Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.100,120.2013/J-53/2013

                                                                                                     Szczecin, dnia 31.12.2013r.

  ZACHODNIOPOMORSKI                                                       

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

  INSPEKCJI HANDLOWEJ       

                                                                                             

Kaufland Polska Markety Sp. z o. o.

 Spółka Komandytowa

ul. Szybka 6-10

                   50-421 Wrocław

                                               prowadząca działalność gospodarczą

                                                               w   Markecie Kaufland w Szczecinie przy ul. Struga 29

 

 

DECYZJA Nr WKŻ.8361.100,120.2013/J-53/2013

o wymierzeniu kary pieniężnej

 

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2013 r., poz. 267) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wymierza przedsiębiorcy Kaufland Polska Markety Sp. z o. o.  Spółka Komandytowa ul. Szybka 6-10, 50-421 Wrocław prowadzącemu działalność gospodarczą w Markecie Kaufland w Szczecinie przy ul. Struga 29, karę pieniężną w wysokości:500,00 złotych(pięćset złotych 00/100) z tytułu wprowadzenia do obrotu 1 partii Sera bałkańskiego z mleka owczego ser świeży z mleka owczego w solance zaw. tł. w s.m. min. 45% tł. 200g oznakowany m. in.: najlepiej spożyć przed: 14.12.2013r., L709082;  wyprodukowano w Bułgarii dla: P.P.H. Temar Sp. J. ul. Tartaczna 34, 40-749 Katowice, o wartości 92,29 zł, która nie odpowiadała wymaganiom jakościowym określonym w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia   2000 r. ojakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zm.),z uwagi na to, że producent w nazwie produktu podaje„Ser Bałkański z mleka owczego ser świeży z mleka owczego w solance” podczas, gdy z wykazu składników wynika, że oprócz mleka owczego pasteryzowanego w składzie jest inny rodzaj mleka tj. zapis: „ z przyczyn technologicznych możliwa domieszka innego rodzaju mleka – kozie/krowie wynosi max 7 %”oraz w szacie graficznej opakowania jednostkowego produktu umieszczono wizerunek owcy co sugeruje, że jest to wyrób z mleka owczego.Powyższe oznakowanie produktu wprowadza konsumenta w błąd, w zakresie jego nazwy i pochodzenia.

 

Uzasadnienie

 

W dniach 5, 7 czerwca 2013r. i 28.06.2013r.na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U.L 165 z 30.4.2004, str. 1 z późn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych (Dz. U. z 2005r. nr 187, poz. 1577 ze zm.), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 116, poz. 975) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.), zgodnie z upoważnieniem nr 00011858z dnia 05 czerwca 2013r. oraz nr 00011888 z dnia 28 czerwca 2013r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy Kaufland Polska Markety Sp. z o. o. sp. komandytowaprowadzącego działalność gospodarczą w Markecie Kaufland w Szczecinie przy ul. Struga 29 zwanego dalej również „stroną”.

 

W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono w obrocie handlowym 1 partię Sera bałkańskiego z mleka owczego ser świeży z mleka owczego w solance zaw. tł. w s.m. min. 45% tł. 200g oznakowany m. in.: najlepiej spożyć przed: 14.12.2013r., L709082;  wyprodukowany w Bułgarii dla: P.P.H. Temar Sp. J. ul. Tartaczna 34, 40-749 Katowice, którą sprawdzono pod kątem spełniania wymagań jakościowych określonych m.in. w przepisach ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) oraz ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zm.). W wyniku dokonanych czynności stwierdzono, że w nazwie ww. produktu producent podaje„Ser Bałkański z mleka owczego Ser świeży z mleka owczego w solance” podczas, gdy z wykazu składników wynika, że oprócz mleka owczego pasteryzowanego w składzie jest inny rodzaj mleka tj. zapis „ z przyczyn technologicznych możliwa domieszka innego rodzaju mleka – kozie/krowie wynosi max 7 %”. Powyższe oznakowanie produktu wprowadza konsumenta w błąd, w zakresie jego nazwy, gdyż nazwa produktu nie odzwierciedla jego składu. Ponadto w szacie graficznej opakowania jednostkowego produktu umieszczono wizerunek owcy co sugeruje, że jest to wyrób z mleka owczego, w związku z czym wprowadza konsumenta w błąd, co do pochodzenia produktu.

 

Zgodnie bowiem z treścią przepisu art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) do znakowania artykułów rolno-spożywczych stosuje się odpowiednio wymagania określone m.in. w art. 46 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zm.). Natomiast zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zm.) oznakowanie środka spożywczego nie może wprowadzać konsumenta w błąd, w szczególności co do charakterystyki środka spożywczego, w tym jego nazwy, rodzaju, właściwości, składu, ilości, trwałości, źródła lub miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji.

 

Mając zatem na uwadze to, iż z wykazu składników wynika, że oprócz mleka owczego pasteryzowanego w składzie jest inny rodzaj mleka tj. zapis „ z przyczyn technologicznych możliwa domieszka innego rodzaju mleka – kozie/krowie wynosi max 7 %”, czego producent nie uwzględnił w nazwie produktu, oraz to, iż w szacie graficznej opakowania jednostkowego produktu umieszczono wizerunek owcy co sugeruje, że jest to wyrób z mleka owczego oznakowanie ww. produktu wprowadza konsumenta w błąd w zakresie jego nazwy i pochodzenia a więc uznać należy, iż oznakowanie w tym zakresie podano niezgodnie z wymogami określonymi w ww. przepisach.

 

Biorąc pod uwagę powyższe nieprawidłowości w zakresie oznakowania Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, otrzymał pismo wyjaśniające z dnia 07.06.2013r. od firmy P.P.H. Temar Sp. J., dla której wyprodukowano zakwestionowany ww. produkt oraz pismo wyjaśniające z dnia 13.06.2013r. od kontrolowanego przedsiębiorcy.

 

W swoim piśmie firma P.P.H. Temar Sp. J. poinformowała tut. organ, iż opakowanie kwestionowanego produktu jest w trakcie zmian m.in.: z opakowania zostanie usunięty zapis „ z przyczyn technologicznych…” oraz „wizerunek owcy” oraz nazwa„Sera bałkańskiego z mleka owczego ser świeży z mleka owczego w solance” zostanie zmieniona na „Ser bałkański z mleka owczego z dodatkiem mleka krowiego”. Jak poinformowała firma zostaną dodane dokładne zawartości procentowe mleka w wykazie składników. Ponadto w chwili obecnej produkt jest oklejany etykietami zasłaniającymi zdjęcie owcy na froncie produktu oraz w miejscu gdzie podany jest skład z dopiskiem o możliwej domieszce innego rodzaju mleka – w załączeniu firma przesłała zdjęcie oklejonego produktu wraz z treścią etykiety. Natomiast kontrolowany przedsiębiorca przesłał w ww. piśmie wyżej wskazane stanowisko firmy P.P.H. Temar Sp. J., stanowisko producenta East Dairy Company LTD oraz kopie zdjęć i wzory skorygowanych opakowań przedmiotowego sera zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Mając na uwadze powyższe ustalenia,pismemz dnia 06 listopada 2013r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu1partii Sera bałkańskiego z mleka owczego ser świeży z mleka owczego w solance zaw. tł. w s. m. min. 45% tł. 200g, oznakowany m. in.: najlepiej spożyć przed: 14.12.2013r., L709082;  wyprodukowany w Bułgarii dla: P.P.H. Temar Sp. J. ul. Tartaczna 34, 40-749 Katowiceo wartości 92,29 zł, którego oznakowanie wprowadza konsumenta w błąd, w zakresie jego nazwy, gdyż nazwa produktu podaje „Ser Bałkański z mleka owczego ser świeży z mleka owczego w solance” podczas, gdy z wykazu składników wynika, że oprócz mleka owczego pasteryzowanego w produkcie jest inny rodzaj mleka tj. zapis „ z przyczyn technologicznych możliwa domieszka innego rodzaju mleka – kozie/krowie wynosi max 7 %”i pochodzeniagdyż w szacie graficznej opakowania jednostkowego produktu umieszczono wizerunek owcy co sugeruje, że jest to wyrób z mleka owczego.

 

Ponadto w w/w piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań. Na etapie prowadzonego postępowania administracyjnego strona ze swojego uprawnienia  skorzystała.

 

Strona pismem z dnia 25 listopada 2013r. posiłkując się pismem z firmy P.P.H. Temar Sp. J poinformowała Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,  że kwestionowane oznakowanie ww. produktu zostało zmienione i nie jest dostarczane do centrali ww. firmy. Kwestionowany zapis podobnie jak wizerunek owcy został usunięty z opakowania. W piśmie strona wskazała, iż w nazwie prawnej została uwzględniona informacja, że produkt zawiera dodatek mleka krowiego, a jego procentowa zawartość została uwzględniona w wykazie składników. Dodatkowo do czasu wprowadzenia nowego opakowania ww. produkt był oklejany etykietą zasłaniającą wizerunek owcy oraz etykietą na której znajdowała się dokładna informacja dotycząca procentowej zawartości mleka innego niż owcze. Organ wniesione wyjaśnienia poddał ocenie pod kątem przydatności dla toczącego się postępowania.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczegodotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. Z definicji tej jednoznacznie zatem wynika, że oznakowanie artykułu rolno-spożywczego jest jednym z elementów jego jakości handlowej.

 

Jednocześnie, ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4 odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.), zwane dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002”, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższych definicji przedsiębiorca Kaufland Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąspółka komandytowaprowadzący działalność gospodarczą w Markecie Kaufland w Szczecinie przy ul. Struga 29, odpowiada za jakość wprowadzonych przez siebie do obrotu artykułów rolno- spożywczych.

 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.), stanowi w art. 40a ust. 1 pkt 3 że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż500,00 złotych.

 

Zgodnie z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) kary pieniężne, o których mowa m. in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002”, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując dyspozycje tegoż przepisu w odniesieniu do zakwestionowanej partii artykułu rolno-spożywczego, tj.: „Sera bałkańskiego z mleka owczego ser świeży z mleka owczego w solance zaw. tł. w s.m. min. 45% tł. 200g” Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż stopień szkodliwości czynu jest o tyle znaczny, gdyż nazwa produktu, jako podstawowa informacja dla konsumenta powinna być jasna, czytelna i zgodna z pozostałym jego opisem, a wręcz wynikać ze składu surowcowego produktu.Tymczasem ze składu surowcowego zadeklarowanego na opakowaniuSera bałkańskiego z mleka owczego ser świeży z mleka owczego w solance” wynika, że oprócz mleka owczego pasteryzowanego jest możliwość występowania innego rodzaju mleka tj. zapis „ z przyczyn technologicznych możliwa domieszka innego rodzaju mleka – kozie/krowie wynosi max 7 %”, dodatkowo wizerunek owcy w szacie graficznej opakowania ww. produktu sugeruje, że jest to wyrób z mleka owczego. Konsument kupując ww. produkt nie ma gwarancji, że jest to ser w 100% wyprodukowany z podkreślonego w nazwie mleka owczego, a jeżeli występuje w nim dodatek innego składnika (mleka) nie ma precyzyjnej informacji czy jest to mleko kozie czy krowie. Ponadto podanie tolerancji ilościowej dotyczącej mleka innego niż owcze „max. 7%”, również nie daje dokładnej informacji ile domieszki mleka koziego lub krowiego znajduje się w serze. Przy zakupie ww. produktu konsument w pierwszej kolejności sugeruje się nazwą „mleko owcze” co przy możliwej obecności innego mleka niż owcze może stanowić to zagrożenie dla jego zdrowia z uwagi na alergenny charakter tego składnika. Dokonując oceny stopnia szkodliwości czynu organ uwzględnił to, że obecnie konsument świadomie dokonuje wyboru produktu przez uważne zapoznanie się z treściami informacji umieszczonych na opakowaniach produktów i że na wybór przez konsumenta określonego produktu wpływa w szczególności jego oznakowanie.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym fachowy obrót artykułami żywnościowymi na etapie detalicznym, a celem jej działalności jest sprzedaż artykułów rolno-spożywczych bezpośrednio konsumentom. Wskazać w tym miejscu należy, iż jest to sprzedaż wyspecjalizowana m.in. w zakresie sprzedaży środków spożywczych. Zdaniem tut. organu stanowi to o tym, że można ją potraktować jako profesjonalistę mającego wpływ na obrót żywnością, a więc mającego obowiązek znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaną przez niego działalnością. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest zwracanie szczególnej uwagi, aby do obrotu handlowego nie trafiały środki spożywcze niespełniające wymagań jakościowych. Przedsiębiorca działający na rynku jako profesjonalista w swojej dziedzinie jest zobowiązany do takiego zorganizowania swojej działalności aby nie dopuścić do wprowadzenia do obrotu środków spożywczych niezgodnych z wymaganiami jakościowymi. Przy ocenie stopnia zawinienia organ uwzględnił okoliczność, iż stwierdzone  nieprawidłowości były możliwe do wykrycia przy choćby podstawowej znajomości przepisów prawnych dotyczących jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych podczas zwykłej weryfikacji oznakowania środków spożywczych przeznaczonych do obrotu, można je było bowiem wychwycić np. poprzez wyrywkową kontrolę oznakowania podczas przyjmowania towaru w magazynie lub wykładania towaru na półki. Podnieść w tym miejscu należy, że odpowiedzialność określona w art. 40a ust. 1 pkt 3  ustawy o jakości ma charakter obiektywny i przesłanką jej przyjęcia jest tylko fakt wprowadzenia do obrotu środków spożywczych niespełniających wymagań jakościowych. Zatem samo stwierdzenie – udowodnienia faktu wprowadzenia do obrotu produktów niespełniających wymagań jakościowych, jak to miało miejsce w sprawie, którego niniejsza decyzja jest rozstrzygnięciem – jest przesłanką wystarczającą do wymierzenia stosownej kary. Nie ma przy tym znaczenia czy wprowadzenie do obrotu produktu niespełniającego wymagań jakościowych nastąpiło z winy danego podmiotu, czy też nie. Ustawa o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych nie przewiduje możliwości badania przez organy Inspekcji Handlowej istnienia winy, bądź jej braku po stronie podmiotu, u którego wykryto niespełniające wymagań jakościowych produkty. Tutejszy organ uwzględnił, to iż strona we współpracy z producentem kwestionowanego produktu podjęła działania naprawcze w zakresie poprawy oznakowania ww. produktu.

 

Przy ocenie zakresu naruszenia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę fakt, że zakwestionowana partia produktu, poza wspomnianymi uchybieniami, spełniała inne wymagania jakościowe, określone w powszechnie obowiązujących przepisach dotyczących jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, aczkolwiek, co jest znamienne, mimo, iż stwierdzone uchybienia nie są jedynymi z najważniejszych, najbardziej istotnych elementów jakości handlowej dla tego rodzaju środka spożywczego,to dotyczą ważnych z punktu widzenia konsumenta informacji, mających wpływ na podjęcie przez niego wyboru określonego produktu spośród innych, dostępnych na rynku.  

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił okoliczność, iż przedsiębiorca Kaufland Polska Sp. z o.o. sp. komandytowa był już kontrolowany przez tut. organ. Podczas przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Ponadto organ uwzględnił również okoliczność, że strona jest znanym na rynku przedsiębiorcą, posiadającym swoje placówki na terenie całego kraju.

 

Biorąc nadto pod uwagę piąty z czynników mających wpływ na wysokość kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w oparciu o posiadaniu dane o wielkości obrotów stwierdził, że strona w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r. poz. 672 ze zm.) należy do kategorii tzw. „pozostałych przedsiębiorców”, w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku należy do największych w odniesieniu do innych kategorii przedsiębiorców. 

 

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości. Należy zaznaczyć przy tym, że najniższy możliwy wymiar kary wynosi 500,00 złotych, natomiast górną granicę stanowi pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej. Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek, biorąc pod uwagę stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia oraz zakres naruszenia, postanowiono przedsiębiorcy KauflandPolska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa wymierzyć karę pieniężną w wysokości 500 złotych ( pięćset złotych 00/100) z tytułu wprowadzenia do obrotu artykułu rolno-spożywczego niespełniającego wymagań jakościowych.

 

Przy ustalaniu wysokości kary tut. organ wziął również pod uwagę postanowienia art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002”, zgodnie z którym kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wymierzona w wysokości 500,00 złotych kara spełnia te przesłanki, stąd postanowiono, jak w sentencji.

 

Zgodnie z przepisem art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, w związku z powyższym Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej orzekł jak w sentencji.

 

Pouczenia:

1)       Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca Kaufland Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąspółka komandytowaz siedzibą ul. Szybka 6-10, 50-421 Wrocławprowadzący działalność gospodarczą w Markecie Kaufland w Szczecinie przy ul. Struga 29,powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, Nr konta: 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecinw terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53  § 1 Ordynacji podatkowej.

 

2)       Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4,  70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

                                                                                             

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Ewa Kryjom

………………………………………………………………………………

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska  służbowego osoby  upoważnionej do wydania decyzji)

 

 

Otrzymują:

- „Kaufland Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąspółka komandytowaul. Szybka 6-10, 50-421 Wrocław,

- A/a. (Łw).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 07-02-2014 11:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-02-2014
Ostatnia aktualizacja: - 07-02-2014 11:06