Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZBŻ.8361.66.2013.J-55.2013

Koszalin, dnia 09 grudnia 2013 r.

Zachodniopomorski Wojewódzki

Inspektor Inspekcji Handlowej

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

............................................................

(pieczęć nagłówkowa organu Inspekcji Handlowej)

 

 

„Luberon”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Trzebiatowska nr 6

78-100 Kołobrzeg

 

 

DECYZJA 

ZBŻ.8361.66.2013.J-55.2013

umarzająca postępowanie

 

Na podstawie przepisu art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013, poz. 267) w związku z  art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej umarza w całości postępowanie w sprawie wymierzenia przedsiębiorcy „Luberon” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu, kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu nieprawidłowo oznakowanej partii opakowanego środka spożywczego głęboko mrożonego pn. stek siekany wołowy a`500 g oznaczonego m.in.: „najlepiej spożyć przed: 24.10.2013” i kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (data produkcji) „24.10.2012”, wyprodukowanego przez MEAT LAND Sp. z o.o. ul. Wiesiołowskiego 9/3, 16-080 Tykocin, Zakład Produkcyjny: Nienałty-Szymany 11, 07-323 Zaręby Kościelne, nieodpowiadającego wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w:

- § 26 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. z 2007  nr 137, poz. 966 z późn. zm.) z uwagi na to, że w jego oznakowaniu nie podano dodatkowo informacji określającej okres przechowywania przez konsumenta,

- art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. jw.) w związku z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2010 r. nr 136, poz. 914 z późn. zm.) z uwagi na to, żeww. produkt był oznakowany w sposób niezrozumiały dla konsumenta, ponieważ na opakowaniu na wysokości napisu „najlepiej spożyć przed:” umieszczono 24.10.2012, natomiast na wysokości napisu „data produkcji /data zamrożenia /nr partii:” podano 24.10.2013,

z uwagi na to, że wymierzenie ww. przedsiębiorcy kary pieniężnej określonej na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r., nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), byłoby niezgodne z zasadą proporcjonalności wyrażoną w art. 17 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. UE L z dnia 1 lutego 2002 r., Nr 31, s. 1 z późn. zm.).

 

Uzasadnienie

 

W dniach 17, 22, 24.04.2013 r.na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.04.2004, str. 1 z późn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.), działając na podstawie upoważnień do przeprowadzenia urzędowej kontroli żywności nr00011704, 00011710, inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy „Luberon” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu, ul. Trzebiatowska 6, zwanego dalej również „stroną”, w należącym do niegosklepie spożywczo-przemysłowym „Intermarche” w Kołobrzegu, ul. Trzebiatowska 6.

Podczas kontroli stwierdzono, że do obrotu została wprowadzona nieprawidłowo oznakowana partia opakowanego środka spożywczego głęboko mrożonego pn. stek siekany wołowy a`500 g oznaczonego m.in.: „najlepiej spożyć przed: 24.10.2013” i kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (data produkcji) „24.10.2012”, wyprodukowanego przez MEAT LAND Sp. z o.o. ul. Wiesiołowskiego 9/3, 16-080 Tykocin, Zakład Produkcyjny: Nienałty-Szymany 11, 07-323 Zaręby Kościelne, niespełniającego wymagań określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz.1577 z późn. zm.), dalej również „ustawy o jakości”,  w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w:

- § 26 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. z 2007 nr 137, poz. 966 z późn. zm.) z uwagi na to, żena opakowaniu ww. produktu nie umieszczono dodatkowo informacji określającej okres przechowywania przez konsumenta,

- art. 6 ust. 2 ustawy ustawy o jakości w związku z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2010 r. nr 136, poz. 914 z późn. zm.) z uwagi na to, żeww. produkt był oznakowany w sposób niezrozumiały dla konsumentów, ponieważ na opakowaniu na wysokości napisu „najlepiej spożyć przed:” umieszczono 24.10.2012, natomiast na wysokości napisu „data produkcji /data zamrożenia /nr partii:” podano 24.10.2013.

 

W związku z powyższymi nieprawidłowościami pismem z dnia 20.11.2013 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę –„Luberon” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu ww. artykułu rolno-spozywczego niewłaściwej jakości handlowej.

Stronie umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strona nie skorzystała ze swojego uprawnienia. Niemniej jednak przeanalizowano w toku niniejszego postępowania odpowiedzi zarówno kontrolowanego jak i producenta MEAT LAND Sp. z o.o. ul. Wiesiołowskiego 9/3, 16-080 Tykocin, Zakład Produkcyjny: Nienałty-Szymany 11, 07-323 Zaręby Kościelne, nie będącego stroną niniejszego postępowania, na wystąpienia pokontrolne.

I tak, kontrolowany przedsiębiorca w piśmie z dnia 11.09.2013 r. poinformował, iż kwestionowany w trakcie kontroli towar został wycofany z obrotu i zwrócony producentowi.

Producent kwestionowanego produktu, w piśmie z dnia 31.07.2013 r. poinformował natomiast, iż od dnia 01.01.2013r. zaprzestał używania kwestionowanych pod kątem oznakowania opakowań produktu i od tej daty posługuje się opakowaniami, które spełniają wymagania prawne dotyczące dodatkowej informacji określającej okres przechowywania.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy o jakości, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. Z definicji tej jednoznacznie zatem wynika, że oznakowanie artykułu rolno-spożywczego jest jednym z elementów jego jakości handlowej.

Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy o jakości, wprowadzone do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

W myśl natomiast § 26 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.), dalej również „rozporządzenia w sprawie znakowania”, w oznakowaniu opakowanych środków spożywczych głęboko mrożonych przeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta podaje się dodatkowo informacje:

-„produkt głęboko mrożony”(pkt 1),

- określające okres przechowywania przez konsumenta wraz z temperaturą przechowywania lub wymaganym rodzajem wyposażenia do przechowywania (pkt 2),

-"nie zamrażać powtórnie" albo podobne określenie (pkt 3).

W toku kontroli stwierdzono, że stek siekany wołowy nie posiada w oznakowaniu dodatkowej informacji określającej okres przechowywania przez konsumenta i ustalono, że taki stan faktyczny stanowi naruszenie § 26 ust 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie znakowania.

 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o jakości, do znakowania artykułów rolno-spożywczych stosuje się odpowiednio wymagania określone m.in. w art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 25.08.20006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2010 r. nr 136, poz. 914 z późn. zm.) zgodnie z którym, środki spożywcze muszą być oznakowane w sposób zrozumiały dla konsumenta, napisy muszą być wyraźne, czytelne i nieusuwalne, umieszczone w widocznym miejscu, a także nie mogą być w żaden sposób ukryte, zasłonięte lub przysłonięte innymi nadrukami lub obrazkami.

Na opakowaniu badanego produktu na wysokości napisu „najlepiej spożyć przed:” umieszczono datę 24.10.2012, natomiast na wysokości napisu „data produkcji /data zamrożenia /nr partii:” podano datę 24.10.2013 w związku z czym w toku kontroli stwierdzono, że jest on oznakowany w sposób niezrozumiały dla konsumenta, przez co narusza art. 6 ust. 2 ustawy o jakości w związku z art. 48 ust. 1 ww. ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

 

Niespełniający powyższych wymagań opakowany mrożony środek spożywczy jest artykułem rolno-spożywczym niewłaściwej jakości handlowej, naruszającym wymagania określone w art. 4 ust. 1 ustawy o jakości.

 

Ustawa o jakości stanowi w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 złotych.

Jednocześnie ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4, odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L z 2002 r., Nr 31, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem  178/2002”, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego.

Nadto, w myśl art. 17 ust. 1 rozporządzenia 178/2002, podmioty działające na rynku spożywczym i pasz zapewniają, na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodność tej żywności lub pasz z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów.

W świetle powyższych definicji przedsiębiorca „Luberon”Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu, odpowiada za jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

Mając na względzie powyższe ustalenia, w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując dyspozycję ww. przepisów w odniesieniu do zakwestionowanego artykułu rolno-spożywczego, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, oceniając stopień szkodliwości czynu wprowadzenia go do obrotu wziął pod uwagę, że stwierdzone nieprawidłowości nie naruszają w znaczący sposób interesów konsumentów, nie wpływają na właściwości produktu oraz na jego przydatność do celów spożywczych. Całość oznakowania przedmiotowego artykułu rolno-spożywczego, pomimo braku i niewłaściwym umiejscowieniu określonych informacji, pozwala konsumentom na ocenę, do kiedy przedmiotowy środek spożywczy zachowuje swoje właściwości i nadaje się do spożycia przez ludzi.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, że strona jako przedsiębiorca profesjonalnie i fachowo zajmuje się obrotem artykułami rolno-spożywczymi oraz należy do kręgu podmiotów odpowiedzialnych za ich jakość handlową. Z tego też względu strona powinna wykazać się dużą znajomością przepisów prawa żywnościowego szczególnie w zakresie oznakowania artykułów rolno-spożywczych i dbałością o przestrzeganie tych przepisów. W przedmiotowej sprawie stwierdzić należy, że strona mogła zapobiec wystąpieniu stwierdzonych nieprawidłowości, o ile dochowałaby należytej staranności polegającej na sprawdzeniu poprawności oznakowania przy odbiorze towaru od dostawcy i szczegółowej znajomości regulacji prawa żywnościowego. Z drugiej strony przyjęto, że  przedsiębiorca nie miał woli świadomego działania prowadzącego do powstania nieprawidłowości naruszających wymagania jakościowe. 

 

Ustalając z kolei zakres naruszenia wymagań jakości handlowej organ ocenił, że stwierdzone nieprawidłowości nie były istotne z punktu widzenia właściwości produktu, jak i interesów konsumentów, a naruszone wymagania w zakresie oznakowania stanowiły niewielką część wymagań przewidzianych w przepisach prawa żywnościowego dla tego rodzaju produktów.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych organ wziął pod uwagę, że przedsiębiorca nie był wcześniej kontrolowany w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 

Biorąc pod uwagę piąty czynnik wpływający na wymiar kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, w oparciu o przedstawioną przez stronę informację o wysokości obrotów osiągniętych w 2012 r. stwierdził, że w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013, poz. 672 z późn. zm.) strona należy do kategorii tzw. małych przedsiębiorców, w związku z czym wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w obrocie rynkowym nie jest znaczny.

 

Po analizie wszystkich opisanych wyżej okoliczności stwierdzono, że w sprawie nie ma podstaw do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt. 3 ustawy o jakości. Uwzględniając fakt, że najniższy możliwy wymiar kary zgodnie z ww. przepisem wynosi 500 zł, górną granicę stanowi natomiast pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej, która w tym przypadku wynosi 374,75 zł, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że wymierzenie kary choćby w najniższym jej wymiarze naruszyłoby zasadę proporcjonalności określoną w art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002. Zdaniem organu kara ta byłaby niewspółmierna do rodzaju stwierdzonych naruszeń, a także ilości i wartości artyku rolno-spożywczego niewłaściwej jakości handlowej.

Z powyższych względów uznać należy, że również cel zapobiegawczy, prewencyjny postępowania został osiągnięty jeszcze przed ewentualnym wymierzeniem kary pieniężnej – kontrolowany uzyskał wiedzę co do możliwości występowania podobnych nieprawidłowości wpływających na jakość wprowadzanych do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Podsumowując powyższe, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zdecydował o odstąpieniu od wymierzenia kary określonej w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości i w związku z tym uznał dalsze prowadzenie postępowania administracyjnego w świetle stwierdzonych okoliczności sprawy w całości za bezprzedmiotowe.

 

W przypadku, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej na podstawie przepisu art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013, poz. 267), wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części, stąd orzeczono jak w sentencji.

 

 

Pouczenie:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

                                              

 

Z up. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego

Inspektora Inspekcji Handlowej

Andrzej Kuśpiel

Dyrektor Delegatury

                                                                       ...................................................................

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska

służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

                                                        

Otrzymują:

  1. „Luberon”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Trzebiatowska nr 6

78-100 Kołobrzeg,

  1. aa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 21-01-2014 10:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Wilkosz 21-01-2014 10:24