenie, czy środek spożywczy spełnia wymagania w zakresie jakości handlowej, o których mowa w cytowanym wyżej przepisie art. 4 ust. 1 ustawy o jakości.

 

Do dnia 30 czerwca 2013 r. wymagania dotyczące znakowania pieczywa bez opakowań określone były w §31 ww. rozporządzenia zgodnie z którym w punktach sprzedaży pieczywa bez opakowań przy określonym rodzaju pieczywa należało podać następujące informacje:

1)         nazwę pieczywa,

2)         dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a),tj. dane identyfikujące osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która:

-        produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub

-        wprowadza środki spożywcze do obrotu, jeżeli działalność w tym zakresie jest zarejestrowana na terytorium któregoś z państw członkowskich Unii Europejskiej lub na terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

3)         masę jednostkową,

4)         informację „Pieczywo produkowane z ciasta głęboko mrożonego”,w przypadku użycia takiego ciasta do produkcji pieczywa,

5)         wykaz składników oraz datę minimalnej trwałości, w przypadku pieczywa, przy którego produkcji użyto dozwolonych substancji dodatkowych przedłużających świeżość.

 

W dniu 1 lipca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2013 r. poz. 414), które uchyliło § 31 przedmiotowego  rozporządzenia, a zawarte w nim wymagania dotyczące znakowania pieczywa wprowadziło do § 17.

 

Zgodnie z obecnym brzmieniem przepisu §17:

„1. W przypadku środków spożywczych bez opakowań lub pakowanych przy sprzedaży oprócz nazwy środka spożywczegopodaje się:

1)  nazwę albo imię i nazwisko producenta;

2)  wykaz składników;

3)  klasę jakości handlowej albo inny wyróżnik jakości handlowej, jeżeli zostały one ustalone w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych lub ich grup albo jeżeli obowiązek podawania klasy jakości handlowej albo wyróżnika wynika z odrębnych przepisów;

4)  w przypadku produktów rybołówstwa w rozumieniu pkt 3.1 załącznika nr 1 do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2005, str. 55, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14, z późn. zm.) mrożonych glazurowanych - dodatkowo informację dotyczącą ilościowej zawartości glazury lub ryby albo owoców morza w tych produktach;

5)  w przypadku pieczywa - dodatkowo:

a) masę jednostkową,

b) informację „pieczywo produkowane z ciasta mrożonego” albo „pieczywo produkowane z ciasta głęboko mrożonego” w przypadku zastosowania takich procesów technologicznych.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, podaje się w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub w inny sposób w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentom."

 

Zgodnie natomiast z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) nazwa artykułu rolno-spożywczego będącego środkiem spożywczym powinna odpowiadać wymaganiom określonym w art. 47 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, tj.: „1. Nazwa środka spożywczego powinna odpowiadać nazwie ustalonej dla danego rodzaju środków spożywczych w przepisach prawa żywnościowego, a w przypadku braku takich przepisów powinna być nazwą zwyczajową środka spożywczego lub składać się z opisu tego środka spożywczego lub sposobu jego użycia, tak aby umożliwić konsumentowi rozpoznanie rodzaju i właściwości środka spożywczego oraz odróżnienie go od innych produktów.”

 

Mając na uwadze fakt, iż z dniem 1 lipca 2013 r. nastąpiła zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.), w związku z ustaleniami kontroli organ stwierdził w toku prowadzonego postępowania administracyjnego, że będące przedmiotem tego postępowania artykuły rolno-spożywcze, tj. 4 partie pieczywa nie odpowiadają obecnie wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w aktualnie obowiązujących przepisach tego rozporządzenia, tj.: w związku z naruszeniem §17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) w związku z art. 7 ust.2 pkt 1 ustawy o jakości, §17 ust. 1 pkt 1 oraz §17 ust. 1 pkt 5 lit. b ww. rozporządzenia.

Stąd w sentencji decyzji wskazano naruszenia jak wyżej.

 

Natomiast art. 6 ust. 2 w/w ustawy o jakości stanowi, że do oznakowania artykułów rolno-spożywczych stosuje się odpowiednio wymagania określone m. in. w art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie. bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zm.), zgodnie z którym oznakowanie środka spożywczego nie może wprowadzać konsumenta w błąd, w szczególności:

a) co do charakterystyki środka spożywczego, w tym jego nazwy, rodzaju, właściwości, składu, ilości, trwałości, źródła lub miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji;

b) przez przypisywanie środkowi spożywczemu działania lub właściwości, których nie posiada; c) przez sugerowanie, że środek spożywczy posiada szczególne właściwości, jeżeli wszystkie podobne środki posiadają takie właściwości.

 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) stanowi ponadto w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 złotych.

 

Jednocześnie ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4 odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002”, zgodnie z którym „wprowadzenie na rynek” oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższej definicji przedsiębiorca Carrefour Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa odpowiada za jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Zgodnie z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy o jakości kary pieniężne, o których mowa m. in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002 zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując dyspozycje tegoż przepisu w odniesieniu do zakwestionowanych partii artykułów rolno-spożywczych, tj. 4 partii pieczywa luzem (bułka z dynią 50g, paluch 70g, paluch 3-ziarna 70g, ciabatta fitness 90g) Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż stopień szkodliwości czynu w przypadku braku informacjiodnośnie nazwy pieczywa uwzględniającej jego rodzaj, danych identyfikujących producenta oraz informacji „Pieczywo produkowane z ciasta głęboko mrożonego” jest o tyle wysoki, że pozbawia konsumenta istotnej z punktu widzenia prawa do informacji wiedzy w zakresie  jaki jest to środek spożywczy, kto go wyprodukował i z jakiego ciasta. Brak powyższych danych w istotny sposób pozbawia konsumenta rzetelnej informacji mogącej mieć zasadniczy wpływ na dokonany przez konsumenta wybór określonego produktu. W odniesieniu do 2 partii produktu „Budyń smak Toffi 40g” organ uznał, iż stopień szkodliwości czynu jest równie wysoki.Jednoczesne podanie w oznakowaniu sprzecznych informacji, tj. „tylko naturalne barwniki” oraz „barwnik: karmel amoniakalno-siarczanowy”, który jest barwnikiem syntetycznym wprowadzakonsumenta w błąd, co do charakterystyki środka spożywczego w zakresie jego składu i właściwości.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym obrót artykułami żywnościowymi, a celem jej działalności jest odsprzedaż tych artykułów konsumentowi finalnemu, należy ją więc potraktować jako profesjonalistę mającego wpływ na obrót żywnością. Strona należy do kręgu podmiotów odpowiedzialnych za wprowadzane przez siebie do obrotu artykuły rolno-spożywcze i jako profesjonalista działający na rynku artykułów rolno-spożywczych, ma obowiązek znajomości przepisów prawa, związanych z wykonywaną przez niego działalnością. Przepisy prawa nakładają na przedsiębiorców obowiązek oznakowania artykułów rolno-spożywczych w sposób wynikający ze wspomnianego wyżej rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych. Jest to akt prawa powszechnie obowiązujący i jego bezwzględne przestrzeganie jest obowiązkiem przedsiębiorców prowadzących obrót żywnością. Oznakowanie środków spożywczych musi być również zgodne z wymaganiami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Stąd Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż w zakresie braku uwidocznienia wymaganych przepisami prawa informacji dla konsumenta dotyczących pieczywa sprzedawanego luzem strona ponosi winę, choćby z racji tego, że przed wystąpieniem tych nieprawidłowości uchroniłaby stronę już znajomość przepisów prawa żywnościowego. Wymagane informacje tj. dane identyfikujące osobę fizyczną lub osobę prawną, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza je do obrotu oraz informacja, iż są to produkty głęboko mrożone znajdowały się na etykietach opakowań kartonowych, natomiast nazwę rodzajową pieczywa można było określić w drodze analizy składu podanego na etykiecie, bądź uzyskując taką informację od producenta. W przypadku nieprawidłowości dotyczącej budyniu w opakowaniu jednostkowym zdaniem organu strona ponosi winę, gdyż przedmiotowa „wada” możliwa była do wykrycia poprzez sprawdzenie uwidocznienia tych informacji przy przyjmowaniu towaru. 

 

Przy ocenie zakresu naruszenia organ uwzględnił okoliczność, że oznakowanie, choć stanowi jedynie część wymagań w zakresie jakości handlowej przewidzianych przepisami prawa dla tego rodzaju środków spożywczych w obrocie z udziałem konsumentów, to informacje te stanowią jedne z najważniejszych elementów ich jakości handlowej, a przepisy prawa nakładają na wprowadzającego do obrotu obowiązek właściwego oznakowania produktów. W przypadku czterech partii pieczywa luzem brak było w miejscu sprzedaży: nazwy pieczywa uwzględniającej jego rodzaj, danych identyfikujących producenta oraz informacji „pieczywo wyprodukowane z ciasta głęboko mrożonego”. Natomiast w przypadku dwóch partii budyniu, gdzie podanie w oznakowaniu informacji „tylko naturalne barwniki” oraz „barwnik: karmel amoniakalno-siarczanowy” wprowadza w błąd konsumenta, nie stwierdzono innych nieprawidłowości.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił okoliczność, że strona była już kontrolowana przez tutejszy organ, a przeprowadzone kontrole wykazały nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 

Biorąc nadto pod uwagę piąty z czynników mających wpływ na wysokość kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej na podstawie  będących w jego posiadaniu  informacji o wielkości obrotów, stwierdził, że strona w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r., poz. 672 ze zm.)  należy do grupy tzw. pozostałych przedsiębiorców, w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku jest największy spośród wszystkich kategorii przedsiębiorców.

 

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości. Należy zaznaczyć przy tym, że najniższy możliwy wymiar kary wynosi 500,00 złotych. Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek postanowiono przedsiębiorcy „Carrefour Polska” sp. z o. o.wymierzyć karę pieniężną w wysokości 500,00 złotych (pięćset złotych 00/100).

 

Przy ustalaniu wysokości kary tut. organ wziął również pod uwagę postanowienia art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wymierzona w wysokości 500,00 złotych kara spełnia te przesłanki, stąd postanowiono, jak w sentencji.

 

Zgodnie z przepisem art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, w związku z powyższym Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej orzekł jak w sentencji.

 

 

Pouczenia:

1)       Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca „Carrefour Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa,powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, Nr konta: 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecinw terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53  §1 Ordynacji podatkowej.

2)       Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 §1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4,  70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

                                               Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej Ewa Kryjom

………………………………………………………………………………

(podpis z podaniem  imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

 

 

Otrzymują:

-         „Carrefour Polska” Sp. z o.o. ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa,

-         a/a (Wr).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 20-02-2014 07:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-02-2014
Ostatnia aktualizacja: - 20-02-2014 07:32