Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZBŻ.8361.56.2013.J-43.2013

Koszalin, dnia 02 grudnia 2013 r.

Zachodniopomorski Wojewódzki

Inspektor Inspekcji Handlowej

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

............................................................

(pieczęć nagłówkowa organu Inspekcji Handlowej)

 

Ryszard Roszkowski

wykonujący działalność gospodarczą pod nazwą

Ryszard Roszkowski Sp. C. DUET PHU, 

Grzegorz Roszkowski

wykonujący działalność gospodarczą pod nazwą

Sp. C. DUET PHU Ryszard Roszkowski,

Grzegorz Roszkowski,

wspólnicy spółki cywilnej

ul. Mazurska 13

75-394 Koszalin

 

DECYZJA 

 ZBŻ.8361.56.2013.J-43.2013

wymierzająca karę pieniężną

 

Na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wymierza przedsiębiorcom Ryszardowi Roszkowskiemu wykonującemu działalność gospodarczą pod nazwą "Ryszard Roszkowski Sp. C. DUET PHU"  oraz Grzegorzowi Roszkowskiemu wykonującemu działalność gospodarczą pod nazwą "Sp. C. DUET PHU Ryszard Roszkowski, Grzegorz Roszkowski", wspólnikom spółki cywilnej, karę pieniężną w wysokości 773 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt trzy złote) z tytułu wprowadzenia do obrotu 3 partii jaj kurzych, tj.: 

 1. partii jaj kurzych w opakowaniach (w ilości 10 szt./opak.) pod nazwą handlową 10 świeżych jaj, oznaczonych m.in.: Producent: Lim Pol Sp. z o. o. Fletnowo 43A, 86-134 Dragacz; dystrybutor: PHU Duet s.c., ul. Mazurska 13, 75-375 Koszalin, nieodpowiadających wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r. nr 187, poz.1577 z późn. zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w art. 12 ust. 1 lit. c  rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008  z dnia 23 czerwca 2008 r. ustalającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U.L 163 z 24.06.2008, s. 6 z późn. zm.) z uwagi na niewskazanie w ich oznakowaniu faktycznej klasy wagowej - spośród trzech uwidocznionych na opakowaniu „S, M, L”;
  1. 2 partii jaj konsumpcyjnych oferowanych do sprzedaży luzem (bez opakowań), dostarczonych przez Lim Pol Sp. z o. o. Fletnowo 43A, 86-134 Dragacz, tj.:
  2. partii jaj w ilości 810 szt. oznakowanych przez producenta 3 PL 32091301, klasy wagowej L,
  3. partii jaj w ilości 1620 szt. oznakowanych przez producenta 3 PL 04141303, klasy wagowej M,

nieodpowiadających wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r. nr 187, poz.1577 z późn. zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w art. 16 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23.06.2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) Nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U.L 163 z 24.06.2008, s. 6 z późn. zm.) z uwagi na to, że przy ich sprzedaży nie podano informacji dotyczących klasy jakości, klasy wagowej, oznaczenia metody chowu, objaśnienia znaczenia kodu producenta oraz daty minimalnej trwałości.

 

Uzasadnienie

 

W dniach 25, 27, 28. 03.2013 r.na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.04.2004, str. 1 z późn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2  ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r.Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.), działając na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia urzędowej kontroli żywności nr 000011694,inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorców będących wspólnikami spółki cywilnej, tj. Ryszarda Roszkowskiego wykonującego działalność gospodarczą pod nazwą "Ryszard Roszkowski Sp. C. DUET PHU" i Grzegorza Roszkowskiego wykonującego działalność gospodarczą pod nazwą "Sp. C. DUET PHU Ryszard Roszkowski, Grzegorz Roszkowski", zwanych dalej również „stronami”, w punkcie sprzedaży jaj  w Koszalinie przy ul. Bohaterów Warszawy (teren giełdy rolno-spożywczej).

 

W toku kontroli stwierdzono, że do obrotu zostały wprowadzone nieprawidłowo oznakowane 3 partie jaj kurzych o łącznej wartości 966,82 zł, w tym: 

 1. jaja kurze w opakowaniach (10 szt./opak.) pod nazwą handlową 10 świeżych jaj o wartości 153,90 zł, oznaczone m.in.: Producent: Lim Pol Sp. z o. o. Fletnowo 43A, 86-134 Dragacz; dystrybutor: PHU Duet s.c., ul. Mazurska 13, 75-375 Koszalin, w oznakowaniu których nie wskazano faktycznej klasy wagowej - spośród trzech uwidocznionych na opakowaniu „S, M, L”, w związku z czym stwierdzono, że nie spełniają one wymagań określonych wart. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), dalej „ustawy o jakości”, w związku z naruszeniem wymagań, o których mowa w art. 12 ust. 1 lit. c  rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008  z dnia 23 czerwca 2008 r. ustalającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U.L 163 z 24.06.2008, s. 6 z późn. zm.),

 

 1. jaja konsumpcyjne oferowane do sprzedaży luzem (bez opakowań) o wartości 812,92 zł, dostarczone przez Lim Pol Sp. z o. o. Fletnowo 43A, 86-134 Dragacz, tj.:
  • partia jaj w ilości 810 szt., oznakowanych przez producenta 3 PL 32091301, klasy wagowej L o wartości 263,65 zł,
  • partia jaj w ilości 1620 szt., oznakowanych przez producenta 3 PL 04141303, klasy wagowej M o wartości 549,27 zł,

przy sprzedaży których nie podano informacji dotyczących klasy jakości, klasy wagowej, oznaczenia metody chowu, objaśnienia znaczenia kodu producenta oraz daty minimalnej trwałości, w związku z czym stwierdzono, że ww. jaja kurze nie spełniają wymagań określonych wart. 4 ust. 1 ustawy o jakości w związku z naruszeniem wymagań, o których mowa w art. 16 lit. a, b, c, d, i e rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23.06.2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) Nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U.L 163 z 24.06.2008, s. 6 z późn. zm.).

 

W związku z powyższym, pismem z dnia 22.10.2013 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił strony - Ryszarda Roszkowskiego i Grzegorza Roszkowskiego, o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu ww. artykułów rolno-spożywczych niewłaściwej jakości handlowej.

 

Stronom umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony skorzystały ze swojego uprawnienia zapoznając się w dniu 29.10.2013r. z aktami postępowania, nie wnosząc własnych wniosków dowodowych.

Dodatkowo w toku niniejszego postępowania przeanalizowano odpowiedzi zarówno kontrolowanego jak i producenta jaj – Lim Pol Sp. z o. o. Fletnowo 43A, 86-134 Dragacz, nie będącego stroną, na wystąpienia pokontrolne.

I tak, producent w piśmie z dnia 10.06.2013 r. poinformował, że zakwestionowana partia jaj kurzych pod nazwą handlową 10 świeżych jaj o wartości 153,90 zł, oznaczonych: Producent: Lim Pol Sp. z o. o. Fletnowo 43A, 86-134 Dragacz; dystrybutor: PHU Duet s.c., ul. Mazurska 13, 75-375 Koszalin, nie była pakowana w zakładzie producenta. Kontrolowany przedsiębiorca jest co prawda stałym klientem firmy Lim Pol Sp. z o.o., ale odbiera jaja w opakowaniach zbiorczych tzn. w wytłaczankach po 30 szt./op., na paletach 288x30 szt. lub 360 x 30 szt., a oznaczenie zakładu pakowania „LIM-POL” Sp. z o.o. znajduje się na etykiecie zbiorczej na palecie i do każdego transportu dołączany jest handlowy dokument identyfikacyjny. Z uwagi na to, iż powyższe stanowisko nie korespondowało z oświadczeniem kontrolowanych przedsiębiorców złożonym w trakcie kontroli w dniu 25.03.2013 r., dotyczącym stwierdzenia, że firma LIM-POL Sp. z o.o., w porozumieniu z kontrolowanymi przepakowała jaja z opakowań a’30 szt. do opakowań jaj po 10 szt., do kontrolowanych przedsiębiorców w dniu 01.07.2013 r. wysłano pismo z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie tej rozbieżności. Pismem z dnia 13.09.2013 r. kontrolowani wyjaśnili, iż około 95% zamawianych od firmy LIM-POL Sp. z o.o. jaj jest dostarczanych w opakowaniach zbiorczych, natomiast pozostała część, pakowana jest przez dostawcę w opakowania jednostkowe kontrolowanego. Odmienne stanowisko firmy LIM-POL wynika z faktu, iż powyższe uzgodnienia co do pakowania jaj w opakowania jednostkowe kontrolowani przedsiębiorcy zawarli z kierownikiem magazynu reprezentującym firmę LIM-POL, który obecnie nie jest pracownikiem ww. firmy.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

W myśl przepisu art. 3 pkt 5 ustawy o jakości, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. W świetle z kolei przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o jakości, wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 1 lit. c  rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.6.2008, s. 6 z późn. zm.), dalej „rozporządzenia 589/2008”, opakowania zawierające jaja klasy A powinny posiadać na zewnętrznej powierzchni dobrze widoczne i czytelne oznaczenie klasy wagowej.

 

W toku kontroli stwierdzono, że na opakowaniach badanej partii jaj o nazwie handlowej 10 świeżych jajnie wskazano określonej klasy wagowej - spośród trzech uwidocznionych na opakowaniu „S, M, L”i ustalono, że taki stan faktyczny stanowi naruszenie przepisu art. 12 ust. 1 lit. c rozporządzenia 589/2008.

 

Zgodnie z przepisem art. 16 rozporządzenia 589/2008 w przypadku sprzedaży jaj luzem w sposób łatwo widoczny i czytelny dla konsumenta podaje się następujące informacje:

a)    klasa jakości;

b)    klasy wagowe,

c)    oznaczenie metody chowu,

d)    objaśnienie znaczenia kodu producenta,

e)    data minimalnej trwałości.

 

W toku kontroli stwierdzono, że przy sprzedaży 2 partii jaj konsumpcyjnych oferowanych do sprzedaży luzem (bez opakowań), nie podano informacji dotyczących: klasy jakości, klasy wagowej, oznaczenia metody chowu, objaśnienia znaczenia kodu producenta oraz daty minimalnej trwałościi ustalono, że taki stan faktyczny stanowi naruszenie przepisów art. 16  rozporządzenia 589/2008.

 

Przepisy rozporządzenia 589/2008 określają wymagania w zakresie jakości handlowej jaj, a niespełniające tych przepisów i zakwestionowane w toku kontroli jaja są artykułami rolno-spożywczymi niewłaściwej jakości handlowej, naruszającymi wymagania określone w art. 4 ust. 1 ustawy o jakości.

 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 178/2002”, podmioty działające na rynku spożywczym i pasz zapewniają, na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodność tej żywności lub pasz z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów.

 

Ustawa o jakości natomiast nakłada na wprowadzających artykuły rolno-spożywcze do obrotu obowiązek zachowania wymagań w zakresie ich jakości handlowej, stanowiąc jednocześnie w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500 zł. Jej przepis art. 3 pkt 4 odsyła natomiast w zakresie definicji obrotu do art. 3 pkt 8 rozporządzenia 178/2002, zgodnie z którym „wprowadzenie na rynek” oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja wskazuje krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego.

W świetle przytoczonych definicji przedsiębiorcy Ryszard Roszkowski i Grzegorz Roszkowski  wspólnicy spółki cywilnejodpowiadają za jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Mając na względzie powyższe ustalenia, w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Wykonując dyspozycję ww. przepisów w odniesieniu do zakwestionowanych jaj kurzych, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej oceniając stopień szkodliwości czynu wprowadzenia ich do obrotu stwierdził, że jaja należą do środków spożywczych powszechnie spożywanych przez konsumentów w różnym wieku, a ze względu na swoje bogate wartości odżywcze mają istotne znaczenie dla konsumentów przy prawidłowym bilansowaniu diety. Stąd, biorąc powyższe pod uwagę organ uznał, iż ujawniony brak wymaganych oznaczeń narusza interes konsumentów w zakresie ich prawa do rzetelnej informacji o produktach. I tak, w przypadku jaj kurzych w opakowaniach brak klasy wagowej, która jest jedną z podstawowych cech wyróżniających jaja i wpływających na wybór  konsumentów, pozbawia konsumentów możliwości świadomego wyboru określonego środka spożywczego o określonych właściwościach (wadze jaj). Natomiast w przypadku jaj konsumpcyjnych oferowanych do sprzedaży luzem (bez opakowań) stwierdzono, że brak jakichkolwiek informacji przy ich sprzedaży uniemożliwia konsumentom scharakteryzowanie przedmiotowych jaj  poprzez ich klasę jakości – będącą wyróżnikiem określonych cech jakościowych dla jaj; klasę wagową – stanowiącą  podstawową cechę odróżniającą od siebie jaja klasy A pod względem ich masy; oznaczenie metody chowu – wskazujące warunki, w jakich hodowano kury, ważne m.in. z punktu widzenia światopoglądu konsumentów i ich stosunku do zwierząt; objaśnienie znaczenia kodu producenta – wskazujące konsumentom na źródło pochodzenia przedmiotowych jaj oraz datę minimalnej trwałości – informującą do kiedy dany środek spożywczy zachowuje swoje właściwości i nadaje się do spożycia przez ludzi. W konsekwencji - konsumenci nie mogą ocenić właściwości oferowanych im środków spożywczych oraz odróżnić ich od innych podobnych znajdujących się w obrocie, co uniemożliwia im dokonanie świadomego wyboru określonych środków spożywczych.

Przy ocenie stopnia zawinienia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że strony jako przedsiębiorcy, profesjonalnie i fachowo zajmują się obrotem artykułami rolno-spożywczymi. Z tego też względu powinny wykazać się znajomością prawa żywnościowego związanego z wykonywaną działalnością, szczególnie w zakresie oznakowania artykułów rolno-spożywczych i dbałością o jakość wprowadzanych do obrotu produktów, która w tym przypadku uchroniłaby strony przed wystąpieniem stwierdzonych nieprawidłowości. W opinii organu, stwierdzony brak w oznakowaniu jaj w opakowaniach przedsiębiorcy byli w stanie wykryć w trakcie zwykłych czynności, np. przy odbiorze towaru od dostawcy, bez podejmowania dodatkowych działań przekraczających należytą staranność w stosunkach handlowych na poziomie dokonywanego przez siebie obrotu. Już sama informacja na opakowaniach wskazująca trzy klasy wagowe bez zaznaczenia jednej konkretnej powinna zasugerować przedsiębiorcom brak w oznakowaniu, który wydaje się w takim przypadku oczywisty nawet bez znajomości podstawowych przepisów prawa żywnościowego.

W przypadku natomiast jaj oferowanych do sprzedaży luzem stwierdzić należy, że na powstanie ujawnionych w trakcie kontroli nieprawidłowości bezpośredni wpływ miały strony poprzez swoje zaniechanie polegające na braku uwidocznienia właściwych informacji w miejscu sprzedaży.

Z powyższych względów uznano, że choć stronom nie można przypisać woli świadomego działania prowadzącego do naruszenia interesów konsumentów, to stwierdzić należy, że mogły przewidzieć możliwość niespełniania przez produkty wymagań jakościowych z uwagi na jawne braki w oznakowaniu.

Ustalając zakres naruszenia wymagań jakości handlowej organ ocenił, iż stwierdzone nieprawidłowości w oznakowaniu jaj, a w szczególności jaj oferowanych do sprzedaży luzem, naruszały podstawowe wymagania przewidziane przepisami prawa dla tego rodzaju środków spożywczych,  istotne z punktu widzenia regulacji prawa żywnościowego. Dodatkowo były istotne również z punktu widzenia właściwości produktów oraz interesów konsumentów.

Przy ocenie dotychczasowej działalności podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych organ wziął pod uwagę, że przedsiębiorcy nie byli wcześniej kontrolowani w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 

Biorąc pod uwagę piąty czynnik wpływający na wymiar kary pieniężnej, tj. kryterium wielkości obrotów, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w oparciu o przedstawione przez strony zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2012 (PIT-36) stwierdził, że w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013, poz. 672 z późn. zm.), strony należą do kategorii tzw. „mikroprzedsiębiorców”, w związku z czym wzięto pod uwagę okoliczność, że ich udział w obrocie rynkowym jest najmniejszy spośród wszystkich innych kategorii przedsiębiorców, o których mowa w ww. ustawie.

 

Mając na uwadze dokonaną ocenę wyżej opisanych przesłanek, a także uwzględniając fakt, że najniższy możliwy wymiar kary wynosi 500 zł, górną granicę stanowi natomiast pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej, która w tym przypadku wynosi 4834,10 zł, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że stanowią one podstawę do wymierzenia na podstawie przepisu  art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości kary pieniężnej w wysokości 773 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt trzy złote).

Przy ustalaniu wysokości kary uwzględniono jednocześnie postanowienia art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002, w myśl którego kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. W przedmiotowej sprawie uznano, że wymierzona kwota kary, choć mieści się bliżej dolnej granicy minimalnego jej wymiaru, spełnia ww. kryteria.

 

W myśl art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, natomiast § 2 tego artykułu stanowi, że decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.

 

Mając na względzie przepis art. 40a ust. 4 ustawy o jakości, który daje kompetencje do wymierzenia w drodze decyzji kary pieniężnej, o której mowa m.in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3  tej ustawy właściwemu ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzkiemu inspektorowi Inspekcji Handlowej, a także biorąc pod uwagę okoliczności opisane wyżej w treści decyzji, w ocenie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, wymierzona kara pieniężna spełnia przesłanki określone przepisami prawa, stąd orzeczono jak w sentencji.

 

 

Pouczenia:

 1. Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorcy powinni wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, nr 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecin w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.

 1. Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stronom przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 

Z up. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego

Inspektora Inspekcji Handlowej

Andrzej Kuśpiel

Dyrektor Delegatury

                                                                       ...................................................................

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska

służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

 

Otrzymują:

 1. Ryszard Roszkowski,
 2. Grzegorz Roszkowski,
 3. aa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 21-01-2014 10:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-01-2014
Ostatnia aktualizacja: - 21-01-2014 10:14