Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.87.2013/J-48/2013

                                                                                                                     Szczecin, dnia 31.12.2013r.

   ZACHODNIOPOMORSKI

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

  INSPEKCJI HANDLOWEJ

                                                           „Centuria” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

                                                        ul. Chopina 35

                                                        71-450 Szczecin

                                                                            prowadząca działalność gospodarczą

          w supermarkecie „Intermarche”

            ul. Chopina 35  w Szczecinie

 

DECYZJA Nr WKŻ.8361.87.2013/J-48/2013

wymierzająca karę pieniężną

 

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z     2013 r., poz. 267), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wymierza przedsiębiorcy „Centuria” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącemu działalność gospodarczą w supermarkecie „Intermarche” przy ul. Chopina 35 w Szczecinie, karę pieniężną w wysokości 500,00zł(słownie: pięćset złotych 00/100) z tytułu wprowadzenia do obrotu  produktów tj.:

1)   1 partii (10 opakowań) cukierków czekoladowych „Michałki z Hanki” oznaczonych: najlepiej spożyć przed: 10.07.2013r., producent Śnieżka Inwest Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 36, 58-150 Świebodzice pakowanych przez Centuria Sp. z o.o. o wartości 17,77 zł, która nie spełniała wymagań jakości handlowej określonych w art. 4 ust. 1  ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. nr 187, poz. 1577 ze zm.) z uwagi na obecność larw moli spożywczych będących w kokonach i ruszających się oraz widocznych larw już wyschniętych przyklejonych do foli aluminiowej, w którą były owinięte cukierki, na czekoladzie cukierka biały nalot, po przekrojeniu cukierka widoczne pełzające żywe larwy, pomiędzy cukierkami martwa dorosła postać mola spożywczego,

2)  1 partii (7 opakowań) Sera Tartego B oznaczonej najlepiej spożyć przed: 22.06.2013r. pakowanego przez pracowników przedsiębiorcy Centuria Sp. z o.o.ul. Chopina 35 w Szczecinieo wartości 23,71 zł, która nie spełniała wymagań jakości handlowej określonych w art. 4 ust. 1  ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z § 2 ust. 1 pkt 2 i 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) z uwagi na to, iż w oznakowaniu brak było informacji w zakresie składników oraz warunków przechowywania.

 

Uzasadnienie

 

Wdniach 17 i 22 maja 2013 roku na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.4.2004, str. 1 ze zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz.1577 ze zm.), w związku z  art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2  ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.), zgodnie z upoważnieniem 00011545 z dnia 17 maja 2013r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy „Centuria” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącego działalność gospodarczą w supermarkecie „Intermarche” przy ul. Chopina 35 w Szczecinie, zwanego dalej również „stroną”.

 

W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono w obrocie handlowym: 1 partię (10 opakowań) cukierków czekoladowych „Michałki z Hanki” oznaczonej: najlepiej spożyć przed: 10.07.2013r., producent Śnieżka Inwest Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 36, 58-150 Świebodzice pakowanych przez Centuria Sp. z o.o. oraz 1 partię (7 opakowań) Sera Tartego B oznaczonej najlepiej spożyć przed: 22.06.2013r pakowanego przez pracowników przedsiębiorcy Centuria Sp. z o.o. ul. Chopina 35 w Szczecinie.

 

W toku kontroli do oceny organoleptycznej przeprowadzonej na miejscu pobrano 1 partię (10 opakowań) cukierków czekoladowych „Michałki z Hanki” w cenie 18,90zł/kg o wartości 17,77 zł. Powyższe udokumentowano protokołem pobrania próbki produktu Nr 000769 z dnia 17.05.2013r. W wyniku przeprowadzonej oceny organoleptycznej udokumentowanej w sprawozdaniu z badań organoleptycznych Nr 00000053 z dnia 17.05.2013r., stwierdzono w ww. produkcie obecność larw moli spożywczych będących w kokonach i ruszających się oraz widocznych larw już wyschniętych przyklejonych do foli aluminiowej, w którą były owinięte cukierki, na czekoladzie cukierka biały nalot, po przekrojeniu cukierka widoczne pełzające żywe larwy, pomiędzy cukierkami martwa dorosła postać mola spożywczego. Powyższe nie spełnia wymagań jakości handlowej określonych w art. 4 ust. 1  ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. nr 187, poz. 1577 ze zm.).

   

Ponadto w toku czynności kontrolnych sprawdzono pod kątem spełniania wymagań jakościowych określonych m.in. w przepisach ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) 1 partię (7 opakowań) Sera Tartego B w cenie 14,99 zł/kg o wartości 23,71 zł. W wyniku dokonanych czynności stwierdzono, że w oznakowaniu produktu brak było informacji w zakresie wykazu składników oraz warunków przechowywania. Powyższe nie spełnia wymagań jakości handlowej określonych w art. 4 ust. 1  ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z § 2 ust. 1 pkt 2 i 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.). Zgodnie bowiem z treścią przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o jakości wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta. Natomiast zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 i 7 ww. rozporządzenia  opakowany środek spożywczy znakuje się, podając z zastrzeżeniem ust. 2, co najmniej następujące informacje tj. m.in. dotyczące składników występujących w środku spożywczym oraz dotyczących warunków przechowywania, jeżeli oznakowanie środka spożywczego zawiera informację o terminie przydatności do spożycia oraz w przypadku, gdy jakość środka spożywczego w istotny sposób zależy od warunków jego przechowywania. W wyniku przeprowadzonej oceny organoleptycznej w toku kontroli udokumentowanej w sprawozdaniu z badań organoleptycznych Nr 00000052 z dnia 17.05.2013r. stwierdzono, że badany ww. ser tarty stanowiła mieszanka różnych serów żółtych pakowana w plastikowe opakowania.

 

Mając na uwadze powyższe ustalenia, pismem z dnia 07 listopada 2013r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę „Centuria” spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąo wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu: 1 partii (10 opakowań) cukierków czekoladowych „Michałki z Hanki” oznaczonej: najlepiej spożyć przed: 10.07.2013r., producent Śnieżka Inwest Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 36, 58-150 Świebodzice pakowanych przez Centuria Sp. z o.o. nie spełniającej wymagań jakości handlowej określonych w art. 4 ust. 1  ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. nr 187, poz. 1577 ze zm.) z uwagi na obecność larw moli spożywczych będących w kokonach i ruszających się oraz widocznych larw już wyschniętych przyklejonych do foli aluminiowej, w którą były owinięte cukierki, na czekoladzie cukierka biały nalot, po przekrojeniu cukierka widoczne pełzające żywe larwy, pomiędzy cukierkami martwa dorosła postać mola spożywczego oraz 1 partii (7 opakowań) Sera Tartego B oznaczonej najlepiej spożyć przed: 22.06.2013r pakowanego przez pracowników przedsiębiorcy Centuria Sp. z o.o. ul. Chopina 35 w Szczecinie, która nie spełniała wymagań jakości handlowej określonych w art. 4 ust. 1  ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z § 2 ust. 1 pkt 2 i 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) z uwagi na to, iż w oznakowaniu brak było informacji w zakresie składników oraz warunków przechowywania.

 

Ponadto w ww. piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona ze swojego uprawnienia skorzystała. W dniu 21 listopada 2013r. do tut. Inspektoratu przybyła Pani Prezes Zarządu Centuria Sp. z o.o. Grażyna Skiba-Antczak, która zapoznała się z materiałami będącymi podstawą przeprowadzanego postępowania administracyjnego z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno spożywczych nie wnosząc do sprawy żadnych dodatkowych dowodów, czy wniosków.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) zwanej dalej „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.

 

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r., Nr 136, poz. 914 ze zm.) cechy organoleptyczne to zespół cech obejmujących smak, zapach, wygląd, w tym barwę i konsystencję, środków spożywczych, które można wyodrębnić i ocenić przy pomocy zmysłów człowieka.

 

W świetle przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o jakości wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

W świetle art. 14 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.) środek spożywczy, który nie nadaje się do spożycia przez ludzi z powodu zanieczyszczeń, zarówno przez czynniki obce jak i w inny sposób, nie może być wprowadzany na rynek.

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) jest aktem prawnym, wydanym na podstawie ustawy o jakości, regulującym szczegółowy zakres informacji podawanych w oznakowaniu środków spożywczych oraz sposób ich znakowania. Spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu ma zatem wpływ na ustalenie, czy środek spożywczy spełnia wymagania w zakresie jakości handlowej, o których mowa w cytowanym wyżej przepisie art. 4 ust. 1 ustawy o jakości.

 

Jednocześnie, ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4 odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.), zwane dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002”, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższych definicji przedsiębiorca „Centuria” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadząca działalność gospodarczą w supermarkecie „Intermarche” przy ul. Chopina 35 w Szczecinieodpowiada za wprowadzenie do obrotu ww. artykułów rolno-spożywczych nieodpowiadających jakości handlowej.

 

Ustawa o jakości stanowi w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nie odpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 złotych.

 

Zgodnie z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) kary pieniężne, o których mowa m.in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości: stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002”, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując dyspozycje tegoż przepisu w odniesieniu do zakwestionowanych partii cukierków czekoladowych „Michałki z Hanki” o wartości 17,77 zł Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż stopień szkodliwości czynu  jest jednym z najwyższych jaki może odnosić się do środków spożywczych. Stwierdzone nieprawidłowości w postaci obecności larw moli spożywczych będących w kokonach i ruszających się oraz widocznych larw już wyschniętych przyklejonych do foli aluminiowej, w którą były owinięte cukierki, na czekoladzie cukierka biały nalot, po przekrojeniu cukierka widoczne pełzające żywe larwy, pomiędzy cukierkami martwa dorosła postać mola spożywczego całkowicie dyskwalifikują ww. produkt w obrocie handlowym. Mimo dużych wartości odżywczych - owady są bowiem bogate nie tylko w białko, ale też witaminy i minerały, a ubogie w tłuszcze – to jednak w powszechnej świadomości konsumentów ich występowanie w żywności budzi obrzydzeniei wstręt. Robaki bądź ich pozostałości np. kokony, skrzydełka, pancerzyki należą do fizycznych zanieczyszczeń i absolutnie nie powinny być obecne w żywności przeznaczonej do spożycia przez człowieka a w szczególności w słodyczach – cukierkach – tak chętnie spożywanych przez dzieci. Fakt występowania tego typu zanieczyszczeń podważa zaufanie konsumentów do bezpośredniego sprzedawcy paczkującego ww. środki spożywcze. Z kolei brak informacji na 1 partii sera tartego o wartości 23,71 złw zakresie występujących składników oraz warunków przechowywania w ocenie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowejjest istotny nie tylko z punktu widzenia prawa do informacji, mogącego przesądzić o dokonanym wyborze, ale również ze względu na preferencje żywieniowe konsumenta, do którego produkt może trafić. Dokonując oceny stopnia szkodliwości czynu organ uwzględnił to, że obecnie konsument świadomie dokonuje wyboru produktu przez uważne zapoznanie się z treściami informacji umieszczonych na opakowaniach produktów i że na wybór przez konsumenta określonego produktu wpływa w szczególności jego oznakowanie. Brak rzetelnej informacji o produkcie uniemożliwia konsumentowi ocenę w jaki sposób ma taki produkt przechowywać.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym fachowy obrót artykułami żywnościowymi na etapie detalicznym, a celem jej działalności jest sprzedaż artykułów rolno-spożywczych bezpośrednio konsumentom. Wskazać w tym miejscu należy, iż jest to sprzedaż wyspecjalizowana m.in. w zakresie sprzedaży środków spożywczych. Zdaniem tut. organu stanowi to o tym, że można ją potraktować jako profesjonalistę mającego wpływ na obrót żywnością, a więc mającego obowiązek znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaną przez niego działalnością. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest zwracanie szczególnej uwagi, aby do obrotu handlowego nie trafiały środki spożywcze niespełniające wymagań jakościowych. Przedsiębiorca działający na rynku jako profesjonalista w swojej dziedzinie jest zobowiązany do takiego zorganizowania swojej działalności aby nie dopuścić do wprowadzenia do obrotu środków spożywczych niezgodnych z wymaganiami jakościowymi. Przy ocenie stopnia zawinienia organ uwzględnił okoliczność, iż stwierdzone  nieprawidłowości były możliwe do wykrycia przy choćby podstawowej znajomości przepisów prawnych dotyczących jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych podczas pakowania ww. sera tartego do opakowań jednostkowych i następnie podczas zwykłej weryfikacji jego oznakowania. Podczas wyrywkowej kontroli i dokonania oceny organoleptycznej partii produktu można było bez trudu wychwycić występowanie m.in. larw moli spożywczych będących w kokonach i ruszających się oraz widocznych larw już wyschniętych przyklejonych do foli aluminiowej, w którą były owinięte cukierki oraz biały nalot na czekoladzie cukierka. Podnieść w tym miejscu należy, że odpowiedzialność określona w art. 40a ust. 1 pkt 3  ustawy o jakości ma charakter obiektywny i przesłanką jej przyjęcia jest tylko fakt wprowadzenia do obrotu środków spożywczych niespełniających wymagań jakościowych. Zatem samo stwierdzenie – udowodnienia faktu wprowadzenia do obrotu produktów niespełniających wymagań jakościowych, jak to miało miejsce w sprawie, którego niniejsza decyzja jest rozstrzygnięciem – jest przesłanką wystarczającą do wymierzenia stosownej kary. Ustawa o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych nie przewiduje możliwości badania przez organy Inspekcji Handlowej istnienia winy, bądź jej braku po stronie podmiotu, u którego wykryto niespełniające wymagań jakościowych produkty. Tutejszy organ uwzględnił, to iż strona Centuria Sp. z o.o. partie sera tartego wycofała z obrotu handlowego w trakcie kontroli. Natomiast w toku badań organoleptycznych cała kwestionowana partia cukierków czekoladowych „Michałki z Hanki” uległa zniszczeniu.

 

Przy ocenie zakresu naruszenia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę fakt, że stwierdzone nieprawidłowości przy 1 partii cukierków czekoladowych „Michałki z Hanki” dotyczą najważniejszych, najbardziej istotnych elementów jakości handlowej dla tego rodzaju środka spożywczego i determinują jego pozostałe cechy. Ponadto 1 partia sera tartego poza wspomnianymi uchybieniami, spełniała inne wymagania jakościowe, określone w powszechnie obowiązujących przepisach dotyczących jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, aczkolwiek, co jest znamienne stwierdzone uchybienia w stosunku do tego środka spożywczego dotyczą ważnych z punktu widzenia konsumenta informacji, mających wpływ na podjęcie przez niego wyboru określonego produktu spośród innych, dostępnych na rynku. 

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił okoliczność, iż przedsiębiorca Centuria Sp. z o.o. był już kontrolowany przez tut. organ. Podczas przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Ponadto organ uwzględnił również okoliczność, że strona jest znanym na rynku przedsiębiorcą  o silnej pozycji.

 

Biorąc nadto pod uwagę piąty z czynników mających wpływ na wysokość kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywczenieodpowiadające jakości handlowej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w oparciu o posiadane dane o wielkości obrotów stwierdził, że strona w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r. poz. 672 ze zm.) należy do grupy tzw. małych przedsiębiorców, w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku, nie jest najmniejszym w odniesieniu do innych kategorii przedsiębiorców.

 

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości. Należy zaznaczyć przy tym, że najniższy możliwy wymiar kary wynosi 500,00 złotych, natomiast górną granicę stanowi pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej. Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek, biorąc pod uwagę stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia oraz dotychczasową działalność podmiotu, postanowiono przedsiębiorcy „Centuria” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wymierzyć karę pieniężną w wysokości 500 złotych ( pięćset złotych 00/100) z tytułu wprowadzenia do obrotu artykułów rolno-spożywczych niespełniających wymagań jakościowych.

 

Przy ustalaniu wysokości kary tut. organ wziął również pod uwagę postanowienia art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002”, zgodnie z którym kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wymierzona w wysokości 500,00 złotych kara spełnia te przesłanki.

 

Zgodnie z art. 104 § 1 ustawy kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej załatwia sprawę poprzez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, w związku  z powyższym organ orzekł jak w sentencji.

 

Pouczenia:

1)     Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca Centuria Sp. z o.o. prowadząca działalność gospodarczą w supermarkecie „Intermarche” przy ul. Chopina 35w Szczeciniepowinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, Nr konta: 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecinw terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.),  od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.

2)         Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Ewa Kryjom

                                                                               ..………………………………………………..

                                                                                                                                         (podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska osoby  

                                                upoważnionej do wydania decyzji)

 

Otrzymują:

- „Centuria” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Chopina 35, 71-450 Szczecin,

- a/a (Kc).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 30-01-2014 10:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-01-2014
Ostatnia aktualizacja: - 30-01-2014 10:07