Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.94.2013.J-51.2013

Szczecin, dnia  03.12.2013r.

 

ZACHODNIOPOMORSKI                                              

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

  INSPEKCJI HANDLOWEJ                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                     

                                                                      „REAL,- Sp. z o.o. i Spółka”

                                           Spółka Komandytowa

                                                     al. Krakowska 61

                                                    02-183 Warszawa

      prowadząca działalność gospodarczą w hipermarkecie Real Szczecin Galaxy

      al. Wyzwolenia 18/20 w Szczecinie

 

 

DECYZJA WKŻ.8361.94.2013.J-51.2013

o wymierzeniu kary pieniężnej

 

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2013 r., poz. 267) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wymierza przedsiębiorcy „REAL,- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka” Spółka Komandytowa, prowadzącej działalność gospodarczą wHipermarkecie Real Szczecin Galaxy przy al. Wyzwolenia 18/20 w Szczeciniekarę pieniężną w wysokości 500,00 złotych(pięćset złotych 00/100) z tytułu wprowadzenia do obrotu 5partii pieczywa sprzedawanego bez opakowań (luzem), nieodpowiadających jakości handlowej określonej w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r.w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.), z uwagi na niewłaściwe oznakowanie, tj.:

 1. 3 partie pieczywa(bułka poznańska 50g, bułka domowa 65g wyrób z ciasta głęboko mrożonego, kajzerka z sezamem 50g wyrób z ciasta głęboko mrożonego),  dla których w miejscu sprzedaży brak było następujących informacji:
  • w nazwie pieczywa informacji odnoszącej się do rodzaju pieczywa, co narusza §17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.)  w związku z art. 7 ust. 2 pkt 1ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.),
  • danych identyfikującychosobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu, co narusza §17 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia,
 2. 2 partie pieczywa (bułka kajzerka 50g wyrób z ciasta głęboko mrożonego, TIP kajzerka 50g wyrób z ciasta głęboko mrożonego) dla których w miejscu sprzedaży brak było następujących informacji:
  • w nazwie pieczywa informacji odnoszącej się do rodzaju pieczywa, co narusza § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.)  w związku z art. 7 ust. 2 pkt 1ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.),
  • danych identyfikującychosobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu, co narusza §17 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia,
  • wykazu składników, co narusza § 17 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia.

 

Uzasadnienie

W dniach 28 i 29 maja 2013 r. na podstawie art. 3 ust. 1, 2, 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz.U.L 165 z 30.4.2004, str. 1 ze zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.), zgodnie z upoważnieniem numer 00011852 inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy „REAL,- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka” Spółka Komandytowa, prowadzącej działalność gospodarczą w Hipermarkecie Real Szczecin Galaxy przy al. Wyzwolenia 18/20 w Szczecinie, zwanego dalej również „stroną”.

 

W toku czynności kontrolnych stwierdzono w sprzedaży:

 1. 3 partie pieczywa(bułka poznańska 50g, bułka domowa 65g wyrób z ciasta głęboko mrożonego, kajzerka z sezamem 50g wyrób z ciasta głęboko mrożonego),  dla których w miejscu sprzedaży brak było następujących informacji:
  • w nazwie pieczywa informacji odnoszącej się do rodzaju pieczywa, co naruszało §31 pkt 1 (obecnie §17 ust. 1)  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.)  w związku z art. 7 ust. 2 pkt 1ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.),
  • danych identyfikującychosobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu, co naruszało §31 pkt 2 (obecnie §17 ust. 1 pkt  1) ww. rozporządzenia,
 2. 2 partie pieczywa (bułka kajzerka 50g wyrób z ciasta głęboko mrożonego, TIP kajzerka 50g wyrób z ciasta głęboko mrożonego) dla których w miejscu sprzedaży brak było następujących informacji:
  • w nazwie pieczywa informacji odnoszącej się do rodzaju pieczywa, co naruszało §31 pkt 1 (obecnie §17 ust. 1)  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.)  w związku z art. 7 ust. 2 pkt 1ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) ,
  • danych identyfikującychosobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu, co naruszało §31 pkt 2 (obecnie §17 ust. 1 pkt  1) rozporządzenia ww.,
  • wykazu składników, co naruszało §31 pkt 5 (obecnie § 17 ust. 1 pkt 2) ww. rozporządzenia.

 

Z uwagi na powyższe w toku kontroli stwierdzono, że oferowane do sprzedaży 5 partii wyrobów piekarniczych o łącznej wartości 116,74 zł, nie spełniało wymagań jakościowych, określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r.o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem szczegółowych wymagań jakościowych, określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych(Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.).

 

Biorąc pod uwagę stwierdzone nieprawidłowościZachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowejna podstawie przepisu art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009r., Nr 151, poz. 1219 ze. zm.) w dniu 13 czerwca 2013 r. skierował do strony wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień. Do wystosowanego wystąpienia pokontrolnego strona ustosunkowała się w piśmie z dnia 27 czerwca 2013 r. w którym poinformowała tut. Inspektorat o podjęciu prac nad dostosowaniem oznakowania pieczywa do obowiązujących przepisów, poprzez wdrożenie aplikacji informatycznej o działaniu centralnym, która przewiduje umieszczanie na wywieszkach cenowych, oprócz nazwy danego produktu oraz ceny, umieszczenie również informacji o rodzaju pieczywa, z uwzględnieniem rodzaju mąki użytej do produkcji. Zawarte zostaną również dane identyfikujące producenta, a także informacje o składzie surowcowym i alergenach.

 

W związku z powyższym, pismem z dnia 06 listopada 2013 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej w związku z wprowadzeniem do obrotu 5 partii pieczywa oferowanego do sprzedaży bez opakowań (luzem), o łącznej wartości 116,74 zł,  nieodpowiadających jakości handlowej określonej w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r.w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.), z uwagi na niewłaściwe oznakowanie, tj.:

 1. 3 partie pieczywa(bułka poznańska 50g, bułka domowa 65g wyrób z ciasta głęboko mrożonego, kajzerka z sezamem 50g wyrób z ciasta głęboko mrożonego), dla których w miejscu sprzedaży brak było następujących informacji:
  • w nazwie pieczywa informacji odnoszącej się do rodzaju pieczywa, co narusza § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.)  w związku z art. 7 ust. 2 pkt 1ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.)
  • danych identyfikującychosobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu, co narusza § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ww.,
 2. 2 partie pieczywa (bułka kajzerka 50g wyrób z ciasta głęboko mrożonego, TIP kajzerka 50g wyrób z ciasta głęboko mrożonego) dla których w miejscu sprzedaży brak było następujących informacji:
  • w nazwie pieczywa informacji odnoszącej się do rodzaju pieczywa, co narusza § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.)  w związku z art. 7 ust. 2 pkt 1ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.),
  • danych identyfikującychosobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu, co narusza § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ww.,
  • wykazu składników, co narusza § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia ww.

 

Ponadto w ww. piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona ze swojego uprawnienia skorzystała i pismem z dnia 15 listopada 2013r. poinformowała Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej o podjęciu działań w zakresie usunięcia stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości poprzez uwidocznienie na wywieszkach cenowych, oprócz nazwy danego produktu, producenta oraz ceny, również informacji o rodzaju pieczywa z uwzględnieniem rodzaju mąki użytej do produkcji, a także danych o składzie surowcowym i alergenach. Fakt podjęcia działań naprawczych w stosunku do zakwestionowanych partii pieczywa organ uwzględnił dokonując oceny stopnia winy strony.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., nr 187, poz. 1577 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.

 

Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy o jakości, wprowadzone do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) jest aktem prawnym wydanym na podstawie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, regulującym m.in. szczegółowy zakres informacji podawanych w oznakowaniu środków spożywczych.

 

Do dnia 30 czerwca 2013 r. wymagania dotyczące znakowania pieczywa bez opakowań określone były w §31 ww. rozporządzenia zgodnie z którym w punktach sprzedaży pieczywa bez opakowań przy określonym rodzaju pieczywa należy podać następujące informacje:

 1. nazwę pieczywa,
 2. dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a), tj. dane identyfikujące osobę fizyczną,    osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która:
  • produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub
  • wprowadza środki spożywcze do obrotu, jeżeli działalność w tym zakresie jest zarejestrowana na terytorium któregoś z państw członkowskich Unii Europejskiej lub na terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 3. masę jednostkową,
 4. informację „Pieczywo produkowane z ciasta głęboko mrożonego”, w przypadku użycia takiego ciasta do produkcji pieczywa,
 5. wykaz składnikóworaz datę minimalnej trwałości, w przypadku pieczywa, przy którego produkcji użyto dozwolonych substancji dodatkowych przedłużających świeżość.

 

W dniu 1 lipca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15.03.2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2013 poz. 414), które uchyliło §31 przedmiotowego  rozporządzenia, a zawarte w nim wymagania dotyczące znakowania pieczywa wprowadziło do §17.

 

Zgodnie z obecnym brzmieniem przepisu §17:

„1.W przypadku środków spożywczych bez opakowań lub pakowanych przy sprzedaży oprócz nazwy środka spożywczegopodaje się:

 1. nazwę albo imię i nazwisko producenta;
 2. wykaz składników;
 3. klasę jakości handlowej albo inny wyróżnik jakości handlowej, jeżeli zostały one ustalone w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych lub ich grup albo jeżeli obowiązek podawania klasy jakości handlowej albo wyróżnika wynika z odrębnych przepisów;
 4. w przypadku produktów rybołówstwa w rozumieniu pkt 3.1 załącznika nr 1 do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2005, str. 55, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14, z późn. zm.) mrożonych glazurowanych - dodatkowo informację dotyczącą ilościowej zawartości glazury lub ryby albo owoców morza w tych produktach;
 5. w przypadku pieczywa - dodatkowo:

a)   masę jednostkową,

b)   informację "pieczywo produkowane z ciasta mrożonego" albo "pieczywo produkowane z ciasta głęboko mrożonego" w przypadku zastosowania takich procesów technologicznych.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, podaje się w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub w inny sposób w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentom."

 

Zgodnie natomiast z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) nazwa artykułu rolno-spożywczego będącego środkiem spożywczym powinna odpowiadać wymaganiom określonym w art. 47 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, tj.: „1. Nazwa środka spożywczego powinna odpowiadać nazwie ustalonej dla danego rodzaju środków spożywczych w przepisach prawa żywnościowego, a w przypadku braku takich przepisów powinna być nazwą zwyczajową środka spożywczego lub składać się z opisu tego środka spożywczego lub sposobu jego użycia, tak aby umożliwić konsumentowi rozpoznanie rodzaju i właściwości środka spożywczego oraz odróżnienie go od innych produktów.”

 

Mając na uwadze fakt, iż z dniem 1 lipca 2013 r. nastąpiła zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.),  w związku z ustaleniami kontroli organ stwierdził w toku prowadzonego postępowania administracyjnego, że będące przedmiotem tego postępowania artykuły rolno-spożywcze, tj. 5 partii pieczywa nie odpowiadają obecnie wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w aktualnie obowiązujących przepisach tego rozporządzenia, tj.: w związku z naruszeniem §17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) w związku z art. 7 ust.2 pkt 1 ustawy o jakości, §17 ust. 1 pkt 1 oraz §17 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia.

Stąd w sentencji decyzji wskazano naruszenia jak wyżej.

 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r.o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych(Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) stanowi w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 złotych.

 

Jednocześnie ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4, odsyła do art. 3
pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L z 2002 r., Nr 31, str. 1 ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002”, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższych definicji przedsiębiorca„REAL,- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka” Spółka Komandytowa, prowadząca działalność gospodarczą w Hipermarkecie Real Szczecin Galaxy przy al. Wyzwolenia 18/20 w Szczecinie, odpowiada za jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Zgodnie z kolei z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy o jakości, kary pieniężne, o których mowa m.in. w ust. 1 pkt 3 wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002 zgodnie, z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując dyspozycje ww. przepisów w odniesieniu do zakwestionowanych artykułów rolno-spożywczych, tj. 5 partii pieczywa bez opakowań niewłaściwej jakości, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej oceniając stopień szkodliwości czynu, uznał iż stopień szkodliwości czynu zarówno w przypadku braku w nazwie informacji odnoszącej się do rodzaju pieczywa, braku wykazu składników czy też danych identyfikujących producenta jest o tyle znaczny, że pozbawia konsumenta istotnej z punktu widzenia prawa do informacji, wiedzy w zakresie tego jaki jest to środek spożywczy oraz kto wyprodukował dany środek spożywczy. Brak powyższych danych w istotny sposób pozbawia konsumenta rzetelnej informacji mogącej mieć zasadniczy wpływ na dokonany przez konsumenta wybór określonego produktu.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż strona jest przedsiębiorcą prowadzącym fachowy obrót artykułami żywnościowymi, a celem jej działalności jest sprzedaż tych artykułów konsumentowi finalnemu, należy ją więc potraktować jako profesjonalistę mającego wpływ na obrót żywnością. Strona należy zatem do kręgu podmiotów odpowiedzialnych za wprowadzane przez siebie do obrotu artykuły rolno-spożywcze i jako profesjonalista działający na rynku artykułów rolno-spożywczych, ma obowiązek znajomości przepisów prawa, związanych z wykonywaną przez niego działalnością. Stąd organ uznał, iż w zakresie braku uwidocznienia wymaganych przepisami prawa informacji dla konsumenta tj. w nazwie pieczywa informacji odnoszącej się do rodzaju pieczywa, wykazu składników oraz danych identyfikujących producenta strona ponosi winę, choćby z racji tego, że przed wystąpieniem stwierdzonej „wady” uchroniłaby stronę już znajomość przepisów prawa żywnościowego. Jednocześnie przy ocenie stopnia zawinienia strony organ wziął pod uwagę okoliczność, że strona podjęła działania naprawcze, we wszystkich sklepach sieci real,-, co wskazała w piśmie stanowiącym odpowiedź na wystąpienie pokontrolne oraz w piśmie z dnia 15 listopada 2013 r.

 

Przy ocenie zakresu naruszenia organ uwzględnił okoliczność, że oznakowanie, choć stanowi jedynie część wymagań w zakresie jakości handlowej przewidzianych przepisami prawa dla tego rodzaju środków spożywczych  w obrocie z udziałem konsumentów, to informacje te stanowią jedne z najważniejszych elementów ich jakości handlowej, a  przepisy prawa nakładają na wprowadzającego do obrotu obowiązek właściwego oznakowania produktów.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił fakt, że strona była już kontrolowana przez tut. organ, a przeprowadzane kontrole wykazywały nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 

Biorąc nadto pod uwagę piąty z czynników mających wpływ na wysokość kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej na podstawie będących w jego posiadaniu informacji o wielkości obrotów stwierdził, że strona w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r., poz. 672 ze zm.) należy do grupy pozostałych przedsiębiorców, w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku jest największy spośród wszystkich kategorii przedsiębiorców. 

 

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości. Należy zaznaczyć przy tym, że w świetle wskazanego przepisu najniższy możliwy wymiar kary w przypadku wprowadzenia do obrotu artykułów rolno-spożywczych nieodpowiadających wymaganiom jakościowym wynosi 500,00 złotych, natomiast górną granicę stanowi pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej, lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej.

 

Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek postanowiono  przedsiębiorcy „REAL,- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka” Spółka Komandytowa, wymierzyć karę pieniężną w wysokości 500,00 złotych z tytułu wprowadzenia do obrotu 5 partii wyrobów piekarniczych, nieodpowiadających wymaganiom jakości handlowej. 

 

Przy ustalaniu wysokości kary tut. organ wziął również pod uwagę postanowienia art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002”, zgodnie z którym kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wymierzona kara pieniężna spełnia te przesłanki, stąd postanowiono, jak w sentencji.

 

Zgodnie z przepisem art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, w związku z powyższym organ orzekł jak w sentencji.

 

Pouczenia:

Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca „REAL,- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka” Spółka Komandytowa, prowadząca działalność gospodarczą w Hipermarkecie Real Szczecin Galaxy przy al. Wyzwolenia 18/20 w Szczecinie powinna wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, Nr konta: 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecinw terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 §1 Ordynacji podatkowej.

Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 §1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Ewa Kryjom

.….........................................................................

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

 

Otrzymują:

- „REAL,- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka”
    Spółka Komandytowa, 02-183 Warszawa,  al.  Krakowska 61

- a/a (Ls). 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 21-01-2014 10:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-01-2014
Ostatnia aktualizacja: - 21-01-2014 10:32