Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.96.2013.J-52.2013

                                                                                              Szczecin, dnia 17.12.2013r.

  ZACHODNIOPOMORSKI                                            

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

   INSPEKCJI HANDLOWEJ

„LIDL Polska Sklepy Spożywcze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka Komandytowa

ul. Poznańska 48

62-080 Tarnowo Podgórne

prowadząca działalność gospodarczą

w sklepie Lidl przy ul. Łużyckiej 30B w Myśliborzu

 

 

DECYZJA Nr WKŻ.8361.96.2013.J-52.2013

wymierzająca karę pieniężną

 

 

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wymierzaprzedsiębiorcy „Lidl Polska Sklepy Spożywcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”Spółka Komandytowa prowadzącemu działalność gospodarczą w sklepie Lidl przy ul. Łużyckiej 30B w Myśliborzu,karę pieniężną w wysokości 500 złotych(pięćset złotych 00/100) z tytułu wprowadzenia do obrotu 1 partii (6 opakowań) „Pasztetu drobiowego pomidorowego” 130g,oznakowanego m. in. najlepiej spożyć przed 22.03.2014, nr partii 416 8, 1 partii (13 opakowań) "Pasztetu drobiowego paprykowego"130g, oznakowanego m.in. najlepiej spożyć przed: 24.04.2014, Nr partii 3757, 1 partii (9 opakowań) „Pasztetu drobiowego” 130g , oznaczonego: najlepiej spożyć przed: 25.04.14, numer partii 2 763 o łącznej wartości 23,80 zł, wyprodukowane przez Zakłady Mięsne Werbliński Sp. z o.o. Dębniaki Kaliskie 22, 62-800 Kalisz, których oznakowanie nie odpowiada wymaganiom jakościowym określonym w art. 6 ust. 2ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno– spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.) z uwagi na to, że w składzie producent zadeklarował surowce pochodzące z dwóch gatunków zwierząt tj. surowce drobiowe i wieprzowe, czego nie uwzględnił w nazwie produktu. Powyższe wprowadza konsumenta w błąd, co do charakterystyki środka spożywczego w zakresie jego nazwy i składu.

 

Uzasadnienie

 

W dniach 3 i 4 czerwca 2013r. na podstawie art. 3 ust. 1, 2, 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U.L 165 z 30.4.2004, str. 1 z późn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno– spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.), zgodnie z upoważnieniem nr 00011854 z dnia 03.06.2013r.  inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy „Lidl Polska Sklepy Spożywcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka Komandytowa, prowadzącego działalność gospodarczą w Sklepie LIDLprzy ul. Łużyckiej 30B w Myśliborzu zwanego dalej również „stroną”.

 

W toku czynności kontrolnych stwierdzono w ofercie handlowej 1 partię (6 opakowań) „Pasztetu drobiowego pomidorowego” 130g,oznakowanego m. in. najlepiej spożyć przed 22.03.2014, nr partii 416 8, 1 partię (13 opakowań) "Pasztetu drobiowego paprykowego"130g, oznakowanego m.in. najlepiej spożyć przed: 24.04.2014, Nr partii 3757, 1 partię (9 opakowań) „Pasztetu drobiowego” 130g , oznaczonego: najlepiej spożyć przed: 25.04.14, numer partii 2 763 o łącznej wartości 23,80 zł, wyprodukowane przez Zakłady Mięsne Werbliński Sp. z o.o. Dębniaki Kaliskie 22, 62-800 Kalisz, które sprawdzono pod kątem spełniania wymagań jakościowych określonych m.in. w przepisach ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) oraz ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zm.).           W wyniku dokonanych czynności stwierdzono, że w oznakowaniu ww. produktów, w składzie producent zadeklarował m.in.: surowce drobiowe 35% (mięso oddzielone mechanicznie z kurcząt, skórki, wątroba 4,8%), woda, tłuszcz i skórki wieprzowe, wątroba wieprzowa 4,8%.       Z uwagi na to iż producent zadeklarował surowce pochodzące z 2 różnych gatunków zwierząt tj. surowce drobiowe i wieprzowe, czego nie uwzględnił w nazwie produktu, oznakowanie ww. produktów spożywczych wprowadza konsumenta w błąd w zakresie jego nazwy i składu.

 

Zgodnie bowiem z treścią przepisu art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) do znakowania artykułów rolno-spożywczych stosuje się odpowiedni wymagania określone m.in. w art. 46 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Natomiast zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zm.) oznakowanie środka spożywczego nie może wprowadzać konsumenta w błąd, w szczególności co do charakterystyki środka spożywczego, w tym jego nazwy, rodzaju, właściwości, składu, ilości, trwałości, źródła lub miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji. Mając zatem na uwadze to, iż producent w składzie zadeklarował surowce pochodzące z 2 różnych gatunków zwierząt tj. surowce drobiowe i wieprzowe, czego nie uwzględnił w nazwie produktu, oznakowanie ww. produktów spożywczych wprowadza konsumenta w błąd w zakresie jego nazwy i składu a więc uznać należy, iż oznakowanie w tym zakresie podano niezgodnie z wymogami określonymi w ww. przepisach.

 

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli w dniu 20 czerwca 2013r. zarówno do kontrolowanego przedsiębiorcy, jak i producenta zakwestionowanych partii artykułów rolno-spożywczych Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wystosował wystąpienia pokontrolne. W odpowiedzi na rzeczone wystąpienie strona pismem z dnia 03 lipca 2013r. poinformowała tut. organ, iż wszystkie stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości są poprawione. W swoim piśmie strona podniosła iż etykiety powstały, gdy dopuszczało się stosowanie nazwy wskazującej na główny składnik produktu, jako zwyczajowej w praktyce przemysłu mięsnego. Ponadto do ww. pisma strona dołączyła poprawione wzory etykiet.  Odpowiedzi udzielił również producent w piśmie z dnia 03 lipca 2013r. informując iż oznakowanie produktów było uzgodnione z Lidl Polska Sklepy spożywcze Sp. z o.o. Sp. K. i tylko w uzgodnieniu z nimi mogło być zmienione, co w efekcie przeprowadzonej kontroli i podniesieniu niewłaściwego oznakowania,  zostało niezwłocznie zmienione na dowód czego przesłano poprawione etykiety. Ponadto strona w uzupełnieniu do swojej odpowiedzi z dnia 3 lipca 2013r., pismem z dnia 26 lipca 2013r. przedstawiła swoje stanowisko dotyczące zaprezentowanych zmian na etykiecie. Strona wskazała w odniesieniu do podstawy zmiany etykiet, iż kwestionowane etykiety zostały poddane weryfikacji pod kątem stwierdzonych i opisanych nieprawidłowości. Po analizie przeprowadzonej przez pracowników przedsiębiorcy przy wsparciu Laboratorium Sillikier Polska Sp. z o.o. uznano, że etykiety powinny zostać zmienione zgodnie z otrzymanymi wytycznymi.

 

Mając na uwadze powyższe ustalenia, pismem z dnia 06.11.2013r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej w związku z wprowadzeniem do obrotu 1 partii (6 opakowań) „Pasztetu drobiowego pomidorowego” 130g,oznakowanego m. in. najlepiej spożyć przed 22.03.2014, nr partii 416 8, 1 partii (13 opakowań) "Pasztetu drobiowego paprykowego"130g, oznakowanego m.in. najlepiej spożyć przed: 24.04.2014, Nr partii 3757, 1 partii (9 opakowań) „Pasztetu drobiowego” 130g , oznaczonego: najlepiej spożyć przed: 25.04.14, numer partii 2 763 o łącznej wartości 23,80 zł, wyprodukowane przez Zakłady Mięsne Werbliński Sp. z o.o. Dębniaki Kaliskie 22, 62-800 Kalisz, z uwagi na to, że w składzie producent zadeklarował surowce pochodzące z dwóch gatunków zwierząt tj. surowce drobiowe i wieprzowe, czego nie uwzględnił w nazwie produktu. Powyższe wprowadza konsumenta w błąd, co do charakterystyki środka spożywczego w zakresie jego nazwy i składu.

 

Ponadto w w/w piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań. Na etapie prowadzonego postępowania administracyjnego strona ze swojego uprawnienia nie skorzystała.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r., nr 187, poz. 1577 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.

 

Jednocześnie, ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4 odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Art. 17 ust. 1 w/w rozporządzenia stanowi, iż podmioty działające na rynku spożywczym i pasz zapewniają na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodność tej żywności lub pasz z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów. Pojęcie wprowadzenia do obrotu dotyczy bowiem każdego etapu obrotu i nie może być rozumiane tylko jako pierwsze wprowadzenie towaru na rynek. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów,  również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższych definicji przedsiębiorca „Lidl Polska Sklepy Spożywcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka Komandytowa, prowadzący działalność gospodarczą w Sklepie LIDLprzy ul. Łużyckiej 30B w Myśliborzu odpowiada za jakość wprowadzonych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) stanowi w art. 40a ust. 1 pkt 3 że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 złotych.

 

Zgodnie z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) kary pieniężne, o których mowa m. in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002”, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując zatem dyspozycje tegoż przepisu w odniesieniu do zakwestionowanych partii artykułów rolno-spożywczych tj. „Pasztetu drobiowego pomidorowego” 130g,  "Pasztetu drobiowego paprykowego"  130 g;„Pasztetu drobiowego” 130g , Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż stopień szkodliwości czynu jest o tyle istotny, że nieuwzględnienie w nazwie produktu użytych składników produktu jako ważnej informacji z punktu widzenia konsumenta pozbawia go jasnej, czytelnej i zgodnej ze stanem faktycznym informacji. Skład w/w produktów zadeklarowany przez producenta na opakowaniu jednostkowym tj. surowce drobiowe 35% (mięso oddzielone mechanicznie z kurcząt, skórki, wątroba 4,8%), woda, tłuszcz i skórki wieprzowe, wątroba wieprzowa 4,8% sugeruje, że do produkcji użyto surowce pochodzące z dwóch gatunków zwierząt tj. surowce drobiowe i wieprzowe, czego nie uwzględniono w nazwie produktów tj. „Pasztet drobiowy (…)”.Dokonując oceny stopnia szkodliwości czynu organ uwzględnił to, że obecnie konsument świadomie dokonuje wyboru produktu przez uważne zapoznanie się z treścią informacji umieszczanych na opakowaniach produktów i że na wybór przez konsumenta określonego produktu wpływa właśnie jego oznakowanie, z którego wynikają właściwości i skład określonego środka spożywczego. Konsument porównując informacje dotyczące składu i nazwy ww. produktów które są ze sobą sprzeczne jest wprowadzany w błąd co do charakterystyki środka spożywczego. Konsument kupując tego typu środek spożywczy kierując się jego nazwą spodziewa się, iż głównym jego składnikiem będą surowce drobiowe, a nie dodatkowo surowce wieprzowe nieuwzględnione w jego nazwie.

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym fachowy obrót artykułami żywnościowymi na etapie detalicznym, a celem jej działalności jest sprzedaż artykułów rolno-spożywczych bezpośrednio konsumentom. Wskazać w tym miejscu należy, iż jest to sprzedaż wyspecjalizowana m.in. w zakresie sprzedaży środków spożywczych. Zdaniem tut. organu stanowi to o tym, że można ją potraktować jako profesjonalistę mającego wpływ na obrót żywnością, a więc mającego obowiązek znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaną przez niego działalnością. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest zwracanie szczególnej uwagi, aby do obrotu handlowego nie trafiały środki spożywcze niespełniające wymagań jakościowych. Przy ocenie stopnia zawinienia organ uwzględnił również okoliczność, iż stwierdzone  nieprawidłowości były możliwe do wykrycia przy zwykłej weryfikacji oznakowania środków spożywczych przeznaczonych do obrotu, można je było bowiem wychwycić np. poprzez wyrywkową kontrole oznakowania. Podnieść w tym miejscu należy, że odpowiedzialność określona w art. 40a ust. 1 pkt 3  ustawy o jakości ma charakter obiektywny i przesłanką jej przyjęcia jest tylko fakt wprowadzenia do obrotu środków spożywczych niespełniających wymagań jakościowych. Zatem samo stwierdzenie – udowodnienia faktu wprowadzenia do obrotu produktów niespełniających wymagań jakościowych, jak to miało miejsce w sprawie, którego niniejsza decyzja jest rozstrzygnięciem – jest przesłanką wystarczającą do wymierzenia stosownej kary. Nie ma przy tym znaczenia czy wprowadzenie do obrotu produktu niespełniającego wymagań jakościowych nastąpiło z winy danego podmiotu, czy też nie. Ustawa o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych nie przewiduje możliwości badania przez organy Inspekcji Handlowej istnienia winy, bądź jej braku po stronie podmiotu, u którego wykryto niespełniające wymagań jakościowych produkty. Zatem dowiedzenie, że jakiś podmiot – w tym przypadku „Lidl Polska Sklepy Spożywcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka Komandytowa, wprowadził do obrotu niespełniający wymagań jakościowych (dot. oznakowania) produkt  powoduje konieczność wymierzenia kary pieniężnej, która jest karą administracyjną.

 

Przy ocenie zakresu naruszenia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej  uwzględnił fakt, iż wprowadzenie do obrotu artykułów rolno- spożywczych, które nie odpowiadały wymaganiom jakościowym określonym w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z art. 46 ust.1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.) z uwagi na to, że nazwa produktu wprowadza konsumenta w błąd, co do charakterystyki środka spożywczego co do rzeczywistego składu produktu nie jest jednym z najważniejszych, najbardziej istotnych elementów jakości handlowej dla tego rodzaju środka spożywczego, chociaż ma znaczenie dla konsumentów podczas wyboru tego rodzaju środka spożywczego.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił okoliczność, iż przedsiębiorca „Lidl Polska Sklepy Spożywcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka Komandytowabył już kontrolowany przez tut. organ. Podczas przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Ponadto organ uwzględnił również okoliczność, że strona jest znanym na rynku przedsiębiorcą, posiadającym swoje placówki na terenie całego kraju.

 

Biorąc nadto pod uwagę piąty z czynników mających wpływ na wysokość kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w oparciu o posiadaniu dane o wielkości obrotów stwierdził, że strona w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r. poz. 672 ze zm.) należy do kategorii tzw. „pozostałych przedsiębiorców”, w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku należy do największych w odniesieniu do innych kategorii przedsiębiorców.   

 

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości. Należy zaznaczyć przy tym, że najniższy możliwy wymiar kary wynosi 500,00 złotych, natomiast górną granicę stanowi pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej. Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek, biorąc pod uwagę stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia oraz zakres naruszenia,postanowiono przedsiębiorcy „Lidl Polska Sklepy Spożywcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka Komandytowa wymierzyć karę pieniężną w wysokości 500,00 złotych (pięćset złotych 00/100)z tytułu wprowadzenia do obrotu artykułów rolno-spożywczych niespełniających wymagań jakościowych.

 

Przy ustalaniu wysokości kary tut. organ wziął również pod uwagę postanowienia art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002”, zgodnie z którym kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wymierzona kara pieniężna w wysokości 500,00 złotych, spełnia te przesłanki, stąd postanowiono, jak w sentencji.

 

Zgodnie z przepisem art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, w związku z powyższym Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej orzekł jak w sentencji.

 

Pouczenia:

Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

1)  Na podstawie przepisu art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca „Lidl Polska Sklepy Spożywcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka Komandytowa z siedzibą przy ul. Poznańskiej 48, Jankowice 62-080 Tarnowo Podgórne powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul.Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, Nr konta: 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecinw terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

       Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53  § 1 Ordynacji podatkowej.

 

2)        Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4,  70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Ewa Kryjom

 

………………………………………………………………………………

(podpis z podaniem  imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

 

 

Otrzymują:

-„Lidl Polska Sklepy Spożywcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka Komandytowa ul. Poznańska 48, Jankowice, 62-080 Tarnowo Podgórne,

- a/a (Tp).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 30-01-2014 10:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-01-2014
Ostatnia aktualizacja: - 30-01-2014 10:10