Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZBŻ.8361.118.2013.J-58.2013

Koszalin, dnia 19 grudnia 2013 r.

 Zachodniopomorski Wojewódzki

Inspektor Inspekcji Handlowej

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

............................................................

(pieczęć nagłówkowa organu Inspekcji Handlowej)

 

„BIOR”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Armii Krajowej 2

76-100 Sławno

 

DECYZJA

ZBŻ.8361.118.2013.J-58.2013

umarzająca postępowanie

 

Na podstawie przepisu art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013, poz. 267) w związku z art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej umarza w całości postępowanie w sprawie wymierzenia przedsiębiorcy „BIOR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sławnie kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu nieprawidłowo oznakowanego mięsa drobiowego, tj.:

  1. partii produktu pn. filet z kurczaka świeży schłodzony nieodpowiadającego wymaganiom określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r. nr 187, poz.1577 z późn. zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w:

- art. 1 pkt. 2 lit. l rozporządzenia Komisji (WE) nr 543/2008 z 16.06.2008 r. wprowadzającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego (Dz. U. L 157 z 17.06.2008 s. 46 z późn. zm.) z uwagi na podanie w jego oznakowaniu niepełnej nazwy produktu, tj. „filet z kurczaka ...”, zamiast „filet z piersi z obojczykiem z kurczaka ...”;

-  art. 5 ust. 4 lit. d rozporządzenia Komisji (WE) nr 543/2008 z 16.06.2008 r. wprowadzającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego (Dz. U. L 157 z 17.06.2008 s. 46 z późn. zm.) z uwagi na niepodanie w jego oznakowaniu numeru rejestracyjnego rzeźni lub zakładu rozbioru, tj. podano numer przedsiębiorcy pakującego (kontrolowanego), zamiast numeru rejestracyjnego zakładu dokonującego uboju i rozbioru mięsa drobiowego;

  1. partii produktu pn. ćwiartka z kurczaka świeża schłodzona nieodpowiadającego wymaganiom określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r. nr 187, poz.1577 z późn. zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w art. 5 ust. 4 lit. d rozporządzenia Komisji (WE) nr 543/2008 z 16.06.2008 r. wprowadzającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego (Dz. U. L 157 z 17.06.2008 s. 46 z późn. zm.) z uwagi na niepodanie numeru rejestracyjnego rzeźni lub zakładu rozbioru, tj. podano numer przedsiębiorcy pakującego (kontrolowanego), zamiast numeru rejestracyjnego zakładu dokonującego uboju i rozbioru mięsa drobiowego

z uwagi na to, że wymierzenie ww. przedsiębiorcy kary pieniężnej określonej na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r., nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), byłoby niezgodne z zasadą proporcjonalności wyrażoną w art. 17 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. UE L z dnia 1 lutego 2002 r., Nr 31, s. 1 z późn. zm.).

 

Uzasadnienie

 

W dniach 24 i 27.06.2013 r. na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.04.2004, str. 1 z późn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.), działając na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia urzędowej kontroli żywności nr 00012067, inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy „BIOR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sławnie, ul. Armii Krajowej 2, zwanego dalej również „stroną”, w należącym do niego sklepie spożywczo-przemysłowym INTERMARCHE w Sławnie, ul. Armii Krajowej 2.

 

Podczas kontroli stwierdzono, że do obrotu zostały wprowadzone nieprawidłowo oznakowane 2 partie drobiu, łącznej wartości 94,00 zł, tj.:

  1. partia produktu pn. filet z kurczaka świeży schłodzony, wielkość partii 3,6 kg o wartości 57,20 zł, niespełniającego wymagań określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r. nr 187, poz.1577 z późn. zm.), dalej również „ustawy o jakości”, w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w:

  • art. 1 pkt. 2 lit l rozporządzenia Komisji (WE) nr 543/2008 z 16.06.2008 r. wprowadzającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego (Dz. U. L 157 z 17.06.2008 s. 46 z późn. zm.) z uwagi na podanie w jego oznakowaniu niepełnej nazwy produktu. Na opakowaniu produktu podano „filet z kurczaka ...” a powinno być „filet z piersi z obojczykiem z kurczaka ...”;

  • art. 5 ust. 4 lit. d rozporządzenia Komisji (WE) nr 543/2008 z 16.06.2008 r. wprowadzającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego (Dz. U. L 157 z 17.06.2008 s. 46 ze zm.) z uwagi na niepodanie w jego oznakowaniu numeru rejestracyjnego rzeźni lub zakładu rozbioru, tj. podano numer przedsiębiorcy pakującego (kontrolowanego), zamiast numeru rejestracyjnego zakładu dokonującego uboju i rozbioru mięsa drobiowego. Na opakowaniu podano numer rejestracyjny „32137201 WNI”, zamiast numeru „PL 22050503 WE”, będącego numerem zakładu rozbioru, co ustalono na podstawie dokumentu dostawy FV 18788/06/2013 i oświadczenia osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy;

  1. partia produktu pn. ćwiartka z kurczaka świeża schłodzona, wielkość partii 6,4 kg o wartości 36,80 zł, niespełniającego wymagań określonych w art. 4 ust. 1 ustawy o jakości w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w art. 5 ust. 4 lit. d rozporządzenia Komisji (WE) nr 543/2008 z 16.06.2008 r. wprowadzającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego (Dz. U. L 157 z 17.06.2008 s. 46 z późn. zm.) z uwagi na niepodanie numeru rejestracyjnego rzeźni lub zakładu rozbioru, tj. podano numer przedsiębiorcy pakującego (kontrolowanego), zamiast numeru rejestracyjnego zakładu dokonującego uboju i rozbioru mięsa drobiowego. Na opakowaniu podano numer rejestracyjny „32137201 WNI”, zamiast numeru „PL 22050503 WE”, będącego numerem zakładu rozbioru, co ustalono na podstawie dokumentu dostawy FV 18788/06/2013 i oświadczenia osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy;

W związku z powyższymi nieprawidłowościami pismem z dnia 04.12.2013 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę - „BIOR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sławnie, o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu ww. artykułów rolno-spożywczych niewłaściwej jakości handlowej.

Stronie umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strona nie skorzystała ze swojego uprawnienia. Niemniej jednak przeanalizowano w toku niniejszego postępowania odpowiedź kontrolowanego na wystąpienia pokontrolne, który w piśmie z dnia 21.10.2013 r. poinformował, że stwierdzone uchybienia usunięto wprowadzając prawidłowe oznakowanie drobiu.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy o jakości, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. Z definicji tej jednoznacznie zatem wynika, że oznakowanie artykułu rolno-spożywczego jest jednym z elementów jego jakości handlowej.

Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy o jakości, wprowadzone do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

W myśl natomiast art. 1 pkt. 2 lit l rozporządzenia Komisji (WE) nr 543/2008 z 16.06.2008 r. wprowadzającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego (Dz. U. L 157 z 17.06.2008 s. 46 z późn. zm.), dalej „rozporządzenia 543/2008”, drób w kawałkach, na który składa się filet z piersi bez skóry, z obojczykiem i chrząstką mostka, przy czym masa obojczyka i chrząstki mostka nie przekracza 3% całkowitej masy ciała definiuje się jako filet z piersi z obojczykiem.

W toku kontroli stwierdzono, iż w oznakowaniu produktu filet z kurczaka świeży schłodzony użyto niewłaściwej - niepełnej nazwy ww. produktu w związku z czym ustalono, że taki stan faktyczny stanowi naruszenie przepisu art. 1 pkt. 2 lit l rozporządzenia 543/2008.

 

Zgodnie z art. 5 ust. 4 lit. d rozporządzenia 543/2008, w przypadku paczkowanego mięsa drobiowego na opakowaniu jednostkowym lub na przymocowanej etykiecie umieszcza się numer rejestracyjny rzeźni lub zakładu rozbioru, nadany zgodnie z art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) nr 853/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U.L 139 z 30.04.2005, s. 55), z wyjątkiem przypadku, gdy rozbiór i odkostnianie odbywają się w miejscu sprzedaży przewidzianym w art. 4 ust. 2 lit. d) tego rozporządzenia.

W toku kontroli stwierdzono, że na opakowaniach produktów filet z kurczaka świeży schłodzony oraz ćwiartka z kurczaka świeża schłodzona umieszczono numer przedsiębiorcy pakującego, zamiast numeru zatwierdzającego rzeźni lub zakładu rozbioru (tj. zakładu dokonującego uboju i rozbioru mięsa drobiowego), w związku z czym ustalono, że taki stan faktyczny stanowi naruszenie art. 5 ust. 4 lit. d rozporządzenia 543/2008.

 

Przepisy rozporządzenia 543/2008 są przepisami o jakości handlowej mięsa drobiowego, a niespełniające jego wymagań produkty są artykułami rolno-spożywczymi niewłaściwej jakości handlowej, naruszającymi wymagania określone w art. 4 ust. 1 ustawy o jakości.

 

Ustawa o jakości stanowi w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 złotych.

Jednocześnie ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4, odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L z 2002 r., Nr 31, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 178/2002”, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego.

Nadto, w myśl art. 17 ust. 1 rozporządzenia 178/2002, podmioty działające na rynku spożywczym i pasz zapewniają, na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodność tej żywności lub pasz z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów.

W świetle powyższych definicji przedsiębiorca „BIOR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sławnie odpowiada za jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

Mając na względzie powyższe ustalenia, w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując dyspozycję ww. przepisów w odniesieniu do zakwestionowanych artykułów rolno-spożywczych, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, oceniając stopień szkodliwości czynu wprowadzenia ich do obrotu wziął pod uwagę, że stwierdzone w odniesieniu do zakwestionowanych środków spożywczych nieprawidłowości w oznakowaniu nie naruszają w znaczący sposób interesów konsumentów, nie wpływają na właściwości produktów oraz na ich przydatność do celów spożywczych. Całość oznakowania artykułu rolno-spożywczego filet z kurczaka świeży schłodzony, jak również forma jego opakowania (tacki z przeźroczystą folią), pomimo podania w oznakowaniu niepełnej nazwy produktu pozwala konsumentom na właściwe jego zidentyfikowanie. Niepodanie natomiast w przypadku tego produktu, jak i produktu ćwiartka z kurczaka świeża schłodzona, numeru rejestracyjnego rzeźni lub zakładu rozbioru, powoduje co prawda trudności we właściwej identyfikacji miejsca pochodzenia towaru, jednak nie uniemożliwia tego zupełnie z uwagi na informacje zawarte w dokumencie towarzyszącym ww. produktom (faktura VAT nr 18788/06/2013).

 

Przy ocenie stopnia zawinienia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, że strona jako przedsiębiorca profesjonalnie i fachowo zajmuje się obrotem artykułami rolno-spożywczymi oraz należy do kręgu podmiotów odpowiedzialnych za ich jakość handlową. Z tego też względu strona powinna wykazać się dużą znajomością przepisów prawa żywnościowego szczególnie w zakresie oznakowania artykułów rolno-spożywczych i dbałością o przestrzeganie tych przepisów. W przedmiotowej sprawie stwierdzić należy, że strona doprowadziła do powstania stwierdzonych nieprawidłowości, poprzez swoje działanie polegające na znakowaniu produktów, ponosi więc całą odpowiedzialność za ich niewłaściwą jakość.

 

Ustalając z kolei zakres naruszenia wymagań jakości handlowej organ ocenił, że stwierdzone nieprawidłowości nie były istotne z punktu widzenia właściwości produktu, jak i interesów konsumentów, a naruszone wymagania w zakresie oznakowania stanowiły niewielką część wymagań przewidzianych w przepisach prawa żywnościowego dla tego rodzaju produktów.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych organ wziął pod uwagę, że podczas uprzednio prowadzonej u przedsiębiorcy kontroli nie stwierdzono naruszeń w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 

Biorąc pod uwagę piąty czynnik wpływający na wymiar kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, w oparciu o przedstawioną przez stronę informację o wysokości obrotów osiągniętych w 2012 r. (CIT-8) stwierdził, że w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013, poz. 672 z późn. zm.) strona należy do kategorii tzw. małych przedsiębiorców, w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w obrocie rynkowym nie jest znaczny.

 

Po analizie wszystkich opisanych wyżej okoliczności stwierdzono, że w sprawie nie ma podstaw do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt. 3 ustawy o jakości. Uwzględniając fakt, że najniższy możliwy wymiar kary zgodnie z ww. przepisem wynosi 500 zł, górną granicę stanowi natomiast pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej, która w tym przypadku wynosi 470 zł, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że wymierzenie kary choćby w najniższym jej wymiarze naruszyłoby zasadę proporcjonalności określoną w art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002. Zdaniem organu kara ta byłaby niewspółmierna do stwierdzonych nieprawidłowości oraz ilości i wartości artykułów rolno-spożywczych niewłaściwej jakości handlowej.

Z powyższych względów uznać należy, że również cel zapobiegawczy, prewencyjny postępowania został osiągnięty jeszcze przed ewentualnym nałożeniem kary pieniężnej - kontrolowany uzyskał wiedzę co do możliwości występowania podobnych nieprawidłowości wpływających na jakość wprowadzanych do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Podsumowując powyższe, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zdecydował o odstąpieniu od wymierzenia kary określonej w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości i w związku z tym uznał dalsze prowadzenie postępowania administracyjnego w świetle stwierdzonych okoliczności sprawy w całości za bezprzedmiotowe.

 

W przypadku, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej na podstawie przepisu art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013, poz. 267), wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części, stąd orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Z up. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego

Inspektora Inspekcji Handlowej

Andrzej Kuśpiel

Dyrektor Delegatury

...................................................................

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska

służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

 

 Otrzymują:

  1. „BIOR”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Armii Krajowej 2

76-100 Sławno,

  1. aa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 21-01-2014 10:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Wilkosz 21-01-2014 10:30