Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZBŻ.8361.100.2013.J-56.2013

Koszalin, dnia 16 grudnia 2013 r.

Zachodniopomorski Wojewódzki

Inspektor Inspekcji Handlowej

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

............................................................

(pieczęć nagłówkowa organu Inspekcji Handlowej)

 

 

Kutnowskie Zakłady Drobiarskie

„EXDROB” - Spółka Akcyjna

ul. Mickiewicza nr 108

99-300 Kutno

 

DECYZJA 

ZBŻ.8361.100.2013.J-56.2013

umarzająca postępowanie

 

Na podstawie przepisu art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013, poz. 267) w związku z  art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej umarza w całości postępowanie w sprawie wymierzenia przedsiębiorcy Kutnowskie Zakłady Drobiarskie „EXDROB” - Spółka Akcyjna z siedzibą w Kutnie, kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu nieprawidłowo oznakowanych 2 partii mięsa drobiowego, w tym:

  1. partii produktu pn. piersi z gęsi z kością kl. B oznaczonej m.in.: najlepiej spożyć przed końcem: 11.2013 r. i nr partii prod.: 12/170/154, Kutnowskie Zakłady Drobiarskie „EXDROB” S.A. ul. Mickiewicza 108, 99-300 Kutno, który nie spełniał wymagań określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w:

-  § 26 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.), z uwagi na niepodanie w jego oznakowaniu dodatkowo informacji o treści „produkt głęboko mrożony”, zamiast określenia „głęboko mrożone”;

-  § 26 ust. 1 pkt. 2 wyżej cytowanego rozporządzenia, z uwagi na niepodanie w jego oznakowaniu dodatkowo informacji określającej okres przechowywania przez konsumenta;

  1. partii produktu pn. kaczka Pekin bez szyi i bez podrobów – PG oznaczonej m.in.: Najlepiej spożyć przed końcem: 05:2014 i kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej L.12/1123/2, Polfex Sp. z o.o. ul. Wiejska 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski, który nie spełniał wymagań określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r. nr 187, poz.1577 z późn. zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w § 26 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.), z uwagi na niepodanie w jego oznakowaniu dodatkowo informacji określającej okres przechowywania przez konsumenta,

z uwagi na to, że wymierzenie ww. przedsiębiorcy kary pieniężnej określonej na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r., nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), byłoby niezgodne z zasadą proporcjonalności wyrażoną w art. 17 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. UE L z dnia 1 lutego 2002 r., Nr 31, s. 1 z późn. zm.).

Uzasadnienie

 

W dniach 05, 06, 07.06.2013 r.  na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.04.2004, str. 1 z późn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.), działając na podstawie upoważnień do przeprowadzenia urzędowej kontroli żywności nr00011746, 00012051, inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy Kutnowskie Zakłady Drobiarskie „EXDROB” – Spółka Akcyjna z siedzibą w Kutnie, ul. Mickiewicza 108, zwanego dalej również „stroną”, w należącym do niegosklepie firmowym w Koszalinie, ul. Jagoszewskiego 7/11.

 

Podczas kontroli stwierdzono, że do obrotu zostały wprowadzone nieprawidłowo oznakowane 2 partie mięsa drobiowego łącznej wartości 186,41 zł, tj.:

  1. partia produktu pn. Piersi z gęsi z kością kl. B oznaczonego m.in.: Najlepiej spożyć przed końcem: 11.2013 r. i nr partii prod.: 12/170/154, Kutnowskie Zakłady Drobiarskie „EXDROB” S.A. ul. Mickiewicza 108, 99-300 Kutno, niespełniającego wymagań określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r. nr 187, poz.1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w:

- § 26 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.) z uwagi na niepodanie w jego oznakowaniu informacji o treści „produkt głęboko mrożony”, zamiast określenia „głęboko mrożone”;

- § 26 ust. 1 pkt. 2 wyżej cytowanego rozporządzenia, z uwagi na niepodanie w jego oznakowaniu dodatkowo informacji określającej okres przechowywania przez konsumenta;

  1. partię produktu pn. Kaczka Pekin bez szyi i bez podrobów – PG oznaczonego m. in.: Najlepiej spożyć przed końcem: 05:2014 i kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej L.12/1123/2, Polfex Sp. z o.o. ul. Wiejska 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski, niespełniającego wymagań określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r. nr 187, poz.1577 z późn. zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w § 26 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.), z uwagi na niepodanie w jego oznakowaniu dodatkowo informacji określającej okres przechowywania przez konsumenta.

 

W związku z powyższymi nieprawidłowościami pismem z dnia 22.11.2013 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę –Kutnowskie Zakłady Drobiarskie „EXDROB” – Spółka Akcyjna z siedzibą w Kutnie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu ww. środków spożywczych niewłaściwej jakości handlowej.

Stronie umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strona nie skorzystała ze swojego uprawnienia. Niemniej jednak przeanalizowano w toku niniejszego postępowania odpowiedzi zarówno kontrolowanego jak i producenta produktu Kaczka Pekin bez szyi i bez podrobów – PG, Polfex Sp. z o.o. ul. Wiejska 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski, nie będącego stroną niniejszego postępowania, na wystąpienia pokontrolne.

I tak, kontrolowany przedsiębiorca, będący jednocześnie producentem produktu pn. Piersi z gęsi z kością kl. B, w piśmie z dnia 16.09.2013 r. przedstawił swoje wątpliwości odnośnie stwierdzonej nieprawidłowości w oznakowaniu tego wyrobu wykazując, iż jego zdaniem mięso drobiowe w myśl przepisów prawa wspólnotowego nie jest produktem, gdyż produktem jest wyrób gotowy do spożycia, a pierś z gęsi jest mięsem surowym, które należy poddać obróbce cieplnej, w związku z czym oznakowanie stanu termicznego jako „produkt głęboko mrożony” wprowadzać może konsumenta w błąd. Organ nie podzielił stanowiska strony, czemu dał wyraz w skierowanym do niej piśmie z dnia 16.10.2013r. Niezależnie od powyższej korespondencji strona ostatecznie podjęła decyzję o poprawie zakwestionowanego oznakowania na całym asortymencie głęboko mrożonym umieszczając wymaganą informację „Produkt głęboko mrożony”, na dowód czego nadesłała pismem z dnia 24.10.2013r. przykładową etykietę. Umieściła również na opakowaniach produktów głęboko mrożonych dodatkową informację dla konsumentów o okresie przechowywania. Poinformowała jednocześnie, że firma Polfex, sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim dokonała niezbędnych poprawek w oznakowaniu kwestionowanego produktu Kaczka Pekin bez szyi i bez podrobów.

Producent produktu Kaczka Pekin bez szyi i bez podrobów – PG, Polfex Sp. z o.o. ul. Wiejska 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski, w piśmie z dnia 10.09.2013 r. poinformował natomiast, iż nieprawidłowość dotycząca oznakowania tego produktu spowodowana była przesunięciem na rynek krajowy partii towaru eksportowego i zapewnił, iż następne partie produkcyjne będą zawierały brakujące oznaczenia.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy o jakości, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. Z definicji tej jednoznacznie zatem wynika, że oznakowanie artykułu rolno-spożywczego jest jednym z elementów jego jakości handlowej.

Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy o jakości, wprowadzone do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

W myśl natomiast § 26 ust. 1 ww. rozporządzeniaMinistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.), dalej „rozporządzenia w sprawie znakowania”, w oznakowaniu opakowanych środków spożywczych głęboko mrożonych przeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta podaje się dodatkowo informacje:

- „produkt głęboko mrożony” (pkt 1);

- określające okres przechowywania przez konsumenta wraz z temperaturą przechowywania lub wymaganym rodzajem wyposażenia do przechowywania (pkt 2);

- „nie zamrażać powtórnie” albo podobne określenie (pkt 3).

 

Mając na uwadze powyższe, w związku z ustaleniami kontroli stwierdzono, że będące przedmiotem postępowaniaprodukty pn. piersi z gęsi z kością kl. B oraz Kaczka Pekin bez szyi i bez podrobów – PG, nie posiadają w swoim oznakowaniu dodatkowo informacji określającej okres przechowywania przez konsumenta i ustalono, iż taki stan faktyczny stanowi naruszenie § 26 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie znakowania. Dodatkowo na etykiecie środka spożywczego pn. piersi z gęsi z kością kl. B nie umieszczono określenia „produkt głęboko mrożony”, co stanowiło naruszenie 26 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie znakowania.

 

Rozporządzenie w sprawie znakowania jest aktem prawnym wydanym na podstawie ustawy o jakości, regulującym m.in. szczegółowy zakres informacji podawanych w oznakowaniu opakowanych środków spożywczych. Niespełniające wymagań tego rozporządzenia opakowane mrożone środki spożywcze są artykułami rolno-spożywczymi niewłaściwej jakości handlowej, naruszającymi wymagania określone w art. 4 ust. 1 ustawy o jakości.

 

Ustawa o jakości stanowi w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 złotych.

Jednocześnie ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4, odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L z 2002 r., Nr 31, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem  178/2002”, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich producentów tych artykułów i każde następne ogniwo handlu detalicznego.

Nadto, w myśl art. 17 ust. 1 rozporządzenia 178/2002, podmioty działające na rynku spożywczym i pasz zapewniają, na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodność tej żywności lub pasz z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów.

W świetle powyższych definicji przedsiębiorca Kutnowskie Zakłady Drobiarskie „EXDROB” – Spółka Akcyjna z siedzibą w Kutnie, odpowiada za jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

Mając na względzie powyższe ustalenia, w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując dyspozycję ww. przepisów w odniesieniu do zakwestionowanych artykułów rolno-spożywczych, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, oceniając stopień szkodliwości czynu wprowadzenia ich do obrotu wziął pod uwagę, iż stwierdzone w odniesieniu do zakwestionowanych środków spożywczych nieprawidłowości w oznakowaniu nie naruszają w znaczący sposób interesów konsumentów, nie wpływają na właściwości produktów oraz na ich przydatność do celów spożywczych. Całość oznakowania badanych artykułów rolno-spożywczych, pomimo braku określonej informacji o okresie przechowywania przez konsumentów, pozwala im na ocenę do kiedy te środki spożywcze zachowują swoje właściwości i nadają się do spożycia przez ludzi. Dodatkowo oznakowanie Piersi z gęsi z kością, pomimo nieprawidłowego określenia – „głęboko mrożone”, nie pozbawia konsumentów wiedzy co do właściwości produktu, w tym jego rodzaju, stopnia przetworzenia, postaci i procesów technologicznych stosowanych w jego produkcji.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, że strona jako przedsiębiorca profesjonalnie i fachowo zajmuje się obrotem artykułami rolno-spożywczymi. Obrót ten prowadzi zarówno na etapie detalicznym, jak i wytwórczym, będąc producentem wprowadzanej przez siebie do obrotu żywności, a więc ma największy spośród wszystkich profesjonalnych uczestników rynku wpływ na jej jakość handlową. Punkt sprzedaży należący do strony jest sklepem specjalistycznym ze względu na przedmiot obrotu, a jego ofertę sprzedaży stanowią głównie produkty drobiowe. Z tego też względu strona powinna wykazać się dużą znajomością prawa żywnościowego szczególnie w zakresie oznakowania artykułów rolno-spożywczych i dbałością o jakość wprowadzanych do obrotu produktów. W przedmiotowej sprawie stwierdzić należy, że na powstanie ujawnionej w trakcie kontroli nieprawidłowości w odniesieniu do Piersi z gęsi z kością bezpośredni wpływ miała strona, jako producent tego wyrobu, poprzez swoje działanie polegające na znakowaniu produktów. Ponadto, jako pierwsze ogniwo wprowadzających żywność na rynek kształtuje ten rynek i decyduje o prawidłowości obrotu żywnością.

Bezpośredniego wpływu nie miała natomiast strona na powstanie nieprawidłowości w oznakowaniu produktu Kaczka Pekin bez szyi i bez podrobów, chociaż i w tym przypadku, jako podmiot profesjonalnie zajmujący się obrotem żywnością, odpowiada za środki spożywcze wprowadzane przez siebie do obrotu, a przez to powinna wykazać się należytą starannością i znajomością podstawowych przepisów prawa żywnościowego. Tym bardziej, że stwierdzona wada w oznakowaniu była możliwa do wykrycia bez podejmowania działań przekraczających tę staranność w stosunkach handlowych na poziomie obrotu dokonywanego przez stronę.

 

Ustalając z kolei zakres naruszenia wymagań jakości handlowej organ ocenił, że stwierdzone nieprawidłowości nie były istotne z punktu widzenia właściwości produktów, jak i interesów konsumentów, a naruszone wymagania w zakresie oznakowania stanowiły niewielką część wymagań przewidzianych w przepisach prawa żywnościowego dla tego rodzaju produktów.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych organ wziął pod uwagę, że podczas uprzednio prowadzonych u przedsiębiorcy kontroli nie stwierdzono naruszenia jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 

Biorąc nadto pod uwagę piąty z czynników mających wpływ na wysokość kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w oparciu o przedstawioną przez stronę informację o wysokości obrotów osiągniętych w 2012r. stwierdził,że wykracza strona poza kategorie przedsiębiorców wymienione w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej  (Dz. U. z 2013, poz. 672 z późn. zm.) tj. mikroprzedsiębiorców, małych i średnich, stąd wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w obrocie rynkowym jest największy spośród wszystkich innych kategorii przedsiębiorców.

 

Po analizie wszystkich opisanych wyżej okoliczności stwierdzono, że w sprawie nie ma podstaw do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt. 3 ustawy o jakości. Uwzględniając fakt, że najniższy możliwy wymiar kary zgodnie z ww. przepisem wynosi 500 zł, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że wymierzenie kary choćby w najniższym jej wymiarze naruszyłoby zasadę proporcjonalności określoną w art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002. Zdaniem organu kara ta byłaby niewspółmierna do stwierdzonych nieprawidłowości i dokonanej w związku z nimi oceny przesłanek jej wymiaru, a w szczególności stopnia szkodliwości czynu wprowadzenia ich do obrotu, który nie wskazuje na istotne naruszenie interesów konsumentów.

Z powyższych względów uznać należy, że również cel zapobiegawczy, prewencyjny postępowania został osiągnięty jeszcze przed ewentualnym wymierzeniem kary pieniężnej. Kontrolowany uzyskał wiedzę co do możliwości występowania podobnych nieprawidłowości wpływających na jakość wprowadzanych do obrotu artykułów rolno-spożywczych i w zakresie w jakim miał bezpośredni wpływ na ich powstanie, podjął czynności zmierzające do ich usunięcia.

 

Podsumowując powyższe, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zdecydował o odstąpieniu od wymierzenia kary określonej w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości i w związku z tym uznał dalsze prowadzenie postępowania administracyjnego w świetle stwierdzonych okoliczności sprawy w całości za bezprzedmiotowe.

 

W przypadku, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej na podstawie przepisu art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013, poz. 267), wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części, stąd orzeczono jak w sentencji.

 

 

Pouczenie:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Z up. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego

Inspektora Inspekcji Handlowej

Andrzej Kuśpiel

Dyrektor Delegatury

                                                                       ...................................................................

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska

służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

                                                                      

Otrzymują:

  1. Kutnowskie Zakłady Drobiarskie „EXDROB”

Spółka Akcyjna

ul. Mickiewicza nr 108

99-300 Kutno,

  1. aa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 21-01-2014 10:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-01-2014
Ostatnia aktualizacja: - 21-01-2014 10:27