Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli jakości handlowej produktów posiadających oznaczenia ChNP, ChOG i GTS.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie oraz Delegatura w Koszalinie przeprowadzili w IV kwartale 2013r. łącznie na terenie województwa zachodniopomorskiego 5 kontroli w zakresie kontroli jakości handlowej produktów posiadających oznaczenia chronionej nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenie geograficzne (ChOG) oraz gwarantowana tradycyjna specjalność (GTS).

 

Kontrolą objęto przedsiębiorców w: Szczecinie, Koszalinie i Kołobrzegu.  

 

W trakcie przeprowadzonych kontroli zbadano łącznie 13 partii produktów posiadających oznaczenia chroniona nazwa pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenie geograficzne (ChOG), z czego zakwestionowano 2 partie produktów posiadających chronione oznaczenie geograficzne (ChOG).

 

Kontrolą objęto:

Produkty polskie:

-                2 partie miodu drahimskiego wrzosowego posiadającego chronione oznaczenie geograficzne (ChOG), z czego zakwestionowano 2 partie jw.

Produkty zagraniczne:

-                6 partii serów posiadającychchronioną nazwę pochodzenia (ChNP),

-                1 partię sera twarogowegoposiadającegochronioną nazwę pochodzenia (ChNP),

-                4 partie przetworów mięsnych posiadających chronione oznaczenie geograficzne (ChOG).

 

W sklepach sieci handlowych zbadano ogółem 11 partii produktów zagranicznych jw. W pozostałych sklepach zbadano 2 partie produktów polskich jw.

 

W toku prowadzonych kontroli nie stwierdzono w sprzedaży produktów oznaczonych jako gwarantowana tradycyjna specjalność (GTS).

 

I.                   Ocena jakości produktów posiadających oznaczenia chroniona nazwa pochodzenia (ChNP) ichronione oznaczenie geograficzne (ChOG).

 

W trakcie przeprowadzanych kontroli pobrano do badań laboratoryjnych próbki z 4 partii produktów oznaczonychchronioną nazwą pochodzenia (ChNP) i 1 partii produktu oznaczonegochronionym oznaczeniem geograficznym (ChOG).

Badania próbek produktów przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Poznaniu, gdzie dokonano sprawdzenia cech organoleptycznych i fizykochemicznych w odniesieniu do deklaracji producenta oraz obowiązujących przepisów. W wyniku przeprowadzonych badań nie kwestionowano badanych produktów.

 

II.                Sprawdzenie ilości rzeczywistej produktu

Mając na względzie przepisy ustawy z dnia 7 maja 2009r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 91, poz. 740 z późn. zm.) w próbkach pobranych do badań laboratoryjnych sprawdzono ilość rzeczywistą produktu w stosunku do deklaracji producenta zamieszczonej na etykiecie opakowania jednostkowego. Nie stwierdzono przypadków zaniżenia ilości rzeczywistej w stosunku do deklarowanej. Badania laboratoryjne w powyższym zakresie przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Poznaniu.

 

III.             Prawidłowość oznakowania produktów posiadających oznaczeniachroniona nazwa pochodzenia (ChNP) ichronione oznaczenie geograficzne (ChOG)

 

Sprawdzono prawidłowość oznakowania produktów jw. w odniesieniu do przepisów:

-               rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. U. UE L 343 z 14.12.2012 s. 1 ),

-               rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1898/2006 z dnia 14 grudnia 2006r. określającego szczegółowe zasady rozporządzenia Rady (WE) Nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. U. UE L 369 z 23.12.2006 s.1, ze zm.),

-                rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1216/2007 z dnia  18 października 2007r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) Nr 509/2006 w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (Dz. U. UE L 275 z 19.10.2007 s. 3, ze zm.),

-                rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE L 31 z 01.02.2002 r. str. 1 ze zm.),

-                ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.),

-                ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.),

-           rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2007r. Nr 137, poz. 966 ze zm.),

-           rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U. Nr 83, poz. 772),

-               rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2003r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu (Dz. U. z 2003r. Nr 181, poz. 1773 ze zm.).

 

W zakresie oznakowania zbadano ogółem 13 partii produktów posiadających oznaczenia chroniona nazwa pochodzenia (ChNP) ichronione oznaczenie geograficzne (ChOG), z czegozakwestionowano 2 partie produktów posiadających chronione oznaczenie geograficzne (ChOG). W oznakowaniu badanych produktów nie deklarowano oświadczeń żywieniowych, zdrowotnych.

Nieprawidłowości w zakresie nieprawidłowego oznakowania produktów jw. stwierdzono u przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie w Kołobrzegu, gdzie zakwestionowano:

·                    2 partie Miodu Drahimskiego wrzosowego posiadającego chronione oznaczenie geograficzne (ChOG),tj.:

-                partię miodu drahimskiego wrzosowego 1,25kg, oznakowanego m.in. PN-88/A-77626, datą minimalnej trwałości „najlepiej spożyć przed końcem: IX. 2015” i kodem identyfikującym partię produkcyjną: IX.2013;

-                partię miodu drahimskiego wrzosowego 350g, oznakowanego m.in. PN-88/A-77626, datą minimalnej trwałości „najlepiej spożyć przed końcem: „VI. 2015” i kodem identyfikującym partię produkcyjną: VI.2013

z uwagi na:

-                brak pełnej nazwy miodu tj. nie podano nazwy rodzaju miodu „nektarowy”, co jest niezgodne z przepisami § 32 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2007r. Nr 137, poz. 966 ze zm.),w związku z naruszeniem wymagań określonych w § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
3 października 2003r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu (Dz. U. z 2003r. Nr 181, poz. 1773 ze zm.).

Brak uwidocznienia w oznakowaniu ww. partii miodu wskazuje również na niezgodność z deklarowaną przez producenta w oznakowaniu normą PN-88/A-77626. Ww. norma przewiduje, że opakowania powinny być zaopatrzone w etykietę zawierającą m.in. pełną nazwę odmiany miodu, która odpowiada nazwie rodzaju miodu w rozumieniu ww. przepisów § 32 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2007r. Nr 137, poz. 966 ze zm.).

Brak ww. informacji stanowi naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.).

 

Mając na uwadze ww. nieprawidłowości:

-     skierowano wystąpienie pokontrolne do przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,

-     skierowano wystąpienie do producenta z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,

-     skierowano informację do właściwego WIJHARS.

Ponadto zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych odnośnie wymierzenia kary pieniężnej.

 

Kontrolowany przedsiębiorca w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne poinformował, iż zakwestionowane produkty wycofał z obrotu.

Natomiast producent kwestionowanych 2 partiimiodu w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne wyjaśnił, iż na etykietach ww. produktów uzupełnił napis „nektarowy”. 

 

Sprawdzono stan opakowań 13 partii ww. produktów, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.

 

 

IV.             W trakcie prowadzonych kontroli nie stwierdzono stosowania nazw produktów objętych ochroną w oznakowaniu produktów konwencjonalnych.

 

V.                Podczas prowadzonych kontroli nie stwierdzono w sprzedaży produktów opisanych jako „produkty górskie”.

 

VI.             Przestrzeganie aktualności daty minimalnej trwałości oraz warunków i sposobu przechowywania

 

Sprawdzenie aktualności dat minimalnej trwałości produktów oznaczonych chronioną nazwą pochodzenia i chronionym oznaczeniem geograficznym przeprowadzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców. Zbadano w powyższym zakresie 13 partii, nie kwestionując badanych partii.

 

Sprawdzono przestrzeganie zaleceń producentów umieszczonych na etykietach opakowań jednostkowych oraz przepisów rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. L 139 z 30.04.2004r., s. 1). Kontrolą objęto 13 partii produktów posiadających oznaczenia ChNP, ChOG. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Warunki i sposób przechowywania badanych produktów objętych kontrolą, były prawidłowe
i uwzględniały deklaracje producentów.

 

VII.     Monitorowanie przemieszczania się żywności

 

Kontrolowani przedsiębiorcy posiadali i okazali zgodnie zart. 18 rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31 z 01.02.2002r. s.1 ze zm.) oraz art. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 931/211 z dnia 19 września 2011r. w sprawie wymogów dotyczących możliwości śledzenia ustanowionych rozporządzeniem (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. L 242 z 20.09.2011, s.2) dowody dostaw ocenianych 13 partii żywności. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

 

VIII Przestrzeganiepostanowień art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.).

Sprawdzono przestrzeganie postanowień art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.) u 3 skontrolowanych przedsiębiorców. Przedsiębiorcy przechowywali i udostępnili na żądanie kontrolujących orzeczenia lekarskie wydawane osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością do celów sanitarno–epidemiologicznych. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

IX Identyfikacja kontrolowanego przedsiębiorcy

W trakcie przeprowadzonych kontroli u wszystkich skontrolowanych przedsiębiorców dokonano identyfikacji przedsiębiorcy zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r., poz. 672 ze zm.). Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu o odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

 

Inne zagadnienia

U 3 kontrolowanych przedsiębiorców sprawdzono rzetelność obsługi klienta poprzez dokonanie zakupu kontrolnego, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

-                wystosowania 1 wystąpienia pokontrolnego do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskami o usunięcie uchybienia,

-                wystosowania 1 wystąpienia pokontrolnego do producenta kwestionowanych produktów z wnioskami o usunięcie nieprawidłowości,

-                skierowania informacji do właściwego WIJHARS.

Ponadto materiały z 1 sprawy, w której stwierdzono nieprawidłowe oznakowanie 2 partii miodów jw. zostaną skierowane do Komisji WIIH w Szczecinie w zakresie postępowania administracyjnego odnośnie wymierzenia kary pieniężnej z ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 07-02-2014 11:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-02-2014
Ostatnia aktualizacja: - 07-02-2014 11:09